Esneklik Nedir?

Esneklik, kısa bir süre içinde çok az bir maliyet ve çabayla değişebilme veya değişime uyum sağlayabilme yeteneği olarak tanımlanır. Çalışma yaşamında esneklik ise özellikle üretim ve istihdama yönelik işçiyi koruyan yasal düzenlemelerin sermaye lehine gevşetilmesini ifade eder.

Türkiye’de işçi sınıfı için esneklik; düşük ücretlerle, örgütlenme hakkından yoksunlukla ve en önemlisi yaşama hakkını kaybetme riskiyle somutlaşır; iş güvencesinin ortadan kalkması, ücretlerin düşmesi ve çalışma şartlarının kötüleşmesi sonucunu doğurur.