Güvencesiz Çalışmanın Diğer Adı Taşeron Çalışma

Taşeron sistemi, bir malın veya hizmetin üretim süreçlerinin bölünerek gerçekleştirilmesinde uygulanan bir modeldir.

Ancak taşeron sistemi alt bir model olmanın ötesinde güvencesizliği besleyen en önemli sistem olarak durmaktadır.

Sermayenin arzu ettiği; maliyet açısından ucuz, sosyal ve siyasal yönlerden denetimli veya örgütsüz işgücünü taşeron sistemi sunmaktadır.

Son dönemde, gerek özel sektörde gerekse kurallı çalışmanın kalesi sayılan kamuda taşeronluk ve atipik istihdam biçimleri hızla yaygınlaştı. Başta eğitim ve sağlık sektörü olmak üzere, belediyelerden KİT’lere kadar pek çok alanda emekçiler en ağır şartlarda çalışır oldular.

Temel demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlandığı, özellikle sendikal hakların yok edildiği, giderek güvencesiz ve kuralsız çalışmanın egemen olduğu, düşük ücret karşılığında çalıştırmanın esas alındığı ve “kölelik“ diye de ifade edilen taşeron sistemi; işçileri ‘insanlıktan çıkarma” noktasındaki etkileri çok daha fazla hissedilen biçimiyle çalışma yaşamını işçilerin aleyhine parçalamıştır.