ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz

30/01/2018

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hazırladığı Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2018 raporu yayımlandı. Rapora göre 2018 yılında da işsizlik yüksek düzeyde seyretmeye devam edecek, insana yakışır işler yetersiz kalacak.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder: “Küresel işsizlik sabitlenmiş olmakla birlikte, insana yakışır iş açığı yaygınlığını koruyor: Küresel ekonomi hala yeterli istihdam yaratmıyor. Çalışanların iş kalitesini artırmak ve büyümenin getirilerinin adil biçimde paylaşılmasını sağlamak için ilave çaba gerekli” diyor.

“Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2018” Raporuna Göre:

  • Küresel işsizlik 190 milyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor

ILO'nun yeni tahminine göre, küresel işsizlik oranının 2018'de (2017’de yüzde 5,6 iken) yüzde 5,5'e düşmesi bekleniyor. Bu, üç yıldır artışta olan işsizlik için bir dönüm noktasını işaret etse de işgücündeki artış göz önünde bulundurulduğunda toplam işsiz sayısının 2018'de de 192 milyon civarında kalması öngörülüyor. 2019'da küresel işsizlik oranının değişmeden kalacağı, işsiz sayısının ise 1.3 milyon artacağı da tahminler arasında.

  • Korunmasız istihdam artıyor

Kendi hesabına çalışanlar veya aileye katkı için çalışan işçiler gibi istihdam gruplarının artacağı öngörülüyor. 2017'de işçilerin yaklaşık yüzde 42'sinin (1,4 milyar işçi) korunmasız istihdam biçimleri içerisinde olduğu tahmin ediliyordu. Mevcut veriler ise 2018 ve 2019'da bu grupta yılda 17 milyon kişi artış beklentisi getiriyor. Gelişmekte olan ülkelerde korunmasız istihdam her dört işçiden üçünü etkiliyor.

  • Çalışan yoksulluğundaki azalma umut vaat etmiyor

Küresel düzeyde, çalışma yaşamındaki yoksullukla mücadele konusunda düşük bir ilerleme kaydedildi. 2017'de, çalışma yaşamında aşırı yoksulluk yaygınlaştı ve 300 milyondan fazla işçi, kişi başına düşen günlük hane halkı geliri/tüketimi bakımından 1.90 ABD Dolarının altında kaldı.

Genel olarak, çalışan yoksulluğunun azaltılmasında kaydedilen ilerleme, işgücünün büyüme hızı karşısında yetersiz kalıyor. 2018'de gelişmekte olan ülkelerde 114 milyon çalışanın, yani istihdamdakilerin yüzde 40'ının, aşırı yoksullukla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

2018 ve 2019’da aşırı yoksulluk içinde yer alan çalışanların 10 milyon kişi azalması bekleniyor.

  • Gelişmekte olan ülkelerde düşük nitelikli istihdam hala sorunların başında

Dünyanın çeşitli yerlerinde istihdam beklentileri değişiklik gösteriyor. Gelişmiş ülkelerin yüzde 5.5 oranıyla, işsizlik oranlarının düşüşte olduğu altıncı yılı görmeleri bekleniyor. Buna karşın, yükselen ülkeler, 2014 ve 2017 yılları arasında büyük ekonomik krizlerin de etkisiyle işsizlik oranlarında belirgin bir artış yaşadı. Ancak işsizlik oranının yüzde 5,5'e (2017'de yüzde 5,6'ydı) düşmesi bekleniyor.

Gelişmekte olan ülkelerde ise işsizliğin 2018 ve 2019’da yılda yarım milyon kişi artarak 5.3 oranında seyredeceği öngörülüyor.

Ayrıca yükselen ve gelişmekte olan pek çok ülkede, düşük-nitelikli istihdam ve çalışan yoksulluğunun başlıca sorunlar olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

  • İşgücü içerisindeki eşitsizlikler devam ediyor

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler bunların başında geliyor. Kadınların işgücüne katılımı erkeklere kıyasla yaklaşık yüzde 26 daha düşük. Ayrıca Kadınlar işgücüne katılsa erkeklere göre iş bulma olasılığı da daha düşük.

Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde kadınların erkeklere kıyasla işsiz kalma ihtimalleri iki kat daha fazla.  İstihdamda yer alan kadınlar için ise sektör, meslek, istihdam biçimi gibi ayrıştırıcı engeller ortaya çıkıyor, böylece kadınlar nitelikli istihdam olanaklarına sınırlı düzeyde erişebiliyor.

Gençler için istihdam olanaklarının azlığı ise küresel düzeyde diğer bir sorunlu alanı teşkil ediyor. Gençlerin yetişkinlere kıyasla iş bulma ihtimalleri daha düşük ve genç işsizliği, yüzde 4.3 olan yetişkin işsizliğinin neredeyse üç katı olarak yüzde 13 düzeyinde. Kuzey Afrika’da işgücüne dahil olan gençlerin neredeyse yüzde 30’u işsizlikle karşı karşıya. Ayrıca, gençler arasında cinsiyet eşitsizliği yüksek düzeylerde, bu da cinsiyete dayalı eşitsizliğin kapanması için umut vaat etmiyor.

  • Hizmet sektörü işlerin niteliğine olumsuz etki edebilir

Tüm gelir grupları içinde servis sektöründe istihdam edilenlerin sayısı artışta görünmektedir. Bir yandan tarımda istihdam uzun dönemli düşüşüne devam etmektedir. Ayrıca, imalat sanayiinde istihdamın üst ve orta gelir grubunda ve gelişmiş ülkelerde düşüşe devam etmesi; düşük gelir grubunda ise marjinal bir artış göstermesi bekleniyor.

Tarımdan çıkan işçiler genel olarak hizmetler sektöründe iş bulduklarından ve hizmet sektöründe çalışma koşullarının sanayiye kıyasla daha güvencesiz olmasından dolayı, bu durum, kayıt dışı çalışma ve güvencesiz istihdamın azaltılması yönündeki ilerlemeye olumsuz etkide bulunabilir.

  • İşgücünün yaş ortalaması artacak

Artan ortalama yaşam süresi ve düşen doğum oranlarına bakıldığında, küresel nüfus artışının yavaşladığı ve bunun birkaç on yıl daha böyle gideceği öngörülüyor. Bunun en başta ortaya çıkacak sonucunun, küresel işgücünün hızla artan emekliler havuzunu telafi etmede yetersiz kalacağı olması bekleniyor.

Bu ayrıca işgücünde da yaş ortalaması artışı anlamına gelecek. Küresel düzeyde işgücünün yaş ortalamasının 2017’de 40 iken 2030 yılında 41 olması bekleniyor.

 

Kaynak: http://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_615726/lang--tr/index.htm

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615672.pdf

 

ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz