Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Açıklamalarında Sorular Ve Cevaplar

15/12/2017

Henüz ortada üzerinde konuşulup tartışılacak bir yasa tasarısı yoktur. Ancak üyelerimiz ve ilgililer de doğal olarak konu hakkında bilgi ihtiyacında olduğu için açıklamalardan çıkan sonuçları derli toplu ortaya koymak üzere 10 soru ve 10 cevap hazırladık.

Bilgiler yetkililerin kamuoyuna açıklamaları çerçevesinde hazırlanmıştır.

1) Taşeron işçilere kadro düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Yapılan açıklamalara göre, düzenleme merkezi ve yerel yönetimlerdeki taşeron işçiler ile 4-C’li geçici personel ve mevsimlik işçileri kapsayacak. Bu işçilerden de 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışanların kapsamda olacağı yönünde açıklamalar var. Ayrıca, iş sözleşmesi devam etmekle birlikte; analık izni, askerlik, hastalık gibi nedenlerle fiilen çalışmayanların da kapsama alınacağı ifade ediliyor. Ancak emekli olduğu halde taşeron şirketlerde çalışanlar düzenlemeden yararlanamayacak.

 Yapılan açıklamalardan KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de kapsam dışı kalacağı anlaşılmaktadır.

2) Taşeron işçilerin hepsine kadro verilecek mi?

Ölçüt personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştırılıyor olmak. Merkezi yönetimlerdeki taşeron işçilere (örneğin hastane işçileri) kadro verilecek. Yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçiler belediye iktisadi teşekküllerine (yani belediye şirketlerine) geçirilecek. Düzenlemenin nasıl olacağı konusunda bir bilgi olmasa da belediye şirketleri büyük olasılıkla belediye hizmetlerini ihale koşulu olmadan yapabilecekler.

3) Merkezi yönetimlerde çalışan işçiler nasıl kadroya alınacak?

Merkezi yönetimlerde çalışan taşeron işçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (D) fıkrası kapsamında kadroya alınacak. İş Yasası kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışacak ve nerede çalışıyorsa orada, aynı işi yapmaya çalışmaya devam edecek.

4) Yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçiler ne olacak?

Yerel yönetimlerde (belediyeler ve il özel idareleri) çalışan taşeron işçiler, 657 sayılı Yasanın 4-D maddesi kapsamına alınmayacak; bu işçilere kadro verilmeyecek. Sonuç olarak belediyelerde çalışan taşeron işçiler belediye iktisadi teşekkürlerine (BİT) yani şirketlerine; il özel idarelerinde çalışan taşeron işçiler ise il özel idarelerinin iktisadi teşekküllerine(şirketlere) geçirilecek. Belediye ve özel idarelerin hali hazırda kurdukları şirketleri yoksa kurmaları gerekecek. Şirket kurma zorunluluğu getirilip getirilmeyeceği, belediye ve il özel idarelerine takdir hakkı bırakılıp bırakılmayacağı konusunda net açıklama yok.

5) Güvenlik Soruşturması ve Sınav Olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, merkezi yönetimlerde çalıştırılan taşeron işçilerin hem güvenlik soruşturmasından hem de sınavdan geçirileceğini açıkladı. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler ve yapılacak sınavda başarısız olanlar, kadroya alınmayacak. Oysa bu işçiler yıllarca aynı yerde aynı işleri yapmaya devam işçiler. Soruşturma veya sınavdan geçemezlerse bu düzenleme sonucu kadro beklerken işsiz kalacaklar.  Belediye işçilerinin belediye şirketlerine alınırken sınav ve güvenlik soruşturmasına tabi tutulacağına ilişkin açıklamalarda bir ayrıntı yok. Bu sorular yasa çıktığında aydınlanacak.

6) Düzenleme kapsamındaki işçilerin mevcut hakları ne olacak?

Yapılan açıklamalara göre bu işçiler, mevcut hakları ile kamuya geçirilecek. Örneğin 5 yıldır taşeronda çalışan işçi, 5 yıllık çalışmaya karşılık kıdem süresi ile birlikte kamuya alınacak. Böylece yıllık izin, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kıdem zammı gibi süreye bağlı haklarda, kamudaki taşeronlarda çalışılan süre de dikkate alınacak.

7) Kadroya geçirilenlerin ücret ve mali hakları ne olacak?

Çalışma Bakanı yaptığı açıklamalarda; taşeron işçilerin mevcut ücret ve mali hakları ile kadroya alınacağını açıkladı. Dolayısıyla taşeron işçiler, son aldıkları ücret ve mali haklarla kadroya geçirilecek. Yani kadroya geçişten kaynaklı bir ücret artışı yapılmayacak. Ancak Merkezi İdareye alınacak bu işçiler artık kamu işçisi olacağı için 6772 sayılı Yasa gereği yılda 52 günlük ücret tutarında ilave tediye (devlet ikramiyesi) alacaklar. İşçilerin devredildiği kurumlarda uygulanan bir toplu sözleşmesinden hemen yararlanıp yararlanmayacağı konusunda bir açıklama yok. Açıklamalar bir geçiş süreci yaşanacağına işaret ediyor. Daha önce de yeni büyükşehir belediyelerinin oluşumunda benzer geçiş hükümleri konmuştu.

8) Belediye şirket işçilerine ilave tediye ödenecek mi?

Yargıtay’ın iş davalarına bakan iki dairesi de son kararlarında belediye şirketi işçilerine ilave tediye ödenmeyeceği yolunda kararlar vermeye başladı. Bu nedenle yeni bir yasal düzenleme yapılmaz ise hem belediye şirket işçileri hem de bu şirketlere geçirilecek taşeron işçiler ilave tediye hakkından yararlanamayacaklar.

9)  Kadroya geçirilenlerin sendikal örgütlülüğü nasıl etkilenecek?

Yapılan açıklamalarda kadroya geçirilen işçilerin sendikal örgütlülüğünün etkilenmeyeceği ifade edilmektedir. Ancak bunun nasıl düzenleneceği konusunda bir açıklık yok.

10) Başka hangi düzenlemeler var?

Mevsimlik işlerde, kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde yılda en çok 5 ay 29 gün çalıştırılan ve geçici işçi olarak adlandırılan işçilerin çalışma süreleri 4 ay uzatılacak. Bu işçiler 1 yılda çalışılacak azami sürenin 9 ay 29 güne çıkarılması planlanıyor.

Ayrıca daha önce çoğunlukla özelleştirilen kamu kurumlarında çalıştırılan işçiler için getirilen 657 sayılı Yasanın 4-C maddesinde düzenlenen “geçici personel” statüsünde çalışan personelin aynı yasanın 4-B maddesinde düzenlenen “sözleşmeli personel” statüsüne geçirileceği açıklandı. Bunun   4-C statüsünde çalışan personele bir yarar getirip getirmeyeceği, örneğin ücretlerinde bir artma sağlanıp sağlanmayacağı belirsiz.

Haber Arşivi
Sendikamızın Yeni Yıl Mesajı
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Açıklamalarında Sorular Ve Cevaplar
İşçi Sınıfı Bir Önderini Daha Kaybetti
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
İzmir’de Ayrımsız Kadro İçin Alandayız!
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne Uyulmasını Talep Ediyoruz!
Filistin Halkı Kazanacak
Belediye İşçileri Yine Kadrosuz
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DİSK/Genel-İş Oturumu Yapıldı
EMEK Gazetesi 150. Sayısı ile Mücadelemize Işık Tutmaya Devam ediyor
Avrupa Parlamentosu’na Seslendik
10 Ayda 71 İşçi İntihar Ederek Yaşamına Son Verdi!
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Eskişehir'den Seslendik: Güvenceli Çalışma İnsanca Yaşam İstiyoruz!
Peş Peşe İki Büyük Acı: Başınız Sağolsun Erinç Hoca
Bu Kez Acı Haber Bursa'dan
İşkolumuzda 11 İşçi Kardeşimizi İş Cinayetinde Kaybettik
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
Taş Kömürüne Dokunmayın
Cumhuriyet’in 94. Yılı Kutlu Olsun!
Taşeron Şirket İşçilerini Ne Bekliyor?
Şirketlerin Gözü Aydın ÇED Kalkıyor!
Orta Vadeli Zam ve Yoksulluk Programı
12 Eylül Sürüyor
Savaşlar İşçi Sınıfı İçin Ölüm ve Daha Çok Sömürü Demektir!
Sendikamızın Bayram Mesajı
Adalet Kurultayındayız: Herkes İçin Adalet! İşçi Sınıfı İçin Adalet!
Vaatler Çöpe İşçiler Mücadeleye
Sakarya’da Tarım İşçileri Göz Göre Göre Öldü
DİSK Genel Başkanlarından Kemal Nebioğlu'nu Saygıyla Anıyoruz
Genel-İş Başkanlar Kurulu: Güçlü Bir İşçi Sınıfı İçin Görev Başına
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 10.Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Andık
Mahmut Seren'i Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Kenan Budak’ı Katledilişinin 36. Yılında Anıyoruz
İsmail Hakkı Önal’ı Saygı ve Özlemle Andık
İsmail Hakkı Önal’ı Ölümünün 15. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Unutulmaz İşçi Önderi Kemal Türkler'i Saygıyla Anıyoruz
Özcan Kesgeç'i Saygıyla Anıyoruz
İşçi Sınıfı İçin Adalet! Dedik
Sendikamızın Bayram Mesajı
15-16 Haziran’da Alanlarda Haykırdık: Kıdem Tazminatı Gaspına, Taşeron Köleliğine ve OHAL Adaletsizliğine Son!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan İşçilerin İşlerine İadesini İstedik
Mardin Valisi ile Görüştük, Üyelerimizle Buluştuk
15-16 Haziranın Işığında OHAL’in ve Taşeronun Kaldırılmasını Talep Ediyoruz
Dicle Üniversitesi'ndeydik
15-16 Haziranın Işığında OHAL’in Kaldırılmasını Talep Ediyoruz!
Çocuklara Kıymayın Efendiler!
Seni Unutmayacağız Belgüzar Başkan…
Zeytin Ağacı Fermanla Ölmez !
Kıdem Tazminatı İçin Eylem Günü
ODTÜ Rektörlüğü ile Görüştük
Kıdemi Değil Taşeronu Kaldır
Genel Yönetim Kurulu Çukurova’da
Grev Bir Haktır Yasaklanamaz!
L20 Zirvesi Berlin'de Yapıldı
Yüreğimiz Soma’da Öfkemiz Sokakta
Avusturya Modeli Değil Türkiye Modelinde Israrcıyız
Abdullah Baştürk'ün Adı Çankaya'da
Ahmet İsvan’ı Sonsuzluğa Uğurluyoruz
Afişlerimizle, Bayraklarımızla, Umutlarımızla, Taleplerimizle Alanlardaydık...
EPSU 1 Mayıs Açıklaması: Dünya İşçileri Birleşin!
ODTÜ’de 1 Mayıs Hazırlığı
Kaybettiklerini Unutma, Kalanlar İçin Savaş
İtiraf Ettiler: İşçinin Kıdemi Piyasayı Fonlayacak
İnsanca Yaşamak İçin Haydi 1 Mayıs'a
Afişlerimizle, Bayraklarımızla, Umutlarımızla Alanlardayız
Genel-İş Bir Çınarını Sonsuzluğa Uğurladı
İşsizin Parası İle İşveren Teşvik Edilemez!
İşçi Sınıfı Mücadelesinde 55 Yıl
Aydınlık Türkiye Mücadelesini Sürdürmeye Devam Edeceğiz
7.1 Milyon İşsize İş Bulun!
Bir Sendikanın Örgütlenmesi Suç Olamaz
Genel Yönetim Kurulumuz Van, Şırnak ve Silopi'de
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
Emek Gazetesi'nin 146. Sayısı Yeni Formatıyla Çıktı!
Bugün Dünya Su Günü: Su Yaşamdır
Hukuksuzluk Bitsin! İşçiler İşlerine Geri Dönsün!
El Attılar, İşsizliği Katladılar
Asbestli Yıkımın Durdurulması Sonrasında Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu
İçişleri Bakanı ile Görüştük
Sendikamız Hakkari Şube Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Referandum Sonrası Güvencesiz Memurluk Geliyor!
Sınıf Sendikacılığında 50. Yıl
Karbel Grevinde Başarıya Ulaştık
Karabağlar Belediyesi İşçileri Grevde: İşçiler Köle Değildir, İş Ekmek Yoksa Barış da Yok!
Her Şey 37 Yıl Önce Başladı
Grev Yasağına Rağmen Direnen Metal İşçileri Kazandı
Metal İşçilerine Grev Yine Yasaklandı
Prof. Dr. Gürhan Fişek'i Kaybettik
C-AYALIM!
“İşiniz Var Daha Ne İstiyorsunuz”
İstanbul'da Yaşanan Katliamı Lanetliyoruz!
Sendikamızın Yeni Yıl Mesajı
Onayımız Yok! İşverenlere Hayırlı Olsun!
Asgari Ücret Eylemleri
Emek Büroları Açılışına Katıldık
Abdullah Baştürk'ü Andık
Abdi İpekçi Sordu Abdullah Baştürk Yanıtladı
Bugün de Kayseri: Artık Yeter
Hawking diyor ki: Paylaşmayı öğrenmemizin zamanı
İşte Asgari Ücret Gerçekleri!
Beşiktaş’ta Yaşanan Bombalı Terör Saldırısını Lanetliyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu Sendikamızı Ziyaret Etti
Engel Tanımayın, Hayata Katılın, Talep Edin!
Sendikamızın Taşınmazına OHAL Hukuksuzluğu!
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu: İşçi Sınıfı Güvencesizlikle Kuşatılıyor
12 Öğrencimizi Yangında Kaybettik: 5216 Madde 7/u
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara’da Yapıldı
Adana'daki Saldırıda Üyemizi Kaybettik
İşçi Sınıfının Derdi Eşitsizlik! Senin Derdin Ne?
Madenciler Niye Ölüyor?
10 Ekim Katliamı Davasının Takipçisiyiz
Çorum Belediye İşçilerinin Ankara Yürüyüşünün Gazetecisi Mete Akyol’u Kaybettik
Basın Özgürlüğünde Yüz Yıl Geriye Gittik
Özelleştirme ve Kapatılma Tehlikesi Altında İki Verimli Kurum: Türkiye Petrolleri ve Paşabahçe Cam Sanayii
Oyalama İstemiyoruz Kadro İstiyoruz!
Yoksulluk Sınırının Üzerine Çıkmak Mı Yoksa Eşitsizlikleri Ortadan Kaldırmak Mı?
Sendikamızdan Güney Koreli İşçilerin Mücadelesine Destek
Yönetmelik Değişti: YHK'da bağıtlanan 1 yıldan az süreli toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenecek
UNICEF'in Uluslararası Dünya Kız Çocukları Günü Açıklaması
Bergama’da Kültür Merkezi Açılışı
Birinci yılında Ankara Katliamı:“Yasaklarla acılar yok sayılamaz”
Halk Ekmeklere Sahip Çıkalım
ODTÜ’de Haykırdık: İnsanca Çalışmak İnsanca Yaşamak İstiyoruz!
Genel İşler İşkolunda 24 İşçiyi İş Cinayetlerinde Yitirdik
DİSK Güvenlik-Sen Sendikamız Genel Yönetim Kuruluna Dayanışma Ziyaretinde Bulundu
Bayramımız Barış Olsun
İş Kazaları Hız Kesmiyor: Varto Temsilcimiz İş Kazası Geçirdi
Asgari Ücret 1300 TL'nin Altına Düşmeyecek Ama..
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Barış ve Demokrasi Talep Ediyoruz
OHAL Hukuku ve Sendikal Haklar
Türkiye Varlık Fonu: Hükümet A.Ş.
Belediyelere Kayyum Meclis'teki Uzlaşmayla Geri Çekildi!
Darbe Girişimi Püskürtüldü Artık Tam Demokrasi İstiyoruz!
İstanbul'dan Sonra İzmir'den Haykırdık: Darbeye Hayır! Demokrasi Hemen Şimdi!
2016 Temmuz Verilerine Göre Genel İşler İşkolunun Durumu‏
Uluslararası İşgücü Yasası Meclis'ten Geçti
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 9.Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Andık
ESHOT Şoförlerinden Kıdem Tazminatı Eylemi
Sendikamızın Bayram Mesajı
Sıra İş Mahkemelerine Geldi!
Diyarbakır 2 Nolu Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı
Mersin'de ve Hatay’da 15-16 Haziran Panelleri Yapıldı
Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yeniden Yayın Hayatına Döndü
15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi Mücadelemize Işık Tutmaya Devam Ediyor
İSİG: Son 3,5 Yılda En Az 194 Çocuk İşçi Yaşamını Yitirdi
DİSK 15-16 Haziran Direnişi 46. Yıl Etkinliği
Sendikamızın 65. Hükümet Programına İlişkin Basın Açıklamasıdır...
2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!
Adana’da 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı
Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü Karnesi
DİSK-AR: Yeni İşsizlerin Yarısı Üniversite Mezunu
DİSK-AR: İşsizliğin Girdabında Kadınlar,Gençler ve Geçici İşçiler Var
DİSK-AR: Yöntem Değişikliği De İşsizliği Durduramadı
DİSK-AR: Orta Vadeli Program Güvencesizlik Ve Yoksulluk Programıdır
DİSK-AR: İşsizlik 42 Ayın Zirvesinde