Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Açıklamalarında Sorular ve Cevaplar

15/12/2017

Henüz ortada üzerinde konuşulup tartışılacak bir yasa tasarısı yoktur. Ancak üyelerimiz ve ilgililer de doğal olarak konu hakkında bilgi ihtiyacında olduğu için açıklamalardan çıkan sonuçları derli toplu ortaya koymak üzere 10 soru ve 10 cevap hazırladık.

Bilgiler yetkililerin kamuoyuna açıklamaları çerçevesinde hazırlanmıştır.

1) Taşeron işçilere kadro düzenlemesi kimleri kapsayacak?

Yapılan açıklamalara göre, düzenleme merkezi ve yerel yönetimlerdeki taşeron işçiler ile 4-C’li geçici personel ve mevsimlik işçileri kapsayacak. Bu işçilerden de 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalışanların kapsamda olacağı yönünde açıklamalar var. Ayrıca, iş sözleşmesi devam etmekle birlikte; analık izni, askerlik, hastalık gibi nedenlerle fiilen çalışmayanların da kapsama alınacağı ifade ediliyor. Ancak emekli olduğu halde taşeron şirketlerde çalışanlar düzenlemeden yararlanamayacak.

 Yapılan açıklamalardan KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin de kapsam dışı kalacağı anlaşılmaktadır.

2) Taşeron işçilerin hepsine kadro verilecek mi?

Ölçüt personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri kapsamında çalıştırılıyor olmak. Merkezi yönetimlerdeki taşeron işçilere (örneğin hastane işçileri) kadro verilecek. Yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçiler belediye iktisadi teşekküllerine (yani belediye şirketlerine) geçirilecek. Düzenlemenin nasıl olacağı konusunda bir bilgi olmasa da belediye şirketleri büyük olasılıkla belediye hizmetlerini ihale koşulu olmadan yapabilecekler.

3) Merkezi yönetimlerde çalışan işçiler nasıl kadroya alınacak?

Merkezi yönetimlerde çalışan taşeron işçiler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (D) fıkrası kapsamında kadroya alınacak. İş Yasası kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışacak ve nerede çalışıyorsa orada, aynı işi yapmaya çalışmaya devam edecek.

4) Yerel yönetimlerde çalışan taşeron işçiler ne olacak?

Yerel yönetimlerde (belediyeler ve il özel idareleri) çalışan taşeron işçiler, 657 sayılı Yasanın 4-D maddesi kapsamına alınmayacak; bu işçilere kadro verilmeyecek. Sonuç olarak belediyelerde çalışan taşeron işçiler belediye iktisadi teşekkürlerine (BİT) yani şirketlerine; il özel idarelerinde çalışan taşeron işçiler ise il özel idarelerinin iktisadi teşekküllerine(şirketlere) geçirilecek. Belediye ve özel idarelerin hali hazırda kurdukları şirketleri yoksa kurmaları gerekecek. Şirket kurma zorunluluğu getirilip getirilmeyeceği, belediye ve il özel idarelerine takdir hakkı bırakılıp bırakılmayacağı konusunda net açıklama yok.

5) Güvenlik Soruşturması ve Sınav Olacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, merkezi yönetimlerde çalıştırılan taşeron işçilerin hem güvenlik soruşturmasından hem de sınavdan geçirileceğini açıkladı. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler ve yapılacak sınavda başarısız olanlar, kadroya alınmayacak. Oysa bu işçiler yıllarca aynı yerde aynı işleri yapmaya devam işçiler. Soruşturma veya sınavdan geçemezlerse bu düzenleme sonucu kadro beklerken işsiz kalacaklar.  Belediye işçilerinin belediye şirketlerine alınırken sınav ve güvenlik soruşturmasına tabi tutulacağına ilişkin açıklamalarda bir ayrıntı yok. Bu sorular yasa çıktığında aydınlanacak.

6) Düzenleme kapsamındaki işçilerin mevcut hakları ne olacak?

Yapılan açıklamalara göre bu işçiler, mevcut hakları ile kamuya geçirilecek. Örneğin 5 yıldır taşeronda çalışan işçi, 5 yıllık çalışmaya karşılık kıdem süresi ile birlikte kamuya alınacak. Böylece yıllık izin, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kıdem zammı gibi süreye bağlı haklarda, kamudaki taşeronlarda çalışılan süre de dikkate alınacak.

7) Kadroya geçirilenlerin ücret ve mali hakları ne olacak?

Çalışma Bakanı yaptığı açıklamalarda; taşeron işçilerin mevcut ücret ve mali hakları ile kadroya alınacağını açıkladı. Dolayısıyla taşeron işçiler, son aldıkları ücret ve mali haklarla kadroya geçirilecek. Yani kadroya geçişten kaynaklı bir ücret artışı yapılmayacak. Ancak Merkezi İdareye alınacak bu işçiler artık kamu işçisi olacağı için 6772 sayılı Yasa gereği yılda 52 günlük ücret tutarında ilave tediye (devlet ikramiyesi) alacaklar. İşçilerin devredildiği kurumlarda uygulanan bir toplu sözleşmesinden hemen yararlanıp yararlanmayacağı konusunda bir açıklama yok. Açıklamalar bir geçiş süreci yaşanacağına işaret ediyor. Daha önce de yeni büyükşehir belediyelerinin oluşumunda benzer geçiş hükümleri konmuştu.

8) Belediye şirket işçilerine ilave tediye ödenecek mi?

Yargıtay’ın iş davalarına bakan iki dairesi de son kararlarında belediye şirketi işçilerine ilave tediye ödenmeyeceği yolunda kararlar vermeye başladı. Bu nedenle yeni bir yasal düzenleme yapılmaz ise hem belediye şirket işçileri hem de bu şirketlere geçirilecek taşeron işçiler ilave tediye hakkından yararlanamayacaklar.

9)  Kadroya geçirilenlerin sendikal örgütlülüğü nasıl etkilenecek?

Yapılan açıklamalarda kadroya geçirilen işçilerin sendikal örgütlülüğünün etkilenmeyeceği ifade edilmektedir. Ancak bunun nasıl düzenleneceği konusunda bir açıklık yok.

10) Başka hangi düzenlemeler var?

Mevsimlik işlerde, kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde yılda en çok 5 ay 29 gün çalıştırılan ve geçici işçi olarak adlandırılan işçilerin çalışma süreleri 4 ay uzatılacak. Bu işçiler 1 yılda çalışılacak azami sürenin 9 ay 29 güne çıkarılması planlanıyor.

Ayrıca daha önce çoğunlukla özelleştirilen kamu kurumlarında çalıştırılan işçiler için getirilen 657 sayılı Yasanın 4-C maddesinde düzenlenen “geçici personel” statüsünde çalışan personelin aynı yasanın 4-B maddesinde düzenlenen “sözleşmeli personel” statüsüne geçirileceği açıklandı. Bunun   4-C statüsünde çalışan personele bir yarar getirip getirmeyeceği, örneğin ücretlerinde bir artma sağlanıp sağlanmayacağı belirsiz.