Bireysel Emeklilikle İlgili Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de

19/12/2016

17 Aralık tarihli Resmi Gazete'de Bireysel Emeklilik Sistemi Yönetmeliği yayımlandı. 25 Ağustos'ta Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin bir kanun çıkmıştı. Yönetmelik bu kanunun ayrıntılarını içeriyor.

Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri olan "cayma hakkının" nasıl kullanılacağı da Yönetmeliğin 22/E maddesinde düzenlenmiş bulunuyor. Buna göre çalışanların işverenleri aracılığıyla zorunlu olarak Bireysel Emeklilik Sistemine dâhil edilmesinden sonra cayma hakkını şöyle kullanacaklar:

1- Çalışanın ücretinden kesilmek suretiyle yapılan ilk katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihi takip eden işgünü emeklilik planına dâhil edildiği sigorta şirketi tarafından çalışana posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçları ile bildirilir. (Güvenli elektronik iletişim aracı: Kısa mesaj, elektronik posta, internet, telefon, faks gibi saklanabilir her türlü iletişim yöntemini ifade eder.)

2- Çalışan, bu bildirimi müteakip iki ay içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma süresinden sonra da çalışan dilediği zaman sistemden ayrılabilir. Çalışanların cayma hakkı süresinden sonra yapacakları sistemden ayrılma işlemleriyle ilgili olarak Yönetmeliğin 22/N maddesinde, 2 yıl sonra tekrar otomatik olarak sisteme dâhil edilebileceği yer almaktadır. Bu konudaki ifade şu şekildedir:

“Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar Müsteşarlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde 2 yılda bir tekrar otomatik olarak sisteme dâhil edilebilirler. Müsteşarlık bu süreyi 1 yıla kadar azaltmaya ve 3 yıla kadar artırmaya yetkilidir.”

3- Cayma talebi, çalışan tarafından posta yoluyla veya güvenli elektronik iletişim araçlarıyla ilgili emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre işverene veya şirkete bildirilir

4- Cayma bildiriminin ulaşmasını müteakip on iş günü içinde ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte çalışana iade edilir.

5- Ödemenin geciktirilmesi durumunda doğan zararlar 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2 nci maddesi çerçevesinde belirlenen ticari işler için uygulanacak temerrüt faizi de yürütülerek karşılanır.

 Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.