Amaç ve İlkelerimiz

AMAÇLARIMIZ

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan Genel-İş;

 • İşçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her türlü baskı ve sömürüyü ortadan kaldırmayı,
 • Evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı,
 • Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşme ve kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşamaya geçirmeyi, geliştirmeyi ve güçlendirmeyi,
 • Tüm çalışanların işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde sendikaların çatısı altında örgütlenerek, birlik ve dayanışma içinde, her bakımdan insan onuruna yaraşır bir çalışma ve yaşam düzeyine ulaşmalarını,
 • Üyeler arasında dayanışma ve birliği sağlamayı,
 • Uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişimini artırıcı her türlü bilimsel ve eğitsel çalışmaya öncelik tanıyarak, işçi haklarına örgütlülük bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı,
 • Demokratik yöntemler yoluyla toplumsal kalkınmayı hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı,
 • Henüz örgütlenmemiş, örgütlenme olanağına kavuşmamış emekçi sınıf ve tabakaların bu haklarını kullanmalarına yardım ederek örgütsel dayanışma kapsamı içine alınmalarını sağlamayı,
 • Sınıfın onursal görevi olarak, demokrasi dışı tüm yönetim biçimleri ve insanlık dışı uygulamalarla mücadele etmeyi amaçlar.

İLKELERİMİZ

Demokratik, bağımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak Genel-İş;

 • Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil, düşünce ve etnik yapı ayrımı gözetmeksizin, demokrasiye ve temel insan haklarına dayalı, özgür, eşit ve kardeşçe bir ortamda barış içinde birlikte yaşamın savunulmasını,
 • Farklı etnik kökenlerden beslenen kültür çeşitliliğimizin ortak toplumsal kültür zenginliğimizin bir unsuru olarak benimsenmesini,
 • Tüm dünyada barışın ve dostluğun egemen kılınmasını,
 • Özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya karşı mücadele etmeyi,
 • Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını,
 • İşçi sınıfının ortak ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarını savunmak için toplumcu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek demokrasi koşullarının sağlanmasını ilke kabul eder.