Eğitim Politikamız

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan Genel-İş, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, işçiler arasında sınıf bilincinin gelişmesini sağlamak için eğitim çalışmaları yapar.

Sendikamız, eğitimi öğrenmeyle birlikte davranış değişikliği yaratan bir süreç olarak görür ve işçi sınıfının sömürüsüz, baskısız bir düzen kurma hedefi doğrultusunda, eğitim faaliyetlerini, ideolojik bir süreç olarak planlar ve sunar.

Eğitim seminerlerinde işçilerin gündelik yaşamlarına, onları derinden etkileyen işyeri sorunlarına, ücret ve geçinme olanakları gibi işçilerin yaşamını her düzeyde etkileyen hususlara yer verilir.

Eğitim seminerlerinde, işçinin bir emekçi olarak kendini tanıması, işçi-işveren ilişkileri temelinde ve sömürü ilişkileri içerisinde konumunu tanımlaması, var olan hukuk sınırları içerisinde kendisine kâğıt üzerinde de olsa tanınan hakları kullanabilmesi, bunun talep edilebilmesinin yollarının öğretilmesi hedeflenir.

Genel-İş bu çalışmaları, devletten, sermayeden ve siyasi partilerden bağımsız olarak yapar.

Taban (üye) eğitimine büyük önem verir. Böylece işçilere kendileri için mücadele etmeleri gerçeğinin kavratılması, işyerlerinde örgütsel varlığımızın pekişmesi, üyelerimize moral ve güç vermek amaçlanır.

Hedefe ulaşmada; sorunları tespit etmek, sorunların çözümü için kullanılacak araçları tespit etmek ve geliştirmek, sorun çözme kapasitesini tespit etmek ve geliştirmek önemlidir ve bunları yapabilmek eğitimle doğrudan ilgilidir. Sendika üyesi bir işçinin, sınıfın bir üyesi olarak emek karşıtı güçlere karşı durmak, sınıfın birliğini savunmak, düzeni kavrayarak onu değiştirecek güce kavuşmak durumundadır. Sendikal eğitimin amacı üyenin içerisinde bulunduğu sosyo-ekonomik yapıyı tanıma ve tahlil etme, dahası çevresini de buna uygun bir biçimde değiştirme niyeti kazandıracak bir biçimde olmalıdır. Aynı zamanda sendikal eğitimlerin mevcut örgütlü yapıyı korumak ya da güçlendirmekle sınırlı kalmayıp yüzünü bütün işçi sınıfına ve örgütsüz kitlelere dönen ve hem kitleleri örgütsel harekete katmayı hem de işçi sınıfına bilinç kazandırmayı amaçlayan bir faaliyet olarak tasarlanması bir zorunluluktur.

Sendikamız eğitim çalışmalarında, sendika kadrolarının Türkiye’nin ve dünyanın mevcut bilgisine sahip olması, analiz ve değerlendirmeler yaparak iktidar ve sermaye karşısında etkin bir mücadele hattı oluşturabilmesinin gerekliliği, örgütlenme ve mücadele konusundaki sendikal politik hattımızın pekişmesini hedeflemiştir.

Eğitim Semineri Türleri

İşyeri Eğitimi
Bu eğitim türü örgütlenme çalışması yapılan ya da yeni üye olup toplu sözleşme sürecinde olan işyerleri için uygulanır. Eğitimlerde “sendikalı işçi” ve Genel-İş kültürü ön plana çıkarılmaktadır. Kısa süreli ve sıkıştırılmış seminerlerde genel soruların yanıtlanması amaçlanır.

Temel Üye Eğitimi
Doğrudan sendika üyelerini hedefleyen ve temel amacı sendika ve işçilik bilincini geliştirmek olan kısa süreli ve sıkıştırılmış eğitim çalışmalarıdır. Şubelerimizin yazılı talepleri doğrultusunda programlanan bu eğitimler şubenin ihtiyaçlarına uygun konular etrafında ya da üyelerin konumuna göre sürecin ihtiyaç doğurduğu konular üzerinde odaklanmaktadır.

Yönetici ve Temsilci Eğitimi (Kadro Eğitimi)
İşyeri sendika temsilcileri, şube yöneticilerini hedef alan bu eğitimler, üye eğitimlerine göre daha uzun süren ve sınıf kimliği yanı sıra sorun ve ihtiyaçlar temelinde belirlenmektedir. Seminerlerde hem kadrolarımızı ilgilendiren teknik konular hem de güncel ekonomik ve politik konulara değinilir, bunlar üzerinde örgütsel bir duruş oluşturma amacı güdülür.