Örgütlenme Politikamız

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sınıfından alan Genel-İş, işkolumuzdaki tüm işçileri örgütlemeyi önüne hedef olarak koymuştur.

Güvencesiz istihdamın arttığı ve giderek baskın hale geldiği günümüz koşullarında sınıf ve kitle sendikacılığı işçilerin örgütlenmesinde ve sınıf bilinci kazanmasında Genel-İş’in temel ilkesidir.

Sendikamız, işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her türlü baskı ve sömürünün ortadan kaldırılmasını, insanlığın bugüne dek yarattığı temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı, tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sahibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını amaç ve ilkeleri arasına koymuştur.

Sendikamız örgütlenmeyi, işçilerin sadece teknik olarak üye yapılması biçiminde anlamaz. Örgütlenme süreci işçinin üyeliği boyunca süren kapsamlı bir faaliyettir. Ayrıca örgütlenme faaliyeti sadece üye ile ilgili olarak değil, üyenin ailesinden başlayarak topluma yayılan bir süreç olarak algılanır.

Sendikamız, örgütlenme faaliyetini işçilerin her gün yeniden, yeniden örgütlenmesi olarak anlamaktadır. Bu nedenle sendikanın yaptığı her iş, attığı her adım aslında üyelerin örgütlülüğünü güçlendirici bir unsurdur. Sendikamız, örgütlülüğünü güçlendirmek için; İşverenlerden, siyasi partilerden, sermayeden bağımsız davranır,

Örgütlenmenin her aşamasında işçiye gerçekleri söyler,

İşyerinin veya işyerindeki işçinin yaşayacağı her türlü sorunla işyeri sendika temsilcilerinden, şube başkanına, gerekirse genel başkanına kadar ilgilenir,

İşyeri kurullarına büyük önem verir ve çalıştırır,

Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçekçi ve kalıcı önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini hedefler,

Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmaya, sendikal bilinci geliştirmeye, işçiler arasında sınıf bilincinin gelişmesini sağlamaya çalışır,

Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda eğitim çalışması yapar, gazete, dergi, kitap ve benzeri yayınlar çıkarır,

Üyeleri arasında birlik ve dayanışmayı, üyelerinin hak ve çıkarlarının etkin olarak korunmasını ve geliştirilmesini sağlamak üzere, bütün ulusal ve uluslararası işçi örgütleri ile diğer sosyal kuruluşlar arasında dostluk ve dayanışmayı sağlar,

Türkiye işçi sınıfının sermayeye karşı mücadelesinde amaç ve taleplerini yayar; diğer emekçi toplum katmanlarının kazanılması ve sermayenin yönlendirdiği medyanın toplumu yanlış bilgilendirmesinin önüne geçilebilmesi amacı ile diğer işçi örgütleri ve sendikalar ile ortak hareket eder.

Tüm bu faaliyetlerle işçinin sendikasına güven duymasını sağlar.