Yönetmelikler

ŞUBE KADIN KOMİSYONU YÖNETMELİĞİ

MADDE 1.
AMAÇ:
Şube kadın komisyonunun kurulma amacı; işyerlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı temelinde kadın-erkek eşitliğini savunmak, bu eşitliğin sendika çalışmalarında hayat bulması için önerilerde bulunmak ve çalışmalar yürütmek, işkolunda yer alan işçi kadınları sendika üyesi yapmak ve üye olan kadınların sendikal çalışmalara katılımını ve temsil düzeylerini artırmak için politika üretmektir.

MADDE 2.
KAPSAM:
6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 9. Maddesi ve İş Kanunu’nun 5. maddesi ile Sendika Anatüzüğü’nün 47. Maddesi çerçevesinde çıkarılan bu yönetmelik; şube kadın komisyonlarının oluşumu ve görevleri; şube kadın komisyonu üyelerinin atanması ve görev ve sorumlulukları, görevden alınmaları ile kadın işçi bürosunun görev ve sorumluluklarına ilişkin ilgili hükümleri kapsar.

Bu yönetmelik, şube danışma organı olarak şube kadın komisyonlarının oluşumu ile görev, yetki ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenler.

MADDE 3.
ŞUBE KADIN KOMİSYONU ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ, ATANMASI VE GÖREVDEN ALINMASI
Şube kadın komisyonu, şube yönetim, denetim, disiplin kurullarının kadın üyeleri, kadın işyeri temsilcileri ve şubelerin belirlediği kadın üyelerin katılımı ile toplanır. Komisyon ilk toplantısında kendi içerisinden yedi kişilik bir yürütme kurulu ve bir başkan seçer. Kadın komisyonunun yürütme kurulu ve üye bilgileri Genel Merkeze yazılı olarak bildirilir.

Şube Kadın Komisyonu üyeleri, şube yönetim kurulunca belirlenir ve görevden alma bu komisyon ile Şube Yönetim Kurulunun ortak kararı ile alınır; Genel Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

MADDE 4.
ŞUBE KADIN KOMİSYONUN GÖREV VE YETKİLERİ:

  1. Kadın işçilerin çalışma hayatından kaynak- lanan sorunlarını ve taleplerini araştırmak, saptamak, çözüm önerileri sunmak ve sendi- kanın ilgili kurullarında konunun gündeme gelmesi için şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,
  2. İşkolunda yer alan kadın işçilerin sendikaya kazandırılması ve üye olan kadınların sendikal çalışmalara etkin katılımını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve sosyal etkinlikleri düzenlemesi için şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,
  3. İşyerlerinde kadın işçilerin sorunlarına çözüm üretmek ve cinsiyet eşitliğini gözeten düzenlemelerin toplu iş sözleşmelerinde yer alması için şube yönetim kuruluna önerilerde bulunmak,
  4. Kadın işçilerin işyerlerinde yaşadığı şiddet, taciz, ücret eşitsizliği, ayrımcılık vb. sorunlar karşısında gizliliğe özen gösteren, tarafsız ve güvenilir bir şikâyet, soruşturma, yönlendirme, destek mekanizması oluşturmak ve bu konularda şube yönetim kurulunun takibini sağlamak,
  5. Kadın mücadelesi açısından önemli olan günler için etkinlik ve faaliyetlerle ilgili çalışma takvimi hazırlamak ve Şube Yönetim Kuruluna sunmak,
  6. Erkek işçinin, eş ve/veya çocuğuna şiddet uygulaması durumunda Şube Yönetim Kuruluna gözlemlerini aktarmak ve sorunun çözümü için önerilerde bulunmak,
  7. Şubenin bağlı bulunduğu il düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan faaliyetlere katkı sunmak,
  8. Genel Yönetim Kurulunun ve Şube Yönetim Kurulunun kadın işçilere dönük alacağı kararları uygulamak ve takip etmek,
  9. Diğer şubelerin kadın komisyonları ile koordineli olarak çalışmak.

Madde 5.
ŞUBE KADIN KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI:
Kadın Komisyonu en az 2 ayda bir toplanır; toplanma aralığını komisyon kendisi belirler. Toplantı sonuçları Şube Yönetim Kuruluna bir rapor ile bildirilir.

Aynı il içerisinde birden fazla şube bulunması durumunda kadın komisyonları, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve sendikal çalışmalara yönelik yılda dört kez toplanarak, görüş alışverişinde bulunur, deneyim paylaşır ve ortak etkinlikler konusunda tavsiye kararı alarak Şube Yönetim Kurullarına iletirler.

DİSK ve diğer sendika ve demokratik kitle örgütlerinin ortaklaşa yapacağı kadın etkinliklerinin hazırlık çalışmalarına şube yönetim kurulunun bilgisi dâhilinde Şube Kadın Komisyonu başkanı katılır.

Genel Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde Şube Kadın Komisyonu başkanları ile toplantı yapar. Bu toplantıda, şube kadın komisyonlarının çalışmaları ve önerileri değerlendirilir.

Madde 6.
KADIN İŞÇİLER BÜROSUNUN GÖREVLERİ: Kadın İşçileri Bürosu’nun çalışmaları, Genel Yönetim Kurulunun yazılı olarak görevlendirdiği uzmanlar tarafından yürütülür. Kadın İşçileri Bürosu çalışmalarını Genel Başkan’ın gözetiminde yürütür.

Kadın İşçileri Bürosu’nun görevleri;

a) İşyerlerinde, işkolunda ve ülke genelinde kadın işçilerin sorunlarına yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, incelemelerde bulun- mak, çözüm önerileri sunmak, konuya ilişkin çalışmalara yön vermek,

b)  Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın işçilere yönelik sempozyum, konferans, panel ve eğitim çalışmaları düzenlemek ve bilinçlen- dirici yayınlar yapmak,

c)  Ulusal ve uluslararası düzeyde kadın işçilere yönelik yapılan çalışmaları takip etmek, tem- sil etmek, konferans, panel vb. etkinliklere katılmak ve bu çalışmaları rapor etmek,

d)  Kadın işçilerinin sorunlarına ilişkin şube ka- dın komisyonları ile koordineli olarak çalış- mak.

Madde 7. YÜRÜRLÜK:

Bu yönetmelik Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun 03 Ocak 2023 tarih ve 344 sayılı kararıyla kabul edilerek aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.


SENDİKA YÖNETMELİĞİ 10 MART 2017 (pdf)