Tüzük

DİSK/GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–1 SENDİKANIN ADI

Sendikanın adı “Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası”dır. Kısa adı GENEL-İŞ’tir.

MADDE–2

SENDİKANIN MERKEZİ VE ADRESİ

Sendikanın Merkezi Ankara’dadır. Adresi: Çankırı Caddesi, No:28, Kat.5–9, Ulus/ANKARA’dır.

 

Merkezinin ilden ile nakline Sendika Genel Kurulu, il içi adres değişikliğine ise, ilgili yerlere bilgi veril- mek koşuluyla, Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE–3

SENDİKANIN KURULU BULUNDUŠU İŞ- KOLU

GENEL-İŞ Sendikası, Sendikalar ve Toplu İş Sözleş- mesi Yasasında belirtilen 20 sıra sayılı “Genel İşler” işkolunun kapsadığı tüm işyerleri ile bu işyerlerinin eklentileri, bağlantıları ve araçlarında, işyerlerinde yürütülen asıl işe yardımcı işleri de kapsayacak şekil- de Türkiye çapında etkinliklerde bulunur. İşkolları Tüzüğü’nde yer almayan işler de Sendikanın etkinlik alanına girer.

1

 

 

 

 

MADDE–4

SENDİKANIN AMAÇ VE İLKELERİ

Kaynağını emeğin yüce değerinden, gücünü işçi sını- fından alan GENEL-İŞ SENDİKASI, demokratik, ba- ğımsız bir sınıf ve kitle örgütü olarak, işçi sınıfının ortak ekonomik, sosyal, kültürel hak ve çıkarlarının, toplum- cu, çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü temellere dayalı gerçek demokrasi ortamında kazanılıp geliştirilebilece- ğinin bilinci içinde, işçi sınıfı ve emekçi halka yönelik her türlü baskı ve sömürünün ortadan kaldırılmasını,

Evrensel temel hak ve özgürlüklere sahip çıkmayı,

Tüm uluslararası antlaşmalar, sözleşmeler ve Ulusla- rarası Çalışma Örgütü sözleşme ve kararlarına dayalı sendikal hak ve özgürlükleri eksiksiz yaşama geçir- meyi, geliştirmeyi, güçlendirmeyi, çalışma ve yaşama koşullarını uygar ve çağdaş bir düzeye ulaştırmayı,

Üyeler arasında dayanışma ve birliği sağlamayı,

Uluslararası sendikal dayanışma içinde Türkiye işçi sınıfının ve emekçi halkın ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel gelişimini arttırıcı her türlü bilimsel ve eğitsel çalışmaya öncelik tanıyarak, işçi haklarına ör- gütlülük bilinci ile sahip çıkmayı, bu bilinç temeli üzerinde kalıcı sonuçlara ulaşmayı,

 

2

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

Demokratik yöntemler yoluyla toplumsal kalkınma- hedef alan bir mücadeleyi sürekli kılmayı,

Henüz örgütlenmemiş, örgütlenme olanağına ka- vuşmamış emekçi sınıf ve tabakaların bu haklarını kullanmalarına yardım ederek örgütsel dayanışma kapsamı içine alınmalarını sağlamayı,

Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde kadın işçilerin çalışma hayatındaki sorunları için çözüm üretmeyi, cinsiyet ayrımcılığı ile mücadeleyi, bu konularda bi- limsel incelemeler ve araştırmalar yapmayı, eğitimler vermeyi ve işyerlerinde çalışma koşulları açısından eşitliğin sağlanmasını,

Genç ve engelli işçilerin çalışma hayatında karşılaş- tıkları sorunları belirleyerek bu sorunların çözümü için mücadeleyi,

Çocuk emeği sömürüsünün yasaklanması için her türlü çabayı,

Sınıfın onursal görevi olarak, demokrasi dışı tüm yö- netim biçimleri ve insanlık dışı uygulamalarla müca- dele etmeyi, TEMEL AMAÇ;

Irk, cins, inanç, din, mezhep, dil, düşünce ve etnik yapı ayrımı gözetmeksizin, demokrasiye ve temel insan haklarına dayalı, özgür, eşit ve kardeşçe bir

3

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

ortamda, aynı çatı altında barış içinde birlikte yaşa- mayı, değişik etnik kökenlerden kaynaklanan kültür çeşitliliğimizin ortak toplumsal kültür zenginliğimizi oluşturan bir mozaik, bir bileşke olarak benimsen- mesini, tüm dünyada barışın ve dostluğun egemen kılınmasını,

Tüm çalışanların işyerlerinde, işkollarında, ulusal ve uluslararası düzeyde sendikaların çatısı altında ör- gütlenerek, birlik ve dayanışma içinde, her bakım- dan insan onuruna yaraşır bir yaşam düzeyine ulaş- malarını,

Özelleştirmeye, taşeronlaştırmaya karşı mücadele et- meyi,

Tüm sendikal çalışmalarda tabanın söz ve karar sa- hibi olmasını, demokrasinin ve demokratik hukuk düzeninin her alanda egemen kılınmasını TEMEL İLKE sayar.

 

MADDE–5

SENDİKANIN YETKİ VE ETKİNLİKLERİ

 1. Ulusal düzeyde ve örgüt içinde çoğulcu, katılım- cı ve özgürlükçü bir demokrasi ortamının gelişme- sini sağlamak, sendikanın yapısı içinde yer alan en

4

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

alt birimlerden en üst birimlere kadar demokrasinin doğrudan işlerliğini egemen kılmak, işyeri sendika temsilcilerinin işyerinde çalışan üyeler tarafından se- çilmelerini sağlamak, işyerlerinde çalışma birimleri oluşturarak, yönetimsel işleyişte, aşağıdan yukarıya doğru demokratik katılımı gerçekleştirmek, her aşa- mada sendika içi demokrasiyi ve tabanın söz ve karar sahibi olması ilkesini eylemsel olarak yaşama geçir- mek,

 1. İşkolunda çalışan işçileri GENEL-İŞ’ in çatısı al- tında örgütlemek, üyeleri arasında birlik ve dayanış- mayı sağlamak, üyelerinin hak ve çıkarlarının etkin olarak korunması ve geliştirilmesini sağlayacak çalış- malara katılmak,

 2. Çalışma hakkı ve güvencesinin yaşama geçiril- mesi, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, tüm çalışanlara toplu sözleşmeli, grevli sendikalaşma hakkının eksiksiz tanınması, özellikle grev hakkının önündeki tüm engellerin ve çalışan kesime yönelik tüm baskı ve sınırlamaların kaldırıl- ması için çalışmak,

 3. Türkiye ve Dünyada kurulmuş işçi örgütlerine, sosyal kuruluşlara katılmak, ayrılmak, bu gibi örgüt- lerin kurulmasına çalışmak, bütün ulusal ve uluslara-

5

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

rası işçi örgütleri ile diğer sosyal kuruluşlar arasında dostluk ve dayanışmayı sağlamak, bu kuruluşlara delege, temsilci ve gözlemci göndermek, üyelerinin kültürel gelişmesini sağlamak ve deneyimlerini artır- mak amacıyla her türlü yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek,

 1. Üyeleri adına tek tek ya da toplu olarak işverenler, özel ve tüzel kişilerle görüşmelerde bulunmak, an- laşmalar yapmak, demokratik katılım ilkesini göze- terek, hazırlanmasından imzalanmasına kadar olan süreçte, işyerlerinde çalışan üyeleri ile ortak çalışma- lar yaparak çoğunluğun görüşü doğrultusunda toplu iş sözleşmeleri bağıtlamak, toplu iş uyuşmazlığı çı- karmak, grev kararı almak, uygulamak ve yönetmek, gerektiğinde kaldırmak, toplu iş uyuşmazlıklarında ilgili makamlara, arabulucuya, hakem ve yargı or- ganlarına başvurmak, görüş bildirmek ve onlardan isteklerde bulunmak,

 2. ) Çalışma yaşamında, yasalardan örf ve gelenekler- den ve toplu iş sözleşmelerinden doğan uyuşmazlık- larda hizmet akdinden ve sosyal güvenlik hukukun- dan kaynaklanan hakları konusunda, üyelerini ve mirasçılarını temsilen davalar açmak, açılan davalara taraf olmak,

 

6

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Yasanın öngördüğü koşullar gözetilerek üyelerinin işsizlik, evlenme, doğum, hastalık, sakatlık, yaşlılık, emeklilik, askerlik, ölüm ve grev gibi durumlarda ve eğitim amacıyla, kendileri veya yakınlarına gerek- li yardımların sağlanması yolunda sağlam ve kalıcı çözümler üretmek, bu amaçla kurulacak sandık ya da oluşturulacak fonlara yardımcı olmak, katkı sağ- lamak,

 2. Daha ileri sosyal ve ekonomik haklara ulaşılma- sını, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerçek- çi ve köktenci önlemler alınmasını, sosyal güvenlik hakkının çağdaş bir düzeye getirilmesini, kadın, genç ve çocuk işçilerin sorunlarının çözüme kavuş- turulmasını sağlamak, bu amaçla gerekli girişimlerde bulunmak,

ı) İşsizlik sigortasının tüm işsizleri kapsayacak biçim- de geliştirilmesi için çalışmak,

 1. Demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkeleri temelinde üyelerini sendikal bilgilerle donatmak, sendikal bilinci geliştirmek, işçiler arasında sınıf bi- lincinin gelişmesini sağlamak, bu amaçla kurs, semi- ner ve konferanslar düzenleyerek üyelerinin kültür düzeylerini yükseltmek, mesleki bilgilerini artırmak, sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda her türlü

7

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

eğitim çalışması yapmak, eğitim araçları sağlamak, eğitim ve öğretim, basın tesisleri, enstitüler kurmak, kitaplık açmak, gazete, dergi, kitap ve benzeri yayın- lar yapmak,

 1. Üyelerinin ruhsal ve bedensel sağlıklarının korun- ması için sağlık, spor, dinlenme tesisleri kurmak, sosyal ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmak, lo- kaller açmak,

 2. Yasanın öngördüğü koşullar gözetilerek, üyeleri tarafından kurulacak kooperatiflere yardımcı olmak ve nakit mevcudunun %10’unu aşmamak koşulu ile kredi sağlamak,

  1. Türkiye işçi sınıfının sermayeye karşı mücadele- sinde amaç ve taleplerini yaymak; diğer toplum kat- manlarının kazanılması ve sermayenin yönlendirdiği medyanın toplumu yanlış bilgilendirmesinin önüne geçilebilmesi amacı ile diğer işçi örgütleri ve sendika- lar ile ortak hareket ederek, radyo, televizyon gibi her türlü kitle iletişim araçlarında yayın içeriğine katkıda bulunmak.

 1. Amaç ve görevlerinin gerektirdiği her çeşit taşınır ve taşınmaz malları satın almak, satmak, taşınmazla- rı üzerine amaçları doğrultusunda tesisler kurmak, gerektiğinde inşaat yapmak, yaptırmak, taşınmazları

8

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi tüm hak- larını kullanmak,

 1. Üyelerinin sendika Anatüzüğünün amaç ve ilke- lerine uymalarını sağlamak, aksine davrananlar hak- kında disiplin işlemleri başlatmak,

 2. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde cinsler arası eşitliğin gerçekleşmesini her düzeyde sağlamak için mücadeleyi temel amaç sayarak kadına yönelik şid- detin önlenmesi, çalışma mevzuatının cinsiyet eşit- liğine vurgu yapan uluslararası sözleşmelere uyumu- nun sağlanması için çalışmalar yürütmek,

 3. Bu tüzükte gösterilmemiş olsa bile, yasalardan ve geleneklerden doğan tüm hak ve yetkilerini kullan- maktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİŠİN KAZANILMASI, ÜYELİKTEN ÇEKİLME,

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE–6

ÜYELİŠİN KAZANILMASI

Sendikaya üye olmak için;

 1. Yasanın üyelik için öngördüğü niteliklere sahip bulunmak, Genel İşler İşkolunda çalışır ve 15 yaşını doldurmuş olmak gerekir.

 2. Sendikaya üyelik, Bakanlıkça sağlanacak elekt- ronik başvuru sistemine e-Devlet kapısı üzerinden üyelik başvurusunda bulunulması ve Genel Yöne- tim Kurulunun kararıyla e-Devlet kapısı üzerinden kazanılır. Üyeliğin başlangıç tarihi, Genel Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun e-Devlet kapısı üzerinden kabul edildiği tarihtir. Üyelik baş- vurusunun en çok otuz gün içinde Genel Yönetim Kurulunca reddedilmemiş olması durumunda üyelik istemi kabul edilmiş sayılır.

 3. Genel Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu e-Dev- let kapısı üzerinden reddedebilir. Ret kararı gerekçesi

10

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

ile birlikte e-Devlet kapısına kaydedilir ve işçiye yazı- olarak tebliğ edilir. Haklı bir neden gösterilmeden üyeliği kabul edilmeyen işçinin Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasında öngörülen süre ve koşullarla yetkili mahkemesinde dava açma hakkı saklıdır.

 1. Genel Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen kişilere sendika adına e-Devlet kapısı üzerinden işlem yapma yetkisi verilir. İşlem yapma yetkisi verilen kişiler Bakan- lığa bildirilir. Bu kişiler aynı usule göre değiştirilebilir veya yetkileri kaldırılabilir. e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak tüm işlemler, Sendikanın Bakanlığa bildire- ceği yetkili kullanıcılar tarafından gerçekleştirilir.

MADDE–7 ÜYELİKTEN ÇEKİLME

Üyeler, e-Devlet kapısı üzerinden çekilme bildirimin- de bulunmak suretiyle üyelikten çekilebilir. Çekilme, e- Devlet kapısı üzerinden sendikaya bildirim tarihin- den itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır. Üyelikten çekilen işçi, bir ay daha ödenti ödemekle yükümlüdür.

Çekilmenin hüküm ve sonuç doğuracağı bir aylık süre içerisinde, işçinin üyelik başvurusunda bulun- duğu sonraki sendika üyeliğinden de çekilerek sen- dikaya yeniden üye olması halinde, sendika üyeliği kesintisiz bir şekilde devam eder.

11

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–8

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 1. Sendikanın amaç ve ilkelerine, Sendika Anatüzü- ğüne ve bunlara uygun olarak çıkarılan yönetmelik, genelge ve yetkili organ kararlarına aykırı davranışta bulunan,

 2. Sendikanın amaçlarına ulaşmasına ya da gelişme- sine engel olacak eylem veya çalışmalarda bulunan,

 3. Sendikayı kişisel çıkarları için kullanan,

 4. Sendika sırlarını açığa vuran ve geleceğini tehli- keye düşürecek eylem ve çalışmalarda bulunan üye,

 5. Kadına yönelik her türlü şiddet, cinsel taciz, teca- vüz ve çocuk istismarı gibi fiillerde bulunduğu sabit görülen üye,

Yönetim Kurulu’nun istemi, Disiplin Kurulu’nun kararı ve Sendika Genel Kurulu’nun onayı ile üye- likten çıkartılır.

Karar, e-Devlet kapısı üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarılma kararı- na karşı üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

12

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE 9

ÜYELİŠİN GÜVENCESİ

İşçinin, Sendikanın işkolundaki bir işyerinden başka bir işyerine geçmesi, aynı işkolunda ve aynı zamanda farklı işverenlere ait işyerlerinde çalışması, bir yıldan fazla olmamak üzere işsiz kalması ve Sendikanın or- ganlarında, üst kuruluşlarında ya da yasa ile kurul- muş kuruluşlarda Sendikayı veya işkolundaki işçileri temsilen geçici veya sürekli görev alması üyeliğini etkilemez, Sendika üyeliği devam eder.Herhangi bir askeri ödev nedeniyle silah altına alınan üyenin üye- lik ilişkisi bu süre içinde askıda kalır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya ma- lullük aylığı ya da toptan ödeme alarak işten ayrı- lan işçilerin sendika üyeliği sona erer. Ancak çalış- maya devam edenler ile Sendika Genel Yönetim, Genel Denetim, Genel Disiplin ve Şubelerinin Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarındaki gö- revleri sırasında yaşlılık veya malullük aylığı ya da toptan ödeme alanların üyeliği, görevleri sü- resince ve yeniden seçildikleri sürece devam eder.

 

 

 

 

 

13

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKANIN YAPISI

MADDE–10:

SENDİKANIN ORGANLARI I- ZORUNLU ORGANLAR:

 

 1. Genel Merkez Organları:

 1. Sendika Genel Kurulu,

 2. Genel Yönetim Kurulu,

 3. Genel Denetim Kurulu,

 4. Genel Disiplin Kurulu’dur

 

 1. Şube Organları:

 1. Şube Genel Kurulu,

 2. Şube Yönetim Kurulu,

 3. Şube Denetim Kurulu,

 4. Şube Disiplin Kurulu’dur.

 

 

14

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

II- DANIŞMA ORGANLARI:

 1. Başkanlar Kurulu,

 2. Şube Temsilciler Kurulu,

 3. İşyeri Temsilciler Kurulu

 4. Şube Kadın Komisyonları’dır.

MADDE- 11

SENDİKA GENEL KURULU’NUN OLUŞUMU

Sendika Genel Kurulu, Sendikanın en yüksek ve yetkili organı olup, üyelerden; Sendikanın üye sa- yısı bini aşıyorsa şube genel kurullarından seçilecek iki yüz elli Sendika Genel Kurul delegesi ve yasa ile doğal delege sayılan Genel Yönetim, Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu üyelerinden olu- şur.

Üye sayısı ne olursa olsun her şubeye en az bir delege verilir. Geriye kalan delege sayısı, şube üye sayısının Sendikanın toplam üye sayısına oranı esas alınarak şubeler arasında paylaştırılır. Bu hesaplamalar sıra- sında yarımdan büyük küsuratlar tama iblağ edilir.

Yukarıdaki esaslara göre Genel Yönetim Kurulunca belirlenen delege sayıları, Sendika Genel Kurulu de- legesinin seçileceği şube genel kurullarından en geç

15

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

15 gün önce ilgili şubelere yazılı olarak bildirilir.

Delege sıfatı, bir sonraki Sendika Olağan Genel Ku- rulu için yapılacak delege seçimi tarihine kadar sürer. İşkolu değişenlerin, üyeliği sona erenlerin delegelik- leri düşer.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nın “Ge- nel kurulda seçimlerde uyulacak esaslar” başlıklı 14. maddesindeki yönteme göre Genel Kurula katılacak delegelerin listesi kesinleşmeden önce delegeliği her- hangi bir yasal nedenle sona erenlerin yerine, aynı şubeden seçilen yedek delegeler aldıkları oy sırasına göre çağırılır.

Delege seçimlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği göze- tilir, toplumsal cinsiyet eşitliği önündeki engellerin kaldırılması için önlemler alınır.

MADDE- 12

SENDİKA GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

 1. Sendika Genel Kurulu, Sendika Merkezinin bu- lunduğu yerde dört yılda bir, Genel Yönetim Kuru- lunun saptayacağı gündem, yer, gün ve saatte olağan olarak toplanır; dört yıllık sürede yasal bir değişiklik olursa Yasaya uyulur.

 

16

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Genel Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Ge- nel Kurul toplantısının gündemi ile yer, gün ve saati en az on beş gün önce Sendika resmi internet site- sinde ilan edilir. Bu ilanda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, on beş günden çok olamaz. Seçim yapılacak genel kurullarda toplantının günde- mi ile yapılacağı yer, gün ve saati toplantı gününden en az on beş gün önce yetkili seçim kurulu başkanlı- ğına yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katıla- cak delege ya da üyeleri gösteren liste de eklenir.

 2. Delegelerle toplanan genel kurullarda delege ol- mayanlar, üyelerle toplanan genel kurullarda ise üye olmayanlar yeter sayının belirlenmesinde gözetil- mezler ve oy kullanamazlar.

 3. Genel Kurula çağrı, Genel Yönetim Kurulu tara- fından yapılır.

 4. İki Genel Kurul toplantısı arasındaki çalışma ve hesap raporu, Genel Denetleme Kurulu Raporu ile yeminli mali müşavir raporu ve gelecek döneme iliş- kin bütçe önerisi, Genel Kurula katılacaklara on beş gün önce gönderilir.

 

17

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. ) Seçim yapılacak genel kurullarda belirlenen gün- deme göre seçimin, Cumartesi ya da Pazar günlerin- den birinde yapılması zorunludur.

Genel Kurulca yapılacak seçimlerde, aday olanların listeleri, birlikte ya da organlara göre ayrı ayrı olmak üzere Başkanlık Kurulunca yeteri kadar düzenlene- rek ilgili Seçim Kurulu Başkanına mühürlenmek üzere verilir.

 1. Genel Kurulda salt gündemdeki konular görüşü- lür. Katılanların onda birinin yazılı istemi ile gün- demde değişiklik yapılabilir.

 2. Genel Kurula katılacak delegeler kimlikleri sapta- narak ve delege listesindeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı üye ya da delege tam sayısının salt çoğunluğudur. Ye- ter sayısının sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantıda toplantı yeter sayısı üye veya delege tam sayısının üçte birinden az olamaz. Yeterli çoğunlu- ğun varlığının saptanmasından sonra Genel Kurulu; Genel Başkan, Genel Başkanın yokluğunda Genel Sekreter, Genel Sekreterin yokluğunda Genel Yöne- tim Kurulu üyelerinden biri açar. Genel Kurulu açan Genel Kurul Başkanlık Kurulu seçimini de yönetir.

 3. Genel Kurul Başkanlık Kurulu, Genel Kurulca

18

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

açık oyla seçilen bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ve yeteri kadar Yazmandan oluşur. Bu kurula seçile- ceklerin delege, üye, üst kuruluş yöneticisi ya da üst kuruluşa bağlı Sendikaların yöneticilerinden olması gerekir.

 1. Genel Kurulca alınan tüm kararlar ile seçim so- nuçları Genel Kurul Karar Defterine yazılarak Baş- kanlık Kurulu tarafından imzalanır.

 2. Genel Kurullar;

  1. Genel Kurul olarak,

  2. Komisyonlara ayrılarak çalışma yaparlar.

Genel Kurul, gündemindeki konuları ve delegeler tarafından ileri sürülecek öneri ve dilekleri incele- yip rapora bağlayarak Genel Kurula sunmak üzere gerekli komisyonları oluşturur. Komisyonlar göreve başlarken kendi üyeleri arasından bir Başkan, bir Yazman seçerler. Komisyonların raporları, Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanmadıkça geçerli sayılmaz. Komisyonların üye sayısı Genel Kurulca saptanır.

 1. Genel Kurulda kararlar, Anatüzük değişikliği dı- şında oylamaya katılan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak bu yeterli çoğunluk sayısı, üye ya da de-

19

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

lege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Fesih, birleşme, katılma, üst kuruluş veya uluslararası kuru- luş kurucusu olma, üst kuruluşlara veya uluslararası kuruluşlara üye olma hallerinde üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğuyla karar alınır.

MADDE–13

OLAŠANÜSTÜ GENEL KURULUN TOPLAN- MA KOŞULLARI

Sendika Olağanüstü Genel Kurulu, Genel Yönetim Kurulu ya da Genel Denetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda veya Genel Kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul isteyen delegeler, yazılı di- lekçelerinde, Genel Kurulun Olağanüstü toplantıya çağrılmasını gerektiren nedenleri açıkça belirtmek zorundadırlar.

Olağanüstü Genel Kurula, doğal delegeler, kongresi- ni yapmış şubelerin seçilmiş delegeleri ile kongresini yapmamış şubelerin eski delegeleri katılır.

Olağanüstü Genel Kurulun gündemini, Genel Ku- rul eğer delegelerin en az beşte birinin isteği üzeri- ne yapılacaksa bu delegelerin açıkladıkları istekler doğrultusunda, Genel Denetim Kurulunun istemi

 

20

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

ile toplanacaksa, bu Kurulun gösterdiği gerekçelere uygun olmak koşuluyla Genel Yönetim Kurulu ha- zırlar.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez ve öneride bulunulamaz. Sendika Olağanüstü Genel Kurulunda, Anatüzüğün

12. maddesinde öngörülen toplantı yönetim ve esas- ları uygulanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Genel Yönetim Kurulu- nun bu konudaki kararından veya Genel Denetim Kurulu ya da delegelerin beşte birinin yazılı ve ge- rekçeli isteminin Sendikaya ulaştığı tarihten itibaren en geç 60 gün içinde toplanır. Talep tarihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması hâlinde olağanüstü genel kurula gidile- mez, ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

MADDE–14

SENDİKA GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Sendika Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri;

 1. Gündeminde yer alan ve toplantıda hazır bulunan üye ya da delegelerin en az onda birinin gündeme

 

21

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

alınmasını istediği konuları görüşmek,

 1. Genel Kurula katılan üye ya da delegelerin üçte ikisinin oyları ile Anatüzükte değişiklik yapmak ya da yeni bir Tüzük benimsemek,

 2. Genel Yönetim, Genel Denetim ve Genel Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,

 3. Organların ve yeminli mali müşavirin Genel Ku- rula sundukları raporları görüşerek karara bağlamak, Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası,

 4. Gelecek döneme ilişkin bütçeyi aynen ya da değiş- tirerek kabul etmek,

 5. ) Yurt içi ya da yurt dışındaki üst kuruluşlara üye olmak ya da üyelikten ayrılmaya karar vermek,

 6. Yönetim organlarına yapılması zorunlu görevleri vermek,

 7. Üyesi bulunduğu kuruluşlarla diğer kurumların Genel Kurul toplantılarına katılacak delegelerle, gö- revli üyeleri seçmek ya da bu konudaki yetkisini Ge- nel Yönetim Kuruluna devretmek (Konfederasyon delegelerinin Genel Kurulda seçilmesi zorunludur),

ı) Gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da mevcutlarının satılması, taşınmazlarında -gerekli

22

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

olduğunda- Sendikanın amaçlarına ve görevlerine uygun inşaat yaptırılması, taşınmazların üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi tüm yasal hakların kullanılması hususunda Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 1. Şubeler açma, birleştirme veya kapatmak; şube açma ile Anatüzükteki örgüt yapısı gözetilerek üye sayısı ve şubelerin gelir gider dengesi esaslarına göre şubelerin birleştirilmesi ve kapatılması konularında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 2. Genel İşler İşkolunda Kurulu bir başka işçi sendi- kası ile birleşmek, bu türden bir sendikaya katılmak, katılma istemini kabul etmek; uluslararası kuruluşun kurucusu olma, uluslararası kuruluşlara üye olmak veya üyelikten çekilmek

 3. Genel Yönetim Kurulunca üyelikten çıkarılması istenenler hakkında karar vermek,

 4. Sendika ve şube organlarında görev alan ücretli yöneticilere ödenecek ücretler ile ödenek, yolluk, ik- ramiye ve tazminatları saptamak,

 5. Geçici olarak görevlendirileceklere verilecek öde- nek, yolluk ve tazminatları belirlemek,

 6. Anatüzüğe uygun öneriler hakkında kararlar al-

23

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

mak ve organlara yetkiler vermek,

 1. Nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olma- mak koşuluyla sınaî ve iktisadi kuruluşlara yatırım yapılmasına karar ve bu konuda Genel Yönetim Ku- ruluna yetki vermek,

ö) Sendika tüzel kişiliğine son vermek,

 1. Yapılacak ilk genel kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mah- kemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi is- tenen konular hakkında Genel Yönetim Kuruluna yetki vermek ve Yasalar, Anatüzük ve yönetmelikle- rin elverdiği diğer işlemleri yapmak ve yetkileri kul- lanmaktır.

MADDE–15

SENDİKA YÖNETİCİLERİNDE ARANACAK NİTELİKLER

Sendika yöneticisi olabilmek için, Sendikalar ve Top- lu İş Sözleşmesi Yasası’nın öngördüğü niteliklere sa- hip bulunmak zorunludur.

MADDE–16

GENEL YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI

Genel Yönetim Kurulu, Sendika Genel Kurulunca Sendika üyeleri arasından gizli oyla görevi belirlene-

24

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

rek seçilen bir Genel Başkan ile görevleri belirlen- meksizin seçilen altı Genel Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere yedi asıl üyeden oluşur. Genel Kurulda asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Genel Baş- kan ve Genel Yönetim Kurulu üyeleri, oylamaya ka- tılan delegelerin salt çoğunluğunun oyu ile seçilirler. İlk turda bu çoğunluk elde edilemezse ikinci turda oylamaya katılan delegelerin en çok oyunu alan aday seçilmiş olur.

Genel Yönetim Kurulu, Sendikayı her türlü işlem ve çalışmalarında temsil etmek hak ve yetkisine sahiptir.

Genel Yönetim Kuruluna seçilenlerin, Genel Kurul hariç, Sendikanın diğer zorunlu organlarındaki gö- revleri sona erer.

Genel Yönetim Kurulu üyeliklerinin bir ya da bir- kaçının herhangi bir nedenle boşalması durumunda; Genel Sekreter, eksilen üye sayısı kadar yedek üyeyi

-en çok oy almış bulunanlardan başlayarak oy sırası- na göre- en geç bir ay içinde Genel Yönetim Kurulu toplantısına çağırır.

Genel Yönetim Kurulu üye sayısı böylece tamamlan- dıktan sonra Kurul üyeleri boşalan görev ya da gö- revler için kendi içinden ve salt çoğunlukla yenisini ya da yenilerini seçer. Görevden ayrılmamış Kurul

25

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

üyelerinden birisi eksilen göreve seçilirse, onun yeri- ne de aynı biçimde birisi seçilir.

Tüm üyeliklerin aynı anda boşalması durumunda Genel Denetim Kurulunun çağrısı üzerine yedek üyeler toplanarak kendi aralarında görev bölümü ya- parlar.

Ayrılmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, Genel Yönetim Kurulu, asıl üye sayısının yarı- sından aşağıya düşerse; Genel Kurul, mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri ya da Genel Denetim Kuru- lu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı süresinde yapılmazsa, üyelerden birinin başvurması üzerine davalarına bakmakla görevli yerel Mahke- me, üyeler arasından seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE–17

GENEL YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV BÖLÜŞÜMÜ VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan’ın başkan- lığında yapacağı ilk toplantıda kendi içinden Ge- nel Sekreter, Mali İşler, Eğitim, Toplu Sözleşmeler, Örgütlenme ve Araştırma Daire Başkanlarını seçer; Sendika uzmanlık birimlerinin yönetiminden kimin sorumlu olduğunu belirler. Genel Yönetim Kurulu

26

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

üyeleri arasındaki görev bölüşümünde ve Genel Baş- kan dışındaki Kurul Üyelerinin unvanların da yapı- lacak değişiklikler de aynı şekilde karara bağlanır.

Genel Yönetim Kurulu, en geç on beş günde bir Ge- nel Başkanın, onun yokluğunda Genel Sekreterin başkanlığında olağan olarak toplanır. Genel Yönetim Kurulu, Genel Başkan tarafından ya da üyelerinin üçte ikisinin yazılı istemi üzerine olağanüstü toplan- tıya çağrılır.

Genel Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğun- luğu ile toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunlu- ğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda, toplantıyı yönetenin katıldığı öneri karar olur.

Oylamanın gizli ya da açık yapılması Genel Yönetim Kurulunun kararına bağlıdır.

Toplantılarda alınan kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyelerce imza edilir.

MADDE- 18

GENEL YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Yönetim Kurulu, Sendikanın, Genel Kuru- lundan sonra gelen en yetkili organıdır. Sendikanın temsil görev ve yetkisi Genel Yönetim Kurulu adına

27

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

Genel Başkan tarafından kullanılır.

Genel Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri;

 1. Üyeleri adına toplu sözleşmesi yapmak,

 2. Toplu iş uyuşmazlıkları çıkarmak, toplu iş uyuş- mazlıklarında arabulucular, hakem kurulları, yargı organları ve diğer özel ve tüzel kişilere başvurmak, görüş bildirmek, isteklerde bulunmak,

 3. Grev kararı almak, uygulamak ve kaldırmak,

 4. Anatüzüğü ve Sendika Genel Kurulu kararlarını uygulamak, gerektiğinde yorumlamak,

 5. Çalışma ve hesap raporlarıyla bütçe tasarısını ha- zırlayarak Genel Kurula sunmak,

 6. Sendika Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,

 7. Bütçeyi uygulamak, yıllık bütçeler, bütçe fasılları ve bütçe maddeleri arasında aktarmalar yapmak,

 8. Yurtiçi ve dışında üyesi olduğu kuruluşlarla, diğer kamu ve özel kuruluşların toplantılarına katılacakları saptamak,

 9. Sendika üyeliği başvurularını karara bağlamak,

 10. Üye sayısı toplantı yeter sayısının altına düşen şube yönetim kurullarını -yasal süresinde kongresini

28

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

yapmak koşuluyla- tamamlamak,

 1. Üyelerini temsilen çalışma yaşamından, yasa- lardan, toplu iş sözleşmesinden, hizmet bağıtından, sigorta mevzuatından doğan konularda; işverenler, özel ve tüzel kişiler ve kamu kuruluşları ile görüş- melerde bulunarak anlaşmalar yapmak, dava açmak, açılmış olanlara taraf olmak, davadan vazgeçmek ve aklamak,

 2. Anatüzükte yazılı amaçlara ulaşmak için gere- ken, eğitim, teknik, bilim ve hukuk bürolarını ve sosyal tesisleri kurmak; gerek gördüğü yörelerde şu- beler açmak, bunların demirbaş ve gereçlerini sağla- mak, çalışacak uzman, danışman ve diğer çalışanları atamak, ücretlerini saptamak ve çalışma koşullarını belirlemek,

 3. Üyelerin mesleksel ve genel bilgilerini yükselt- mek için gerekli çalışmaları yapmak, kurumlar kur- mak,

 4. Bağışta bulunmamak koşuluyla üyeleri için yar- dım sandıkları ve kooperatifler kurulmasına yardım etmek; bunlara Yasada belirlenen oranlar içinde kre- di vermek,

 5. Gerekli taşınır ve Sendika Genel Kurulunca verile-

 

29

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

cek yetki gereğince taşınmaz malların yaptırılmasına, alınmasına ve mevcutların satılmasına, taşınmazları üzerinde mülkiyetten doğan ayni ve şahsi yasal hak- ların kullanılmasına karar vermek ve bu kararları uy- gulayacak yetkilileri ve onların yetkilerini belirlemek,

 1. Sendikaya ait demirbaşların kayıtlarını tutmak, demirbaşları hizmete koymak, kullanılmayacak ka- dar hasar görmesi, eskimiş ya da yitirilmiş olması durumlarında kayıttan düşürülmesi işlemlerini yön- temi uyarınca tamamlamak, gereksinim duyulmaz ve işe yaramaz durumdaki demirbaşları -yöntemine göre- satış yoluyla elden çıkarmak, gerek görülürse bu konuda alt komisyonlar oluşturmak,

 2. Anatüzüğün öngördüğü Sendika organlarını toplantıya çağırmak,

 3. Sendika Anatüzüğüne, Genel Kurul ve Genel Yö- netim Kurulu kararlarına aykırı davranışlarda bulu- nan yöneticileri veya üyeleri ilgili disiplin kurullarına vermek, bunların üyelikten çıkarılma ya da işten el çektirilmelerini ilgili disiplin kurullarından istemek; gerektiğinde Genel Disiplin Kurulu’ndan şube disip- lin kurulu kararının yeniden görüşülmesini istemek,

 4. Üyelerinin sosyal sorunlarının çözülmesine iliş- kin kültür merkezleri, vakıflar, enstitüler, kütüpha-

30

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

neler, basın-yayın, spor tesisleri ve gerek duyulan diğer benzeri sosyal ve kültürel tesisleri oluşturmak,

 1. İlgili yönetim ya da denetim kurullarının yahut delegelerin beşte birinin yazılı istemini göz önüne alarak şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak,

 2. Anatüzük değişikliği önerilerini hazırlayıp Sen- dika Genel Kuruluna sunmak, Anatüzük ve yasalara uygun olarak iç yönetmelikleri hazırlayıp uygulama- ya koymak, değiştirmek ve bunları yürürlükten kal- dırmak,

 3. Sendika para ve menkul değerlerinin yatırılacağı bankaları saptamak,

 4. Şube disiplin kurullarınca verilen kararları, Ge- nel Disiplin Kuruluna aktarmak ya da uygulamak,

 5. Şube yönetim kurullarının görüşünü alarak iş- yerlerinde seçilen işyeri sendika temsilcilerini atamak ya da değiştirmek,

 6. Grev ve lokavt süresince Sendika üyelerine yapı- lacak yardımları belirlemek,

 7. Anatüzükte belirtilen esaslar çerçevesinde Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açma, birleştirme ve kapatma işlemlerini yapmak,

31

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Şubelerin mali denetimini yapmak, şubelerin ge- lir ve giderlerini inceleyerek karara bağlamak,

 2. Parasal varlığının yüzde kırkından fazla olma- mak koşuluyla, sınaî ve ekonomik girişimlere yatı- rımlar yapmak,

 3. Parasal gelirlerinin yüzde beşini aşmamak koşu- luyla gerektiğinde sosyal amaçlı harcamalar yapmak,

 4. Yasa, Anatüzük ve Genel Kurul kararlarıyla ön- görülen diğer görevleri yapmak, yetkileri kullanmak- tır.

Genel Yönetim Kurulu bu maddenin 12, 15, 19 ve

28. fıkralarındaki yetkilerini ve Sendika Genel Kuru- lunca verilen özel yetkileri kullanmadan önce, Baş- kanlar Kurulu’nun tavsiye kararını alır.

MADDE- 19

GÖREV BÖLÜMÜ VE YETKİLERİ:

1. GENEL BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Sendika tüzel kişiliğini yurt içinde ve yurt dışında Genel Başkan temsil eder. Geçici nedenlerle görevi başında bulunmadığı zamanlarda bu yetkiyi Genel Sekreter kullanır,

 2. Genel Başkan, Genel Yönetim Kurulu ile danışma

32

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

kurullarının ve Sendika bünyesinde genel hükümler çerçevesinde kurulacak tüm komisyonların başkanıdır,

Bu görevini Genel Yönetim Kurulu üyelerinden bi- rine devredebilir.

 1. Genel Başkan, Sendikanın genel politikasına ay- kırı olmamak koşuluyla basın toplantıları düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir,

 2. Sendika adına genel ve özel yetkilere sahip vekil tayin eder, gerekli gördüğünde azleder,

 3. Sendika yayın organının sahibidir,

 4. ) Genel Başkan, Sendikadaki tüm büroların başıdır. Örgüt çalışmalarını denetler; gerektiğinde şubelerin yazışma işlem ve hesaplarını denetler ya da görevlen- direceği kimselere incelettirir,

 5. Sendika içinde birlik ve düzeni sağlar, Sendika üyelerinin hak ve çıkarlarını kollar, örgütün onuru- nu korur,

 6. Sendika adına her türlü sözleşmeyi imzalar,

ı) Sendika yazışmalarını ve belgelerini Genel Yöne- tim Kurulunun ilgili üyeleri ile birlikte imzalar,

 1. Anatüzüğün elverdiği diğer görevleri yapar, yetki- leri kullanır.

33

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

2- GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Sendikanın her türlü yazışmalarını yönetir. Ya- zışma ve işlemlerin düzgün işlemesini sağlar. Genel Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini hazırla- yarak toplantıdan önce Genel Yönetim Kurulu üye- lerine ulaştırır,

 2. Sendika Genel Merkez organlarında görevli yöne- ticilerin Yasa gereğince düzenleyip notere verecekleri mal bildirimine ilişkin noter onaylı belgeleri Genel Yönetim Kurulu Karar Defterinin özel bir sayfasına yazar ve bu sayfanın Genel Denetim Kurulu Üyele- rince imzalanmasını sağlar,

 3. Sendika Genel Merkez ve şubelerinde çalışan per- sonelin özlük işlerini yürütür. Personel Yönetmeliği taslağını hazırlayarak Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar, uygulanmasını sağlar,

 4. Genel Yönetim ve Başkanlar Kurulu defterlerini tutar, üyelere imzalatır ve saklar,

 5. Genel Yönetim ve Başkanlar Kurulu kararlarının yerine getirilmesi ve anılan kurul kararlarının nok- sansız uygulanabilmesi için, uzmanlık daireleri ara- sında gerekli eşgüdümü sağlar,

 

34

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. ) Mali konulara ilişkin bulunanları hariç olmak üze- re, Sendika defter ve dosyaları ile yazışma ve işlemlere ait belgelerin düzenli tutulmasını sağlar ve denetler,

 2. Sendika yayın politikasına uygun olarak kitap, broşür, dergi, gazete, bülten, rapor vb. dokümanın baskı ve dağıtımını düzenler,

 3. Yasalara göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan- lığı ve diğer devlet birimlerine gönderilmesi gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ulaştırır,

ı) Uluslararası Çalışma Örgütü ve diğer uluslararası kuruluşlar ile sendika federasyonlarının çalışma yaşa- mına ilişkin sözleşme ve tavsiye kararlarını izler ve bu konuda örgütün bilgilendirilmesini sağlar,

 1. Kendisine bağlı büroların düzgün çalışmasını sağ- lar,

 2. Genel Başkanın yokluğunda Genel Yönetim Kuru- luna başkanlık eder,

 3. Genel Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevle- ri yerine getirir.

 1. MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Sendikanın muhasebe işlerini Yasa, Anatüzük ve

35

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

ilgili yönetmelik hükümlerine uygun biçimde yürü- tür, dönem bütçelerinin uygulanmasını sağlar,

 1. Düzenleyeceği gelir-gider tablosu ile hesap özet- lerini, Genel Yönetim Kurulunca belirlenecek belli sürelerle, Genel Yönetim Kuruluna sunar,

 2. Sendikanın gelirlerinin diğer daire ve birimlerle birlikte toplanmasını, giderlerinin bütçe esaslarına göre yapılmasını ve muhasebe kayıtlarının gerektiği gibi tutulmasını sağlar,

 3. Mali İşler Dairesinin düzgün çalışmasını sağlar ve denetler,

 4. Yönetici ve personele ödenecek ücretler ile diğer ödemeleri bütçe çerçevesinde yapar,

 5. ) Vergi ve sigorta primleri ile diğer kesinti ve yü- kümlülüklerin zamanında ve düzenli olarak öden- mesini sağlar,

 6. Gider avanslarını şubelere, üzerlerindeki avansları dikkate alarak, zamanında gönderir, sarfların göze- tim ve denetimini yapar, gerektiğinde harcama bel- gelerini inceler,

 7. Sendikanın taşınır-taşınmaz malvarlığına ilişkin belgelerin ve demirbaş kayıtlarının yöntemine göre tutulmasını sağlar,

36

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

ı) Sendika hesaplarının iç ve dış denetime hazır bu- lundurulmasını sağlar,

 1. Genel Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, Sendika taşınmaz mal ve araçlarının sigorta ettiril- mesini ve poliçelerinin zamanında yenilenmesini sağlar,

 2. Anatüzük ve Genel Kurul kararları uyarınca; gi- derler ve yıllık bütçeler, bütçede fasıllar arası ya da fasıllar içindeki maddeler arası aktarmalar yapılabil- mesi için Genel Yönetim Kuruluna öneride bulunur ve bu konularda Genel Yönetim Kurulu kararlarına göre işlem yapar,

 3. Tahsil, ödeme, hesaba geçirme ve diğer muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Baş- kan ya da Genel Sekreterle birlikte imzalar. Genel Başkan ve Genel Sekreterin yokluğunda bu işlemleri Genel Yönetim Kurulu üyelerinden birinin imzasıyla tamamlar,

  1. Genel Kurullara sunulacak bilanço ve tahmini bütçeleri hazırlar ve Genel Yönetim Kuruluna sunar,

 1. Sendika gelirlerini en çok on beş gün içinde, Ge- nel Yönetim Kurulunun önceden belirlediği banka- lara yatırır,

 

37

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Sendika kasasında, Genel Kurulun belirlediği tu- tardan fazla para bulunduramaz,

 2. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmesi gereken bilgi ve belgelerin zamanında ve tam olarak gönderilmesinden Genel Sekreterle birlikte sorum- ludur,

ö) Sendika ödentilerinin kesilmesi için, mevzuat gereğince, şubelerin düzenleyeceği üye işçilerin lis- telerinin işverenlere zamanında verilmesini ve öden- tilerin kesilip zamanında Sendikaya gönderilmesini sağlamak için diğer Dairelerle birlikte gerekli işlem- leri yapar,

 1. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası uyarın- ca, her hesap ya da bütçe dönemine ilişkin bilanço ve hesapları ile çalışma raporlarını Türkiye Devrim- ci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna göndermekte, Genel Sekreter ile birlikte sorumludur,

r) Mevzuat, Anatüzük, Dönem Bütçesi ve Yönetme- lik hükümlerinin uygulanmasına yönelik yönerge, genelge ve açıklamalar hazırlayarak Sendika birim- lerine gönderir.

 

 

38

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. EŠİTİM DAİRE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Sendikanın eğitim ve sosyal çalışma programları- nı hazırlayarak Genel Yönetim Kurulunun onayına sunar,

Genel Yönetim Kurulunun onayladığı programın uygulanmasını sağlar,

 1. Eğitim ve sosyal çalışmaların gerektirdiği ödenek- lerin bütçeye konulması için önerilerde bulunur,

 2. Eğitim Daire Başkanı, ayrıca eğitim seminerle- rinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili her türlü bilimsel araştırmaların yapılması ile istatistiklerin tutulmasında, yurt dışı işçi kuruluşlarıyla ilişkilerin sürdürülmesinde, Sendikanın çıkaracağı yayınlar yo- luyla üyelerinin eğitilip, aydınlanmasında görevlidir,

 3. Sendikanın gereksinme duyduğu her türlü ses ve görüntü kayıtlarını yaptırır ve kullanıma sunar,

 4. Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yöne- tir, düzenli çalışmalarını sağlar,

 5. ) Eğitim Daire Başkanı, Genel Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapar.

 

 

39

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. TOPLU SÖZLEŞMELER DAİRE BAŞKANI- NIN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Sendikanın yapacağı toplu iş sözleşmelerine esas olacak bilgileri toplar ve Genel Yönetim Kurulu ile birlikte yöntemi saptar,

 2. Süresi dolan toplu sözleşmelerin fesih işlemlerinin süresinde yapılmasını sağlar,

 3. Yetki uyuşmazlıklarının izlenip, Sendika lehine kotarılması çalışmaları dâhil, toplu iş sözleşmesi pro- sedürünün başından toplu sözleşmesinin bağıtlan- masına kadar işleyiş ve yürütülmesinden sorumlu- dur. Bu cümleden olan tüm işlemleri, herhangi bir hak kaybına yol açmayacak şekilde ve zamanında yapar ve yaptırır,

 4. Genel Yönetim Kurulunca alınan grev kararla- rının uygulanarak sonuca ulaştırılmasından Genel Sekreter ile birlikte sorumludur,

 5. Toplu iş sözleşmelerinin taslak, redaksiyon ve imza işlemlerini tamamlar,

 6. ) Belirtilen işler çerçevesinde yasalara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile diğer yerlere gönde- rilmesi gerekli bilgi ve belgelerin yerlerine süresinde ve noksansız ulaştırılmasından sorumludur,

40

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Kendisine bağlı büroları yönetir, verimli çalışma- larını sağlar,

 2. Genel Yönetim Kurulunun vereceği diğer görev- leri yapar.

 1. ÖRGÜTLENME DAİRE BAŞKANININ GÖ- REV VE YETKİLERİ:

 1. Genel İşler İşkolunun Sendika bünyesi dışında kalmış işyeri ve işletme işçilerinin Sendika bünyesin- de örgütlenmesini sağlar;

 2. Şubelerin örgütlenme çalışmalarını izler, bu çalış- maların gereği gibi olmasına yardımcı olur,

 3. Üyeliğe kayıt ve üyelikten ayrılma işlemlerini yap- tırır, izler. Üye kayıt ve üyelik sona erme listelerinin tutulmasını sağlar.

Ayrıca şubelerde genel kurul, yönetim, denetim ve disiplin kurullarının kayıt, zimmet ve işletme defter- lerinin usulüne uygun şekilde tutulmasını sağlar ve denetler,

 1. Şubelerin çalışma alanlarının belirlenmesi, yeni şubeler açılması ve bazı şubelerin kapatılması ya da birleştirilmesi konularında incelemelerde bulunup Genel Yönetim Kuruluna rapor sunar,

 

41

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Sendika şube genel kurulları delege seçimleri ile genel kurulların zamanında ve gereği gibi yapılmala- rına yardımcı olur,

 2. ) Sendika organlarında görev alan tüm yönetici, temsilci ve delegelerin kayıtlarını tutar, görev deği- şikliklerini izler, Sendika birimleri arasında bu konu- da eşgüdümü sağlar.

 1. ARAŞTIRMA DAİRE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. Çalışma yaşamıyla ilgili mevzuatı izler. Değişiklik ve yenilikleri Genel Yönetim Kurulu ile örgüte du- yurur,

 2. Yasalarda yapılması gerekli değişiklikler konusun- da öneriler hazırlar, hazırlatır.

 3. Sendikanın amaç ve ilkeleri doğrultusunda araştır- malar yapar, istatistikî bilgileri derler,

 4. Ulusal ve uluslararası düzeydeki ekonomik ve sos- yal gelişmelerle ilgili araştırmalar yapar, değerlendi- rir. Düzenlediği raporları Genel Yönetim Kuruluna sunar,

 5. Kendisine bağlı büro, personel ve uzmanları yöne- tir. Düzenli çalışmalarını sağlar,

 

42

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. ) Genel Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

MADDE – 20 UZMANLIK BİRİMLERİ

Sendika işlerinin daha düzenli ve verimli yürüyebil- mesi için aşağıdaki uzmanlık daireleri kurulabilir:

1- Eşgüdüm Dairesi, 2- Mali İşler Dairesi, 3- Eğitim Dairesi,

 1. Örgütlenme Dairesi,

 2. Toplu Sözleşmeler Dairesi, 6- Araştırma Dairesi,

 1. Hukuk İşleri Müdürlüğü,

 2. Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 9- İnsan Hakları Bürosu,

10- Kadın İşçi Bürosu

Gerektiğinde Genel Yönetim Kurulu kararı ile yeni birimler kurulabilir.

Uzmanlık birimlerinin kuruluşu, görev, yetki ve so- rumlulukları ile Daire Başkanlıkları arasındaki dağı-

43

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

lımı; Genel Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yönet- melikte düzenlenir.

MADDE–21

GENEL DENETİM KURULU

Genel Denetim Kurulu, Sendika Genel Kurulunca dört yıl için seçilen beş asıl üyeden oluşur. Asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul, üyeleri arasından bir başkan ve bir yazman seçer. Altı ayda bir olağan olarak, Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine de olağanüstü toplanır.

Denetlemenin yapılabilmesi için en az üç Kurul üye- sinin bir araya gelmesi gereklidir. Denetim Kurulu, kararlarını oy çokluğuyla alır. Oylarda eşitlik duru- munda, Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Denetim Kurulu toplantılarına asıl üyeler ka- tılır.

Üyeliklerde boşalma olması durumunda, Genel Yö- netim Kurulu tarafından en çok oy alandan başla- mak suretiyle yedek Genel Denetim Kurulu üyeleri göreve çağrılır.

Kurul, denetimini Sendika Genel Merkezinde ya- par. Sendikaya ait kayıt, defter ve belgeleri Sendika Merkezinden dışarıya çıkaramaz. Denetim Kurulu,

 

44

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

çalışmalarına ilişkin raporları sendika resmi internet sitesinde ilan eder.

MADDE–22

GENEL DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Genel Yönetim Kurulu çalışmalarının Sendika Genel Kurulu kararlarına uygun olarak yapılıp ya- pılmadığını denetler. Denetim sırasında gördüğü aksaklık ve usulsüzlükler hakkında Genel Yönetim Kurulunu uyarır,

 2. Sendika Anatüzüğüne uygun olarak yönetsel ve mali denetlemede bulunur,

 3. Ara raporlarını Genel Yönetim Kuruluna, dönem sonu raporunu da Sendika Genel Kuruluna sunar,

 4. Çalışmaların Sendika yararına, Yasa ve Anatüzüğe uygun biçimde yürütülmesi için Genel Yönetim Ku- ruluna önerilerde bulunur,

 5. Yazılı bir talep geldiğinde olağanüstü toplanarak, talep konusu üzerinde araştırma ve inceleme yapar,

 6. ) Genel Yönetim Kurulundan, gerekçesini de belir- terek, Sendika Genel Kurulunun olağanüstü toplan- tıya çağrılmasını isteyebilir,

 

45

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Yasada ve Sendika Anatüzüğünde gösterilen diğer denetleme görevlerini yapar, yetkileri kullanır.

 2. İlgili mevzuat uyarınca Sendikanın gelir ve gider- lerine ilişkin yıllık mali denetimleri yapmak üzere ye- minli mali müşavir belirlemek, bunlarla bağımsız de- netim sözleşmesi bağıtlamak, bu denetimi başlatmak ve yeminli mali müşavirin çalışmalarının gözetimini yapmak. Yeminli mali müşavir raporlarının Sendika resmi internet sitesinde yayınlanmasını sağlamak.

MADDE–23

GENEL DİSİPLİN KURULU

Genel Disiplin Kurulu, Sendika Genel Kurulunca dört yıl için seçilen beş asıl üyeden oluşur. Genel Kurulca aynı sayıda yedek üye de seçilir.

Kurul, üyeleri arasından bir Başkan ve bir Yazman seçer. Genel Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine top- lanır. Her konu en çok bir ay içinde sonuçlandırılır.

Kurul üyeliğinde boşalma olması durumunda, Genel Yönetim Kurulu, en çok oy alandan başlamak sure- tiyle yedeklerini göreve çağırır.

Genel Disiplin Kurulunun toplanabilmesi için en az üç Kurul üyesinin bir araya gelmesi gereklidir. Ka- rarları en az iki üyenin oyu ile alır. Genel Disiplin

46

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

Kurulu, kararlarını oy çokluğuyla verir. Oylarda eşit- lik durumunda Başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Genel Disiplin Kurulu, ilgilinin yazılı savunmasını da aldıktan sonra verdiği kararını, gereği yapılmak üzere Genel Yönetim Kuruluna verir. İlgilisi yazı ile bilgilendirilir.

MADDE–24

GENEL DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Genel Disiplin Kurulu, Sendika Anatüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen Genel Merkez ve Şube organ yöneticileri hakkında soruşturma yaparak; savları yerinde görürse, eylemin ağırlık derecesine göre uyarma, kınama, altı aya ka- dar geçici görevden alma cezalarından birini ya da suçsuzluk kararını verir; ayrıca eylemin ağırlığı ge- rektiriyorsa üyelikten sürekli çıkarma veya sürekli görevden alma istemi ile ilgililerin Sendika Genel Kuruluna sevkine karar verebilir.

 2. Genel Disiplin Kurulunun kararlarını Genel Yö- netim Kurulu uygular.

Görevden geçici alınma kararı verilmesi durumun-

 

47

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

da, kararda belirlenen süre içinde; sürekli görevden alma istemiyle Genel Kurula sevk kararı söz konusu ise karar tarihi ile izleyen Sendika Genel Kurul tari- hi arasında kalan süre içinde, ilgili yönetici yönetsel yetkilerini kullanamaz, özlük haklarından yararlana- maz.

Suçun ağırlığı belirlenirken, Yasalar, Anatüzük, yö- netmelikler, Genel Kurul kararları ile genel haklar ve Sendikanın çıkarları gözetilir.

 1. Genel Disiplin Kurulu, Genel Yönetim Kurulun- ca şube disiplin kurullarının yasa ve tüzüğe aykırı, usulsüz soruşturma ve cezalandırma kararlarını doğ- rudan ya da ilgilinin itirazı üzerine kendisine sevk edilmesi halinde itirazı inceleyerek kararı onaylar, ortadan kaldırır veya düzelterek onaylar.

 2. Genel Disiplin Kurulu, üyenin disiplin suçu işle- mesine rağmen şube yönetim kurullarınca şube di- siplin kuruluna sevk etmekten imtina etmesi, savsak- laması halinde Genel Yönetim Kurulu’nun talebiyle duruma el koyar ve disiplin soruşturmasını yürütüp sonuçlandırır.

 

 

 

 

48

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE – 25 BAŞKANLAR KURULU

Başkanlar Kurulu; Genel Yönetim Kurulu ile Şube Başkanlarından oluşur. Sendikanın en yüksek da- nışma organıdır. Genel Yönetim Kurulunun şube başkanının katılamama mazeretini uygun görmesi halinde şube sekreteri Başkanlar Kurulu’na katılır.

Başkanlar Kurulu, Genel Yönetim Kurulunun çağrı- üzerine 6 ayda bir toplanır. Kurula Genel Başkan, onun yokluğunda Genel Sekreter başkanlık eder. Top- lantının gündemini Genel Yönetim Kurulu hazırlar.

MADDE–26

BAŞKANLAR KURULUNUN GÖREV VE YET- KİLERİ

 1. Şubelerin yerel sorunlarını dile getirir ve bu konu- da yetkili kurullara önerilerde bulunur,

 2. Toplu İş Sözleşmesi düzenlenmesi ve uygulanması hakkındaki görüşlerini bildirir,

 3. Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak, ça- lışmaların verimli duruma getirilmesi için önerilerde bulunur,

 4. Çalışma yaşamını ilgilendiren yasa ve tasarılar üzerindeki görüşlerini bildirir,

49

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Sendikanın genel çalışmaları hakkındaki görüşle- rini açıklar,

 2. ) Şube ilişkileri ve eşgüdümü konusunda önerilerde bulunur,

 3. Genel Yönetim Kurulunca belirlenen diğer konu- larda görüş bildirir,

 4. Sendika Genel Kurulunca Genel Yönetim Kuru- luna verilen özel yetkilerle ilgili konuları, Genel Yö- netim Kurulu kararlarından önce görüşür ve tavsiye kararları alır,

ı) Ülke ve sendika sorunları hakkında görüş ve bilgi alışverişinde bulunur.

Başkanlar Kurulunca belirlenecek ortak görüşler, Genel Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve izleyen Başkanlar Kurulu toplantısında açıklanır.

MADDE–27

ŞUBELERİN KURULUŞU

 1. Sendika şubeleri, Sendika Genel Kurulu’ndan alı- nan yetkiye dayalı olarak Genel Yönetim Kurulu ka- rarı ile kurulur ve Sendika Genel Kurul kararı ile veya Genel Kurulun verdiği yetkiye uygun olarak Genel Yönetim Kurulu kararıyla diğerleriyle birleştirilir.

 

50

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Büyükşehir belediyeleri ve il belediyeleri sınırla- rı içindeki işyerleri hariç, tek işyerine özgü şube ve büyükşehir belediyesi sınırları hariç aynı il sınırları içinde birden fazla şube kurulamaz.

 2. Büyükşehir belediyesi sınırları içerisindeki işyer- lerinde faaliyet göstermek üzere şube kurulması üye sayısının asgari 1000; il sınırları içindeki işyerlerinde faaliyet göstermek üzere şube kurulması ise üye sayı- sının asgari 500 olması koşuluna bağlıdır. Büyükşe- hir veya il belediyesinde örgütlenilmesi durumunda bu sayı aranmaz.

 3. İlçe ismiyle şube kurulmaması ve şubenin il mer- kezinde olması esastır.

 4. Şube kurulabilmesi için gerekli üye sayısı hesap edilirken toplu sözleşme yetkisinin Sendikada olması şartı aranır.

Sendikanın belli bir yöredeki yüksek örgütlenme po- tansiyeli, o yörede örgütlenecek işyerlerinin bağlana- cağı şube olmaması ve örgütlenmenin zamanlaması gibi istisnai durumlarda (b), (c), (d) bentlerindeki şube kuruluşu için gerekli şartlar olmasa bile Baş- kanlar Kurulu’nun tavsiye kararını almak koşuluyla Genel Yönetim Kurulu, Genel Kurul’dan aldığı şube açma yetkisini kullanabilir.

51

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–28

ŞUBELERİN KURULUŞ YÖNTEMİ

Genel Kuruldan alınan yetkiye dayalı olarak; kurulu- şuna Genel Yönetim Kurulunca karar verilen şubeler, Sendikalar ve Toplu İş sözleşmesi Yasası’nda öngörü- len şube kuruculuğu niteliklerine sahip Sendika üye- leri tarafından, Yasa, Anatüzük ve ilgili yönetmelik kurallarına göre kurulur.

Genel Yönetim Kurulu, kurulacak şubenin kapsam alanındaki “Genel İşler İşkolu”na giren işyerlerinde çalışan Sendika üyelerinden gerekli niteliklere sahip en az üç en çok beş kişilik bir Girişimci Kurulu atar ve aynı kurulun içinden bir başkan belirler.

Girişimci Kurulun listesi, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası’nda yazılı belgelerle birlikte ilgili Şubenin bulunduğu ilin Valiliğine gönderilir.

Böylece yeni kurulan şubeler, ilk toplantısında bir sekreter, bir sayman seçerler ve en geç altı ay içinde ilk olağan genel kurullarını yapmakla yükümlüdür- ler. Yeni şubeye hangi şyerlerinde çalışan üyelerin bağlanacağını ve bu konudaki değişiklikleri Genel Yönetim Kurulu belirler.

 

 

52

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–29

ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

Şube genel kurulu; şube yönetim, denetim ve disip- lin kurulu üyeleri ile birlikte,

 1. 500’e kadar üyesi olan şubelerde, tüm üyelerin ka- tılmasıyla,

 2. Üye sayısı 501’den 1000’e kadar olan şubelerde, üyeler arasından seçilen 100 delegeden,

 3. Üye sayısı 1001’den 2000’e kadar olan şubelerde, üyeler arasından seçilen 150 delegeden,

 4. Üye sayısı 2001’den 3000’e kadar olan şubelerde, üyeler arasından seçilen 175 delegeden,

 5. Üye sayısı 3001’den 5000’e kadar olan şubelerde, üyeler arasından seçilen 200 delegeden,

 6. ) Üye sayısı 5001 ‘den çok olan şubelerde ise, üyeler arasından seçilen 250 delegeden oluşur.

Delegelerin toplamı 250’den çok olamaz. Delegele- rin, işyeri bölümlerindeki üyelerin tümünü temsil edecek biçimde seçilmesine özen gösterilir. Bunu düzenleyen bir yönetmelik yapılır.

 

 

 

53

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–30

ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANMA VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube genel kurulu en geç dört yılda bir ve Genel Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce, Genel Yönetim Kurulunun belirlediği zamanlarda, şubenin bulunduğu ilde olağan olarak toplanır.

Şube yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul toplantısının gündemi, yer, gün ve saati ve çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantıya ait durumlar en az on beş gün önce Sendika resmi in- ternet sitesinde ilan edilir ve seçim yapılacaksa ilgili seçim kurulu başkanlığına bildirilir. Şube genel ku- rulları esas olarak Cumartesi veya Pazar günlerinden birinde toplanır ancak genel kurullar takvimi ve başka zorunluluklar nedeniyle ilgili şubenin istemi Genel Yönetim Kurulunun kararı ile haftanın diğer günlerinden birinde de toplanabilir.

Şube genel kurulları, Anatüzüğün Sendika Genel Kurulu için belirlediği yöntemlere uygun olarak ça- lışır.

 

 

 

 

54

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–31

OLAŠANÜSTÜ ŞUBE GENEL KURULU

 1. Şube yönetim ya da denetim kurulu kararı ile,

 2. Şube genel kurul delegelerinin ya da genel kurul üyelerle yapılacaksa üyelerin beşte birinin, gündem- li, yazılı ve gerekçeli istemi ile olağanüstü olarak top- lanır.

 3. Olağanüstü şube genel kuruluna doğal delegeler ile bir önceki genel kurula seçilmiş delegeler ya da genel kurul üyelerle yapılacaksa şube sınırları için- deki üyeler katılır. Olağanüstü şube genel kurulu, gündemi ile bağlıdır. Olağanüstü şube genel kurulu, Genel Yönetim Kurulunun oluru ile istem tarihin- den itibaren en geç 60 gün içinde toplanır. Talep ta- rihi itibarıyla olağan genel kurul toplantı tarihine altı aydan az bir süre kalması halinde olağanüstü genel kurula gidilemez, ancak isteğe konu olan hususlar olağan genel kurul gündemine alınır.

MADDE -32

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Gündeminde yer alan ve toplantıda hazır bulu- nanların onda birinin istemiyle gündeme alınan ko-

 

55

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

nuları görüşmek,

 1. Şube başkanı ve diğer zorunlu organlarını seçmek,

 2. Şube yönetim kurulu ve denetim kurulunun ça- lışmalarını incelemek, raporlarını görüşmek ve akla- mak,

 3. Anatüzüğün 11. maddesi uyarınca belirlenen sayı- da Sendika Genel Kurul delegesini seçmek,

 4. Şubeye ilişkin sorunları görüşüp şube yönetim ku- ruluna önerilerde bulunmak,

 5. ) Yasa, Anatüzük ve Yönetmeliğin tanıdığı diğer yet- kileri kullanmaktır.

Şube genel kurullarının mali aklama yetkisi yoktur.

MADDE -33

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Şube yönetim kurulu, şube genel kurulunca şube üyeleri arasından gizli oyla seçilen bir şube başkanı ile birlikte beş üyeden oluşur. Asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir.

Şube yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantılarında kendi aralarından bir sekreter, bir sayman bir eğitim sekreteri ve örgütlenme sekreteri seçer. Şube Yönetim kurulunda eksilme olursa, en çok oy alan yedekten

56

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

başlamak üzere asil üyeliğe çağrı yapılır, Anatüzüğün

16. Maddesindeki usule uygun olarak eksiklikler ta- mamlanır

MADDE–34

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Şube yönetim kurulu, ilk olağan toplantısını, şube genel kurulunun bitimini izleyen üç gün içinde ya- par. Diğer olağan toplantılar on beş günde bir yapı- lır. Şube başkanının ya da iki üyesinin gerekli gördü- ğü her zaman olağanüstü toplantı yapılır.

Şube yönetim kurulu, üye tam sayısının salt çoğun- luğuyla toplanır. Kararlar, katılanların salt çoğunlu- ğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda, başkanın katıldığı görüş yönetim kurulu kararı olur. Şube ge- nel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma kararı en az üç üyenin oyuyla alınır.

Şube yönetim kurulu toplantılarının gündemi, şube başkanı ve sekreteri tarafından birlikte hazırlanır. Üyelerin salt çoğunluğunun oyu ile gündeme gerekli ekleme ya da çıkarmalar yapılır.

Şube yönetim kurulu toplantısına şube başkanı, yokluğunda şube sekreteri başkanlık eder. Kararlar,

 

57

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

noterlikçe onaylı şube yönetim kurulu karar defte- rine şube sekreterince yazılır. Altı, hazır olan üyeler tarafından imzalanır.

Şube yönetim kurulu, geçerli mazereti olmaksızın üst üste 3 defa olağan yönetim kurulu toplantısına katılmayan kurul üyesinin sürekli görevden alınması talebiyle Genel Disiplin Kurulu’na sevk edilmesini Genel Yönetim Kurulundan ister.

MADDE–35

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. İlk toplantısında üyeleri arasından bir sekreter ve bir sayman seçmek; gerekli görülen durumlarda Şube başkanı dışındaki kurul üyelerinin görev deği- şikliklerini karara bağlamak,

 2. Şube sınırları içindeki işyerlerini örgütlemek,

 3. Genel Yönetim Kurulunun vereceği yetki sınırları içinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerine katılmak, bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde işverenlerle görüşerek çıkan sorunları çözümlemek,

 4. Üye ve temsilcilerle toplantılar yapmak,

 5. Genel Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

58

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

Genel Yönetim Kurulunun yetki vermesi durumun- da işyeri temsilcileri seçimini yapmak,

 1. ) Genel Yönetim Kurulunca belirlenen eğitim prog- ramı uyarınca, şube sınırları içinde, Eğitim Daire- si’nin denetiminde eğitim çalışmaları yapmak,

 2. Şube içindeki örgüt seçimleri ile ilgili tüm çalış- maları yapmak, Genel Yönetim Kurulunun bu ko- nuda vereceği görevleri yerine getirmek,

 3. Şube denetim kurulunu olağanüstü toplantıya ça- ğırmak,

ı) Şube genel kurulunun olağanüstü toplantıya çağ- rılması istemini Genel Yönetim Kurulu’na bildirmek,

 1. Şube disiplin kurulunun uyarma ve kınama karar- larını uygulamak,

 2. Şube harcamalarını onaylamak,

 3. İşveren onaylı üye aidat listelerinin ve Sendika ai- datlarının Genel Merkeze gönderilmesini sağlamak,

 4. Anatüzük, yönetmelikler, şube genel kurulu ve ge- nel yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yap- maktır.

 

 

 

59

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–36

ŞUBE BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Anatüzük ve yönetmelik hükümleriyle sınırlı ola- rak şubeyi temsil eder,

 2. Şube yönetim kurulu toplantılarına ve şubede ku- rulacak kurul ve komisyonlara başkanlık eder,

 3. Şubedeki tüm büroların başı olup, her türlü çalış- maları inceleyip, denetlemeye yetkilidir,

 4. Şube yazışma ve işlemlerinin iki imza ile yapılması zorunlu olup, şube yazı ve işlemlerini birinci imza olarak imzalar,

 5. Şubenin haberleşme, yazışma ve hesaplarını ince- ler, denetler. Gerektiğinde bunları doğrudan kendisi yapar, yaptırır. Uygun gördüğü uyarılarda bulunur,

 6. ) Şube görevlilerinin uyumlu ve verimli çalışmasını sağlar, bu amaçla gerekli önlemleri alır,

 7. Üyeler, temsilciler ve işverenlerle toplantılar yapa- rak, şubesindeki sorunları çözümler,

 8. Genel Yönetim Kurulu kararları ile Anatüzük ve yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlar.

ı) İşyeri temsilciler kurulu ve şube temsilciler kurulu- nun etkin ve düzenli çalışmasını sağlar.

60

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

Şube başkanı çalışmalarından dolayı şube yönetim kuruluna karşı sorumludur.

MADDE–37

ŞUBE SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLE-

 1. Mali yazışmalar hariç, şubenin tüm yazışmaların- da ikinci imza yetkisine sahiptir. Şubenin her türlü yazışmasını yönetir, düzgün işlemesini sağlar,

 2. Şube büroları ve personelin çalışmasını yönetir,

 3. Şube yönetim kurulu defterlerini hazırlar, düzen- ler, yazar ve korur.

Şube sekreteri çalışmalarından dolayı şube yönetim kuruluna ve şube başkanına karşı sorumludur.

MADDE–38

ŞUBE SAYMANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Şube saymanı, şubenin mali konulara ilişkin tüm iş- lemlerini Yasa, Anatüzük hükümleri ile Sendikanın yetkili organlarının kararları doğrultusunda yürütür.

Şube saymanı;

 1. Mali konularla ilgili yazışma ve işlemleri ikinci imza olarak imzalar,

 

61

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Mali konulara ilişkin şube defter ve kayıtlarının düzenli tutulmasını sağlar ve saklar,

 2. Şubede görev alan yöneticilerin mal bildirimlerini Yasa hükümlerine uygun olarak sağlar. Makbuzların tarih ve sayısını, yönetim kurulu karar defterinin özel bir sayfasına kaydettikten sonra, şube denetim kurulu üyelerine verir,

 3. Sendika ödentilerinin tahsiline yardımcı olur,

 4. Harcamaları, tahsis edilen avans içinde kalmak üzere, hazırlanacak bütçe ölçüleri içinde yapar ve şube yönetim kurulunca verilen diğer görevleri ye- rine getirir.

Şube saymanı, çalışmalarından dolayı şube yönetim kurulu ile genel yönetim kuruluna karşı sorumludur.

MADDE–39

ŞUBE EŠİTİM SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

 1. Şubenin eğitim ve sosyal çalışma programlarını hazırlayarak Şube Yönetim Kurulunun onayına su- nar,

 2. Genel Yönetim Kurulunun onayladığı eğitim programının uygulanmasını Şube Yönetim Kurulu ile birlikte sağlar,

62

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Şubenin faaliyet sahasında gerekli duyduğu eğitim konularının Şube Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Yönetim Kuruluna iletilmesi için çalışmalar yapar

 2. Şube Eğitim Sekreteri ayrıca Şube Yönetim Kuru- lunun verdiği diğer görevleri yapar.

MADDE 40:

ŞUBE ÖRGÜTLENME SEKRETERİNİN GÖ- REV VE YETKİLERİ

 1. Şube faaliyet alanı içerisinde; Şube Yönetim Kuru- lu ile Genel İşler İşkolunun Sendika bünyesi dışında kalmış işyeri ve işletme işçilerinin Sendika bünyesin- de örgütlenmesini sağlar;

 2. Delege ve temsilci seçimlerinin gereği gibi yapıl- masına yardımcı olur,

 3. Şube organlarında görev alan tüm yönetici, tem- silci ve delegelerin şube nezdindeki kayıtlarını tutar.

 4. Şube Örgütlenme Sekreteri ayrıca Şube Yönetim Kurulunun verdiği diğer görevleri yapar.

MADDE -41

ŞUBE DENETİM KURULU

Şube genel kurulunca şube denetim kuruluna beş asıl ve beş yedek üye seçilir. Bunlar ilk toplantıların-

63

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

da kendi aralarından bir başkan ve bir yazman seçer- ler. Denetim kurulunda eksilmeler olursa, oy sırasına göre yerlerine en geç bir ay içinde denetim kurulun- ca yedekler çağrılır.

Şube denetim kurulu en az altı ayda bir, çağrıya ge- rek olmaksızın olağan olarak denetim görevini yapar. Kontrol ve inceleme için aldığı belgeleri Şube dışı- na çıkaramaz. Toplantı, karar alma yeter sayıları ve çalışma usullerinde Genel Denetim Kurulu’nun tabi olduğu usul ve esaslar uygulanır.

Raporlarını noterce onaylanmış bir deftere yazarak imzalar. Raporlarının bir örneğini Şube yönetim kuruluna verir. Aksaklık ve usulsüzlük saptayan ra- porlarının birer örneğini Genel Yönetim Kuruluna gönderir.

MADDE–42

ŞUBE DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube denetim kurulu; şube çalışmalarını ve hesapla- rını incelemek, denetlemek ve kontrol etmek ama- cıyla kurulmuş bir organdır.

Aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:

 1. Şube gelir ve giderlerinin kayıt ve defterlere dü-

64

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

zenli işlenip işlenmediğini inceler,

 1. Gelir ve giderlerin kanıtlayıcı belgelere dayandırı- lıp dayandırılmadığını kontrol eder,

 2. Gelir ve giderlerin Anatüzük hükümlerine, organ- ların kararlarına uygun biçimde yapılıp yapılmadığı- nı araştırır,

 3. Anatüzükte yazılı şube defterlerinin yasalara uy- gun olarak tutulup tutulmadığını denetler,

 4. Şube çalışma ve hesaplarına ilişkin işlemlerin, Anatüzük ve Yasa hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını saptar.

Şube denetim kurulu, Anatüzüğe uygun denetimini yapar. Ara raporunu şube yönetim kuruluna verir. Dönem sonu raporunu da, bir örneği Genel Yönetim Kuruluna gönderilmek üzere, şube genel kuruluna sunar.

Denetleme sırasında Anatüzüğün temel amaç ve il- kelerine aykırı davrandığını saptadığı kimseleri Ge- nel Yönetim Kuruluna bildirir.

MADDE–43

ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU

Şube disiplin kurulu, şube genel kurulunda seçilen

65

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

beş asıl üyeden oluşur. Aynı sayıda da yedek üye seçi- lir. Asıl üyeler kendi aralarında bir başkan ve bir yaz- man seçerler. Asıl üyelerde eksilme olursa, yerlerine oy sırasına göre yedekler çağrılır.

Şube disiplin kurulu, şube yönetim kurulunun çağ- rısı üzerine toplanır. Kurul, en az üç üyeyle toplanır, katılanların salt çoğunluğuyla karar alınır. Oylarda eşitlik durumunda Başkanın katıldığı taraf çoğunlu- ğu sağlamış sayılır.

Yeni kurulan şubelerin disiplin işlemlerinde şubenin ilk genel kurulu yapılıp disiplin kurulu oluşunca- ya kadar coğrafik olarak en yakın şubenin disiplin kurulu görevlidir. Şube eğer Büyükşehir belediyesi sınırlarında kurulu ve burada mevcut başka şubeler varsa en düşük numaralı şubenin disiplin kurulu gö- revli olacaktır. Şubenin genel kurulu yapılıp disiplin kurulunun göreve başlamasıyla diğer şube disiplin kurulunun görevi sona erer, dosyayı yeni şube disip- lin kuruluna devreder.

MADDE -44

ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ

 1. Şube disiplin kurulu, şube yönetim kurulunun is- temi üzerine toplanır. Önüne gelen konuları en geç

66

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

bir ay içinde karara bağlar. Şube yönetim kurulu ge- rektiğinde bu süreyi uzatabilir,

 1. Kurul üyeleri, kendileri ile ilgili toplantılara katı- lamazlar. Bu durumda yerlerine geçici olarak yedek- leri çağrılır. Kurul, üyelerine ilişkin konuları öncelik ve ivedilikle görüşür,

 2. Şube disiplin kurulu, ilgilinin savunmasını aldık- tan ve sunulan tüm kanıtları değerlendirdikten sonra karar verir. Kararlar ve karşı oylar gerekçeli olmalı, kanıtlar ayrıntılı olarak gösterilmelidir,

 3. Şube disiplin kurulu, karar verirken, Sendikanın amaç ve ilkelerini, bütünlüğünü ve çıkarlarını gözet- mek zorundadır.

Şube disiplin kurulunun kararları noterce onaylı defterine yazman tarafından yazılarak, katılanlarca imzalanır.

MADDE–45

ŞUBE DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Şube disiplin kurulu, Sendikanın Anatüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen şubelerinin kayıtlı üyeleri hakkında uyarı, kınama, altı aya kadar geçici çıkarma ya da suçsuzluk kararı

67

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

verir. Geçici çıkarma kararı ile sürekli çıkarma iste- miyle Sendika Genel Kuruluna sevk edilmesi kararı- Genel Yönetim Kurulu’na bildirir.

 

Şube disiplin kurulunun üyelikten geçici ya da sü- rekli çıkarma istemi ile genel kurula sevk kararlarına karşı ilgili üyenin disiplin kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içerisinde Genel Di- siplin Kuruluna itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, Sendika Genel Merkezine yazılı başvuru şeklinde yapılır. Ge- nel Yönetim Kurulu itirazla ilgili başvuruyu Genel Disiplin Kuruluna sevk eder. Genel Disiplin Kuru- lu itirazı görüşerek şube disiplin kurulu kararını ya iptal eder ya da onaylar. Sürekli çıkarma istemiyle sevk kararının onaylanması halinde bu kararı Genel Kurulun gündemine alınması için Genel Yönetim Kuruluna gönderir. Üyelikten sürekli çıkarma ka- rarı, Sendika Genel Kurulunun onayıyla kesinleşir. Kesinleşen şube disiplin kurulu kararlarını şube yö- netim kurulu uygular.

MADDE–46

İŞYERİ TEMSİLCİLER KURULU

İşyeri temsilciler kurulu, Yasada belirtilen en çok sa- yıda olmak üzere, işyerinde çalışan ve Sendikalar ve

68

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

Toplu İş Sözleşmesi Yasasının öngördüğü niteliklere sahip olan üyeler arasından; ilgili işyerinde çalışan üyelerce seçilen işyeri Sendika temsilcilerinden olu- şur. İşyeri Sendika temsilcilerinin kimlikleri on beş gün içinde işverene bildirilir.

Bunlar kendi aralarında bir baştemsilci seçerler. Baş- temsilci ve temsilcilerin görev süresi en çok üç yıldır.

İlgili işyerinde çalışan üyelerin salt çoğunluğunun is- temi ya da ilgili şube yönetim kurulunun gerekli gör- düğü durumlarda Genel Yönetim Kurulunca temsil- ciler görevden alınır. Ancak iki ay içinde seçimlerin yenilenmesi gereklidir.

İşyeri Sendika temsilciler kurulu üyelerinin seçimi- ne, adaylarda aranacak niteliklere, gerektiğinde gö- revden alınmalarına, kurulun çalışma yöntemine, görev ve yetkilerine ilişkin esaslar bir Yönetmelik ile saptanır.

MADDE–47

İŞYERİ TEMSİLCİLER KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

İşyeri Sendika temsilcileri ve baştemsilci çalıştıkları işyerlerinde;

 1. Sendika organları ile üyeleri arasındaki iyi ilişkile-

69

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

ri, düzenli çalışmayı, birlik ve dirliği sağlamak,

 1. Üyelerden gelen dilek ve yakınmaları çözümleme- ye çalışmak, çözemediklerini şube yönetim kuruluna aktarmak,

 2. En az haftada bir toplantı yaparak işyerinin sorun- larını görüşmek,

 3. Sendikanın amaç ve ilkeleri ile organ kararlarını üyelere açıklamak, uygulanmalarını sağlamak,

 4. İşverenlere karşı üyelerin yasalardan ve toplu söz- leşmeden doğan haklarını korumak,

 5. ) Toplu sözleşme çalışma ve görüşmeleriyle yakın- dan ilgilenmek, bu konuda üyelere bilgi vermek ve toplu sözleşmesinin kendilerine verdiği görevleri yerine getirmek,

 6. İşyerinde ve çevresindeki örgütsüz işçilerin Sendi- ka üyesi olması için gerekli çalışmaları yapmak,

 7. Üyelerden kesilen sendika ödentilerinin Sendi- kanın ilgili banka hesabına zamanında yatırılmasını sağlamakla, görevli ve yetkilidirler.

MADDE–48

ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU

Şube temsilciler kurulu, şube başkanının yönetimin-

70

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

de şube yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ve şubeye bağlı işyeri temsilcilerinden oluşur.

Şube yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Şube kapsamı içinde bir danışma kuruludur. İşyeri Sendika temsilcileri arasında işbirliği ve yardımlaş- mayı sağlar. Toplanma zamanı ve çalışma yöntemleri Genel Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek bir Yönetmelikle belirlenir.

MADDE -49

ŞUBE KADIN KOMİSYONU

Şube kadın komisyonu, şube yönetim, denetim, di- siplin kurullarının kadın üyeleri, kadın işyeri temsil- cileri ve şubelerin belirlediği kadın üyelerin katılımı ile toplanır. Bu komisyon, Genel Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak olan yönetmelikte belirtilen esaslara göre çalışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM PARASAL KONULAR

MADDE -50 SENDİKANIN GELİRLERİ

Sendikanın gelirleri;

 1. Üyelik ödentisi,

 2. Dayanışma ödentisi,

 3. Yasal ve tüzüksel girişimlerden elde edilen gelirler,

 4. Eğlence, konser, sergi, kültürel ve sosyal çalışma- lardan sağlanan gelirler,

 5. Yasaya uygun olarak yapılan bağışlar,

 6. ) Üyesi bulunduğu Konfederasyon ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan yardım ve bağışlar,

 7. Malvarlığı gelirleri, malvarlığı değerlerinin devir, temlik ve satışından doğan kazançlar,

 8. Banka mevduat gelirleri ile yasalar ve Anatüzüğe uygun olarak sağlanan diğer gelirlerden oluşur.

 

 

 

 

72

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–51

SENDİKANIN GİDERLERİ

Sendika amaç ve çalışmaları dışında gider yapamaz ve bağışta bulunamaz. Sendika, gelirlerinin en az yüzde onunu eğitim giderleri için kullanmak zorundadır.

Sendika, üyeleri ile çalıştırdığı kişiler dahil, hiç kim- seye borç veremez. Sendika, gelirlerinin yüzde beşini aşmamak koşuluyla, sosyal amaçlı harcamalar yapa- bilir. Vergi Usul Kanununa göre demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve gereç demirbaş defterine işle- nir ve bunlar hakkında gider olarak işlem yapılamaz.

MADDE–52

BÜTÇENİN DÜZENLENMESİ

Sendikanın bütçe önerisi Genel Yönetim Kurulunca hazırlanır. Sendika Genel Kuruluna sunulur. Sendi- ka Genel Kurulu tarafından onaylanan bütçe kesin biçimini alır.

Bütçe, genel kurul dönemi için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere hazırlanır. Hesap dönemi takvim yılıdır. Genel Yönetim Kurulu, bütçedeki tüm fonlar ile ilgili fasıllar ve yıllar arasında aktarma yapabilir. Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, tazminatlar, taşınır ve taşınmaz mal karşılıkları ayrı ayrı gösterilir.

 

73

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–53 AİDATLAR

 1. Sendika üyelerinin ödeyeceği aylık üyelik aidatı ile Sendikanın taraf olduğu toplu sözleşmeden yararlan- mak isteyen, üye olmayan işçilerin aylık dayanışma aidatı bir günlük çıplak ücretleri tutarıdır,

 2. Üyelik aidatlarının işsizlik, hastalık dışında dü- zenli verilmesi zorunludur.

MADDE -54 PARASAL KONULAR

 1. Sendikanın parasal işleri, Genel Yönetim Kurulu- nun gözetim, denetim ve sorumluluğu altında, Mali İşler Dairesi Başkanı tarafından yürütülür. Paralar, Genel Yönetim Kurulunun belirleyeceği bankalara yatırılır. Sendika zorunlu giderler için kasasında, en çok yürürlükteki asgari brüt aylık ücretin on katı tu- tarında nakit bulundurur.

 2. Hesaplarından, Genel Yönetim Kurulunca dü- zenlenecek imza sirküleri ile biri Genel Başkan veya Genel Sekreter ya da Mali İşler Daire Başkanı olmak üzere, en az iki Genel Yönetim Kurulu Üyesinin imzası ile para çekilebilir, yasal her türlü bankacılık işlemiyle başka hesaplara para aktarılabilir. Gerekti-

 

74

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

ğinde aynı yolla hesap kapatma işlemi yapılabilir.

 1. Şubeler adına bankada hesap açılması, hesapta bulunan paraların çekilmesi, aktarılması ve hesabın kapatılması; ilgili şube yönetim kurulunca düzenle- necek imza sirkülerine göre başkan, sekreter ve say- mandan en az ikisinin imzasıyla olanaklıdır. Sekreter ve sayman bu yetkiyi, başkanın geçici olarak bulun- madığı durumlarda birlikte kullanabilir. Şubelerin hesabındaki bu paralar, Genel Yönetim Kurulu Üye- lerinin bu maddenin (b) fıkrasına uyar şekilde birlik- te imzalarıyla da çekilebilir.

MADDE -55

BELGELERİN SAKLANMASI

Sendikaca tutulması zorunlu defter, dosya ve kayıt- lar, yürürlükteki yasalar ile belirli sürelerde, bu belge- leri düzenlemekten sorumlu Dairelerce saklanır. Ge- nel Denetim Kurulu Üyeleri ile şube denetim kurulu üyelerinin denetleme sırasında istedikleri belgeler ve defterlerin ilgililerce gösterilmesi ve her türlü kolay- lığın sağlanması zorunludur.

MADDE–56 AVANSLAR

Şubelere, çalışma alanlarındaki koşullara göre, Genel

 

75

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda avans gön- derilir. Şubeler, olağan giderlerini, önceden belirle- nen programa ve avanslara uygun olarak yaparlar.

Genel Merkezce alınan gider belgelerinin arta kalan tutarı geciktirilmeden gönderilerek, ilgili şubenin avansı tamamlanır.

Avanslar konusuna ilişkin bir Yönetmelik hazırlanır.

MADDE–57

ŞUBE GİDERLERİ

Şubelerin yaptıkları her türlü harcamalar Yönetim Ku- rullarınca on beş günde bir onaylanır. Onay tarih ve sayısını taşıyan ve şube başkanı ile saymanı tarafından imzalanan gelir-gider tablosu ile birlikte harcama bel- gelerinin giderin yapılmasını izleyen en geç on beş gün içerisinde Genel Merkeze gönderilmesi zorunludur.

Anatüzük ve yönetmeliklerle yürürlükteki yasalara aykırı giderlerden dolayı ilgili şube yönetim kurulu üyeleri; Genel Merkez ve yargı organlarına karşı so- rumludurlar.

MADDE–58 GELİRLERİN DÜZENİ

Gelirlerin nasıl ve hangi organlar eliyle toplanacağı- na, hesapların tutuluş biçimine ve işyerlerinden, özel

76

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

ve tüzel kişilerden para alacak görevlilerin saptanma- sına Genel Yönetim Kurulu karar verir.

Sendika gelirlerinin tümü Genel Merkez hesabında toplanır. Sendika adına işverenlerden ya da özel ve tüzel kişilerden para almaya yetkili görevliler, tahsil ettikleri paraları, bulundukları yerlerde Sendika para- larının yatırıldığı banka şubesine, Merkez hesap nu- marasını vererek bir hafta içinde yatırmak zorundadır.

MADDE–59 EŠİTİM FONU

Sendika gelirlerinin en az yüzde onu, üyelerinin mesleksel eğitimi ile bilgi ve deneyimlerinin artırıl- ması için yapılacak eğitim çalışmalarında kullanıl- mak üzere eğitim fonuna ayrılır. Bu fonda toplanan paralar, Genel Yönetim Kurulunca onaylanan eğitim programına göre üyelerin eğitilmesi için harcanır.

MADDE–60 GREV FONU

Genel Yönetim Kurulu, Sendika ödenti gelirlerinin yüzde on beşini, Grev Fonu olarak ayırmak yetkisine sahiptir. Bu Fon grev ya da lokavt durumunda; Yasa, Anatüzük ve çıkarılacak Yönetmelik hükümlerine uygun olarak harcanır.

 

77

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 

BEŞİNCİ BÖLÜM SENDİKANIN DEFTER-DOSYA VE

KAYITLARI

MADDE–61

SENDİKACA TUTULACAK DEFTER, DOSYA VE KAYITLAR

Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar, fişlerini düzenler.

 1. Üye kayıt ve üyelik sona erme listeleri ,

 2. Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının sayı ve gün sırasıyla yazıldığı karar defterleri,

 3. Gelen ve giden belgelerin gün ve sayı sırasıyla kayıt edileceği gelen ve giden belge kayıt defteri ile zimmet defteri,

 4. Ödenti, yevmiye envanter defterleri ile defteri ke- bir,

 1. ) Gelirlere ilişkin kayıt ve defterler,

 2. Genel Yönetim Kurulu kararı ile bastırılmasına karar verilmiş sayılı ve mühürlü gelir ve giderlere ilişkin kop- yalı fişlerle, giderlerin belgelerinin saklandığı dosyalar,

78

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Sendika demirbaşlarının yazılacağı defter.

Yukarıda yazılı defterler her olağan genel kurulu iz- leyen on beş gün içinde notere onaylattırılır. Bu def- terlerden bilgisayarla tutulanlar, müteharrik yapraklı olarak onaylattırılabilir.

Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının karar defterlerine yazılacak kararlar bu Kurulların üyele- ri; Genel Kurul karar defterine yazılacak kararlar da Genel Kurul Başkanlık Kurulu üyeleri tarafından imzalanır.

Sendikaca, tutulmakla yükümlü olunan defter ve kayıtlar dışında yardımcı defter ve kayıtlar da tutu- labilir.

Sendika, defter ve belgeleri ilgili bulun- dukları yılı izleyen takvim yılından başla- yarak on yıl süre ile saklamak zorundadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

ALTINCI BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE–62 MAL BİLDİRİMİ

Sendika Genel Merkez ve şubelerinin başkan ve yöneticileri, göreve başlamalarından itibaren iki ay içinde; kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocuklarının, ilgili Yasa uyarınca çıkarılan Yönetme- lik esaslarına göre doldurulacak malvarlığı bildirimi- ni, Denetim Kurullarına vermek zorundadırlar. Bil- dirimin verilmesi ile birlikte bu husus, ilgili Denetim Kurulu karar defterine işlenir. Denetim Kurulları ve- rilen mal bildirimlerini muhafaza etmek, zamanında bildirimde bulunmayanlar hakkında ilgili Yönetme- lik uyarınca işlem yapmakla yükümlüdür.

Yedek üyeler mal bildirimlerini, asıl üyenin ayrılma- üzerine göreve çağrıldıkları günden itibaren iki ay içinde ilgili Denetim Kuruluna vermek zorundadırlar.

Mal bildiriminde bulunmakla yükümlü sendika yö- neticileri, eşleri, velayeti altındaki çocukları ve ken- dilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişik- lik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara özgü olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadır-

80

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

lar. Sendika yöneticileri, görev sürelerinin sonunda tekrar seçilseler bile yukarıdaki esaslara göre yeniden bildirimde bulunmak zorundadırlar.

Mal bildiriminde bulunmakla yükümlü sendika yö- neticileri, görevleri devam ettiği sürece, sonu (0) ve

(5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar. Mal bil- diriminde yazılı alanlar açıklanamaz. Ancak, yargı organlarınca ve denetleme ya da inceleme yetkisine sahip diğer makam, organ ve katlarca, geri verilmek üzere alınabilir.

Yukarıdaki düzenlemelere ilişkin mevzuatta değişik- lik olursa buna uyulur.

MADDE–63 MAL EDİNME

Sendika, amaç ve görevlerinin gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları edinebilir.

MADDE–64

ÜST KURULUŞ ÜYELİŠİ

Sendika, yurt düzeyinde “Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu” (DİSK) ve Uluslararası alanda “Kamu Hizmetleri Enternasyonali” (PSI) ve “Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikası” (EPSU) üye-

81

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

sidir.

Sendika şubeleri Sendika Genel Merkezinin, Sendi- ka da üst kuruluşu DİSK’in Yasa ve tüzük hükümleri doğrultusunda vereceği direktiflere uyar.

MADDE 65

YÖNETİCİ VE GÖREVLİLERİN ÜCRET, ÖDENEK, YOLLUK, TAZMİNAT VE SOSYAL HAKLARI

 1. Sendika Merkez ve Şubelerinin ücretli Yönetim Kurulu Üyeleri ve Başkanları ile Sendika adına Kon- federasyon Yönetim Kurulunda görev yapacak yöne- ticilere verilecek ücretler, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar, kabul edilecek bütçe esaslarına göre Sendika Genel Kurulunca saptanır,

 2. Sendika hizmetleri için geçici olarak görevlendiri- len üyelerine verilecek yollukların tavanı da Sendika Genel Kurulunca belirlenir,

 3. Genel Başkan ile Genel Yönetim Kurulunun un- vanlı altı asıl üyesi, çalışmalarını görevlerine özgüle- yerek ücretli çalışırlar,

 4. Genel Yönetim Kurulunun kararı ile ve şubelere aşağıdaki sıralamaya göre ücretli yönetici kadroları verilir. Sendika şubesinin çalışma alanı içindeki işve-

82

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

renlerce aidat tahakkuku yapılan üye sayısı;

500-1500’e kadar olan şubelere (şube başkanına öz- gülenen) bir ücretli yönetici kadrosu,

1501–2500 (dâhil)’e kadar olan şubelere (şube baş- kanı ve şube sekreterine özgülenen) iki ücretli yöne- tici kadrosu,

2501- 4000 (dahil)’e kadar olan şubelere (şube baş- kanı, şube sekreteri ve saymanına özgülenen) üç üc- retli yönetici kadrosu,

4001- 5000 (dahil)’e kadar olan şubelere (şube baş- kanı, şube sekreteri, saymanı ve eğitim sekreterine özgülenen) dört ücretli yönetici kadrosu,

5000’den fazla şubelere (şube başkanı, şube sekreteri, saymanı, eğitim sekreteri ve örgütlenme sekreterine özgülenen) beş ücretli yönetici kadrosu,

Şubelerin bu ücretli yönetici kadrolarında çalışacak yönetim kurulu üyelerinin ücret, her türlü ödenek, yolluk ve tazminatları ile ücretli yönetici kadrosu verilmeyen yönetim kurulu üyelerine verilecek Şube Temsil Ödeneği tutarları Sendika Genel Kurulu ta- rafından saptanır,

 1. Genel Merkez ve şubelerde ücretli yönetici kad- rolarında görev alanların yeniden seçilmemeleri ya

83

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

da ölüm, maluliyet, emeklilik gibi nedenlerle görev- lerinden ayrılmaları veya çekilmeleri ve seçime gir- memeleri durumunda kendilerine ödenecek kıdem tazminatı ve diğer parasal haklar Sendika Genel Ku- rulunca kararlaştırılır,

 1. ) Sendika organlarında görevli ücretli yöneticiler, otuz işgünü ücretli izin hakkına sahiptirler,

Sendikal çalışmaların yoğunluğu nedeniyle ve Genel Yönetim Kurulunca yıllık ücretli izne çıkması uygun görülmeyen ücretli yöneticiye, kullanmadığı yıllık izninin ücreti ödenir,

 1. Genel Merkez ve şubelerde ücretli yönetici kad- rolarında görevli yönetim kurulu üyeleri ya da diğer kurulların üyeleri veya Genel Yönetim Kurulunca görevlendirilen örgüt kademelerindeki yöneticiler- den herhangi biri ile Sendika personelinden birinin GENEL-İŞ Sendikası ile ilgili bir kazası geçirerek görev yapamayacak biçimde sakat kalmaları duru- munda kendilerine, bu nedenle ölmeleri durumun- da ise yasal mirasçılarına yapılacak ödemelerin tutarı Sendika Genel Kurulunca belirlenir.

 

 

 

 

84

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–66

YOLLUKLAR VE ÜCRET KAYIPLARI

 1. Sendika Genel Kurul toplantısına katılan ve Sen- dika zorunlu organlarında görevli olan üye ya da de- legelerin yollukları, belgelendirmek koşuluyla, Sen- dika tarafından ödenir,

 2. Sendika denetim ve disiplin kurulları ile Başkanlar Kurulu üyelerinin toplantılara katılmaları dolayısıy- la yollukları ve varsa ücret kayıpları, belgelendirmek koşuluyla, Sendikaca ödenir,

 3. Genel Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üye- lerin yolluk ve varsa ücret kayıpları, belgelendirilmek koşuluyla, Sendikaca ödenir.

MADDE–67

YURT DIŞINA GÖNDERİLME

Sendika tarafından yetkili olarak yurt dışına gönde- rilen yönetici, personel, danışman ve temsilcilerin ücret ve yurt dışı yollukları Sendika tarafından kar- şılanır. Bu ücret ve yurt dışı yolluklarının tutar ve esasları Sendika Genel Kurulunca saptanır.

 

 

 

 

85

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–68

PERSONEL, UZMAN VE DANIŞMAN

Sendikanın Merkez ve Şubelerinde, işlerin yürü- tülmesini sağlamak üzere, yeteri kadar ve Sendika Genel Kurulunca kabul edilen bütçe esasları içinde; personel, uzman ve danışman çalıştırılır.

Personel, uzman ve danışmanlar:

 1. Merkezde, Genel Yönetim Kurulu kararıyla,

 2. Şubelerde, ilgili şube yönetim kurulunun istemi üzerine, Genel Yönetim Kurulunun kararıyla ata- nırlar. Göreve son verilme işlemi de Genel Yönetim Kurulunca yapılır.

Personel, uzman ve danışmanların ücret, ikramiye, yolluk, tazminat ve diğer özlük hakları Sendika Ge- nel Kurulu tarafından saptanan bütçe ve kadro çer- çevesinde Genel Yönetim Kurulunca belirlenir. Ge- nel Yönetim Kurulunun kararıyla Konfederasyonun Sendika mensupları arasından görevlendirdiği kişile- re de bu madde uyarınca ödeme yapılabilir.

Ücret, yolluk, sosyal haklar, yıllık ücretli izin, ikra- miye, çalışma saatleri, kıdem tazminatı, ihbar önel- leri ve diğer her türlü özlük hak ve çalışma koşulla- rı; Sendika Genel Kurulu kararlarına uygun olarak,

86

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

Genel Yönetim Kurulunca hazırlanarak yürürlüğe konulacak yönetmelikte düzenlenir. Yönetmelikte disiplin hükümleri de yer alır.

MADDE 69

ADLİ KOVUŞTURMAYA UŠRAMA

Sendika, şube yöneticilerinden biri veya birkaçının, Anayasa ve Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasa- sının saydığı konurla ilgili suçlar dışında sendikal etkinlikler nedeniyle kovuşturmaya uğraması veya hüküm giymesi durumunda, Genel Yönetim Kurulu tarafından gerekli önlemler alınır. Anılan yöneticile- rin tazminat ödemeye mahkûm olmaları durumun- da bu tazminat Sendikaca ödenir. Bu durumdaki yöneticilere savunmaları için avukat verileceği gibi, hüküm giydiklerinde salıverilmelerine kadar ücretle- ri eşine, çocuklarına ya da kendisine verilir.

Sendika şubesinin karar almasını engelleyecek sayı- da yöneticinin kovuşturmaya uğraması durumunda Genel Yönetim Kurulu; Sendika Genel Merkezinin karar almasını engelleyecek sayıda yöneticinin ko- vuşturmaya uğraması durumunda ise, Sendikanın bağlı bulunduğu üst Kuruluş gerekli önlemleri alır.

 

 

 

87

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–70

SENDİKANIN TEMSİLİ VE BÜTÜNLÜŠÜ

Sendikayı Genel Başkan ve karar organı olarak da Genel Yönetim Kurulu temsil eder. Bunlar dışında- ki organlar ve görevlilerin yapacakları sözleşmeler ile Yasa ve Anatüzük dışı işlem ve eylemlerden Sendika sorumlu tutulamaz.

Sendika; işlevlerini yerine getirebilmek için, bu Ana- tüzükte belirtilen tüm kademe ve organlarıyla bir bütündür.

Tüzel kişiliğin temsili hak ve yetkileriyle, yönetim ve yürütme yetkisi Genel Yönetim Kurulunca kullanı- lır. Anatüzüğe uygun organ kararları; kaldırılıncaya ya da değiştirilinceye kadar, kararı alan organ ile alt birimleri bağlar.

Şubeler ya da diğer örgüt birimleri, Genel Yönetim Kurulundan yöntemine uygun yazılı yetki almadan, Sendika Tüzelkişiliğini bağlayan anlaşmalar ve söz- leşmeler yapmaya, Sendikanın taşınır, taşınmaz mal- larını devretmeye karar veremezler.

MADDE–71

TEBLİŠ-TEBELLÜŠ YETKİSİ

Sendikaya yapılacak her türlü tebligatın, tüzel kişiliği

88

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

temsil eden yer olarak Sendika Genel Merkezine ya- pılması zorunludur. Tüzelkişiliği bulunmadığından, şubelere yapılacak tebligatlar hükümsüzdür.

Şubelerin tebligatı almaya yetkisi ve yeterliği yoktur.

MADDE–72 YÖNETMELİKLER

Anatüzük hükümlerinin uygulanmasını kolaylaş- tırmak, Sendikanın amaçlarını gerçekleştirmek ve çalışmaların daha düzenli yürütülmesini sağlamak için, Anatüzük kurallarına aykırı olmamak koşuluy- la, Başkanlar Kurulunun tavsiye kararını da alarak Genel Yönetim Kurulu tarafından Anatüzüğe ek her türlü yönetmelik düzenlenerek yürürlüğe konulabi- lir. Yönetmeliklerin kaldırılması ve değiştirilmesi de aynı esaslarla olur.

Uygulamaya konulan yönetmelikler bu Anatüzüğün ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE–73 GREV KARARI

Grev kararlarını Genel Yönetim Kurulu alır. Gerekli gördüğü durumlarda, grevler hakkında ilke kararları alınmasını Başkanlar Kuruluna önerebilir.

Genel Yönetim Kurulu grev kararlarını doğrudan

89

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

yönetir. Bu konuda şube yöneticilerine, işyeri Sendi- ka baştemsilcisi ve temsilcileri ile personeline görev verebilir.

MADDE–74

TÜZÜK DEŠİŞİKLİŠİ

Sendika Anatüzüğünde yapılacak değişiklikler, Sendika Genel Kuruluna katılan üye ya da delegelerin üçte iki çoğunluğunun oyu ile mümkündür. Bu sayı delege tam sayısının salt çoğunluğundan az olamaz. Anatüzükte yapılan değişiklikler üst kuruluş DİSK’e bildirilir.

MADDE–75

TÜZEL KİŞİLİŠE SON VERME

Sendikanın tüzel kişiliğine son verilmesi kararı, olağan ya da olağanüstü Sendika Genel Kurullarında alınabi- lir. Bu karar için, Genel Kurul delege ya da üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun oyu gereklidir. Tüzel kişiliğe son verilmesi durumunda Sendikanın malvar- lığı, üyesi bulunduğu Üst Kuruluşa aktarılır.

MADDE–76 YÜRÜRLÜK

GENEL-İŞ Sendikasına ait bu Anatüzük, Sendika- nın 19 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Genel Kuru- lunda değişiklikler yapılarak yürürlüğe girmiştir.

90

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

MADDE–77

SENDİKANIN KURUCULARI

 1. Mustafa SIČAN (Ali oğlu)

İstanbul 1340, TC Samatya Merhaba Cad., No:4 İs- tanbul Belediye Fen İşleri’nde Marangoz,

 1. Abdullah BAŞTÜRK (Murtaza oğlu)

Yalova 1929, TC Florya Şenlikköy Cami Sok., No:34/A İstanbul Belediye Fen İşleri’nde İşçi,

 1. Cemil ULUDAČ (Tahir oğlu)

İnebolu 1930, TC Feriköy Al. Cad. İstanbul Beledi- ye Fen İşleri’nde Tamirci,

 1. Cemil ALTAN (Yusuf oğlu)

İstanbul 1929, TC Çeşmekaya Cad. İstanbul Beledi- ye Fen İşleri’nde Boyacı,

 1. Mustafa BÜYÜKÇEŞME (Ahmet oğlu)

İstanbul 1340, TC Çalıca Namazgâh Tantavi Çiftliği No:4 İstanbul Belediyesi,

 

91

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

 1. Bekir BÜYÜKCAN (Mustafa oğlu)

Konya 1341, TC İstanbul Cad. No:432 Konya Bele- diye Fen İşleri Müdürlüğü’nde İşçi,

 

GEÇİCİ MADDE

Sendikanın 18. Olağan Genel Kurulunda Anatüzü- ğümüzün 65. Maddesi d fıkrasında yapılan değişik- likten önce ücretli yöneticilik kadrosuna sahip olan yöneticilerin bu kadroları, yapılan değişiklikle öngö- rülen şube üye sayılarını sağlayamamış olsalar dahi şubelerinin yapacakları ilk olağan genel kurul tarihi- ne kadar devam eder. Bu geçiş dönemi şubelerin ya- pacakları ilk olağan genel kurulunda sona erer ve her bir yöneticiye 65. maddenin d fıkrası hükümlerine göre ücretli yöneticilik kadrosu verilir.

 

EK MADDE–1 REDAKSİYON

Anatüzüğün 19 Ağustos 2023 tarihli Genel Kurul’da değiştirilen maddeleri ile ilgili redaksiyonunu ve madde numaralandırmalarını yeniden yapmaya, tü-

92

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ

zükte madde anlamını ve esasını bozmayacak şekilde yanlışlıkları düzeltmeye; yasal değişikliklerin Anatü- züğe işlenmesine Genel Yönetim Kurulu yetkilidir.

19 Ağustos 2023 tarihinde yapılan 18.Olağan Genel Kurul’da Anatüzüğün 33., 65/d., Maddelerinde de- ğişiklik yapılmış, 24/d., 39.,40. ve Geçici maddeler eklenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

 

 

DİSK / GENEL-İŞ ANATÜZÜĞÜ