Bergama Belediyesi’ndeki İşçi Kıyımı Son Bulsun, İşçiler İşlerine Dönsün!

10/02/2020

Bergama Belediyesi tarafından sendikal hak ve özgürlükler hiçe sayılarak haksız ve hukuksuz bir şekilde üçü üyemiz dört işçi işinden edilmiştir. Bergama Belediyesi sendika değiştirme baskılarını kabul etmeyen işçilerin ekmeğiyle oynamıştır. Üyelerimiz bu işten atmalara karşı direnişe başlamıştır.

Anayasaya ve yasalara, Türkiye’nin de tarafı olduğu Avrupa ve uluslararası emek standartlarına aykırı olan, sendikal hak ve özgürlükleri hiçe sayan, serbest toplu sözleşme ve örgütlenme hakkına yönelik bu anlayış asla kabul edilemez.

Sendikal hak ve özgürlükler devletin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle de güvence altındadır. Ayrıca uluslararası bu sözleşmeler Türkiye’de Anayasanın 90. maddesinde yer alan düzenleme ile iç hukuka dahil olmuştur.

Yine bu yapılan 98 sayılı ILO sözleşmesine de açıkça aykırıdır.

ILO’nun 98 No’lu Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Sözleşmesi Türkiye’ye sendikal hak ve özgürlüklerin korunması noktasında ciddi yükümlülükler getirmiştir.
Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı ILO Sözleşmesi de işçilerin istediği sendikada örgütlenme hakkını düzenlemiştir. ILO sözleşmeleri açıkça sendika hakkının kullanımını devlete ve kamu yetkililerine karşı koruyup güvence altına almayı amaçlar.

Bu yapılanlar ayrıca;
Anayasa’nın 51. maddesinde güvenceye bağlanan sendika hakkına ve demokratik toplumun temeli olan örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır. Ceza Kanunu’nun 118. ve 119. maddelerinde düzenlenen sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi suçunu da oluşturmaktadır. Yetkisi ve görevi ne olursa olsun bir kişinin bir işçiyi bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, bir sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak için cebir veya tehdit kullanması Türk Ceza Kanununa, ulusal ve uluslararası bir çok sözleşme ve yasaya göre de suç teşkil etmektedir.

6356 Sayılı yasanın sendika özgürlüğünün güvencesi MADDE 25’ e göre işçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.

İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayrım yapamaz.

İşçiler, sendikaya üye olmaları veya olmamaları, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde işçi kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaları veya sendikal faaliyette bulunmalarından dolayı işten çıkarılamaz veya farklı işleme tabi tutulamaz.

Bergama Belediyesi bu hukuksuz uygulamadan dönmeli, işten çıkarılan üyelerimizin işlerine iadeleri yapılmalıdır.