Covid-19 Salgını ve İşyerlerimizde Durum Araştırması-3 Sonuçları

05/06/2020

Salgın sürecinde Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerindeki çalışma koşulları ile işçi sağlığı koşullarını ele almak üzere 44 şubemize uygulanan anketlerin üçüncüsü 27-29 Mayıs tarihlerinde uygulanmıştır.

Raporumuzda, örgütlü olduğumuz işyerlerinin ve birimlerin salgın bakımından tehlike ve risk durumları, işyerlerimizde salgın kapsamında alınan önlemlerin yeterlilik düzeyi, örgütlü olduğumuz işyerlerinde sendikamızın sürece katılımı, işyerlerinde müdahale edilmesi gereken olumsuz uygulamalar ve sendikamız üyesi işçilerin salgın sürecindeki çalışma koşullarına ilişkin talepleri ele alınmaktadır.

  • Sendikamızın örgütlü olduğu işyerlerindeki olan belediye işçileri, hastane işçileri ve konut işçileri salgın günleri boyunca topluma hizmet üretmeye devam etmiş, tehlike ve risk altına çalışmayı sürdürmüştür.
  • En çok Covid-19 tanısının konulduğu işyerimiz belediye şirketleridir. Covid-19 tanısı konulan üyelerimizin %80’i belediye şirketlerinde çalışan üyelerimizdir. Covid-19 tanısı konulan üyelerimizin %8’i hastane işçisi, %4,5’i kadrolu belediye işçisi %4,2’si konut işçisi ve % 3,2’si üniversite işçisidir. Üye oranımızla kıyaslandığında, salgın sürecindeki en tehlikeli işyerlerimiz hastanelerdir. 
  • Ücret, iş güvencesi, sendikal hakların kullanımı gibi konularda eşitsiz biçimde çalışmak zorunda bırakılan belediye şirket işçilerine dayatılan güvencesiz çalışma koşulları, salgın sürecinde etkilerini daha da açık biçimde göstermiştir. Belediyelerde Covid-19 tanısı konulan üyelerimizin %94,5’i belediye şirket işçileridir.
  • Belediyelerde özellikle halkla temasın yüksek olduğu, yakın çalışmanın olduğu, iş yükünün arttığı ve önlemlerin yetersiz olduğu birimler, en çok Covid-19 tanısının konulduğu birimler olmuştur. Covid-19 vakaları en çok temizlik, park-bahçeler, toplu taşıma ve fen işleri birimlerinde görülmüştür. Belediyede Covid-19 vakası konulan üyelerimiz yarısı temizlik biriminde çalışmaktadır.
  • İşyerlerinde salgın kapsamında alınan önlemler üyelerimizin sağlığını korumaya yetmemektedir. Şubelerimizin %36,4’üne göre işyerlerinde alınan önlemler yeterli, %59,1’ine göre ‘kısmen’ yeterli, %4,5’ine göreyse önlemler yetersizdir.
  • Hastalık belirtisi gösteren işçilerin derhal muayene edilmesi ve test uygulanması, çalışma saatlerinin kısaltılması ve dönüşümlü çalışma uygulanması, işyerlerinde ücretsiz izin ve yıllık izin kullandırma dayatması yapılmaması, ücretsiz-uygun kişisel koruyucu ekipman sağlanması mücadelemizle işyerlerinde yaygınlaşan salgın önlemleri olmuştur.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarında sendika temsilcilerinin yeteri kadar söz ve karar sahibi olmaması, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları’nda salgına yönelik kararlar alınmaması ya da uygulanmaması, salgın sürecine özgü Risk Değerlendirmesi ile Acil Durum Planı’nın yapılmamış olması ve çalışma ortamının sosyal mesafe kuralına uygun olmaması işyerlerimizdeki en yaygın eksikliklerdir.
  • Üyelerimizin en önemli talepleri ortak kullanım alanlarının salgın önlemleri gözetilerek yeniden düzenlenmesi, kendisine ya da ailesinden birine virüs bulaşan işçiye ücretli/idari izin verilmesi, virüs bulaşan işçinin iş kazası ve meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmesi, birimlere özgü tehlike ve riskler gözetilerek önlemler alınması, işyeri ortamı ve işyerindeki araç-gereçlerin dezenfeksiyonunun düzenli olarak yapılması ve salgın sürecinde alınması gereken tedbirler için işverenle "Salgın Protokolü" düzenlenmesidir.

 

Anketin tamamına PDF formatında ulaşmak için tıklayın

Covid-19 Salgını ve İşyerlerimizde Durum Araştırması-3 Sonuçları