Kadroya ve Belediye Şirketine Geçiş ile İlgili Sorular ve Yanıtlar

27/12/2017

1-Hastane, üniversite gibi kurumlarda alt işverende çalışıyorum. Kadroya geçebilmek için aranacak ilk koşul nedir?

Kadroya geçebilmeniz için bu gibi kurumlardaki alt işverenlerde “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri” kapsamında 4.12.2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmanız ilk koşuldur. Bu nedenle ihale sözleşmenizin türünü bilmeniz önem taşımaktadır. 4 Aralık’ta çalıştığınızın yasal bildirim sürelerinden sonra SGK’ya bildirilmesi geçerli kabul edilmiyor. 4 Aralık’ta çalıştığınız halde bu tarihten sonra hakkınızda işten ayrılma bildirgesi verilmiş ise de bu düzenlemeden yararlanacaksınız.

2- Belediye alt işverenlerinde çalışıyorum. Belediye şirketine geçmek için aranacak ilk koşul nedir?

Kadroya geçebilmeniz için belediye alt işverenlerinde “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri” kapsamında 4.12.2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmanız gerekir. Bu nedenle ihale sözleşmenizin türünü bilmeniz önem taşımaktadır. Ayrıca çöp ve park bahçe işlerindeki araçlı ihalelerle çalışan taşeron işçiler de düzenleme kapsamındadır.

4 Aralık’ta çalıştığınızın yasal bildirim sürelerinden sonra SGK’ya bildirilmesi geçerli kabul edilmiyor. 4 Aralık’ta çalıştığınız halde bu tarihten sonra hakkınızda işten ayrılma bildirgesi verilmiş ise de bu düzenlemeden yararlanacaksınız.

3- Merkezi idarede sürekli işçi kadrosu veya belediye şirketlerine geçiş için başka koşula gerek var mı?

Evet var. Ayrıca Devlet Memurları için aranan şartlardan;

a)Türk vatandaşı olmak;

b)Kamu hizmetlerinden mahrum olmamak;

c)Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak;

d) Askerlikle ilginiz bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak;

e) Akıl sağlığı yerinde olmak;

f) Güvenlik soruşturmasından geçmek.

 4- Ne zamana kadar başvuracağım? Nereye başvuracağım? Nasıl Başvuracağım?

2 Ocak 2018’den başlamak üzere en son başvuru tarihi 11 Ocak olacak. Bu süreyi geçirirseniz hakkınız yanacak. Başvuru usulü dilekçe ile olacak. Başvuracağınız yer hizmet alım sözleşmesini yapan birimler olacaktır. Örneğin hastane başhekimlikleri, üniversitelerde rektörlük veya üniversite hastanelerinde başhekimlik gibi birimlere; belediyelerde ise belediye başkanlıklarına, ihale birimi belediye şirketi ise bu şirkete başvurulacak.

5- KHK’da nelerden feragat etmem isteniyor?

a)Kamu kurumlarında alt işveren işçisi kapsamında çalıştırılmanıza ilişkin olarak açtığınız davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğinize dair yazılı beyanda bulunmanız,

b)En son çalıştığınız kamu kurum, kuruluş, belediye ve kamuya ait şirketlerde alt işveren işçisi olarak çalıştığınız iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağınızı ve bu haklardan feragat ettiğinize dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğinizi yazılı olarak beyan etmeniz isteniyor.

KHK’da istenilen yukarıdaki metinden başka bir konuda feragat vermememiz gerekiyor. Bu metini imzaladığınız takdirde kıdem ve izin haklarınızdan vazgeçmiş olmayacaksınız.

6- Feragat vermek zorunda mıyım?

Evet. KHK düzenlemesi merkezi idarede kadroya geçmek ve belediye şirketlerine geçiş yapmak için yukarıdaki konularda feragat verilmesini zorunlu tutuyor.

7- Feragat etmem istenen haklar nelerdir?

KHK’daki ifadelerden anlaşılan; alt işverende muvazaalı çalıştırılmanıza yönelik asıl kamu işverenine açtığınız asıl işverende uygulanan toplu iş sözleşmesinden yararlanmak istemine ilişkin davalar, yine bu kapsamda açılan ilave tediye davaları gibi davalardır. Başka bir konuda feragat beyanı vermemeliyiz.

8- Kadroya veya belediye şirketine geçişte sınava tabi olacak mıyım?

Sınava girmek zorundasınız. Sınavı alt işveren olarak çalıştığınız idare yapacak. Belediye şirketlerine geçiş sınavının nasıl ve kim tarafından yapılacağı çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek. Sınav yazılı ve/veya sözlü olabileceği gibi yazılı sözlü birlikte veya uygulamalı olarak yapılabilecek. Sınavda başarılı olmak kamu ya da belediye şirketine geçiş için zorunludur.

9- Sınav sonucuna itiraz mümkün mü?

Evet, sınav sonucuna itiraz edebileceksiniz. Ayrıntıların çıkarılacak yönetmelikte yer alması bekleniyor.

10- Emekli olarak taşeron şirkette çalışmaktayım. Kadroya veya belediye şirketine geçebilecek miyim?

Hayır. Düzenleme emekli olduğu halde taşeron şirketlerde çalışanları kapsam dışında tutuyor.

11- Hastayım raporluyum, askerdeyim durumum ne olacak?

Hastalık nedeniyle raporlu olmanız nedeniyle iş akdiniz askıdayken veya askerdeyseniz bu KHK düzenlemesindeki geçiş hakkınız kaybolmuyor. Bu durumunuz sona erdiği tarihten başlayarak 10 günlük süre içinde başvuru yapabileceksiniz.

12- İşten çıkarıldım. İşe iade davam sürüyor. Geçiş hükümlerinden yararlanabilir miyim?

KHK düzenlemesinde sadece hastalık nedeniyle iş akdinin askıda olması ve askerlik durumundan söz ediliyor. İşe iade davası devam edenlerin dava sonuçlandığında başvurusu ile ilgili bir düzenleme yok. Ama yine de 2-12 Ocak tarihleri arasında başvurmanızı, başvurunuzda müracaatınızın kabul edilip kamuya veya belediye şirketine geçişinizin sağlanması halinde işe iade davasından feragat edeceğinizi beyan etmenizi öneririz.

13- Profesyonel sendika yöneticisiyim. İş akdim görevim ve yasa gereği askıda. Durumum ne olacak?

Alt işverende çalışırken sendika yöneticisi oldunuz ve iş akdiniz 6356 sayılı yasa uyarınca askıya alındı. Bu durum ile ilgili KHK’da bir düzenleme yok. Yine de başvuru yapmanızı, gerekirse sendika ile iletişime geçerek askı durumunuzu başvuru sürecinde kaldırmanızı öneririz.

14- Geçiş yaparsam taşeronda geçen kıdem tazminatı ve izin haklarım ne olacak?

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında taşeron şirketlerde çalışan işçilerin bu çalışmalarına ilişkin kıdem tazminatının İş Yasasının 112. maddesi ile asıl kamu işvereni tarafından ödeneceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca izin ile ilgili İş Yasasında asıl işverene getirilen yükümlülükler ve bu düzenlemenin geçiş düzenlemesi olduğu dikkate alındığında kıdem ve izin hakları konusunda asıl işverenin sorumluluğunun devam edeceğinde kuşku yoktur.

15- Geçiş süreci ne kadar sürecek?

Geçiş süreci 2 Ocak’tan başlayarak 90 gün içinde tamamlanacak.

16- Geçiş süreci sırasında çalışmaya devam edecek miyim?

Geçiş süresinin sona erdiği tarihe kadar çalıştığınız alt işverenin tarafı olduğu kamu ihale sözleşmesi de devam edecek; toplu geçişin yapılmasıyla birlikte ihale sözleşmeleri feshedilecek. Geçiş süresi devam ederken sona eren kamu ihale sözleşmeleri uzatılacak. Dolayısıyla kamu kurumu veya belediye şirketine geçiş sürecinde çalışmanıza ara verilmeyecek.

17- Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında yıl boyunca devam etmeyen hizmetlerde çalıştırılan işçiyim ben geçişten yararlanabilir miyim?

Eğer personel çalıştırılmasına yönelik hizmet alımı kapsamında bir yıldan az süreli ihaleler kapsamında çalışmış iseniz. Örneğin belediyelerin haşere ilaçlama işi gibi işlerde 2017 yılında çalışmanız var ise en son ihale sözleşmenizdeki dönem ve çalışma sürenizle sınırlı olmak kaydıyla geçici işçi pozisyonunda çalışmak için başvuru yapabilirsiniz. Başvuru ile ilgili süreç diğer geçiş başvurularıyla aynı olacak.

18- Merkezi idarede bir kurumda kadroya geçtim. İlave tediye alacak mıyım?

Evet alacaksınız. 6772 sayılı yasa uyarınca yılda 52 günlük ücret tutarında ikramiye hakkınız olacak.

19- Belediye şirketine geçişim sağlandı. İlave tediye alacak mıyım?  

Belediye şirket işçilerinin ilave tediye alması konusunda önceleri yargı olumlu kararlar verirken. Bu tutumunu değiştirdi ve bu şirketlerin ticaret şirketleri olduğuna ve bu şirket işçilerinin ilave tediye alamayacağına karar verdi. Bugün itibariyle bir yasal düzenleme yapılmadıkça belediye şirket işçilerine ilave tediye ödenemeyecek. KHK’da buna ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir.

20- Belediye şirketine geçişim yapılacak ancak belediyede şirket yok. Ne olacak?

KHK düzenlemesinde belediye taşeronlarında çalışan işçilerin belediyenin mevcut şirketlerine yoksa kurulacak şirketlerine geçişi öngörüyor. Belediyeler eğer yoksa mevzuatın gösterdiği yola uyarak şirket kuracaklar.

21- Geçişim yapıldı. Sendikam, işkolum değişecek mi?

Hayır değişmeyecek. KHK düzenlemesi son derece karışık yapılmıştır. Bu düzenleme ile ilgili bir uygulama yönetmeliği çıkarılacaktır. Merkezi idare kamu kurumlarına geçişlerde eğer geçilecek kurumun işkolu farklı ise merkezi idarelerdeki alt işverenlerde uygulanan Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona eren toplu sözleşmenin bitim tarihine kadar işkolunuz değişmeyecektir. Bu nedenle sendikanız da değişmeyecektir.

22- Ne zaman normal toplu sözleşme düzenine kavuşacağım?

Geçişinizin yapıldığı kamu kurumu veya belediye şirketinde halen uygulanmakta olan bir toplu sözleşme olsa dahi sizin bu sözleşmeden tam olarak yararlanmanız alt işverenlerde uygulanmak üzere Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona eren toplu sözleşmenin bitim tarihinden sonra mümkün olacak. Bu konu çıkarılacak yönetmelikle açıklığa kavuşacaktır.

23- Normal toplu sözleşme düzenine geçinceye kadar ücretim ve diğer haklarımı nasıl alacağım?

Daha önce varsa yararlandığınız toplu iş sözleşmesi uygulanmaya devam edecek. Bunun bitiminde alt işverenlerde uygulanmak üzere Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan ve yürürlük süresi en son sona eren toplu sözleşmeden yararlanmaya devam edeceksiniz.

24- Başvuru koşulunu yerine getiremiyorum. Sınavda başarısız oldun dediler. Güvenlik soruşturmam olumsuz geldi durumum ne olacak?

Geçişiniz yapılmayacak. İhale bitimi ile birlikte alt işveren iş bitimi nedeniyle çıkışınızı verecek. Bu durumda kıdem tazminatımı alabilir miyim sorusuna cevabımız evet olacaktır.

25- Geçişim yapıldı ne zamana kadar çalışabilirim?

KHK düzenlemesine göre emeklilik, yaşlılık, malullük aylığı almaya hak kazandığınız tarihe kadar çalışabilirsiniz. Düzenleme bir üst sınır getirmiştir.

26- Halen belediye şirketinde işçiyim, bu KHK düzenlemesinden etkileniyor muyum?

Hayır. Bu düzenleme belediye alt işverenlerinden belediye şirketlerine geçişi düzenliyor. Dolayısıyla bu düzenleme sizi ilgilendirmiyor. Size bu sıralarda dilekçe verin, açtığınız davalardan vazgeçin şeklindeki taleplere itibar etmeyin. Bu durumu vakit geçirmeden sendikanıza bildirin.

27- Alt işveren yetkilileri feragatname imzalatmak istiyor. Ne yapayım?

Asla imzalamayın. Bu türden isteklere itibar etmeyin. Bu istekleri sendikanıza bildirin.

28- Özel güvenlik görevlisi olarak taşeron şirkette çalışıyorum. Ben de bu düzenlemeden yararlanabilir miyim?

Evet. KHK’da sayılan diğer koşulları taşımanız şartıyla siz de bu düzenlemeden yararlanabilirsiniz.

29- Malzeme dahil yemek yapımını içeren hizmet alım ihalelerinde çalışıyorum. Düzenlemeden yararlanacak mıyım?

Personel gideri ihale bedelinin en az yüzde 70’inin üzerindeyse düzenlemeden yararlanabilirsiniz.

30-Başvuru sırasında feragat edeceğime ve sulh yapacağıma dair beyanda bulundum. Geçişim yapılmazsa bu beyanlarım nedeniyle dava hakkım kaybolur mu?

Bu beyanlar başvurunun ön koşuludur ve vaat niteliğindedir. İşe başlatılmamanız halinde geçerliliği yoktur.