Taşeron İşçilerle İlgili Yayımlanan Tebliğe İlişkin Bazı Sorular ve Cevaplar

01/01/2018

Taşeron İşçilerin  Geçişi İle İlgili Tebliğ Yayımlandı

Merkezi idareler ve belediyelerde taşeron işçilerin geçişlerine ilişkin uygulama esasları yılın ilk günü yayınlandı.

Tebliğ’de KHK’da olmayan hangi ayrıntılar var;

1- Kadroya geçirileceklerin hizmet alım sözleşmeleri ayrıntılandırılmış. Bir sözleşmenin hizmet alım sözleşmesi olabilmesi için;

Merkezi idarelerde:

a) İhale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlenmiş olması,

b) Bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılması,

c) Yaklaşık maliyetin en az %70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluşması,

ç) Yıl boyunca devam eden ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere ilişkin hizmet alımı niteliğinde olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.

Belediye il özel idareleri ve bunlara ait şirketlerde ek olarak:

Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı;

a) Park ve bahçe bakım ve onarımı işlerine,

b) Çöp toplama işlerine,

c) Cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işlerine, ilişkin alımlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.

2- Tebliğ’de hem merkezi idare, hem de mahalli idareler için geçiş süreci tablolaştırılmış:

Bunun önemi KHK’nın çıkış sürecinden beri başvuru süresinin 24 Aralık tarihinde mi, 2 Ocak tarihinde mi başlayacağı konusunda tartışmalara nokta koymasıdır. Tebliğ hem merkezi idare hem de il özel idareleri ve belediyeler de başvuru süresini 2 Ocak’ ta başlatmaktadır. Tebliğin ayrıntılarında işlemlerin merkezi bir veri tabanından yararlanılarak ilerleyeceği, bu alt yapının altisveren.gov.tr adıyla 1 Ocak’ta faaliyete geçmesiyle merkezi-yerel ayrımı yapılmadan aynı sürecin işletileceği anlaşılmıştır. 

3- Başvuruya ilişkin ayrıntılar:

a)Başvuru için form dolduracağız. Başvuruda verilecek formlar tebliğ ile belirlenmiştir.(formları görüntülemek için tıklayınız) Bu formlardan Ek-1’deki merkezi idareler, Ek-2 deki mahalli idareler için kullanılacak. Geçiş yapacak işçiler, formla birlikte örnek-1 deki dilekçeyi de eklemek suretiyle 11/1/2018 tarihi mesai bitimine kadar idaresinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine, yazılı olarak başvuracak. Başvuru elden yapılacak. Örnek-1 deki dilekçe sadece muvazaa ve ilave tediye davaları için verilecektir. Bu dilekçeler geçiş işlemi tamamlanınca feragat edeceğinize ilişkin vaat içerir. Başka davalardan feragat beyanında bulunmayacağız;

b)Başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadığımıza dair beyanda bulunacağız. Ayrıca;

aa) Sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar,

bb) Sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar,

cc) Engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar,

Başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi işçi statüsüne geçirilmeden önce idareye veya idarenin şirketine ibraz edecek;

c)Ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması için matbu form doldurulacaktır.

4-Tespit Komisyonları kurulacak:

Başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti ile bu tespite ilişkin itirazların karara bağlanması amacıyla kapsamdaki idarelerin bünyesinde en az 3 kişiden oluşan tespit komisyonu kurulacak. Mahalli idarelerde geçiş için komisyon içinde bir de Valilik tarafından görevlendirilen üye olacak.

5- Komisyon neyi inceleyecek?

a) Ön inceleme yapacak, başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığı, yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olup olmadığı ve usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığı incelenecek.

b) Esas inceleme yapacak, altisveren.gov.tr veri tabanında ;

a) İşçinin istihdam edildiği sözleşmenin kanun hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olup olmadığı hususu Kamu İhale Kurumu ve idare ve şirket kayıtlarından kontrol edilecek;

b) İşçinin bu personel alımına dayalı hizmet sözleşmesi kapsamında o işyerinde 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıp çalışmadığı hususu Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek.

6- Komisyon sonuçları ilan edecek.

İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece veya idarenin şirketince ilan (internette veya idarece/idarenin şirketince belirlenecek şekilde) edilecek ve bunlar yükleniciye bildirilecek. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçecek. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacak.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava alınmayacak. Bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

7- Sonuçlara itiraz edilebilecek mi?

Merkezi idarelerde ki geçişlerde tespit komisyonu itirazları inceleyecek. Yerel yönetimlerde geçişlerde ise Valilikler bünyesinde ayrı bir itiraz komisyonu kurulacak. Komisyonlarca öngörülen süre içinde itiraz edilecek. İtiraz üzerine verilecek karar kesin olacak.

8- Sınav aşaması nasıl gerçekleşecek?

En az üç kişiden oluşan sınav kurulları oluşturulacak. Mahalli idarelerde sınav komisyonu içinde bir de Valilik tarafından görevlendirilen üye olacak. Sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilecek. Uygulanacak sınav yöntemi idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenecek.

Mahalli idarelerde beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara uygulamalı sınav yapılması esas olacak. Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilmesi mümkün kılınmış.

a) Sınav ilanı nasıl yapılacak?

Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilecek. Ayrıca tebligat yapılmayacak.

b) Sınav soruları nasıl olacak? Başarılı sayılmak ne anlama geliyor?

Sınav soruları çalışanların uğraştığı işlerle ilgili konulardan seçilir. Yazılı sınav, yüz puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılmak için en az elli puan almak gerekecek. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adaylar “başarılı” ya da “başarısız” olarak belirlenecek.

Sınavın yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılması halinde, adayın işçi statüsüne geçirilebilmesi için yazılı sınavdan en az elli puan alması, sözlü sınavda da başarılı bulunması şartı aranacak.

Sınavlarda sorulacak sorular, merkezi idarede sınav kurulu tarafından hazırlanacak. Mahalli idarelerde ise valilikler tarafından çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak hazırlanıp sınav kurullarına gönderilen sorular içerisinden seçilecek.

Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilecek. Ayrıca tebligat yapılmayacak.

c) Sınavlara itiraz nasıl olacak?

Merkezi idarelerde ki geçişlerde sınav komisyonu itirazları inceleyecek. Yerel yönetimlerde geçişlerde ise Valilikler bünyesinde ayrı bir sınav itiraz komisyonu kurulacak. Komisyonlarca öngörülen süre içinde itiraz edilecek. İtiraz üzerine verilecek karar kesin olacak. İtiraz, komisyonca değerlendirilerek öngörülen süre içerisinde karara bağlanır ve sonuç idareye veya idarenin şirketine ve ilgilisine yazılı şekilde tebliğ edilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

9- Kadroya ve yerel yönetimlerde işçi statüsüne geçiş sırasında yapılacaklar nelerdir?

Sınavlarda başarılı olanlar;

a) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılmalarına ilişkin olarak idareye veya idarenin şirketine karşı açtıkları muvazaalı çalıştırılmaları nedeniyle asıl işverenin toplu sözleşmesinden yararlanma ve ilave tediye davaları şeklindeki davalar veya bu alacaklara ilişkin icra takiplerinden feragat edeceklerdir. Mahkemeden feragatin yapıldığına dair belgeyi, icra dairelerinden dosyanın işlemden kaldırıldığına ilişkin belgeyi idareye sunacaklar. Mahkemeler için Örnek-2, icra daireleri için Örnek-3 dilekçeleri kullanılacak.

b) Ayrıca en son çalıştığı idare veya idarenin şirketi ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde ile tanınan haklar karşılığında idareden veya idarenin şirketinden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair örnek-4’te yer alan sulh sözleşmesini idareye veya idarenin şirketine ibraz edecek.

c) Geçiş sırasında da başvuru şartları taşımaya devam etmek kaydıyla sınav sonuçlarının kesinleşmesiyle birlikte merkezi idarede hak edişlerin ödendiği birimlere mahalli idarelerde ise idarenin şirketlerinden birinde, bu nitelikte şirket bulunmuyorsa özellikle bu amaçla kurulacak idarenin şirketinde, mahalli idarelerin şirketlerinin açtığı ihalelerle çalışanlar ise çalıştığı idarenin şirketinde en üst yöneticinin onayı ile topluca işe başlatılacak.

d) Bu şekilde geçişi yapılan işçilerin istihdam süresi hiçbir şekilde emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığını kazanma tarihini geçemeyecek.

e) Geçişi yapılan işçilerin şartları taşımadığı tespit edilirse herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilecek. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilecek.

10- Yıl boyunca devam etme şartını taşımayan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleriyle çalışanların geçici işçi pozisyonlarına geçişi nasıl olacak?

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımının “yıl boyunca devam etme şartı” hariç diğer tüm şartlarını taşıyan hizmet alım sözleşmeleri kapsamında (örneğin belediyelerde yılın 8 ayı ilaçlama işi yaptırılan işçiler); 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışanlar ile 2017 yılı içerisinde 4/12/2017 tarihinden önce hizmet alım sözleşmeleri sona ermiş olanlardan sözleşmenin süresinin sona erdiği tarihte çalışmış olanlar, diğer şartları da taşıyorsa en son hizmet alım sözleşmelerinde öngörülen dönem ve çalışma süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla, geçici işçi pozisyonlarında istihdam edilmek üzere başvurabilirler.

Merkezi idarelerde sürekli işçi kadrosuna, mahalli idarelerde işçi statüsüne atanacaklarda aranan şartlar ve bunların geçiş sürecine ilişkin hükümler geçici işçi olarak istihdam edilmek üzere başvuranlar hakkında da aynen uygulanır. Bu işçiler merkezi idarelerde hak edişlerinin yapıldığı birime, mahalli idarelerde şirketlere geçiş yapacaklardır. 

Taşeron İşçilerle İlgili Yayımlanan Tebliğe İlişkin Bazı Sorular ve Cevaplar