Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz

Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz

15/11/2017

Sendikamız DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu, “Taşeron Şirket İşçilerine Kadro” talebi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 15 Kasım 2017’de bir basın açıklaması yaptı.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve sendikamız Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu basın açıklamasına, DİSK üyesi sendikaların başkan ve yöneticileri, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Sendikamız Ankara şube başkan ve yöneticileri, siyasi partilerden milletvekilleri ve temsilciler ile DİSK ve Sendikamıza üye işçiler katıldı.

“Taşeronluk kaldırılsın insanca yaşamak istiyoruz”, “Kadro hakkımız, söke söke alırız”, “Statü değil, kadro istiyoruz”, “Kölelik yasasına hayır”, “İnadına sendika, inadına DİSK” sloganlarının atıldığı yürüyüş sonrasında işçiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplandı.

Bakanlık önünde Genel Başkan Remzi Çalışkan tarafından okunan basın açıklaması:

AYRIMSIZ VE GÜVENCELİ KADRO İSTİYORUZ.

Sorun Sadece Kadro Değildir!

İşçi sınıfı eylemlerinin sonucu olarak Hükümet’in gündemine gelen taşeron şirketlerde çalışan işçilerin sorunlarında adım adım yeni bir aşamaya doğru gidilmektedir. Kamudaki şirket işçilerinin temel beklentisi kamuda kadrolu işçi olmaktır.

1980 12 Eylül darbesinden bugüne emeği değersizleştiren politikalar izlenmektedir. Bugün bu bir Devlet politikasıdır. Kamudaki taşeron sistemi bu politikanın temel aracıdır.

Hükümet işçi sınıfı mücadelesinin sonucu olarak bu sorunu gündemine alıyor. Ancak ortadaki sorun yine şirket işçisine güvence sağlamadan ve neo-liberal politikaların ucuz işgücü reçetesiyle çözülecekse buna DİSK/Genel-İş olarak itiraz ediyoruz. Bize böyle bir çözüm dayatılırsa bu durum iktidarın taşeron şirket işçileri özelinde işçi sınıfına ucuz emek olarak baktığının göstergesi olacaktır.

Özü itibarıyla süresi belirli sözleşmeli istihdamı olarak ortaya atılan ve kamuoyuna özel sözleşmeli personel olarak tanıtılan çözüm önerilerinin güvenceli kamu istihdamı ile ilgisinin olamayacağı açıktır.

Kadro Sorunu Kapalı Kapılar Ardında Çözülemez!

Hükümet’in üzerinde çalışıldığını söylediği, kimi zaman Sayın Başbakan, kimi zaman Sayın Bakanların açıklamalarına konu edilen kadro sorununun kapalı kapılar ardında konuşulması ve bazıları hariç plan ve düşüncelerin sendikalardan kaçırılması bizi rahatsız etmektedir. Yüzbinlerce işçinin geleceğini ilgilendiren bir konuda her sendikanın dile getirecği sorunlar ve sorular vardır. Hükümet’ten beklenen odur ki konu ilgili tüm sendikalarla bir masa etrafında sadece işçilerin güvence beklentileri temelinde tüm siyasi hesaplardan uzak tartışılsın. Çözüm arayışının dışına itilmemiz şirket işçilerinin kadro konusunun siyasi ve sendikal hesaplara alet edildiği yönündeki bilgilere haklılık kazandırmaktadır.

Kim Ne Öneriyor?

Hükümet’in henüz açıkça ortaya koymadığı ancak sızan bilgilere göre üzerinde çalışılan formül kamu istihdamını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun halen 4 fıkradan oluşan 4. Maddesine bir 5.fıkra ekleyerek şirket işçilerinin istihdamını düzenlemeyi içermektedir. Üzerinde çalışılan çözüm şayet bir yeni fıkrada düzenlenecekse güvenceli kamu işçiliğini düzenleyen 657/4-d dışında bir çalışma yapıldığı anlaşılmaktadır ki bunun güvencesiz istihdamın yeni bir biçimi anlamına geleceği açıktır. Anlaşılan odur ki süresi belirli bir sözleşmeli istihdamı üzerinde çalışma yürütülmektedir. Bu durumda şirket işçileri kendilerini kadrolu zannedecek ancak güvencesizliğin tedirginliğini sürekli üzerlerinde hissedeceklerdir.

Ayrıca böyle bir çözümde hükümetlerin şirket işçilerinin güvencesizliği üzerinden büyük bir siyasi güç elde edeceği bellidir. Kadro konusunun seçimlerde nasıl bir gündem olduğu hatırlanırsa bunun içi boş bir saptama olmadığı görülecektir.

Bu çalışma sürerken Hükümet’e yakınlıkları ile bilinen ve sendika hareketi içinde Hükümet çizgisini savunan iki konfederasyonun şirket işçilerini kendilerine bağlı sendikalara üye kaydetmenin hesabı içinde oldukları gözlenmektedir. Memur-Sen’in şirket işçilerinin işçi sayılmayacağı bir çözümden yola çıkarak kendi sendikalarının üye sayısını artırmanın hesabında olduğu ifade edilmektedir.

Şirket işçileri üzerinden yapılan siyasi ve sendikal hesaplar bu sorunun iktidar katında şirket işçilerinin ekonomik-sosyal-sendikal hakları açısından ele alınmadığı izlenimini yaratmaktadır.

 Belediye Hizmetlerinde Çalışan Şirket İşçilerinin Durumu Ne Olacak?

Üyelerimizin çoğunluğunun çalıştığı belediye hizmetlerinde farklı bir durum söz konusudur. Norm kadro gereği merkezi yönetim tarafından kurulan belediye kadro yapısını uygulama işi belediye meclislerinin yetkisi altındadır. Belediye personeli de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ilkelerine tabidir ancak maaş ve ücretleri belediye bütçesinden karşılanır.

Belediye hizmetlerindeki taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kadroya alınabilmesi için öncelikle norm kadro uygulamasının değiştirilmesi ve kadroya alınacak şirket işçilerinin kamuya işçi alımı işlemlerinden muaf tutularak kadro işlemlerinin yapılması gerekir. Daha önce geçici işçilerin kadroya geçirilmesinde de benzer bir mevzuat yapılmıştı.

Biz Ne Öneriyoruz?

DİSK/Genel-İş olarak güvenceli kamu istihdamını öneriyoruz. Taşeron şirket işçilerinin bu istihdamın yasal ifadesi olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d maddesi içine alınarak istihdam edilmelerini talep ediyoruz.

Belediyelerdeki şirket işçileri ile ilgili olarak belediye mevzuatında yer alan norm kadro uygulamasının değiştirilmesi; norm kadro yapma ve uygulama konusunda belediye meclisinin tek yetkili kılınması gerekmektedir. Belediyelerde güvenceli kamu istihdamını kurmak ve taşeron şirketlerin varlığına son vermek için belediye mevzuatı ile kamu ihale mevzuatında düzenleme yapılması zorunludur. Belediye şirketleri, belediyelerin hizmet alanları ile ilgili olmak kaydıyla ihale mevzuatından muaf tutulmalı ve belediyeler bu çerçevede serbestçe şirket kurabilmelidirler.

Ayrıca kadro mevzuatı yapılırken kadronun kazanılmış hak olarak değerlendirilmesini yaş, eğitim, sicil gibi ölçütlerle şirket işçilerine dönük bir seçme-eleme işleminin yapılmamasını talep ediyoruz. Yıllardır kamu hizmetlerinde taşeron şirket işçisi olarak istihdam edilen ancak kamu idarelerinin işçileri oldukları hukuken tescil edilen ve en son 2014 mevzuatı ile Devlet tarafından da kamu işçisi oldukları kabul edilen işçilere dönük yapılacak herhangi bir eleme meşru değildir, hukuki değildir.

Bu talebimiz Türkiye toplumunu 38 yıldır sınıfsal eşitsizlik batağına sürükleyen neo-liberal emek siyasetini -taşeron şirket işçilerini güvenceli kamu istihdamına kavuşturarak- terk etmenin ilk adımını atma talebidir. Bu büyük emek siyaseti dönüşümü siyasi ve sendikal hesaplara kurban edilmemelidir. Bu çağrımız Hükümet’e olduğu kadar tüm siyasi partilere de yapılan bir çağrıdır. Türkiye’de sınıfsal eşitsizlikleri gidermeyi hedefleyen her siyasi parti işe yeni bir emek siyasetinden ve güvenceli kamu istihdamından başlamak zorundadır.

Bu çerçevede başkanları görevden alınan belediyelerde iş akitleri sonlandırılan, OHAL ile ihraç edilen ya da taşeron şirketlerde yine bu kapsamda işten çıkarılan üyelerimize dönük hukuksuzlukların sona ermesini talep ediyoruz. Haklarında herhangi bir yargı kararı olmadan sadece idari işlemle açlığa terk edilen sendikamız üyelerinin işbaşı yaptırılması başlıca talebimizdir. Bu işçilere de güvence ve iş talep ediyoruz.

Güvenceli kamu istihdamı kamu hizmeti kavramını yeniden ele almayı, yeniden düzenlemeyi ve devleti eşitlik temelinde yeniden yapılandırmayı gerektirmektedir.

DİSK/Genel-İş olarak güvenceli kamu istihdamı talebimiz tüm yurttaşların başta eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere temel kamu hizmetlerine parasız erişme talebini de içermektedir. Bu çağa özgü insan haklarını güvence altına alan, sınıfsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya hedefli bir kamu hizmetinin ancak güvenceli kamu istihdamı ile olanaklı olduğunu, bu hizmetlerin kamu personeli eliyle verilmesinin eşyanın tabiatı gereği olduğunu düşünüyoruz.

 

Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Haber Arşivi
Kemal Nebioğlu’nu Vefatının 12. Yılında Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Terörü Lanetliyoruz
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 11.Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Andık
Mahmut Seren'i Vefatının 11. Yıldönümünde Sevgi ve Özlemle Anıyoruz
Prof. Dr. Cevat Geray'ı Sonsuzluğa Uğurluyoruz
İsmail Hakkı Önal’ı Vefatının 16. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Andık
İsmail Hakkı Önal’ı Ölümünün 16. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz
İşçi Sınıfının Unutulmaz Önderi Kemal Türkler Mücadelemizde Yaşıyor
Yatağan'da Özelleştirme İki İşçi Hayatına Mal Oldu!
Soma Davası'nda Vicdanları Yaralayan Karar
Önlenmesi Mümkünken 24 Yurttaşımızı Kaybettik!
Üç Yanımız Nükleer Başımız Belada
Bayram Kutlu Olsun, Umut Olsun!
Sendikal Haklar Mücadelesi Sürüyor
15-16 Haziran İşçi Direnişi İşçilere Yol Göstermeye Devam Ediyor
Yöneteceklerden Talep Ediyoruz
Doğanın Sahibi Değil Parçasıyız
EMEK Gazetesi'nin 153. Sayısı Çıktı
Bugün Günlerden Deniz, Yusuf, Hüseyin
Genel-İş 1 Mayıs Oldu!
Dünden Bugüne 1 Mayıs’lar
Yerel Yönetim Şirketlerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Ayrımcılık
Nükleer ile Hayat, Hayatta Nükleer Olmaz !
Haksızlığa Uğradı; İşsiz Kaldı, Yaşamını Yitirdi!
56 Yıldır Sen Yürürsün Rüzgar Yürür
Afişlerimiz ve Bildirimiz Çıktı... Haydi 1 Mayıs'a!
EMEK Gazetesi'nin 152. Sayısı Çıktı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Görüştük
Su Meta Değildir ve Kapitalizmin Kar Hırsına Terk Edilemez!
4 Aralık 2017 Tarihinden Önce İhalesi Feshedilen Alt İşveren İşçilerinin Durumu
Şeker Fabrikaları Değerinin Çok Altında Üç Kuruşa Satıldı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Afişlerimiz
İşçi Arkadaş İntihar Kurtuluş Değildir!
ASAT Şebeke İmalatı Çalışmasında Yaralanan İşçiyi Kaybettik
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi
EMEK Gazetesi'nin 151. Sayısı Çıktı
Grev Haktır Yasaklanamaz
38 Yıldır Sermaye Gülüyor Gülme Sırası Bizde
Sendikamızın Yeni Yıl Mesajı
Sendikal Mücadelede Bir Kutup Yıldızı: Abdullah Baştürk
İşçi Sınıfı Bir Önderini Daha Kaybetti
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
İzmir’de Ayrımsız Kadro İçin Alandayız!
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne Uyulmasını Talep Ediyoruz!
Filistin Halkı Kazanacak
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DİSK/Genel-İş Oturumu Yapıldı
EMEK Gazetesi 150. Sayısı ile Mücadelemize Işık Tutmaya Devam ediyor
Avrupa Parlamentosu’na Seslendik
10 Ayda 71 İşçi İntihar Ederek Yaşamına Son Verdi!
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Eskişehir'den Seslendik: Güvenceli Çalışma İnsanca Yaşam İstiyoruz!
Peş Peşe İki Büyük Acı: Başınız Sağolsun Erinç Hoca
Bu Kez Acı Haber Bursa'dan
İşkolumuzda 11 İşçi Kardeşimizi İş Cinayetinde Kaybettik
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
Taş Kömürüne Dokunmayın
Cumhuriyet’in 94. Yılı Kutlu Olsun!
Zorunlu Arabuluculukta Sermayenin İtirafı
Taşeron Şirket İşçilerini Ne Bekliyor?
Şirketlerin Gözü Aydın ÇED Kalkıyor!
Orta Vadeli Zam ve Yoksulluk Programı
12 Eylül Sürüyor
Savaşlar İşçi Sınıfı İçin Ölüm ve Daha Çok Sömürü Demektir!
Sendikamızın Bayram Mesajı
Adalet Kurultayındayız: Herkes İçin Adalet! İşçi Sınıfı İçin Adalet!
Vaatler Çöpe İşçiler Mücadeleye
Sakarya’da Tarım İşçileri Göz Göre Göre Öldü
DİSK Genel Başkanlarından Kemal Nebioğlu'nu Saygıyla Anıyoruz
Genel-İş Başkanlar Kurulu: Güçlü Bir İşçi Sınıfı İçin Görev Başına
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 10.Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Andık
Mahmut Seren'i Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Kenan Budak’ı Katledilişinin 36. Yılında Anıyoruz
İsmail Hakkı Önal’ı Saygı ve Özlemle Andık
İsmail Hakkı Önal’ı Ölümünün 15. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Unutulmaz İşçi Önderi Kemal Türkler'i Saygıyla Anıyoruz
Özcan Kesgeç'i Saygıyla Anıyoruz
İşçi Sınıfı İçin Adalet! Dedik
Sendikamızın Bayram Mesajı
15-16 Haziran’da Alanlarda Haykırdık: Kıdem Tazminatı Gaspına, Taşeron Köleliğine ve OHAL Adaletsizliğine Son!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan İşçilerin İşlerine İadesini İstedik
Mardin Valisi ile Görüştük, Üyelerimizle Buluştuk
15-16 Haziranın Işığında OHAL’in ve Taşeronun Kaldırılmasını Talep Ediyoruz
Dicle Üniversitesi'ndeydik
15-16 Haziranın Işığında OHAL’in Kaldırılmasını Talep Ediyoruz!
Çocuklara Kıymayın Efendiler!
Seni Unutmayacağız Belgüzar Başkan…
Zeytin Ağacı Fermanla Ölmez !
Kıdem Tazminatı İçin Eylem Günü
ODTÜ Rektörlüğü ile Görüştük
Kıdemi Değil Taşeronu Kaldır
Genel Yönetim Kurulu Çukurova’da
Grev Bir Haktır Yasaklanamaz!
L20 Zirvesi Berlin'de Yapıldı
Yüreğimiz Soma’da Öfkemiz Sokakta
Avusturya Modeli Değil Türkiye Modelinde Israrcıyız
Abdullah Baştürk'ün Adı Çankaya'da
Ahmet İsvan’ı Sonsuzluğa Uğurluyoruz
Afişlerimizle, Bayraklarımızla, Umutlarımızla, Taleplerimizle Alanlardaydık...
EPSU 1 Mayıs Açıklaması: Dünya İşçileri Birleşin!
ODTÜ’de 1 Mayıs Hazırlığı
Kaybettiklerini Unutma, Kalanlar İçin Savaş
İtiraf Ettiler: İşçinin Kıdemi Piyasayı Fonlayacak
İnsanca Yaşamak İçin Haydi 1 Mayıs'a
Afişlerimizle, Bayraklarımızla, Umutlarımızla Alanlardayız
Genel-İş Bir Çınarını Sonsuzluğa Uğurladı
İşsizin Parası İle İşveren Teşvik Edilemez!
İşçi Sınıfı Mücadelesinde 55 Yıl
Aydınlık Türkiye Mücadelesini Sürdürmeye Devam Edeceğiz
7.1 Milyon İşsize İş Bulun!
Bir Sendikanın Örgütlenmesi Suç Olamaz
Genel Yönetim Kurulumuz Van, Şırnak ve Silopi'de
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
Emek Gazetesi'nin 146. Sayısı Yeni Formatıyla Çıktı!
Bugün Dünya Su Günü: Su Yaşamdır
Hukuksuzluk Bitsin! İşçiler İşlerine Geri Dönsün!
El Attılar, İşsizliği Katladılar
Asbestli Yıkımın Durdurulması Sonrasında Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu
İçişleri Bakanı ile Görüştük
Sendikamız Hakkari Şube Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Referandum Sonrası Güvencesiz Memurluk Geliyor!
Sınıf Sendikacılığında 50. Yıl
Karbel Grevinde Başarıya Ulaştık
Karabağlar Belediyesi İşçileri Grevde: İşçiler Köle Değildir, İş Ekmek Yoksa Barış da Yok!
Her Şey 37 Yıl Önce Başladı
Grev Yasağına Rağmen Direnen Metal İşçileri Kazandı
Metal İşçilerine Grev Yine Yasaklandı
Prof. Dr. Gürhan Fişek'i Kaybettik
C-AYALIM!
“İşiniz Var Daha Ne İstiyorsunuz”
İstanbul'da Yaşanan Katliamı Lanetliyoruz!
Sendikamızın Yeni Yıl Mesajı
Onayımız Yok! İşverenlere Hayırlı Olsun!
Asgari Ücret Eylemleri
Emek Büroları Açılışına Katıldık
Abdullah Baştürk'ü Andık
Abdi İpekçi Sordu Abdullah Baştürk Yanıtladı
Bugün de Kayseri: Artık Yeter
Hawking diyor ki: Paylaşmayı öğrenmemizin zamanı
İşte Asgari Ücret Gerçekleri!
Beşiktaş’ta Yaşanan Bombalı Terör Saldırısını Lanetliyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu Sendikamızı Ziyaret Etti
Engel Tanımayın, Hayata Katılın, Talep Edin!
Sendikamızın Taşınmazına OHAL Hukuksuzluğu!
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu: İşçi Sınıfı Güvencesizlikle Kuşatılıyor
12 Öğrencimizi Yangında Kaybettik: 5216 Madde 7/u
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara’da Yapıldı
Adana'daki Saldırıda Üyemizi Kaybettik
İşçi Sınıfının Derdi Eşitsizlik! Senin Derdin Ne?
Madenciler Niye Ölüyor?
10 Ekim Katliamı Davasının Takipçisiyiz
Çorum Belediye İşçilerinin Ankara Yürüyüşünün Gazetecisi Mete Akyol’u Kaybettik
Basın Özgürlüğünde Yüz Yıl Geriye Gittik
Özelleştirme ve Kapatılma Tehlikesi Altında İki Verimli Kurum: Türkiye Petrolleri ve Paşabahçe Cam Sanayii
Oyalama İstemiyoruz Kadro İstiyoruz!
Yoksulluk Sınırının Üzerine Çıkmak Mı Yoksa Eşitsizlikleri Ortadan Kaldırmak Mı?
Sendikamızdan Güney Koreli İşçilerin Mücadelesine Destek
Yönetmelik Değişti: YHK'da bağıtlanan 1 yıldan az süreli toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenecek
UNICEF'in Uluslararası Dünya Kız Çocukları Günü Açıklaması
Bergama’da Kültür Merkezi Açılışı
Birinci yılında Ankara Katliamı:“Yasaklarla acılar yok sayılamaz”
Halk Ekmeklere Sahip Çıkalım
ODTÜ’de Haykırdık: İnsanca Çalışmak İnsanca Yaşamak İstiyoruz!
Genel İşler İşkolunda 24 İşçiyi İş Cinayetlerinde Yitirdik
DİSK Güvenlik-Sen Sendikamız Genel Yönetim Kuruluna Dayanışma Ziyaretinde Bulundu
Bayramımız Barış Olsun
İş Kazaları Hız Kesmiyor: Varto Temsilcimiz İş Kazası Geçirdi
Asgari Ücret 1300 TL'nin Altına Düşmeyecek Ama..
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Barış ve Demokrasi Talep Ediyoruz
OHAL Hukuku ve Sendikal Haklar
Türkiye Varlık Fonu: Hükümet A.Ş.
Belediyelere Kayyum Meclis'teki Uzlaşmayla Geri Çekildi!
Darbe Girişimi Püskürtüldü Artık Tam Demokrasi İstiyoruz!
İstanbul'dan Sonra İzmir'den Haykırdık: Darbeye Hayır! Demokrasi Hemen Şimdi!
2016 Temmuz Verilerine Göre Genel İşler İşkolunun Durumu‏
Uluslararası İşgücü Yasası Meclis'ten Geçti
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 9.Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Andık
ESHOT Şoförlerinden Kıdem Tazminatı Eylemi
Sendikamızın Bayram Mesajı
Sıra İş Mahkemelerine Geldi!
Diyarbakır 2 Nolu Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı
Mersin'de ve Hatay’da 15-16 Haziran Panelleri Yapıldı
Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yeniden Yayın Hayatına Döndü
15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi Mücadelemize Işık Tutmaya Devam Ediyor
İSİG: Son 3,5 Yılda En Az 194 Çocuk İşçi Yaşamını Yitirdi
DİSK 15-16 Haziran Direnişi 46. Yıl Etkinliği
Sendikamızın 65. Hükümet Programına İlişkin Basın Açıklamasıdır...
2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!
Adana’da 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı
Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü Karnesi
DİSK-AR: Yeni İşsizlerin Yarısı Üniversite Mezunu
DİSK-AR: İşsizliğin Girdabında Kadınlar,Gençler ve Geçici İşçiler Var
DİSK-AR: Yöntem Değişikliği De İşsizliği Durduramadı
DİSK-AR: Orta Vadeli Program Güvencesizlik Ve Yoksulluk Programıdır
DİSK-AR: İşsizlik 42 Ayın Zirvesinde