Emek Araştırma Dergisi’nin “Sosyal Hizmetler ve Bakım Emeği” Temalı Yeni Sayısı Çıktı

Kamu kaynakları eliyle yürütülmesi beklenen sosyal hizmetler alanının son yıllarda giderek liberalize edilmesi ve sosyal hizmetlerin sosyal yardımlar lehine erozyona uğratılması yalnızca iktisadi değil, siyasal ve ideolojik sonuçlar da doğurmaktadır. Bu dönüşümün en yoğun göründüğü alan ise bakım emeği olmaktadır.

Bu sayımızda sosyal hizmetler ve bakım emeği temasını ele aldık. Bu tema içerisindeki ilk makalemiz “Etik Bir Sorun Olarak ‘Bakım Açığını’ Kapatmak: Palyatif Bir Çözüm Mü, Evrensel Bakım Mı?” başlığını taşıyor. Özge Sanem Özateş Gelmez tarafından kaleme alınan makalede günümüzde bakım hizmetlerinin yok edilişinin ortaya çıkardığı “bakım açığı” ve “bakım krizi” kavramları tartışmaya açılmakta, bakıma gereksinim duyanlar ve bakım verenler açısından bu sorunlar irdelenerek konunun toplumsal cinsiyet ve sınıfsal boyutu ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.

“Ücretlendirilmeyen Bakım Emeğinin Dağılımında Devletin Katılımcı Rolü: Güney Kore Örneğinde Çocuk Bakımına İlişkin Politikalar” başlıklı ikinci makalede Samed Kurban, ücretsiz bakım emeğinin öznesini oluşturan kadınlara yüklenen sorumluluğun bakım ve eğitim boyutlarına Güney Kore örneği üzerinden ışık tutuyor.

“Neoliberal Birey ve Özbakım Emeği” başlığını taşıyan üçüncü makalede ise Canan Urhan, neoliberal dönemde özbakıma ilişkin faaliyetlerin büyük ölçüde sosyal politikalar ve kamusal hizmetler alanından çıkarılarak emeğin yeniden üretiminin emeğin kendisine taşere edildiğine vurgu yapıyor.

Dördüncü makalede İsa Uslu ve Ahmet Ceylan, ev hizmetleri ve göçmen emeği ilişkisini inceliyor. “İzmir’de Ev Hizmetlerinin “Yeni Portreleri”: Suriyeli Kadın Göçmenler” başlıklı makalede yazarlar, İzmir örneği üzerinden Suriyeli kadın göçmenlerin çalışma ve yaşam deneyimlerini, bakım hizmetlerindeki işlevlerini ve bunun nedenlerini inceliyor.

Bu sayımızda tema yazıları kadar tema dışı yazılar da oldukça kapsamlı ve zengin. “Türkiye’de Gelir Grupları ve Hanehalkı Yapısı Çerçevesinde Maddi Yoksunluk” başlıklı makalesinde Rabihan Yüksel Arabacı, gelir düzeyi ve maddi yoksunluk arasındaki ilişkiyi tartışmaya açarak Türkiye’de hane- halkı yapılarına göre maddi yoksunluğun nasıl dağıldığını inceliyor.

“Emek Gelirlerinde Asgari Geçim İndiriminin Etkinliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı çalışmasında Özgür Kızıltopak, asgari geçim indirimi uygulamasına ışık tutarak bu uygulamanın etkinliğini ülke örnekleri üzerinden karşılaştırmalı şekilde ele alıyor.

“Türkiye’de İtfaiye Hizmetinin Anatomisi: Envanter Çalışmasından Notlar” başlıklı makale ise Sonay Bayramoğlu Özuğurlu, Melih Çelik, Asmin Kavas Bilgiç ve Hilal Kara’nın imzasını taşıyor. İtfaiye envanter çalışmasının betimsel analizinin sunulduğu makalede yazarlar, itfaiye hizmetlerini altyapı, işgücü ve hizmet üretim süreci boyutlarında mercek altına alıyorlar.

Bu sayının son makalesi “Güvencesizlik Kıskacında Kafe-Bar Çalışanlarının Covid-19 Pandemi Deneyimleri:” Kadıköy Örneği başlığını taşıyor. Derya İnce tarafından kaleme alınan makalede güvencesiz çalışmanın en yoğun gözlendiği kafe-bar sektöründe çalışanların pandemi sürecindeki deneyimleri inceleniyor, iş ve gelir kayıpları güvencesizlik bağlamında tartışılıyor.


Emek Araştırma Dergisini İndirmek İçin Tıklayınız (pdf)
EMEK Araştırma Dergisi
Emek Araştırma Dergisi Yeni Sayısı Yayımlandı!
Emek Araştırma Dergisi’nin “Sosyal Hizmetler ve Bakım Emeği” Temalı Yeni Sayısı Çıktı
Emek Araştırma Dergisi’nin Aralık 2021/2 Sayısı Çıktı
Emek Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 20, Aralık 2021/2
EMEK Araştırma Dergisi ''Teknoloji, Emek, Toplum'' Temalı Haziran Sayısı
Kriz ve İşçi Sınıfı
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Hukuk ve İşçi Hakları
Yerel Yönetimler: Nereye?
İşçi Sınıfının Yeni Yüzleri
Toplumsal Eşitsizlik ve Sosyal Devlet
21. Yüzyılda Alternatif Sendikal Deneyimler ve Modeller
EMEK Araştırma Dergisi Haziran 2016
GEAD-2006/1
GEAD-2005/2
GEAD-2005/1