Genel Sağlık Sigortası Nedir? Nasıl Faydalanılır?

16/01/2019

Genel Sağlık Sigortası Nedir? Nasıl Faydalanılır?

Türkiye’de sağlık sigortası sosyal sigortalar kapsamına alınmış, zorunlu ve tamamen kanun hükmüne dayalı bir sistemdir.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu’nun 3. kısmında 60 ile 78. maddeleri arası genel sağlık sigortası kapsamında düzenlenmiştir. Genel sağlık sigortasından yararlanmak için tescil gerekmektedir. İş sözleşmesi ile çalışanlar, kamu idarelerinde kadrolu, sürekli veya sözleşmeli çalışanlar, açıktan vekil atananlar, köy ve mahalle muhtarları ile, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına veya hesabına çalışanlar, isteğe bağlı sigortalılar doğrudan dahil olur.

Genel Sağlık Sigortası Kimleri Kapsar?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanunu’nun 60.maddesi ile genel sağlık sigortalısı sayılanlar belirtilmiştir. Genel sağlık sigortası kapsamında olan kişiler yerleşim yeri Türkiye olmak şartı ile aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Ayrıntıları kapsamlarına giren kanunlarla belirlenmiş olmasıyla birlikte genel olarak;

*İşçi, memur ve bağımsız çalışanlar, gelir ve aylık almakta olanlar, isteğe bağlı sigortalılar, özel durumları nedeni ile sağlık yardımı alması gerekli olanlar ( yoksulluk, çıraklık-stajyerlik eğitimi alanlar, muhtaçlık, sığınmacı ve vatansız olarak kabul edilenler, vatana hizmet, başarı vb),

*Başka ülkede çalıştırılmak için götürülüp orada sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayanlar,

*Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlardan her biri,

*Kanunun 37.maddesi gereğince evlenme ödeneği alan kız çocuklardan; eşleri tarafından bakmakla yükümlü olunmayanlar ile iki yıllık süre içinde eşlerinden boşanan kız çocukları, gelir/aylıklarının kesildiği tarihten itibaren iki yıllık sürenin sonuna kadar genel sağlık sigortalısı sayılır.

Genel olarak bakıldığında “herkes” sağlık sigortası kapsamında gibi görünmekle birlikte kapsam dışı kalanlarda vardır.

Genel Sağlık Sigortasında Kimler Kapsam Dışıdır?

*Er ve erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri.

* Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye'ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ile Türkiye'de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurtdışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar.

*Kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilciliğin bulunduğu ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandaşlığını da haiz bulunan Türk uyruklu sözleşmeli personelden, bulunduğu ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortalı olduğunu belgeleyenler ile kamu idarelerinin dış temsilciliklerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde ve temsilciliğin bulunduğu ülkenin ilgili mevzuatının zorunlu kıldığı hâllerde, işverenleri tarafından bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsamında sigortalı yapılanlar.

*Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular.

*Oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında sigortalı olmayan ve Türkiye'de 1 yıldan az bir süre için yerleşik durumda olanlar şeklinde belirlenmiştir

İşçinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Sigortalılığı Nasıl Sağlanır?

Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişiler;

*Sigortalının, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan eşi,

*18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az %60 oranında yitirdiği kurum sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,

*Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası.

Genel Sağlık Sigortası Nedir? Nasıl Faydalanılır?
Sosyal Güvenlik
Engelli Aylığı ve Evde Bakım Parası
Emeklilikte Doğum Borçlanması
Emeklilikte Askerlik Borçlanması
Ölüm Sigortası /Aylığı
Yaşlılık Sigortası-Emeklilik
Sürekli İş Göremezlik Ödeneği Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?
Malullük Sigortası Nedir?
Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Nedir? Hangi Durumlarda Alınır?
Genel Sağlık Sigortası Nedir? Nasıl Faydalanılır?
Yeni Yılda Bizi İlgilendiren Veriler