Sendikamızın Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı ile İlgili Görüşleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Taslağı ile Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı konusunda Sendikamızın görüşü şöyledir:

Söz konusu Taslak Belgeler, 2012–2014 yılları arasında istihdam ve istihdam ilişkileri konusunda uygulamaya sokulması planlanan Hükümet programı niteliğindeki belgelerdir.

Öncelikle bir programın “ulusal” olarak nitelendirilebilmesi için tüm sosyal sınıfların onayını alması gerektiğini ifade edelim. Bu durum söz konusu belgeler için de geçerlidir. Bu belgelerin başına “ulusal” sıfatının eklenmiş olması tüm sosyal sınıfların onayını almış olduğunu göstermez. Nitekim Belgelerdeki politika önerilerine ve önlemlere özü itibarıyla bir işçi sınıfı örgütünün onay vermesi düşünülemez. Bu çerçevede söz konusu strateji taslaklarını ancak sermaye kesiminin önerileri olarak değerlendirebiliriz.

Bu belgelerdeki politika önerileri emek gücünün örgütsüzleştirilmesi ve emek gücü değerinin daha da düşürülmesi üzerine kurulmuştur.

Somut olarak ifade etmek gerekirse bu Taslak ile Hükümet;

İstihdamda esnekleştirmeyi sınırsız biçimlerde yaygınlaştırmak istemekte;
Özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma yetkisi tanıyarak emek gücünün örgütsüzleştirilmesini ve değersizleştirilmesini derinleştirmek istemekte;
Emek gücünü bir maliyet unsuru olarak değerlendirerek maliyetleri iyice düşürmeyi ve bu çerçevede kıdem tazminatı fonunu acilen kurmayı hedeflemekte;
Kamu eğitim sisteminden mesleki eğitimi çıkararak meslek eğitimini şirketlere devretmeyi planlamaktadır.
Tümüyle sermaye sınıfının çıkarlarına göre biçimlendirilen bu politikalara karşı emek gücünün ekonomik ve sosyal gelişiminin güvencesi olan düzgün istihdam koşulları, insana yaraşır iş koşulları, işçi sağlığı ve en önemlisi tüm bu koşulların temeli olan sendikal hakları geliştirmeye dönük hiçbir politika önerisine yer verilmemiştir.
Bu haliyle bu stratejilerin “ulusal” strateji olarak benimsenmesi ya da onaylanması olanaklı değildir. Stratejilerin bu sınıfsal özüne vurgu yapılarak reddedilmesi ve DİSK’in bu stratejinin parçası olmayacağının kamuoyuna ilan edilmesi yerinde olacaktır.

İnceleme ve Raporlar
Kamu ve Genel İşler İşkolunda İstihdam Raporu
COVID-19 Sürecinde Kamuda İstihdam Raporumuz
COVİD-19 Salgını ve Sosyal Koruma Raporu
''Türkiye’de 65 Yaş ve Üstü Nüfusun Durumu'' Raporu
İşyerlerinde Durum-1 (Belediyeler-Hastaneler-Üniversiteler- Konutlar)
''Türkiye'de Kadın Emeği'' Raporu
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye'de Gelir Eşitsizliği ve Yoksulluk Raporu
Türkiye'de Kadın Emeği Raporu
Kamu İstihdam Raporumuz Yayımlandı
Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunlar Raporu
Türkiye’de Kadınlar ve Kadın Emeği Raporu
Engelli İstihdam Raporu
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası
Yeni Büyükşehir Belediyeleri Kurulmasına İlişkin Yasa Hazırlıkları ile İlgili Rapor (Haziran 2012)
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / İstihdam-Sosyal Koruma İlişkisinin Güçlendirilmesi (2012-2014)
Kamu İstihdam Raporu
Sendikamızın Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı ile İlgili Görüşleri
DİSK Yönetim Kurulu’nun “Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı (2012-2023)” İle “Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Taslağı (2012-2014)” Metinlerine Yönelik Görüşleri
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / Özel Politika Gerektiren Grupların İstihdamının Artırılması (2012-2014)
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / İşgücü Piyasasında Güvence ve Esnekliğin Sağlanması (2012-2014)
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı / Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi (2012-2014)
12 Eylül’ü Yargılayan Savunma
Belediyelerde Çalışan Taşeron İşçilerinin Ücret ve Diğer Hakları Araştırması
İşyeri Temsilcileri Rehberi
Kadın Emekçilerin Talepleri Broşürü
Bölgesel Asgari Ücret
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Neler Getirdi?
Türkiye'de Emeğin Durumu Raporu