Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu Sendikamızı Ziyaret Etti

07/12/2016

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu Sendikamızı ziyaret ederek DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Sendikamızın Genel Yönetim Kurulu Üyeleri ve DİSK üyesi sendikaların başkanları ile ortak bir basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında DİSK Genel Başkanı Kani Beko DİSK’in hazırlamış olduğu asgari ücretle ilgili rapor sundu. Sendikamız da aşağıdaki görüşlerimizi yazılı olarak Sayın Mehmet Müezzinoğlu’na takdim etti.

Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Sayın Bakan,

Çok zor ekonomik, sosyal ve siyasi koşulların hüküm sürdüğü bu zamanda Konfederasyonumuzu ziyaret etmenizi sorunlara birlikte çözüm arama yaklaşımı olarak değerlendiriyoruz.

Bu çerçevede DİSK’in en büyük sendikası olarak son dönemde yaşadığımız kimi sorunları iletmek isteriz.

Öncelikle Doğu ve Güney Doğu bölgelerimizde il ve ilçe belediyelerinde OHAL nedeniyle yürütülen uygulamaların sendikamızı ve üyelerimizi olumsuz etkilediğini belirtmek isteriz.

İşten çıkarmaların bir bölümü 677 sayılı KHK ile diğer bölümü ise Hükümet tarafından görevden alınan belediye yönetimlerinin yerine atanan yöneticiler eliyle yapılmıştır.

İşten çıkarmaların hukuki dayanağının çok zayıf olduğunu kimi durumlarda ise dayanaksız olduğu düşünüyoruz. Bu uygulamaların buralarda yaşayan ve çalışan yurttaşlarımızın adalete olan güvenlerini zedeleyici bir boyuta ulaşmadan gerekli önlemlerin alınması hem bizim hem üyelerimizin temel beklentisidir.

İşten çıkarılan üyelerimizin işyerlerine göre dağılımı ekteki listeyle tarafınıza arz edilmektedir.

Diğer yandan yine aynı KHK ile başkan veya başkan vekili görevlendirmesi yapılan belediyeler ve bu belediyelere ait şirketlerinin ihalelerinin tek taraflı iptali söz konusudur. Sendikamız bu şirketlerde çalışan işçilerin istihdam güvenceleri konusunda endişelidir; bu endişemiz üyelerimizin işten atılma ya da yeni şirketlerde işe başlatılmama endişeleri nedeniyle daha da büyümektedir. Şayet böyle yapılırsa korkarız ki, şirketlere yaptırım uygulanırken tek geçim kaynağı aldığı asgari düzeydeki ücret olan on binlerce işçi, aileleriyle birlikte cezalandırılmış olacaktır ki, bu durumda büyük bir toplumsal huzursuzluğun ortaya çıkması da kaçınılmazdır.

Son günlerde Diyarbakır, Van ve Batman’da belediyelerde yayılan kitlesel işten çıkarma söylentileri daha şimdiden huzursuzluk ve endişe yaratmıştır. Gün toplumsal huzursuzluk yaratma günü değil; huzuru ve barışı inşa etme günüdür düşüncesindeyiz.

Sayın Bakan,

678 sayılı KHK ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt; genel sağlığı veya millî güvenliği, büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşıma hizmetlerini, bankacılık hizmetlerinde ekonomik veya finansal istikrarı bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlar.” Büyükşehir belediyelerinin şehir içi toplu taşım hizmetleriyle doğrudan ilgili olan sendikamız KHK ile yapılan bu kanun değişikliğini fiilen bir grev yasağı olarak değerlendirmektedir. Ayrıca, şehir içi toplu taşım hizmetleri sadece büyükşehirler tarafından değil büyükşehir olmayan il ve ilçelerde belediyelerce verilen hizmetlerdir. Bu durumda aynı nitelikteki işler için ülkenin bir kısmında ayrı bir kısmında ayrı bir düzenleme geçerli olmaktadır ki bu da kanun yapma tekniği açısından doğru değildir. Ayrıca fiili grev yasağına dönüştürülen grev ertelemenin kapsamının genişletilmesinin şimdi yaşanılan olağanüstü koşullarla mücadeleyle ilgisini de kurmak olanaksızdır.

Sayın Bakan,

Taşeron şirketlerdeki toplu sözleşme işleyişi de ne yazık ki evrensel toplu sözleşme hakkını ciddi olarak sınırlandırmaktadır. Bu konuda iki başlık altında özet olarak durumu takdirlerinize arz ediyoruz:

  • Süresi sona eren alt işveren toplu sözleşmelerinin işçi haklarının güvence altına alınması

4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun olarak Yüksek Hakem Kurulu tarafından sonuçlandırılan toplu iş sözleşmelerin süresinin sona ermesinin ardından yeni ihalelerde mevcut toplu sözleşmelerdeki işçilerin kazanılmış hakları göz önünde bulundurulmamaktadır. Bununla beraber 6356 sayılı Kanunun 36. Maddesi “Sona eren toplu iş sözleşmesinin iş sözleşmesine ilişkin hükümleri yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş sözleşmesi hükmü olarak devam eder.” şeklinde düzenlenmiş ve toplu iş sözleşmesinin bireysel iş sözleşmesine ilişkin hükümleri güvence altına alınmıştır. Ancak birbirinden farklı mevzuat düzenlemeleri sebebiyle uygulamada çeşitli sorunlarla karşılaşılmakta; yerel kamu idareleri, toplu sözleşmelerin süresinin bitmiş olması sebebiyle ihale sözleşmesinin dışında herhangi bir ödeme (fiyat farkı) yapamamaktadır. Bu durum sebebiyle işçi ücretleri düşecek olup yeni toplu sözleşmenin imzalanması ise 7-8 ayı bulacağı için bu süre zarfında yüz binlerce işçi mağdur olacaktır. Bu sorunun ivedilikle çözülmesi için; usulüne uygun olarak yapılmış olan alt işveren toplu sözleşmelerinin bireysel iş sözleşmelerine ilişkin hükümlerinin sözleşme bitse bile işçilere uygulanmaya devam edeceği ve bu konuda kamunun fiyat farkı ödemesi yapacağı Yönetmeliğe eklenmelidir.

  • Alt işveren toplu iş sözleşmelerinin uygulanmasına dair problemler:

Usulüne uygun olarak yapılmış olmasına karşın halen kimi Kamu kurumlarında toplu iş sözleşmesinin uygulanmasında sorunlar yaşanmakta, fiyat farkının ödenmesi geciktirilmekte ya da hiç ödenmemektedir. (Örneğin Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nün tutumu) Bu durum işçilerin mağduriyetine sebep olmasının yanı sıra açılan ya da açılacak davalar sebebiyle Kamunun zarara uğratılması sonucunu yaratacaktır. Kamu kurumlarının yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket etmeleri konusunda Bakanlığınızın uyarmasının yararlı olacağı kanaatindeyiz.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Haber Arşivi
Sendikamızın Yeni Yıl Mesajı
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Açıklamalarında Sorular Ve Cevaplar
İşçi Sınıfı Bir Önderini Daha Kaybetti
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
İzmir’de Ayrımsız Kadro İçin Alandayız!
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne Uyulmasını Talep Ediyoruz!
Filistin Halkı Kazanacak
Belediye İşçileri Yine Kadrosuz
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DİSK/Genel-İş Oturumu Yapıldı
EMEK Gazetesi 150. Sayısı ile Mücadelemize Işık Tutmaya Devam ediyor
Avrupa Parlamentosu’na Seslendik
10 Ayda 71 İşçi İntihar Ederek Yaşamına Son Verdi!
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Eskişehir'den Seslendik: Güvenceli Çalışma İnsanca Yaşam İstiyoruz!
Peş Peşe İki Büyük Acı: Başınız Sağolsun Erinç Hoca
Bu Kez Acı Haber Bursa'dan
İşkolumuzda 11 İşçi Kardeşimizi İş Cinayetinde Kaybettik
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
Taş Kömürüne Dokunmayın
Cumhuriyet’in 94. Yılı Kutlu Olsun!
Taşeron Şirket İşçilerini Ne Bekliyor?
Şirketlerin Gözü Aydın ÇED Kalkıyor!
Orta Vadeli Zam ve Yoksulluk Programı
12 Eylül Sürüyor
Savaşlar İşçi Sınıfı İçin Ölüm ve Daha Çok Sömürü Demektir!
Sendikamızın Bayram Mesajı
Adalet Kurultayındayız: Herkes İçin Adalet! İşçi Sınıfı İçin Adalet!
Vaatler Çöpe İşçiler Mücadeleye
Sakarya’da Tarım İşçileri Göz Göre Göre Öldü
DİSK Genel Başkanlarından Kemal Nebioğlu'nu Saygıyla Anıyoruz
Genel-İş Başkanlar Kurulu: Güçlü Bir İşçi Sınıfı İçin Görev Başına
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 10.Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Andık
Mahmut Seren'i Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Kenan Budak’ı Katledilişinin 36. Yılında Anıyoruz
İsmail Hakkı Önal’ı Saygı ve Özlemle Andık
İsmail Hakkı Önal’ı Ölümünün 15. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Unutulmaz İşçi Önderi Kemal Türkler'i Saygıyla Anıyoruz
Özcan Kesgeç'i Saygıyla Anıyoruz
İşçi Sınıfı İçin Adalet! Dedik
Sendikamızın Bayram Mesajı
15-16 Haziran’da Alanlarda Haykırdık: Kıdem Tazminatı Gaspına, Taşeron Köleliğine ve OHAL Adaletsizliğine Son!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan İşçilerin İşlerine İadesini İstedik
Mardin Valisi ile Görüştük, Üyelerimizle Buluştuk
15-16 Haziranın Işığında OHAL’in ve Taşeronun Kaldırılmasını Talep Ediyoruz
Dicle Üniversitesi'ndeydik
15-16 Haziranın Işığında OHAL’in Kaldırılmasını Talep Ediyoruz!
Çocuklara Kıymayın Efendiler!
Seni Unutmayacağız Belgüzar Başkan…
Zeytin Ağacı Fermanla Ölmez !
Kıdem Tazminatı İçin Eylem Günü
ODTÜ Rektörlüğü ile Görüştük
Kıdemi Değil Taşeronu Kaldır
Genel Yönetim Kurulu Çukurova’da
Grev Bir Haktır Yasaklanamaz!
L20 Zirvesi Berlin'de Yapıldı
Yüreğimiz Soma’da Öfkemiz Sokakta
Avusturya Modeli Değil Türkiye Modelinde Israrcıyız
Abdullah Baştürk'ün Adı Çankaya'da
Ahmet İsvan’ı Sonsuzluğa Uğurluyoruz
Afişlerimizle, Bayraklarımızla, Umutlarımızla, Taleplerimizle Alanlardaydık...
EPSU 1 Mayıs Açıklaması: Dünya İşçileri Birleşin!
ODTÜ’de 1 Mayıs Hazırlığı
Kaybettiklerini Unutma, Kalanlar İçin Savaş
İtiraf Ettiler: İşçinin Kıdemi Piyasayı Fonlayacak
İnsanca Yaşamak İçin Haydi 1 Mayıs'a
Afişlerimizle, Bayraklarımızla, Umutlarımızla Alanlardayız
Genel-İş Bir Çınarını Sonsuzluğa Uğurladı
İşsizin Parası İle İşveren Teşvik Edilemez!
İşçi Sınıfı Mücadelesinde 55 Yıl
Aydınlık Türkiye Mücadelesini Sürdürmeye Devam Edeceğiz
7.1 Milyon İşsize İş Bulun!
Bir Sendikanın Örgütlenmesi Suç Olamaz
Genel Yönetim Kurulumuz Van, Şırnak ve Silopi'de
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
Emek Gazetesi'nin 146. Sayısı Yeni Formatıyla Çıktı!
Bugün Dünya Su Günü: Su Yaşamdır
Hukuksuzluk Bitsin! İşçiler İşlerine Geri Dönsün!
El Attılar, İşsizliği Katladılar
Asbestli Yıkımın Durdurulması Sonrasında Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu
İçişleri Bakanı ile Görüştük
Sendikamız Hakkari Şube Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Referandum Sonrası Güvencesiz Memurluk Geliyor!
Sınıf Sendikacılığında 50. Yıl
Karbel Grevinde Başarıya Ulaştık
Karabağlar Belediyesi İşçileri Grevde: İşçiler Köle Değildir, İş Ekmek Yoksa Barış da Yok!
Her Şey 37 Yıl Önce Başladı
Grev Yasağına Rağmen Direnen Metal İşçileri Kazandı
Metal İşçilerine Grev Yine Yasaklandı
Prof. Dr. Gürhan Fişek'i Kaybettik
C-AYALIM!
“İşiniz Var Daha Ne İstiyorsunuz”
İstanbul'da Yaşanan Katliamı Lanetliyoruz!
Sendikamızın Yeni Yıl Mesajı
Onayımız Yok! İşverenlere Hayırlı Olsun!
Asgari Ücret Eylemleri
Emek Büroları Açılışına Katıldık
Abdullah Baştürk'ü Andık
Abdi İpekçi Sordu Abdullah Baştürk Yanıtladı
Bugün de Kayseri: Artık Yeter
Hawking diyor ki: Paylaşmayı öğrenmemizin zamanı
İşte Asgari Ücret Gerçekleri!
Beşiktaş’ta Yaşanan Bombalı Terör Saldırısını Lanetliyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu Sendikamızı Ziyaret Etti
Engel Tanımayın, Hayata Katılın, Talep Edin!
Sendikamızın Taşınmazına OHAL Hukuksuzluğu!
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu: İşçi Sınıfı Güvencesizlikle Kuşatılıyor
12 Öğrencimizi Yangında Kaybettik: 5216 Madde 7/u
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara’da Yapıldı
Adana'daki Saldırıda Üyemizi Kaybettik
İşçi Sınıfının Derdi Eşitsizlik! Senin Derdin Ne?
Madenciler Niye Ölüyor?
10 Ekim Katliamı Davasının Takipçisiyiz
Çorum Belediye İşçilerinin Ankara Yürüyüşünün Gazetecisi Mete Akyol’u Kaybettik
Basın Özgürlüğünde Yüz Yıl Geriye Gittik
Özelleştirme ve Kapatılma Tehlikesi Altında İki Verimli Kurum: Türkiye Petrolleri ve Paşabahçe Cam Sanayii
Oyalama İstemiyoruz Kadro İstiyoruz!
Yoksulluk Sınırının Üzerine Çıkmak Mı Yoksa Eşitsizlikleri Ortadan Kaldırmak Mı?
Sendikamızdan Güney Koreli İşçilerin Mücadelesine Destek
Yönetmelik Değişti: YHK'da bağıtlanan 1 yıldan az süreli toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenecek
UNICEF'in Uluslararası Dünya Kız Çocukları Günü Açıklaması
Bergama’da Kültür Merkezi Açılışı
Birinci yılında Ankara Katliamı:“Yasaklarla acılar yok sayılamaz”
Halk Ekmeklere Sahip Çıkalım
ODTÜ’de Haykırdık: İnsanca Çalışmak İnsanca Yaşamak İstiyoruz!
Genel İşler İşkolunda 24 İşçiyi İş Cinayetlerinde Yitirdik
DİSK Güvenlik-Sen Sendikamız Genel Yönetim Kuruluna Dayanışma Ziyaretinde Bulundu
Bayramımız Barış Olsun
İş Kazaları Hız Kesmiyor: Varto Temsilcimiz İş Kazası Geçirdi
Asgari Ücret 1300 TL'nin Altına Düşmeyecek Ama..
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Barış ve Demokrasi Talep Ediyoruz
OHAL Hukuku ve Sendikal Haklar
Türkiye Varlık Fonu: Hükümet A.Ş.
Belediyelere Kayyum Meclis'teki Uzlaşmayla Geri Çekildi!
Darbe Girişimi Püskürtüldü Artık Tam Demokrasi İstiyoruz!
İstanbul'dan Sonra İzmir'den Haykırdık: Darbeye Hayır! Demokrasi Hemen Şimdi!
2016 Temmuz Verilerine Göre Genel İşler İşkolunun Durumu‏
Uluslararası İşgücü Yasası Meclis'ten Geçti
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 9.Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Andık
ESHOT Şoförlerinden Kıdem Tazminatı Eylemi
Sendikamızın Bayram Mesajı
Sıra İş Mahkemelerine Geldi!
Diyarbakır 2 Nolu Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı
Mersin'de ve Hatay’da 15-16 Haziran Panelleri Yapıldı
Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yeniden Yayın Hayatına Döndü
15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi Mücadelemize Işık Tutmaya Devam Ediyor
İSİG: Son 3,5 Yılda En Az 194 Çocuk İşçi Yaşamını Yitirdi
DİSK 15-16 Haziran Direnişi 46. Yıl Etkinliği
Sendikamızın 65. Hükümet Programına İlişkin Basın Açıklamasıdır...
2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!
Adana’da 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı
Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü Karnesi
DİSK-AR: Yeni İşsizlerin Yarısı Üniversite Mezunu
DİSK-AR: İşsizliğin Girdabında Kadınlar,Gençler ve Geçici İşçiler Var
DİSK-AR: Yöntem Değişikliği De İşsizliği Durduramadı
DİSK-AR: Orta Vadeli Program Güvencesizlik Ve Yoksulluk Programıdır
DİSK-AR: İşsizlik 42 Ayın Zirvesinde