10 Madde İle “Güvencesizlikte ve İşsizlikte İstikrar” Programı

DİSK’in Orta Vadeli Program (2017-1019) ile ilgili değerlendirmeleri

10 MADDE İLE “GÜVENCESİZLİKTE VE İŞSİZLİKTE İSTİKRAR” PROGRAMI

Orta Vadeli Program (2017-2019) bir aylık gecikmeyle 6 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Daha önceki Orta Vadeli Programlara benzer şekilde sermayenin talep ve beklentilerine göre şekillendiği görülen programda sıkça tekrarlanan “istikrar” kavramının büyük oranda “güvencesizlikte ve işsizlikte istikrar” olarak somutlandığı görülmekte.

Başbakan Binali Yıldırım’ın programa dair sunuşunda dile getirdiği “Büyümenin kalitesi” kavramının ise sermaye lehine bir niteliği ifade ettiği, refahın paylaşılması, gelir dağılımının düzeltilmesi, ücretlerin ekonomik büyümeden pay alması, insan onuruna yaraşır nitelikli işler yaratarak işsizlikle mücadele gibi meselelerin programda yer bulamamasıyla somutlanıyor. Programın temel amaçları arasında sıralanan “kapsayıcı büyüme” kavramı işçi sınıfını kapsamamakta, ucuz ve güvencesiz işçilik üzerinden sermaye birikiminin sürekliliğini hedeflemektedir.

“Ekonomik büyüme” ve “rekabet gücü” adına emeğin değersizleştirilmesi, güvencesizleştirilmesi ve sömürünün yoğunlaştırılması amacı, Orta Vadeli Program’da “işgücü piyasalarının etkinleştirilmesi” ve “istihdam piyasasının daha esnek hale getirilmesi” gibi kavramlarla ifade ediliyor.

1. ORTA VADEDE BÜYÜME DÜŞERKEN İŞSİZLİK BAKİ

2016 büyüme hedefi yüzde 4.5’ten, iyimser bir tahminle 3.2’ye çekilirken, bu rakamın tutturulması için dahi son çeyrekte “mucizevi” bir büyüme gerçekleşmesi gerekiyor. 2017 için öngörülen yüzde 5’lik büyüme hedefi de yeni programda 4.4’e indiriliyor. Bir önceki programda 2016 için kişi başına gelir 9 bin 364 dolardan 9 bin 243 dolara gerilerken, 2017 için öngörülen 10 bin 30 dolarlık kişi başına gelir beklentisi 9 bin 529 dolara, 2018 için 10 bin 659 dolar olan beklenti de 10 bin 164 dolara indi.

Büyüme oranlarındaki beklentilerin aşağı çekilmesi ve sabit sermaye yatırımlarının gerilemesi, resmi (dar tanımlı) işsizlik oranı beklentilerinin de yüzde 10 bandında kalıcılaşmasına neden oldu. Bir önceki Orta Vadeli Program’da 2017’de yüzde 10’un altına çekilmesi hedeflenen resmi (dar tanımlı)  işsizlik oranı, yeni planda 2019’a kadar yüzde 10’un üstünde, 2019’da yüzde 9.8 olarak hedefleniyor.

Bu veriler geniş tanımlı işsiz sayısının tahminen 6 milyon civarında kalıcılaşacağını göstermektedir. İşsiz sayısının bu kadar yüksek olması ve işsizlik oranının düşmemesi beklenirken, İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken kaynakların da akıtılması beklenen Türkiye Varlık Fonu’nun sermaye için “etkin bir şekilde” kullanılması yeni Orta Vadeli Program’da yer bulmuştur.

2. GENÇ İŞSİZLİĞİ İLE MUKAYESELİ ÜSTÜNLÜK

Programa dair Başbakan Binali Yıldırım’ın sunuşunda Türkiye’nin mukayeseli üstünlüğü olarak ifade edilen genç nüfus, TÜİK’in verilerine göre işsizlikle mücadele ediyor. 2016 Haziran döneminde 1,7 puan artarak yüzde 19,4’e yükselen genç işsizliği 2014 yılında yüzde 16.7 idi. 2014’te 839 bin olan genç işsiz sayısı 1 milyonu geçti. OECD ülkeleri arasında da Türkiye, OECD ortalamasının yaklaşık iki katı işsizlik oranıyla genç işsizliğinde (15-29 yaş arası) zirvede yer almaktadır. Genç işsizliği hızla artarken genç nüfusu “mukayeseli üstünlük” kaynağı olarak değerlendirmek, genç işsizliğinin ücretleri baskılamak, güvencesizliği ve esnekliği dayatmak için kullanılacağını göstermektedir. İş başında eğitim adı altında çırak ve stajyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasının yaygınlaştırılacağının ifade edilmesi de gençlerimizin istihdamı ile ilgili yaklaşımı gözler önüne germektedir.

3. PROGRAMDA İŞÇİLER İÇİN ADALET YOK

“2017-2019 Döneminde Öncelikli Düzenleme ve Uygulamalar” olarak programda yer alan uygulamalar arasında ilk sırada “İş uyuşmazlıklarının arabuluculuk müessesesi ile çözülmesini sağlayacak düzenlemeler” yapılması bulunmaktadır. Bu düzenleme açıkça işçinin mahkemeler yoluyla hakkını aramasının kısıtlanmasıdır. Sendikalaşma oranı çok düşük olan ve kolektif hakların kullanımının büyük ölçüde engellendiği Türkiye’de işçilerin bireysel iş hukuku alanında da hakları sınırlandırılmak istenmektedir. Türkiye’de haksız yere işten atılan, ücretlerini, tazminatlarını alamayan işçilerin haklarını kısmen alabildikleri iş mahkemelerinin arabuluculuk mekanizması ile ikame edilmesi ve bunun “mahkemeler lüzumsuz yere meşgul olmayacak” sözleriyle sunulması adaletsizliği derinleştirecektir.

4. KAMU İSTİHDAMINDA OHAL’E YER VAR, TAŞERON İŞÇİYE YOK

1 Kasım 2015 yılındaki genel seçimlerde “Taşeron işçilere kadro” vaadi vererek iktidar olan hükümetin 3 yıllık planları arasında bu vaat yer almamış, yeni programın sunuşunda “Eğitim ve güvenlik” dışında kamuda personel alımı düşünmediklerini ifade edilmiştir. OHAL sürecinde eğitim alanında yaşanan tasfiyeler ve ülkede/bölgede sürdürülen savaş politikaları kamu istihdamındaki tercihleri belirlemiş, taşeron işçilerinin umutlarıyla oynanmaya devam edilmiş, verilen vaatler Orta Vadeli Program’da bir kez daha unutulmuştur.

Bir önceki programda yer alan “Alt işverenlik uygulaması ile ilgili sorunlar tespit edilecek ve bu sorunların işçi haklarını ve ekonominin rekabet gücünü gözetecek şekilde çözümüne yönelik düzenlemeler yapılacaktır” cümlesi bu programdan kaldırılmıştır. O günden bugüne “kadro” sözünün gerçekleştirilmesi de dahil olmak üzere sorunlar ortadan kalkmamış, anlaşılan o ki “ekonominin rekabet gücünü gözetecek şekilde” bu madde ortadan kaldırılmıştır.

5. ORTA VADELİ PROGRAMDA KÖLELİK DAYATMASI

İşçi sınıfını daha da yoksullaştırmayı, güvencesizleştirmeyi hedefleyen çalışma yaşamını “esnekleştirme” politikaları Orta Vadeli Program’da kendine yer buldu ve “işgücü piyasası aktörlerinin esnek çalışma biçimlerine uyumunu kolaylaştıracak mevzuat düzenlemelerinin, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının” yapılacağı ifade edildi. İşgücü piyasalarının aktörleri olan sendikaların, Türkiye’de çalışma yaşamının alabildiğince esnek olduğu, güvencesizliğin en ileri boyutlarda yaşandığı ile ilgili eleştirileri yok sayılarak, “esnek çalışma biçimlerine uyum” ifadesinin kullanılması, görüntüdeki “sosyal diyalog”u dahi rafa kaldırma eğilimlerinin bir yansımasıdır.

Faaliyet alanları kiralık işçiliği de kapsayacak şekilde genişletilen özel istihdam bürolarının yaygınlaştırılacağının programda ifade edilmesi, her ne kadar soyut olarak “etkin bir denetim”den bahsedilse de, taşeron düzenini dahi aratacak kölece çalıştırma biçimlerini esas çalıştırma biçimi haline getirme niyetinin bir yansımasıdır. Hedef bildiğimiz anlamda istihdamı sona erdirilerek, olabilecek en güvencesiz ve kuralsız çalışma şartlarını hakim hale getirmektir.

Programda yer alan “İş Kanunu ekonominin ihtiyaçlarına göre gözden geçirilecektir” ifadesi esnek ve güvencesiz çalışma yönünde yeni adımların atılacağının işaretidir. Sermaye çevrelerinin iş yasasındaki yaygın esneklik uygulamalarını dahi yeterli bulmayarak yeni esneklik taleplerinde bulundukları biliniyor.

6. İŞÇİ ÖLÜMLERİNE KAYITSIZ PROGRAM

2015 Ekiminde yayınlanan Orta Vadeli Program ile son yayınlanan program arasında, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre, 1700’ün üzerinde işçi yaşamını yitirmiştir. Böylesine bir meseleyi geçtiğimiz programda tek bir cümle ile geçiştiren anlayış bu programda da korunmuş, katliama dönüşen işçi ölümlerine rağmen aynı cümle kopyalanarak yeni programa eklenmiş, eski programdaki yaklaşımın yetersizliğine kayıtsız kalınmıştır.

Kapsayıcı büyüme gibi iddialı bir kavramın kullanıldığı programın, işçi sağlığı ve iş güvenliğini kapsamaması bir yana, program sunuşu sırasında Başbakan Binali Yıldırım’ın “ekonomiyi daha da canlandırmak, istihdamı artırmak ve böylece milli gelirimizi daha da büyütmek” hedefi doğrultusunda yapılan iş hayatıyla ilgili düzenlemeler arasında az riskli iş yerlerinde 6331 sayılı yasanın getirdiği yükümlülüklerin bir sene ertelenmesini sayması dikkat çekicidir. Ekonomiyi canlandırmak ve büyüme hedeflerine ulaşmak için “İşçi sağlığı ve iş güvenliğinden” önlemlerinden tasarruf yapmak, Orta Vadeli Program’ın sağlıklı yaşam hakkını dahi kapsamayan niteliğini yansıtmaktadır.

Programa hakim olan güvencesizleşme ve esneklik dayatmasının, bu alandaki sorunları daha da büyüteceği muhakkaktır.

7. BORCA BAĞIMLI BÜYÜME

Orta Vadeli Program’da net ihracatın, toplam faktör verimliliğinin 2016 yılında büyümeye katkısının negatif olacağı, sabit sermaye yatırımlarının gerilediği, yılın ilk yarısında talep kaynaklı bir büyüme yaşandığı belirtilmiştir.

Bu noktada iç talebin nasıl artırıldığı önemlidir. Türkiye ekonomisinde iç talebin yaratılmasında borçlanmanın önemli bir araç olarak kullanıldığı ortadadır. 2002’de  hane halkı borcunun harcanabilir hane halkı gelirine oranı yüzde 4 civarında iken,  bu oran 2015 itibariyle yüzde 51’dir. TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2015 yılı verilerine göre taksit ödemeleri ve borçları olanların oranı yüzde 67,9’dur.

Ekonominin rekabet gücü kazanması için emeğin değersizleştirilmesi ve güvencesizleştirilmesi üzerine yükselen bir programda, iç talebe dayalı bir büyümeyi sürdürmek, halkın refahının artması ve gelir dağılımının düzelmesi ile değil büyük oranda halkın borç batağına sürüklenmesiyle sürdürülmeye çalışılmaktadır ve bu eğilim Orta Vadeli Program’da da kendini göstermektedir.

8. ÖZELLEŞTİRME YAĞMASI SÜRECEK

Toplumsal kaynakların haraç mezat elden çıkartılması anlamına gelen özelleştirmelerin devam edeceği ve emekçilerin on yıllardır döktükleri alınterinin eserlerinin günü kurtarmak için kullanılacağı programda 13 milyar liralık özelleştirme geliri hedefi ile yer bulmaktadır. AKP’nin cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleştirilen tüm özelleştirmelerin ezici çoğunluğunu gerçekleştirdi. Program, AKP’nin  bu yönde kararlı olduğunu göstermektedir.

9. GERÇEK DIŞI ENFLASYON TAHMİNLERİNİN İŞÇİLERİ YOKSULLAŞTIRMA TEHLİKESİ

Programda 2016 için yüzde 7.5, 2017 için yüzde 6.5, 2018 için ise yüzde 5 enflasyon oranlarının hedeflendiği ifade ediliyor. Bir önceki Orta Vadeli Program’da 2015 için yüzde 6.3, 2016 için yüzde 5 enflasyon oranı tahmin edilmekteydi. Ancak 2015 enflasyonu yüzde 8.8 olurken, 2016 hedefi de yüzde 7’ye çıkarıldı. Türkiye’de ücret artışları büyük oranda beklenen enflasyon oranında tutulmaya çalışıldığı için, gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan yüksek çıkması işçilerin reel olarak yoksullaşması anlamına geliyor. Orta Vadeli Programdaki düşük enflasyon hedeflerinin, bir önceki programda olduğu gibi gerçekleşmemesi halinde ücretler reel olarak düşmüş olacak.

10. OLAĞANÜSTÜ HALDE OLAĞANÜSTÜ SÖMÜRÜ

Olağanüstü Hal Koşullarında açıklanan Orta Vadeli Program, sermaye için olağan üstü sömürü olanakları sunmaktadır. İktidar açısından kendi varlığını sürdürebilmenin yolunun, sermayenin tüm kesimlerinin desteğini almaktan, bunun için de emekçilerin haklarını, çalışma koşullarını daha da geriye götürecek bir program ilan etmekten geçtiğini düşünmektedir.

Bu nedenledir ki “girişimcilik, rekabet, teşvik, özelleştirme, yatırımcılara ve işletmelere kolaylıklar, esneklik”  programın her aşamasında karşımıza çıkarken, taşerona verilen sözler unutulmakta, işçi ölümlerine kayıtsız kalınmakta, emeğin haklarından, örgütlenme özgürlüğünden, sendikal haklardan hemen hemen hiç bahsedilmemektedir.

Güvencesizlikte ve işsizlikte sağlanan “istikrar”, kendi iktidarlarının istikrarı için bir zorunluluk olarak görülmektedir. Bilinmelidir ki işçi sınıfı böylesi bir “istikrara” ve bu sermaye programına mahkum değildir.

DİSK Haberleri
17. Olağan Genel Kurulu'nun Ardından DİSK Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı
DİSK: BU ASGARİ ÜCRET GEÇİNMEYE YETMEZ, BU İŞ BURADA BİTMEZ!..
DİSK-AR: Dar Gelirlinin Gıda Enflasyonu %106!
DİSK: EMEĞİN YÜZYILINDA DEMOKRATİK, SOSYAL CUMHURİYET!
DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
İki Asgari Ücretle Bile Asgari Geçim Sağlanamıyor!
TÜİK Yargı Kararına Uymadı: Enflasyonu Saklamaya Devam Ediyor
DİSK-AR İşsizlik Ve İstihdamın Görünümü Raporu Yayımlandı: 9 Milyon İşsiz
DİSK: Sosyal Adalet için Acil Sosyal Politikalar Üretilmeli
DİSK VE CUT, Asbestin ve Gemi Söküm İşlemlerin Verdiği Zararlara Karşı Birlikte Mücadele Edecek
Gizlenemiyor: İşsiz Sayısı 8 Milyon 107 Bin!
Türkiye, Avrupa’nın En Düşük Asgari Ücretli İkinci Ülkesi!
Geniş Tanımlı İşsizlik Pandemi Öncesine Göre Yükseldi!
İşsiz Sayısı Pandemi Öncesine Göre 1,4 Milyon Kişi Arttı!
DİSK: Pandeminin Yükünü İşçiler Çekiyor
Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı Salgın Öncesine Göre 1 Milyon 103 Bin Arttı!
Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı Bir Ayda 314 Bin Arttı!
İşsizlik Salgın Öncesine Göre Yükselişte!
İşsiz Sayısı Tırmanıyor!
Asgari Ücret Ortalama Ücret Oldu!
Zengine Değil Halka, Sermayeye Değil Emekçiye Kaynak!
Asgari Ücrette Belirsizlikler Giderilmeli, Vergi Düzenlemesi Acilen Yapılmalıdır!
Bu Asgari Ücretle Geçinmek Mümkün Değil!
DİSK’liler İstanbul Kartal’dan Seslendi: Artık Yeter! Geçinmek İstiyoruz!
Artık Yeter Geçinmek İstiyoruz!
Gelirde Adalet, Vergide Adalet: Asgari Ücret 5200 Net!
Her Şeyiniz Muamma!
DİSK-AR: Uçurum Var
DİSK: Geçinmek İstiyoruz
İşsiz Sayısı 9 Milyonu Aştı!
Yasak Kalktı İşsizlik Fırladı!
İstihdam Tükendi
Mağdurlarla Değil Faillerle Mücadele
İnsanca ücret, özgür toplu pazarlık ve grev hakkı şart!
TÜİK Verileri Gerçekten Uzak!
DİSK-AR: Salgın Azami Destek Asgari!
İşsizlik Vahim
Salgın Bitmedi: Delta Varyantıyla, 10 Milyon İşsizle, Milyonlarca Yoksulla Devam Ediyor!
Türkiye İşgücüne Dahil Olmayan Nüfusta Birinci!
İşsizlik Salgının İlk Aylarından Daha Kötü!
İşsizlikte Artış Sürüyor!
İşsiz Sayısı 10 milyonu Aştı
Kod -29 ile İşçi Kıyımı Sürüyor!
DİSK-AR: Kısa Çalışma Ödeneği’nin Devamı İçin Yeterince Kaynak Var!
COVID-19 Nedeniyle Her Üç Kişiden Biri İşsiz!
Kısa Çalışma Ödeneğine Değil Ücretsiz İzin Dayatmasına Son!
DİSK'ten Salgınının Birinci Yılı Değerlendirmesi ve Yol Haritası
İşsiz Sayısı Buradan Aya Yol Olur
DİSK-AR: Türkiye Covid-19 ile Mücadelede Vatandaşlara En Az Nakit Destek Veren Ülke!
İşsizlik Sigortası Fonu İşsize ve İşçiye Değil Sermayeye Kaynak
DİSK-AR: İşsiz Sayısı 10 Milyonu Aştı
Yaptığınız İş İnsani Değil!
DİSK-AR: Neredeyse Üç Kişiden Biri İşsiz
DİSK-AR İnsanca Yaşanabilir Asgari Ücret Taleplerini Ortaya Koydu
DİSK’ten Salgına Karşı 4 Şart!
İşsizlik Artıyor, Mızrak Çuvala Sığmıyor!
Ne İşçi Sınıfı Susar Ne De DİSK
DİSK-AR: İşsizlik Düşmüyor, Artıyor!
DİSK Orta Vadeli Programla İlgili Görüşlerini Açıkladı
DİSK Başkanlar Kurulu: Milyonlarca Emekçiye Hayatı Dar Eden Düzene Karşı Ortak Mücadeleye!
İşsize İş Bulamıyorsan Ne İşe Yararsın
Covid-19 İstihdamı Vurdu: İşsizlik ve İş Kaybı Toplamı 17.2 Milyon
Sermayeye Değil, Tüm Çalışanlara Koruma Sağlanmalıdır!
Türkiye Tarihinin En Büyük İşsizliği ve İstihdam Kaybı: 17,7 Milyon
DİSK-AR: COVID-19 ile İşçilerin Gelirleri Azaldı, Borçları ve Kaygıları Arttı
DİSK Kadın Komisyonu: “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!”
DİSK-AR: İstihdamda Covid-19 Depremi
DİSK’ten SGK’ya Mektup: Hukuksuz Genelge İşlemden Kaldırılmalıdır!
Covid-19 Döneminde ve Sonrasında DİSK’in Çalışma Yaşamı Yol Haritası
COVİD-19 Salgını 7-8 Milyon Yeni İşsiz Yaratabilir
Eski Düzen İflas Etti! Şimdi Emekle ve Bilimle Yeni Bir Toplumsal Düzen Kurma Zamanı!
COVID-19 DİSK Raporu’nun Üçüncüsü Yayımlandı
DİSK Üyeleri Arasında Salgının Etkileri: COVID-19 DİSK Raporu
Toplu İş Sözleşmesinin ve Grevin Yasaklanmasına, Ücretsiz İzin Dayatmasına ve Sefalet Ödeneğine Hayır!
İşten Çıkarmalar Yasaklansın! Ücretsiz İzne ve Sefalet Ödeneğine Hayır
İşçileri ve Ailelerini Gözden Çıkararak Salgınla Mücadele Olmaz!
DİSK, COVID-19 ile Etkin Mücadele İçin Hükümet’i Uyardı
Salgının Sosyal Tahribatına Karşı Acil Önlemler
Korona’ya Karşı Acil Önlem Çağrısı
Koronavirüs’e Karşı İşçileri Koruyun!
İşsizlik Yükseliyor, İstihdam Azalıyor
DİSK'in ''2020'lerin DİSK'i, Emeğin Türkiye'si'' Başlıklı Sonuç Bildirgesi
Sınırdaki İnsanlık Krizine Son Verin
Ülkemize Daha Fazla Acı Yaşatmayın
DİSK Yönetiminde Görevler Belli Oldu
DİSK Genel Kurulu Sonuçlandı: Emeğin Türkiye'sini Kuracağız!
İşçi Sınıfının Sendikal Gücü: DİSK
İşsizlik Çok, İstihdam Yok
2020’lerin DİSK’i Emeğin Türkiye’si İçin Toplanıyor
2020’lerin DİSK’i ve Emeğin Türkiye’si İçin Omuz Omuza
İşsizlik Artıyor, İstihdam Daralmaya Devam Ediyor
İşsizlik Varsa Kriz Vardır
Asgari Ücret 3200 TL Net!
Genç ve Kadın İşsizliğinde Tehlikeli Artış
Emeğin Türkiye'si İçin Omuz Omuza
İşsizlikte Artış İstihdamda Daralma Sürüyor
İşsizlikte Tırmanış Sürüyor
En Kötüsü Bitmedi, Sürüyor!
DİSK Başkanlar Kurulu: Hak, Hukuk, Adalet İşçilerle Gelecek
Şubat Ocak'tan Berbat
Orası Değil Burası Çok Önemli: İşsiz Sayısı 7 Milyon 552 Bin
DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den Ortak 1 Mayıs Açıklaması
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: İş, Adalet, Özgürlük ve Demokrasi İçin 1 Mayıs’a
DİSK-AR Raporu: Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Vahim Tablo
İşsizlik Depremi: DİSK-AR Şubat 2019 İşsizlik Raporu
DİSK Türkiye İşçi Sınıfının Yüz Akıdır
DİSK Ekonomik Krizin Bilançosunu Çıkardı
Yaşanabilir ücret, yaşanabilir memleket: Asgari Ücret 2800 Net!
DİSK: Asgari Ücret 2800 TL Net
DİSK 2. Uluslararası İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Konferansı
İşçi Sınıfı DİSK Kurucusu ve Lastik-İş Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas’ı Unutmayacak
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu: Yüzde 1’in Yarattığı Krizin Faturası Yüzde 99’a Kesilemez!
DİSK-AR: İşsizlik Tırmanıyor! İşsizliğe Karşı Güçlü Sosyal Politikalara İhtiyaç Var!
Mayıs’ta Krizin Ayak Sesleri Duyulmaya Başlandı
DİSK 100 Günlük Programı Değerlendirdi: Emek Yok, Krize Çözüm Yok
OECD İçinde En Yüksek Dördüncü İşsizlik Oranı Türkiye’de
AKP Döneminde Emek
İzmir’de Tüm Kamu İşçilerine Eşit Kadro Talebimizi Bir Kez Daha Haykırdık
DİSK Ülkemize ve Emeğimize Sahip Çıkmaya Çağırdı
Filistin Halkı Yalnız Değildir!
İşsizler, Güvencesizler, “Geçinemiyoruz” Diyenler Haydi 1 Mayıs’a!
6,1 Milyon İşsiz: İşsizlik Kıskacında Kadınlar ve Gençler Var!
DİSK “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği” Saha Araştırmasının Özet Sonuçlarını Açıkladı
İşsizlik 6 Milyon Sınırında!
DİSK 51. Kuruluş Yıldönümünü Direnişteki Kod- A İşçileri ile Kutladı
Asgari Ücretten Fedakarlık Olmaz! #AsgariÜcret2300Net
Genç, Kadın ve Üniversite Mezunu İşsizliğinde Vahim Tablo!
Gençlerin Yüzde 28’i Hiçbir Şey Yapmıyor!
İstihdam Seferberliği: Çırak, Stajyer, Kursiyer Patlaması
DİSK: ILO Toplantısına Katılmıyoruz!
İşsizlik Gerçek, İstihdam Seferberliği Yapay!
DİSK-AR Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Yayınlandı
DİSK'ten OHAL Raporu: OHAL Emeğe Zararlıdır
İstihdam Seferberliği Lafta Kaldı
DİSK'ten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na...
Çalışma Bakanlığı Önünde Haykırdık: Kıdemi Değil Taşeronu Kaldır!
İşsizlik ve İstihdam Krizi Büyüyor
DİSK’in Sesi’nin 181. sayısı yeni formatında çıktı
İşsizliğe Hayır! İşsizlik Sorununu Çözemeyenlere de Hayır!
İşimiz yok; krizdeyiz!
DİSK Diyor Ki; Asgari Ücret 2000 TL Net!
Krizdeyiz çünkü işimiz yok!
10 Madde İle “Güvencesizlikte ve İşsizlikte İstikrar” Programı
DİSK'ten Soru ve Yanıtlarla Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Raporu
DİSK'in İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016
DİSK: İşçinin Cebinden, Halkın Kaynaklarından Elinizi Çekin!
DİSK’in İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bülteni DİSK-İSG çıktı!
DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun Bireysel Emeklilik Sistemindeki değişiklerle ilgili açıklaması
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
DİSK'in Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Ülke Gündemini Konuşuyor
DİSK'in Dünya Sendikalarının Katıldığı L20 Zirvesine İlişkin Basın Açıklaması
DİSK’in Sesi gazetesinin 180’inci sayısı çıktı
DİSK Cenevre’de ILO Konferansına Katıldı