DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

13/09/2023

İKTİDARIN ORTA VADELİ PROGRAMINA (OVP) KARŞI EMEĞİN MÜCADELE PROGRAMI:

GELİRDE ADALET, VERGİDE ADALET!

 

Depremin yarattığı yıkımın unutulmaması ve bu yıkımın derinleşen ekonomik krizle birlikte yaratacağı insani felakete dikkat çekmek üzere 7 Eylül 2023 Perşembe günü Hatay’da toplanan DİSK Başkanlar Kurulu, sonuç bildirgesini yayımladı.

“Bu ülkeyi, bu halkı enkaz altında bıraktılar”

Depremin yedinci ayında Hatay’da bir kez daha sosyal devletin yıkımının ağır sonuçlarını gördük. “Gölgesini satamadığı ağacı kesen”, “memleketi adeta bir şirket gibi yöneten” bu siyasal iktidarın depremi süreklileşen bir felakete dönüştürdüğü gerçeğine tanıklık ettik. Hatay büyük ölçüde yıkıma uğrayan ancak yeniden kuruluşu için gerekli esaslı adımların atılmadığı, daha da ötesi enkazların bile yerinde kaldığı kaderine terk edilen bir şehir.

Binlerce yurttaşımızı yitirdiğimiz Hatay’da ve depremden ağır biçimde etkilenen diğer illerimizde insanlarımız evsizlik ve işsizlik kıskacında; tüm geçim olanaklarından mahrum kalarak adeta sosyal ölümle yüz yüze.

Bu tablo karşısında deprem bölgesindeki illerimizde çalışma hayatı, iş ve gelir güvencesi, sosyal güvenlik, barınma ve eğitim, halk sağlığı ile kadınlara ve çocuklara yönelik özel önlemler alınması şart. Tüm bunlar için daha fazla kaynak ayırmak ve daha fazla sosyal politika şart. Özetle depremden etkilenen kentlerimizi hayata döndürmek için sosyal devlet şart.

Ancak ülkemiz uzun bir süredir AKP iktidarı tarafından sosyal devlet anlayışından uzaklaşarak, giderek daha da sınırsız ve sorumsuz hale gelen bir sermaye egemenliği ile yönetiliyor.

Yüksek enflasyon ve durmak bilmeyen zamlarla her gün bizleri yoksullaştıran, gelir dağılımını hızla bozan; adaletsiz vergi sistemiyle işçiler, emekçiler, emekliler açısından kaşıkla verilenin kepçeyle alındığı bu sistemin yıkıcı etkisi deprem bölgesinde katmerli biçimde yaşanıyor.

İşçilerin düşük ücretlerle ve giderek daha uzun sürelerde çalıştırıldığı; işçi sağlığı ve iş güvenliğinin maliyet unsuru olarak görülmesi nedeniyle iş cinayetlerinin durmadığı; sendikalaşmanın ve sendikal haklarının kullanımının engellendiği; anayasal hakkımız olan grevleri yasaklamakla övünenler tarafından yönetilen ülkemizde düzenin tüm çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul hale getirmek için dönmekte. Resmi veriler bile son yıllarda giderek büyüyen adaletsizliği ortaya koyuyor: TÜİK verilerine göre Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla içinde emeğin payı 2016’da yüzde 36,3 iken 2022’de 10 puan gerileyerek yüzde 26,3 oldu.

2024-2026 Dönemi Orta Vadeli Programının İşçiye, Yoksula, Emeklilere Zarardan Başka Kârı Yok!

Yeni açıklanan 2024-2026 dönemi Orta Vadeli Programı da bu düzenin ruhuna uymaktadır. İşçi sınıfı başta olmak üzere halkın taleplerine, özlemlerine, beklentilerine yanıt vermemekte, sermayenin diliyle konuşmakta, sermayeye seslenmektedir.

Orta Vadeli Program’da örgütlenme özgürlüğü, toplu iş sözleşmesi, vergide ve gelirde adalet, emeklilik, ücretler, sosyal güvenlik ve sosyal diyaloğa ilişkin hedeflere yer verilmezken, ücretlerin daha da eriyeceğini, alım gücünün düşeceğini, güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaşacağını, emeklilik sorunlarının büyüyeceğini gösteren değerlendirme ve hedefler yer almıştır:

Orta Vadeli Program’a göre hem asgari ücret hem de emekli aylıkları yılın ikinci altı ayı için planlanan enflasyonun çok altında kalmakta ve ücretler erimeye mahkûm edilmektedir. Orta Vadeli Program’daki 2023 yılı enflasyonu öngörüsü yüzde 65’tir. Buna göre ikinci altı ayda öngörülen enflasyon oranı yüzde 38’dir. Oysa asgari ücret yılın ikinci yarısı için yüzde 34 artmıştı. Emekli aylıklarına ise Temmuz 2023’te iyileştirme ile birlikte yüzde 25’lik bir artış uygulanmıştı. Milyonlarca emekli ise sıfır zam almıştı. Orta Vadeli Program’da ilan edilen enflasyon öngörüsüne göre işçiler ve emekliler gelir kaybına uğramaktadır.

Orta Vadeli Program’da kadınlar, gençler ve engelliler başta olmak üzere işçi sınıfına daha da güvencesiz çalışma biçimleri dayatılmaktadır. Programda uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ve platform çalışması gibi güvencesiz çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması bir hedef olarak belirtilmektedir. Böylece hâlihazırda esnek ve güvencesiz çalışma biçimlerine maruz bırakılan bu grupların daha da güvencesiz çalışmalarının önü de açılmış olacak.

Orta Vadeli Programda, milyonları ilgilendiren haklı bir talep olan “8 Eylül 1999 ve sonrası işe başlayanlar için kademeli emeklilik” başta olmak üzere emeklilikte adalet taleplerine kapı kapatılmıştır. “Sosyal Güvenlik Sisteminin Mali Sürdürülebilirliğinin Güçlenmesi” adı altında “sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden” bir sistemin hayata geçirileceği belirtilerek “bir gün yüzünden 17 yıl geç emekli olma” garabetine devam denmiştir.

Orta Vadeli Program, kamusal emeklilik sistemini güçlendirmek yerine sosyal güvenlik sisteminin özelleştirilmesinin önünü açabilecek ve kıdem tazminatının ortadan kaldırılmasına yol açabilecek tehlikeli hedefler içermektedir. Bu hedefler Orta Vadeli Program’da “İkinci basamak emeklilik sistemi” veya “tamamlayıcı emeklilik sistemi” olarak sunulmuştur. Görülen odur ki ülkeyi yönetenler kıdem tazminatını sürekli olarak başka başka adlar altında, farklı farklı çuvallara sokarak gasp etme hülyasından vazgeçmemektedir. Kıdem tazminatını hedef aldıkları her girişimde başta DİSK olmak üzere işçi sınıfından gerekli yanıtları alanlar, yine de gerçekleşmesi imkânsız bu hülyalarından vazgeçememektedir.

Evet, sermayenin ve sermaye iktidarı AKP’nin bir programı var. Emeği daha fazla yoksullaştırmak, daha fazla güvencesizleştirmek ve bölüşüm krizini büyütmek gibi temel direkler üzerine inşa edilen bu programın karşısına emeğin mücadele programı ile çıkmak DİSK’in üzerine düşen tarihsel bir görevdir.

Özellikle kıdem tazminatına el koyma girişimleri geçmişte de çeşitli kez karşımıza çıkmış, DİSK bu konudaki kararlılığını ve duruşunu işyerlerinden meydanlara defalarca göstermiştir. Başta DİSK olmak üzere işçi sınıfı bu yöndeki her girişimde göstermiştir ki kıdem tazminatına el uzatılamaz. Kıdem tazminatını hedef alan bir girişimde, üretimden gücü kullanmak da dahil olmak üzere demokratik direnme hakkının tüm gereklerinin yerine getirilmesine dair kararlılığımızı ülkeyi yönetenlere bir kez daha hatırlatırız.

Bu değerlendirmelerin ışığında DİSK Başkanlar Kurulu’nda aşağıdaki konular ele alınmış ve görüş birliğine varılmıştır:

Asgari ücretin belirlenme sürecini de bu mücadele çizgisinin bir parçası olarak örgütleyecek olan DİSK Başkanlar Kurulu, “Gelirde Adalet, Vergide Adalet” mücadelesini üyesi olsun olmasın tüm işçilerle, diğer işçi konfederasyonları başta olmak üzere emek ve meslek örgütleriyle, toplumun tüm kesimleriyle bütünleşerek ilerletme kararlığını ilan etmektedir.

Örgütlenmemizin ve “Gelirde Adalet Vergide Adalet” mücadelemizin büyütülmesi açısından Bölge Temsilciler Kurullarımızın önemine vurgu yapan DİSK Başkanlar Kurulu, bugüne dek Trakya, İstanbul, Kocaeli, İç Anadolu, Karadeniz, Güney Marmara olarak gerçekleştirilen Bölge Temsilciler Kurullarının Antalya ve Ege Bölgesi’nden başlayarak devam etmesini; Ege Bölge Temsilciler Kurulu’nun kitlesel bir eylem ile de taçlandırılmasını benimsemiştir.

Ortak örgütlenmenin öneminin altını çizen DİSK Başkanlar Kurulu, örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması için de omuz omuza mücadele kararlılığını vurgulamaktadır.

“Emeklilikte adalet ve emeklilere insanca yaşam” konusunu giderek önemini artıran bir örgütlenme ve mücadele alanı olarak tarif eden DİSK Başkanlar Kurulu, Emekli Sen sendikamızla birlikte DİSK’in bu mücadeleye öncülük etmesi gerektiği tespitinden hareketle, 24 Eylül 2023’te İstanbul Kartal’da büyük bir emekli buluşmasının organize edilerek başlatılacak bir mücadele sürecinin TBMM’nin açılmasıyla beraber devam etmesi benimsenmiştir.

Çocuklar, kadınlar, gençler başta olmak üzere, enkaza dönen Hatay’da yeni bir hayat kurmaya çalışan herkesin yararlanacağı bir Psikososyal Destek Merkezini Defne ilçesinde faaliyete sokulması atılan son adımlarda dayanışmayı sürdürme kararlılığını ifade eden DİSK Başkanlar Kurulu, deprem bölgesindeki halkın unutturulmaya çalışılan talepleri konusunda sürecin takipçisi olacağımızı ilan eder.

Teknolojinin gelişmesi, dijitalleşme vb. süreçlerin çalışma hayatına, istihdama, sendikal örgütlenmeye etkileri konusunda sürdürülen çalışmaların bir parçası olarak 30 Eylül 2023’te İstanbul Müze Gazhane’de düzenlenecek olan “Dijitalleşme, Emek, Gelecek ve Türkiye” başlıklı sempozyum için hazırlıklar gözden geçirilmiştir.

DİSK 17. Olağan Genel Kurulu bütün üye sendikaların hazırlıklarını tamamlamasının ardından Şubat 2024’te İstanbul’da toplanacaktır.

DİSK Haberleri
17. Olağan Genel Kurulu'nun Ardından DİSK Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yapıldı
DİSK: BU ASGARİ ÜCRET GEÇİNMEYE YETMEZ, BU İŞ BURADA BİTMEZ!..
DİSK-AR: Dar Gelirlinin Gıda Enflasyonu %106!
DİSK: EMEĞİN YÜZYILINDA DEMOKRATİK, SOSYAL CUMHURİYET!
DİSK BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ
İki Asgari Ücretle Bile Asgari Geçim Sağlanamıyor!
TÜİK Yargı Kararına Uymadı: Enflasyonu Saklamaya Devam Ediyor
DİSK-AR İşsizlik Ve İstihdamın Görünümü Raporu Yayımlandı: 9 Milyon İşsiz
DİSK: Sosyal Adalet için Acil Sosyal Politikalar Üretilmeli
DİSK VE CUT, Asbestin ve Gemi Söküm İşlemlerin Verdiği Zararlara Karşı Birlikte Mücadele Edecek
Gizlenemiyor: İşsiz Sayısı 8 Milyon 107 Bin!
Türkiye, Avrupa’nın En Düşük Asgari Ücretli İkinci Ülkesi!
Geniş Tanımlı İşsizlik Pandemi Öncesine Göre Yükseldi!
İşsiz Sayısı Pandemi Öncesine Göre 1,4 Milyon Kişi Arttı!
DİSK: Pandeminin Yükünü İşçiler Çekiyor
Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı Salgın Öncesine Göre 1 Milyon 103 Bin Arttı!
Geniş Tanımlı İşsiz Sayısı Bir Ayda 314 Bin Arttı!
İşsizlik Salgın Öncesine Göre Yükselişte!
İşsiz Sayısı Tırmanıyor!
Asgari Ücret Ortalama Ücret Oldu!
Zengine Değil Halka, Sermayeye Değil Emekçiye Kaynak!
Asgari Ücrette Belirsizlikler Giderilmeli, Vergi Düzenlemesi Acilen Yapılmalıdır!
Bu Asgari Ücretle Geçinmek Mümkün Değil!
DİSK’liler İstanbul Kartal’dan Seslendi: Artık Yeter! Geçinmek İstiyoruz!
Artık Yeter Geçinmek İstiyoruz!
Gelirde Adalet, Vergide Adalet: Asgari Ücret 5200 Net!
Her Şeyiniz Muamma!
DİSK-AR: Uçurum Var
DİSK: Geçinmek İstiyoruz
İşsiz Sayısı 9 Milyonu Aştı!
Yasak Kalktı İşsizlik Fırladı!
İstihdam Tükendi
Mağdurlarla Değil Faillerle Mücadele
İnsanca ücret, özgür toplu pazarlık ve grev hakkı şart!
TÜİK Verileri Gerçekten Uzak!
DİSK-AR: Salgın Azami Destek Asgari!
İşsizlik Vahim
Salgın Bitmedi: Delta Varyantıyla, 10 Milyon İşsizle, Milyonlarca Yoksulla Devam Ediyor!
Türkiye İşgücüne Dahil Olmayan Nüfusta Birinci!
İşsizlik Salgının İlk Aylarından Daha Kötü!
İşsizlikte Artış Sürüyor!
İşsiz Sayısı 10 milyonu Aştı
Kod -29 ile İşçi Kıyımı Sürüyor!
DİSK-AR: Kısa Çalışma Ödeneği’nin Devamı İçin Yeterince Kaynak Var!
COVID-19 Nedeniyle Her Üç Kişiden Biri İşsiz!
Kısa Çalışma Ödeneğine Değil Ücretsiz İzin Dayatmasına Son!
DİSK'ten Salgınının Birinci Yılı Değerlendirmesi ve Yol Haritası
İşsiz Sayısı Buradan Aya Yol Olur
DİSK-AR: Türkiye Covid-19 ile Mücadelede Vatandaşlara En Az Nakit Destek Veren Ülke!
İşsizlik Sigortası Fonu İşsize ve İşçiye Değil Sermayeye Kaynak
DİSK-AR: İşsiz Sayısı 10 Milyonu Aştı
Yaptığınız İş İnsani Değil!
DİSK-AR: Neredeyse Üç Kişiden Biri İşsiz
DİSK-AR İnsanca Yaşanabilir Asgari Ücret Taleplerini Ortaya Koydu
DİSK’ten Salgına Karşı 4 Şart!
İşsizlik Artıyor, Mızrak Çuvala Sığmıyor!
Ne İşçi Sınıfı Susar Ne De DİSK
DİSK-AR: İşsizlik Düşmüyor, Artıyor!
DİSK Orta Vadeli Programla İlgili Görüşlerini Açıkladı
DİSK Başkanlar Kurulu: Milyonlarca Emekçiye Hayatı Dar Eden Düzene Karşı Ortak Mücadeleye!
İşsize İş Bulamıyorsan Ne İşe Yararsın
Covid-19 İstihdamı Vurdu: İşsizlik ve İş Kaybı Toplamı 17.2 Milyon
Sermayeye Değil, Tüm Çalışanlara Koruma Sağlanmalıdır!
Türkiye Tarihinin En Büyük İşsizliği ve İstihdam Kaybı: 17,7 Milyon
DİSK-AR: COVID-19 ile İşçilerin Gelirleri Azaldı, Borçları ve Kaygıları Arttı
DİSK Kadın Komisyonu: “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!”
DİSK-AR: İstihdamda Covid-19 Depremi
DİSK’ten SGK’ya Mektup: Hukuksuz Genelge İşlemden Kaldırılmalıdır!
Covid-19 Döneminde ve Sonrasında DİSK’in Çalışma Yaşamı Yol Haritası
COVİD-19 Salgını 7-8 Milyon Yeni İşsiz Yaratabilir
Eski Düzen İflas Etti! Şimdi Emekle ve Bilimle Yeni Bir Toplumsal Düzen Kurma Zamanı!
COVID-19 DİSK Raporu’nun Üçüncüsü Yayımlandı
DİSK Üyeleri Arasında Salgının Etkileri: COVID-19 DİSK Raporu
Toplu İş Sözleşmesinin ve Grevin Yasaklanmasına, Ücretsiz İzin Dayatmasına ve Sefalet Ödeneğine Hayır!
İşten Çıkarmalar Yasaklansın! Ücretsiz İzne ve Sefalet Ödeneğine Hayır
İşçileri ve Ailelerini Gözden Çıkararak Salgınla Mücadele Olmaz!
DİSK, COVID-19 ile Etkin Mücadele İçin Hükümet’i Uyardı
Salgının Sosyal Tahribatına Karşı Acil Önlemler
Korona’ya Karşı Acil Önlem Çağrısı
Koronavirüs’e Karşı İşçileri Koruyun!
İşsizlik Yükseliyor, İstihdam Azalıyor
DİSK'in ''2020'lerin DİSK'i, Emeğin Türkiye'si'' Başlıklı Sonuç Bildirgesi
Sınırdaki İnsanlık Krizine Son Verin
Ülkemize Daha Fazla Acı Yaşatmayın
DİSK Yönetiminde Görevler Belli Oldu
DİSK Genel Kurulu Sonuçlandı: Emeğin Türkiye'sini Kuracağız!
İşçi Sınıfının Sendikal Gücü: DİSK
İşsizlik Çok, İstihdam Yok
2020’lerin DİSK’i Emeğin Türkiye’si İçin Toplanıyor
2020’lerin DİSK’i ve Emeğin Türkiye’si İçin Omuz Omuza
İşsizlik Artıyor, İstihdam Daralmaya Devam Ediyor
İşsizlik Varsa Kriz Vardır
Asgari Ücret 3200 TL Net!
Genç ve Kadın İşsizliğinde Tehlikeli Artış
Emeğin Türkiye'si İçin Omuz Omuza
İşsizlikte Artış İstihdamda Daralma Sürüyor
İşsizlikte Tırmanış Sürüyor
En Kötüsü Bitmedi, Sürüyor!
DİSK Başkanlar Kurulu: Hak, Hukuk, Adalet İşçilerle Gelecek
Şubat Ocak'tan Berbat
Orası Değil Burası Çok Önemli: İşsiz Sayısı 7 Milyon 552 Bin
DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den Ortak 1 Mayıs Açıklaması
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: İş, Adalet, Özgürlük ve Demokrasi İçin 1 Mayıs’a
DİSK-AR Raporu: Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Vahim Tablo
İşsizlik Depremi: DİSK-AR Şubat 2019 İşsizlik Raporu
DİSK Türkiye İşçi Sınıfının Yüz Akıdır
DİSK Ekonomik Krizin Bilançosunu Çıkardı
Yaşanabilir ücret, yaşanabilir memleket: Asgari Ücret 2800 Net!
DİSK: Asgari Ücret 2800 TL Net
DİSK 2. Uluslararası İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Konferansı
İşçi Sınıfı DİSK Kurucusu ve Lastik-İş Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas’ı Unutmayacak
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu: Yüzde 1’in Yarattığı Krizin Faturası Yüzde 99’a Kesilemez!
DİSK-AR: İşsizlik Tırmanıyor! İşsizliğe Karşı Güçlü Sosyal Politikalara İhtiyaç Var!
Mayıs’ta Krizin Ayak Sesleri Duyulmaya Başlandı
DİSK 100 Günlük Programı Değerlendirdi: Emek Yok, Krize Çözüm Yok
OECD İçinde En Yüksek Dördüncü İşsizlik Oranı Türkiye’de
AKP Döneminde Emek
İzmir’de Tüm Kamu İşçilerine Eşit Kadro Talebimizi Bir Kez Daha Haykırdık
DİSK Ülkemize ve Emeğimize Sahip Çıkmaya Çağırdı
Filistin Halkı Yalnız Değildir!
İşsizler, Güvencesizler, “Geçinemiyoruz” Diyenler Haydi 1 Mayıs’a!
6,1 Milyon İşsiz: İşsizlik Kıskacında Kadınlar ve Gençler Var!
DİSK “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği” Saha Araştırmasının Özet Sonuçlarını Açıkladı
İşsizlik 6 Milyon Sınırında!
DİSK 51. Kuruluş Yıldönümünü Direnişteki Kod- A İşçileri ile Kutladı
Asgari Ücretten Fedakarlık Olmaz! #AsgariÜcret2300Net
Genç, Kadın ve Üniversite Mezunu İşsizliğinde Vahim Tablo!
Gençlerin Yüzde 28’i Hiçbir Şey Yapmıyor!
İstihdam Seferberliği: Çırak, Stajyer, Kursiyer Patlaması
DİSK: ILO Toplantısına Katılmıyoruz!
İşsizlik Gerçek, İstihdam Seferberliği Yapay!
DİSK-AR Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Yayınlandı
DİSK'ten OHAL Raporu: OHAL Emeğe Zararlıdır
İstihdam Seferberliği Lafta Kaldı
DİSK'ten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na...
Çalışma Bakanlığı Önünde Haykırdık: Kıdemi Değil Taşeronu Kaldır!
İşsizlik ve İstihdam Krizi Büyüyor
DİSK’in Sesi’nin 181. sayısı yeni formatında çıktı
İşsizliğe Hayır! İşsizlik Sorununu Çözemeyenlere de Hayır!
İşimiz yok; krizdeyiz!
DİSK Diyor Ki; Asgari Ücret 2000 TL Net!
Krizdeyiz çünkü işimiz yok!
10 Madde İle “Güvencesizlikte ve İşsizlikte İstikrar” Programı
DİSK'ten Soru ve Yanıtlarla Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Raporu
DİSK'in İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016
DİSK: İşçinin Cebinden, Halkın Kaynaklarından Elinizi Çekin!
DİSK’in İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bülteni DİSK-İSG çıktı!
DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun Bireysel Emeklilik Sistemindeki değişiklerle ilgili açıklaması
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
DİSK'in Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Ülke Gündemini Konuşuyor
DİSK'in Dünya Sendikalarının Katıldığı L20 Zirvesine İlişkin Basın Açıklaması
DİSK’in Sesi gazetesinin 180’inci sayısı çıktı
DİSK Cenevre’de ILO Konferansına Katıldı