DİSK'ten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na...

12 Temmuz 2017/081

 

KIDEM TAZMİNATI KONUSUNDA TÜRKİYE DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU'NUN GÖRÜŞLERİ

Konfederasyonumuzun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ilettiği kıdem tazminatı hakkında görüş ve önerilerini içeren yazımızdır:

Sayın Bakan,

Çağrınız üzerine 4 Temmuz 2017 tarihinde yapılan Üçlü Danışma Kurulu toplantısında sözlü olarak, 13 Temmuz 2017 tarihine kadar Üçlü Danışma Kurulu'nda temsil edilen işçi ve işveren örgütlerinden görüşlerini yazılı olarak göndermelerini talep etmiştiniz. Toplantıda size konfederasyonumuz DİSK'in kıdem tazminatı konusundaki görüşlerini içeren bir dosya sunmuştuk. Bu yazı ile Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun görüşlerini bir kez daha ana hatlarıyla dikkatinize sunmak istiyoruz.

Öncelikle kıdem tazminatı fonu konusundaki çalışmaların yürütülüş biçimime itirazımızı belirtmek istiyoruz. DİSK çalışma yaşamını ilgilendiren konularda taraflarla müzakere edilmesini, sorunların şeffaf ve kapsamlı olarak tartışılmasını ve kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesini esas almaktadır. Son zamanlarda giderek öne çıkan sosyal diyalog yaklaşımı meselenin muhataplarının sürece katılımını gerektirir. Üzülerek vurgulamak istiyoruz ki kıdem tazminatı fonu ile ilgili süreç sosyal diyalog yaklaşımına uygun gerçekleşmemiştir. Aylardır basında, değişik bakanlıklara atfen, kıdem tazminatına ilişkin spekülatif haberler, kıdem tazminatının "yük”, hatta "pranga” olduğuna dair değerlendirmeler yayınlanmıştır. Sık sık "müjdeli haberler” yayınlanmış ancak bizlere ne bilgi verilmiş ne de bizimle tartışma yürütülmüştür.

Kıdem tazminatına ilişkin aylarca süren bilgi kirliliğinin Üçlü Danışma Kurulu'nda sona ereceğini ve hükümetin hazırlığını sosyal taraflara sunacağını umuyorduk. Ancak Üçlü Danışma Kurulu toplantısında bakanlığınızca hiçbir öneri sunulmamış, sadece taraflar dinlenmiş ve 13 Temmuz 2017 tarihine kadar görüşlerini yazılı olarak iletmeleri istenmiştir.  Kıdem tazminatı konusunun ele alınışında sosyal tarafların aylarca dışlanmasını ve başta anayasal bir kurum olan Ekonomik Sosyal Konsey olmak üzere sosyal diyalog meknizmalarının işletilmemesini doğru bulmadığımızı vurgulamak istiyoruz.

DİSK'in kıdem tazminatı konusundaki temel görüşleri, kıdem tazminatının temel bir işçi hakkı olduğu, temel özelliklerinin korunması, aksayan yanlarının geliştirilmesi ve bütün işçiler tarafından erişilebilir olması yaklaşımlarına dayalıdır. Toplantıda sözlü olarak belirtmiş olduğunuz hakkaniyet/hakkın korunması, güvence, şeffaflık ve sürdürülebilirlik konularında görüşlerimiz de aşağıdaki temel yaklaşımlarımızın içinde yer almaktadır. DİSK'in kıdem tazminatına ilişkin görüşleri özetle şöyledir:

  1. DİSK 80 yılı aşkın süredir yürürlükte olan ve temel işçi haklarından biri olan kıdem tazminatının korunmasından, tam anlamıyla uygulanmasından ve özellikle hak ediş ve erişim koşulları açısından geliştirilmesinden yanadır.
  2. DİSK kıdem tazminatının bugün olduğu gibi bir işveren yükümlülüğü olarak kalmasından ve hak ediş durumunda doğrudan işveren tarafından ödenmesinden yanadır.  DİSK kıdem tazminatının bugün olduğu gibi işçinin brüt giydirilmiş son ücreti üzerinden en az 30 gün olarak korunmasından, toplu iş sözleşmeleri ile gün sayısını arttırma hakkının sürdürülmesinden ve tavan uygulamasının kaldırılmasından yanadır. Böylece çalışanlar şeffaf biçimde kıdem tazminatı alacağını hesaplayabilecektir.
  3. DİSK, kıdem tazminatının hak ediş koşullarının iş sözleşmesinin sona eriş biçimlerine bağlanmasına karşıdır ve istifa dâhil, iş sözleşmesinin her türlü sona ermesinde ödenmesini savunmaktadır.
  4. DİSK kıdem tazminatının fona devredilerek doğrudan bir işveren yükümlülüğü olmaktan çıkarılmasına karşıdır. Kıdem tazminatının fona devredilmesi kıdem tazminatı hakkını zayıflatacak, miktarının düşmesine, miktar garantisinin ve son ücretle bağının ortadan kalkmasına yol açacaktır. Kıdem tazminatı fonu işçilerin iş güvencesini zayıflatacak, dahası benzer fon uygulamalarında olduğu gibi suiistimal edilmesi söz konusu olabilecektir. Dünya örnekleri kıdem tazminatında fon uygulamalarının son derece sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle kıdem tazminatının fona devrinin hakkaniyete/hakkın korunması ilkesine uygun olmadığını düşünüyoruz. DİSK kesin bir biçimde kıdem tazminatının fona devrine karşıdır.
  5. DİSK olarak kıdem tazminatı hakkının uygulanmasında kanun hâkimiyetinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. İşçilerin önemli bir bölümünün kıdem tazminatına erişimde sorun yaşadığı ve kıdem tazminatını almakta zorlandığı sır değildir. İstifa durumunda kıdem tazminatının ödenmemesi nedeniyle pek çok işveren işçiyi istifaya zorlamaktadır. Öte yandan işletmelerin bir bölümü kıdem tazminatını ödemekten kaçınmakta veya ödeme güçlüğüne düştüğü için ödeyememektedir. Kıdem tazminatı konusunda ciddi bir kanun hâkimiyeti sorunu yaşanmaktadır.  Kanun hâkimiyetinin sağlanması güvence için temel koşuldur.
  6. DİSK kıdem tazminatı hakkının ek önlemlerle güvence altına alınması gerektiğini savunmaktadır. İşverenin ödeme aczi ve iflası durumunda kıdem tazminatı alacaklarının muaccel hale gelmesine ilişkin düzenleme yapılmalı ve kıdem tazminatı ücret gibi işçi alacağı olarak tanımlanmalıdır. Kıdem tazminatı alacaklarının her türlü ipotekli alacaklarından ve devlet alacaklarından, finansal kiralama kapsamındaki alacaklardan ve diğer özel kanunlarda imtiyazlı alacak olarak tanımlanmış tüm alacaklardan önce ödenmesi sağlanmalıdır. İşyerinin her türlü devrinde, işçi alacaklarının koşulsuz bir şekilde işyerinin mal varlığı ile birlikte devralan işverene geçeceği ve devralan işverenin devraldığı mal varlığı üzerindeki her türlü tasarrufunun kıdem tazminatı dahil işçi alacakları ayrıldıktan sonra kalan kısmıyla sınırlı olacağına ilişkin düzenleme yapılmalıdır. Bu uygulama güvence yanında sürdürülebilirliği de sağlayacaktır.
  7. İşverenin yukarıda sayılan koşullara rağmen kıdem tazminatı alacağını ödeme zorluğuna düşmesi halinde ise kıdem tazminatı alacağı ücret alacağı olarak değerlendirilerek 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Ek 1. maddesinde yer alan ve yıllardır uygulanan ücret garanti fonu kapsamına alınmalıdır. Yasada belirtilen üç aylık süre bir yıla çıkarılmalıdır. Bu uygulama kıdem tazminatının bir diğer güvencesi olacaktır.
  8. İşverenin ödeme aczine düşmesi durumunda, kıdem tazminatı dâhil tüm işçi alacaklarının, güvence altına alınmasını öngören 173 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi onaylanmalıdır.
  9. Halka açık şirketler için getirilen kıdem tazminatı karşılığı ayırma zorunluluğu diğer şirketlere de yaygınlaştırılmalıdır. Böylece kıdem tazminatının düzenli ödenebilirliği (sürdürülebilirliği) sağlanabilir.
  10. Vergi borcu olan işverenlerin kamu ihalelerine sokulmaması uygulamasında olduğu gibi kıdem tazminatı alacağını ödemeyen işverenler de kamu ihalelerinden men edilmelidir. Bu uygulama işverenler için caydırıcı olacaktır.

Sayın Bakan,

Yukarıda yer alan görüşlerimiz kıdem tazminatı konusunda hakların korunması, kanun hâkimiyetinin sağlanarak hakkın güvence altına alınması, hakkın şeffaf ve öngörülebilir hale gelmesi ve düzenli ödenebilir (sürdürülebilir) olması yaklaşımlarına dayalıdır.

Bu çerçevede, kıdem tazminatının fona devri tartışmalarının gündemden çıkartılarak, kanun hâkimiyetinin sağlanması ve kıdem tazminatına erişim sorunlarının çözümüne odaklı bir yaklaşımın benimsenmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

DİSK Haberleri
İşsiz Sayısı 9 Milyonu Aştı!
Yasak Kalktı İşsizlik Fırladı!
TÜİK Verileri Gerçekten Uzak!
İşsizlik Vahim
Salgın Bitmedi: Delta Varyantıyla, 10 Milyon İşsizle, Milyonlarca Yoksulla Devam Ediyor!
Türkiye İşgücüne Dahil Olmayan Nüfusta Birinci!
İşsizlik Salgının İlk Aylarından Daha Kötü!
İşsizlikte Artış Sürüyor!
İşsiz Sayısı 10 milyonu Aştı
Kod -29 ile İşçi Kıyımı Sürüyor!
DİSK-AR: Kısa Çalışma Ödeneği’nin Devamı İçin Yeterince Kaynak Var!
COVID-19 Nedeniyle Her Üç Kişiden Biri İşsiz!
Kısa Çalışma Ödeneğine Değil Ücretsiz İzin Dayatmasına Son!
DİSK'ten Salgınının Birinci Yılı Değerlendirmesi ve Yol Haritası
İşsiz Sayısı Buradan Aya Yol Olur
DİSK-AR: Türkiye Covid-19 ile Mücadelede Vatandaşlara En Az Nakit Destek Veren Ülke!
İşsizlik Sigortası Fonu İşsize ve İşçiye Değil Sermayeye Kaynak
DİSK-AR: İşsiz Sayısı 10 Milyonu Aştı
Yaptığınız İş İnsani Değil!
DİSK-AR: Neredeyse Üç Kişiden Biri İşsiz
DİSK-AR İnsanca Yaşanabilir Asgari Ücret Taleplerini Ortaya Koydu
DİSK’ten Salgına Karşı 4 Şart!
İşsizlik Artıyor, Mızrak Çuvala Sığmıyor!
Ne İşçi Sınıfı Susar Ne De DİSK
DİSK-AR: İşsizlik Düşmüyor, Artıyor!
DİSK Orta Vadeli Programla İlgili Görüşlerini Açıkladı
DİSK Başkanlar Kurulu: Milyonlarca Emekçiye Hayatı Dar Eden Düzene Karşı Ortak Mücadeleye!
İşsize İş Bulamıyorsan Ne İşe Yararsın
Covid-19 İstihdamı Vurdu: İşsizlik ve İş Kaybı Toplamı 17.2 Milyon
Sermayeye Değil, Tüm Çalışanlara Koruma Sağlanmalıdır!
Türkiye Tarihinin En Büyük İşsizliği ve İstihdam Kaybı: 17,7 Milyon
DİSK-AR: COVID-19 ile İşçilerin Gelirleri Azaldı, Borçları ve Kaygıları Arttı
DİSK Kadın Komisyonu: “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!”
DİSK-AR: İstihdamda Covid-19 Depremi
DİSK’ten SGK’ya Mektup: Hukuksuz Genelge İşlemden Kaldırılmalıdır!
Covid-19 Döneminde ve Sonrasında DİSK’in Çalışma Yaşamı Yol Haritası
COVİD-19 Salgını 7-8 Milyon Yeni İşsiz Yaratabilir
Eski Düzen İflas Etti! Şimdi Emekle ve Bilimle Yeni Bir Toplumsal Düzen Kurma Zamanı!
COVID-19 DİSK Raporu’nun Üçüncüsü Yayımlandı
DİSK Üyeleri Arasında Salgının Etkileri: COVID-19 DİSK Raporu
Toplu İş Sözleşmesinin ve Grevin Yasaklanmasına, Ücretsiz İzin Dayatmasına ve Sefalet Ödeneğine Hayır!
İşten Çıkarmalar Yasaklansın! Ücretsiz İzne ve Sefalet Ödeneğine Hayır
İşçileri ve Ailelerini Gözden Çıkararak Salgınla Mücadele Olmaz!
DİSK, COVID-19 ile Etkin Mücadele İçin Hükümet’i Uyardı
Salgının Sosyal Tahribatına Karşı Acil Önlemler
Korona’ya Karşı Acil Önlem Çağrısı
Koronavirüs’e Karşı İşçileri Koruyun!
İşsizlik Yükseliyor, İstihdam Azalıyor
DİSK'in ''2020'lerin DİSK'i, Emeğin Türkiye'si'' Başlıklı Sonuç Bildirgesi
Sınırdaki İnsanlık Krizine Son Verin
Ülkemize Daha Fazla Acı Yaşatmayın
DİSK Yönetiminde Görevler Belli Oldu
DİSK Genel Kurulu Sonuçlandı: Emeğin Türkiye'sini Kuracağız!
İşçi Sınıfının Sendikal Gücü: DİSK
İşsizlik Çok, İstihdam Yok
2020’lerin DİSK’i Emeğin Türkiye’si İçin Toplanıyor
2020’lerin DİSK’i ve Emeğin Türkiye’si İçin Omuz Omuza
İşsizlik Artıyor, İstihdam Daralmaya Devam Ediyor
İşsizlik Varsa Kriz Vardır
Asgari Ücret 3200 TL Net!
Genç ve Kadın İşsizliğinde Tehlikeli Artış
Emeğin Türkiye'si İçin Omuz Omuza
İşsizlikte Artış İstihdamda Daralma Sürüyor
İşsizlikte Tırmanış Sürüyor
En Kötüsü Bitmedi, Sürüyor!
DİSK Başkanlar Kurulu: Hak, Hukuk, Adalet İşçilerle Gelecek
Şubat Ocak'tan Berbat
Orası Değil Burası Çok Önemli: İşsiz Sayısı 7 Milyon 552 Bin
DİSK-KESK-TMMOB-TTB’den Ortak 1 Mayıs Açıklaması
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: İş, Adalet, Özgürlük ve Demokrasi İçin 1 Mayıs’a
DİSK-AR Raporu: Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Kapsamında Vahim Tablo
İşsizlik Depremi: DİSK-AR Şubat 2019 İşsizlik Raporu
DİSK Türkiye İşçi Sınıfının Yüz Akıdır
DİSK Ekonomik Krizin Bilançosunu Çıkardı
Yaşanabilir ücret, yaşanabilir memleket: Asgari Ücret 2800 Net!
DİSK: Asgari Ücret 2800 TL Net
DİSK 2. Uluslararası İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Konferansı
İşçi Sınıfı DİSK Kurucusu ve Lastik-İş Onursal Genel Başkanı Rıza Kuas’ı Unutmayacak
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu: Yüzde 1’in Yarattığı Krizin Faturası Yüzde 99’a Kesilemez!
DİSK-AR: İşsizlik Tırmanıyor! İşsizliğe Karşı Güçlü Sosyal Politikalara İhtiyaç Var!
Mayıs’ta Krizin Ayak Sesleri Duyulmaya Başlandı
DİSK 100 Günlük Programı Değerlendirdi: Emek Yok, Krize Çözüm Yok
OECD İçinde En Yüksek Dördüncü İşsizlik Oranı Türkiye’de
AKP Döneminde Emek
İzmir’de Tüm Kamu İşçilerine Eşit Kadro Talebimizi Bir Kez Daha Haykırdık
DİSK Ülkemize ve Emeğimize Sahip Çıkmaya Çağırdı
Filistin Halkı Yalnız Değildir!
İşsizler, Güvencesizler, “Geçinemiyoruz” Diyenler Haydi 1 Mayıs’a!
6,1 Milyon İşsiz: İşsizlik Kıskacında Kadınlar ve Gençler Var!
DİSK “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği” Saha Araştırmasının Özet Sonuçlarını Açıkladı
İşsizlik 6 Milyon Sınırında!
DİSK 51. Kuruluş Yıldönümünü Direnişteki Kod- A İşçileri ile Kutladı
Asgari Ücretten Fedakarlık Olmaz! #AsgariÜcret2300Net
Genç, Kadın ve Üniversite Mezunu İşsizliğinde Vahim Tablo!
Gençlerin Yüzde 28’i Hiçbir Şey Yapmıyor!
İstihdam Seferberliği: Çırak, Stajyer, Kursiyer Patlaması
DİSK: ILO Toplantısına Katılmıyoruz!
İşsizlik Gerçek, İstihdam Seferberliği Yapay!
DİSK-AR Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu Yayınlandı
DİSK'ten OHAL Raporu: OHAL Emeğe Zararlıdır
İstihdam Seferberliği Lafta Kaldı
DİSK'ten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na...
Çalışma Bakanlığı Önünde Haykırdık: Kıdemi Değil Taşeronu Kaldır!
İşsizlik ve İstihdam Krizi Büyüyor
DİSK’in Sesi’nin 181. sayısı yeni formatında çıktı
İşsizliğe Hayır! İşsizlik Sorununu Çözemeyenlere de Hayır!
İşimiz yok; krizdeyiz!
DİSK Diyor Ki; Asgari Ücret 2000 TL Net!
Krizdeyiz çünkü işimiz yok!
10 Madde İle “Güvencesizlikte ve İşsizlikte İstikrar” Programı
DİSK'ten Soru ve Yanıtlarla Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Raporu
DİSK'in İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016
DİSK: İşçinin Cebinden, Halkın Kaynaklarından Elinizi Çekin!
DİSK’in İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bülteni DİSK-İSG çıktı!
DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun Bireysel Emeklilik Sistemindeki değişiklerle ilgili açıklaması
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi
DİSK'in Sendikalaşma ve Toplu İş Sözleşmesi Raporu
DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Ülke Gündemini Konuşuyor
DİSK'in Dünya Sendikalarının Katıldığı L20 Zirvesine İlişkin Basın Açıklaması
DİSK’in Sesi gazetesinin 180’inci sayısı çıktı
DİSK Cenevre’de ILO Konferansına Katıldı