DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!

DİSK GENİŞLETİLMİŞ BAŞKANLAR KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ:

“TAŞERON CUMHURİYETİNE KARŞI DEMOKRATİK CUMHURİYET!”

Politik, ekonomik ve toplumsal koşulların giderek sertleştiği; güvencesizliğin, taşeronlaştırmanın, keyfiliğin, iş cinayetlerinin ayyuka çıktığı, siyasi iktidarın işçi sınıfına yönelik saldırılarını artırdığı bir dönemde, 30 Mayıs 2014 tarihinde geçmiş çalışmaların değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin programının oluşturulması için Ören Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri’nde toplanan DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, aşağıda yer alan sorunları ve konuları kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görmüştür:

 • Gezi Direnişi’nden Soma katliamına uzanan zaman diliminde Türkiye önemli bir dönemeçten geçmiş, AKP iktidarı ülkemizi sürüklemek istediği ortaçağ karanlığı açığa çıktıkça daha da hırçınlaşan bir üslupla saldırılarını artırmıştır. Başbakan’ın kişiliğinde somutlaşan AKP siyasetinin, diktatoryal yönelimini bütün toplumsal alanlarda açıkça hissettirmesini ve devletin tüm olanaklarını geniş bir taarruza hazırlamasını acil bir “tehlike sinyali” olarak okumaktayız.
 • Gerek içinde yaşadığımız baskı, şiddet ve sindirme koşullarını ve gerekse yakın gelecekte karşılaşacağımız büyük tehlikenin farkında olarak, emek mücadelesinin ihtiyaç duyduğu olanak ve koşulları dikkate alarak konfederasyonumuz DİSK’i önümüzdeki süreçte vereceğimiz çetin mücadele için hazırlamamız gerektiği açıktır.
 • Zira bu süreç aynı zamanda, işçi sınıfının ve halkların özlemi olan eşitlik, kardeşlik, dayanışma, özgürlük ve sosyal adaletin var olduğu bir toplumsal yapıyı gerçekleştirme olanağını da beraberinde taşımakta ve Konfederasyonumuz DİSK’e tarihsel bir görev yüklemektedir.
 • İşçi sınıfının ve emekçilerin yüzde 95’lik bir bölümü örgütsüzdür, sendikasızdır. Sendikalı olanların da önemli bir bölümü, sermayeden ve iktidardan icazet alan sendikal anlayışlara mahkûm edilmişlerdir. AKP iktidarı 12 Eylül’den miras kalan baraj sistemine (değiştirmiş gibi gösterip toplumu yanıltarak) ısrarla sahip çıkmaktadır. DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkını gasp eden bu barajların ve sınıf ve kitle sendikacılığını tasfiye etmeyi amaçlayan tüm yasakların kaldırılması için mücadeleyi işçi sınıfının diğer tüm haklarının kazanımı için temel bir mesele olarak görmektedir. Toplu iş sözleşmesi için yetkili sendikanın belirlenmesinde ve uyuşmazlıkların çözümünde işçilerin iradesine ve özgürce seçimine dayanan referandumu savunmaktadır.
 • Sınıf ve kitle sendikacılığının önüne set çekmeye çalışan siyasi iktidarın yanısıra, sendikal mücadelenin içini boşaltan, dar siyasi çıkarlarını sınıf mücadelesinin önüne koyan kimi sol sekter siyasi çevrelerin “dar pratikçilik” ve “çocukluk hastalığı” olarak görülebilecek türden eğilimlerinin sınıf mücadelesini sekteye uğratması ve işçilere her düzeyde zarar vermesi hiçbir koşulda kabul edilemez ve bu anlayışların mahkûm edilmesi gerekmektedir.
 • Elbette ki, DİSK ve DİSK üyesi sendikalar da eleştirilerden muaf değildir, eksiklik ve yanlışlarımız, yöntem ya da anlayışlarımız eleştirilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki sınıf mücadelesinin öncelikli hedefi iktidar ve sermayedir. Sermayeye ve iktidara karşı mücadeleyi tali plana atıp DİSK’e ve üye sendikalara yönelik eleştiri sınırlarını aşan, yalan, karalama ve hakaretler eşliğinde fiili saldırılara dönüşen eylemlere yönelenler, sendikalarımızı yıpratarak bilinçli veya bilinçsiz olarak sermaye ve iktidara hizmet etmektedir.
 • Siyasi iktidarın ekmeğine yağ süren, DİSK’i ve DİSK üyesi sendikaları işçiler ve toplum karşısında düşmanlaştırmaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik çabaların, “sola”, “sosyalistliğe” veya “devrimciliğe” mal edilmesi mümkün değildir.
 • Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, DİSK ve DİSK üyesi sendikaların faaliyetlerine yönelik bu tür “sabotaj” girişimlerini, bizzat, temsilcisi olduklarını iddia ettikleri işçilerin örgütlü eylemi ile engelleyeceğini ilan eder.
 • Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, gerek Konfederasyonumuza ve üye sendikalarımıza düşmanca tutum alan bu yaklaşımlara ve gerekse devlet güdümlü, icazetçi/taşeron sendikal anlayışlara karşı, DİSK’in tarihsel deneyimleri ve ilkeleri ışığında, işçi sınıfının demokratik katılımına dayalı mücadelesini sürdürmekte kararlıdır.
 • Özellikle yüzlerce işçi kardeşimizin yaşamlarına malolan Soma katliamı sonrası AKP iktidarının ve sermaye çevrelerinin kendi sorumluluklarının üzerini örtmek için “sendika”, “sendikalı olma”, “sendikalaşma” kavramlarını yıpratmaya, itibarsızlaştırmaya yönelik bilinçli çabalarını tespit eden Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, bu yoğun kara propagandanın panzehrinin, sermayeden, siyasi partilerden ve devletten bağımsız; işçilerin söz, karar ve katılım hakkına dayalı bir sendikal çizgi olduğuna işaret eder.
 • İşçi sınıfına yönelik saldırıların yaşamın her alanında alabildiğine arttığı bir dönemde işçi sınıfının ideolojik mücadelesini ve araçlarını geliştirmesinin önemi ortadadır. Demokratik hak ve özgürlükler mücadelesiyle bütünleşmiş sınıf ve kitle sendikacılığının ideolojik mücadeleyi her alanda yürütmesi için çağımızın yeni iletişim/anlatım tekniklerinden yararlanması, etkisini yitirmiş yöntemlerden sıyrılması, dergi, gazete, bildiri, broşür, afiş gibi materyalleri daha okunur, izlenir ve görünür kılması yaşamsal bir öneme sahiptir. Bu nedenle Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, üyelerimiz ve yönetim kadrolarımızın, örgütlenmenin önemli bir dayanağı olan iletişim teknolojilerindeki değişimi kavraması, bu konuda eğitim faaliyetlerine daha fazla önem vermesi gerektiğinin altını çizer, merkezi ve tüm üyelerimizi kapsayan eğitimler örgütlenmesini önerir.
 • Bilindiği gibi Türkiye’de çalışma saatleri dünya ortalamasının çok üzerindedir. Resmi çalışma süreleri AB ülkeleri ortalamasında 38,6 saat iken, Türkiye’de bu rakam 45 saattir. Türkiye’de işçiler Avrupa Birliği üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında ortalama 6,4 saat daha fazla resmi haftalık çalışma süresine sahiptir. Fiili çalışma sürelerine baktığımızda ise Türkiye’de tam zamanlı bir işte çalışan bir işçinin fazla mesailer dahil ortalama haftalık çalışma süresi, Norveçli bir işçinin 14,5 saat Avusturyalı bir işçinin 9,7 saat üzerindedir. Ülkemizde 50 saat ve üzerinde haftalık çalışma süresine sahip olanların sayısı 9 milyon 622 bindir. Kölece çalışma şartlarını yansıtan bu tablo karşısında Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz tüm sektörlerde çalışma saatlerinin azaltılması için mücadeleyi önüne koymaktadır.
 • Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Ulusal İstihdam Stratejisi ve Kadın İstihdam Paketi gibi adlar altında kadın işçileri, düzenli güvenceli işler yerine daha güvencesiz, daha esnek ve daha düşük ücretle çalıştırmayı öngören tüm girişimlere karşı mücadelenin öneminin altını çizer.
 • Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Soma madenlerinde ve diğer birçok sektörde/işkolunda işçilerin DİSK’e karşı ilgisi ve örgütlenme taleplerinin arttığı tespitinden hareketle, bu taleplere yanıt verilebilmesi için, sendikaların desteğiyle DİSK bünyesinde çeşitli havzalarda ortak örgütlenme çalışmalarının yürütülmesini, dayanışmanın, bilgi ve birikim paylaşımının artırılmasını önermektedir. Örgütlenme çalışmaları için bir fon oluşturulması önerilmektedir.
 • Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Soma’da meydana gelen katliamın ardından Hükümetin getirdiği taşeron yasa tasarısında, madenlere dair düzenlemeler dışındaki düzenlemelere karşı mücadeleyi acil bir görev olarak görür. Ülkeyi taşeron cumhuriyetine çevirecek, güvenceli çalışmayı olanaksız hale getirecek, taşeronu tüm alanlarda esas çalıştırma biçimi haline getirecek böylesi bir yasa girişimi katliam boyutuna ulaşan iş cinayetlerinin “kutsanması” ve tüm ülkeyi Soma’ya çevirmek anlamına gelir. “Her yer Soma”şeklinde özetlenebilecek sonuçlar yaratan hükümetin bu düzenlemesine karşı “Her yer direniş” sloganıyla işçi sınıfını mücadeleye çağırmak asli görevimizdir. “Taşeron Cumhuriyeti’ne karşı demokratik cumhuriyet!” sloganıyla yürüyüşler, kitle toplantıları örgütlenmesi, bu başlık ile afişler/bildiriler hazırlanması, 15-16 Haziran tarihlerinde DİSK’in bölge temsilciliklerinin olduğu her yerde ve Soma’da taşeron köleliğine ve iş cinayetlerine karşı çeşitli etkinlikler yapılması kararlaştırılmıştır.
 • Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz “Nasıl bir cumhurbaşkanı?” sorusunun yanıtının “Nasıl bir cumhuriyet?” sorusuyla bağlantılı olarak tartışılması gerektiğinin altını çizerek demokratik bir cumhuriyet özlemi etrafında bir mücadeleyi yükseltmenin önemine dikkat çeker. İşçilerin, emekçilerin, yoksulların, halkımızın geniş kesimlerinin siyasetten dışlanması, tüm ifade ve katılım kanallarının kapatılması, siyasetin demokratik zeminlerden uzaklaşması AKP’nin tamamladığı neoliberal dönüşümün bir sonucudur. Demokratik bir cumhuriyet ancak eşitlikçi-halkçı-kamucu-özgürlükçü-sosyal bir cumhuriyet olarak var olabilir. İşte bu nedenle Ağustos ayında sadece bir “aday” tercihi yapılmayacaktır.
 • Eşitlikçi, özgürlükçü, halkçı, demokratik ve sosyal bir cumhuriyet isteminin önemine dikkat çeken DİSK Genişletilmiş Başkanlar Kurulu, Ağustos ayında bu niteliklere sahip çıkacak bir “Cumhurbaşkanı” yerine iktidarın tüm demokratik ve toplumsal talepleri baskılayacak bir “Başkan” seçme hazırlıklarına seyirci kalınamayacağını ilan etmektedir.
 • Kurulumuz, Soma için İzmir’de yapılan bir yürüyüşte Genel Başkanımız Kani Beko’nun hastaneye kaldırılmasına neden olan saldırının İzmir Emniyet Müdürlüğü’nün, siyasi iktidardan onay almadan yapılması mümkün olmayan ve özünde doğrudan DİSK’i hedef alan organize ve bilinçli bir saldırısı olarak gördüğünü ilan etmekte ve şiddetle kınamaktadır.
 • Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü Taksim Alanı’nda kutlama iradesinin sadece bir alan tartışması olmadığına, siyasi iktidarın baskı ve zor politikalarına karşı önemli bir demokrasi mücadelesi anlamı taşıdığına ve icazetçi sendikal anlayışlara karşı işçi sınıfının haklarının savunulmasına dayalı bağımsız bir sendikal mücadele çizgisinde birleştirici bir işlevi olduğuna dikkat çekmekte ve bu konuda DİSK Yönetim Kurulu’nun gösterdiği iradeyi desteklemektedir.
 • Demokrasi mücadelesinin bugün önemli kanallarından diğer ikisi, yargının tamamen yürütmeye bağlı hale getirilmesi ve medyanın susturulmasıdır. AKP, diktatörlüğünü tam tesis etmek için yargıyı ve medyayı kuşatmıştır. Bu baskı, sindirme ve yasaklamalardan özellikle hükümet politikalarını eleştiren gazeteciler de nasibini almaktadır. Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, yargı bağımsızlığının ve düşünceyi ifade özgürlüğünün yok edilmesini, dikta rejiminin asli dayanağı olarak görmekte ve DİSK’in topluma karşı sorumluluklarından dolayı bu alanlarda demokrasi mücadelesini yürüten dinamiklerle dayanışma içinde olduğunu bildirmektedir.
Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!