Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!

DİSK ve Sendikamız Genel Başkanı Kani Beko’nun, “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda taşeronlaştırma ile ilgili yer alan düzenlemelere ilişkin yaptığı açıklama:

TAŞERONSUZ BİR TÜRKİYE İÇİN MÜCADELEYE DEVAM!

Bilindiği üzere dün DİSK, Türk-İş ve Hak-İş Başkanları 5 Haziran 2014 tarihinde Başbakan Erdoğan ile görüşerek, Üç Konfederasyonun torba yasa tasarısındaki taşeronlaştırma ile ilgili 5 maddeye dair çekincelerini iletmiştir. Bu görüşmenin ardından akşam saatlerinde DİSK, Türk-İş ve Hak-İş, Hükümet ve Bakanlıkların yönetici ve temsilcilerinin katılımı ile Meclis’te söz konusu 5 madde ile ilgili bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının sonuçlarına ilişkin olarak Konfederasyonumuzun değerlendirmesi aşağıda sunulmuştur:

 • Üç Konfederasyonun ortak görüş hazırladığı 5 maddenin 4’ü taşeronlaştırmanın daha da yaygınlaştırılması ve kuralsızlaştırılmasına yol açabilecek maddelerdir, diğer madde ise taşeron işçilerin sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkına ilişkindir.
 • Toplantının sonucunda, taşeronlaştırmanın daha da yaygınlaştırılması ve kuralsızlaştırılmasına yol açabilecek maddelerin bazılarının tümünde, bazılarında ise kısmen taleplerimiz karşılanmıştır.
 • “Muvazaanın” tespiti halinde taşeron işçilerinin asıl işverenin işçisi haline gelmesini engelleyen tasarının 1. maddesi tümüyle geri çekilmiştir. Bu maddede talebimiz tümüyle kabul görmüştür.
 • İş müfettişlerinin “muvazaa” incelemesi ve tespiti yapma yetkisini kaldıran tasarının 10. maddesi ile ilgili olarak; müfettişlerinin bu yetkisi korunurken, müfettişlerin tespitinin ardından iş mahkemesine idare tarafından itiraz edilmesi zorunlu hale getirilmiş, itiraz süresi 30 işgücüne çıkarılmış ve ayrıca Yargıtay’a temyiz yolu (Yargıtay’ın kararını belli bir süre zarfında vermesi zorunluluğunun getirilmesi ile birlikte) açılmıştır. Üç Konfederasyonun ortak talebinin mevcut düzenlemenin korunması olduğu göz önünde bulundurulduğunda, talebimizin kısmen karşılandığı ancak özellikle Yargıtay’a temyiz yolunun açılması ile birlikte müfettiş incelemesi ile muvazaanın hızlı bir biçimde tespitinin önüne geçildiği söylenebilir.
 • Üç Konfederasyonun tümüyle kaldırılmasını talep ettiği tasarının 11. maddesinde, Bakanlar Kuruluna verilen “yardımcı işleri tespit etme yetkisi” ile ilgili olarak “yerleşik yargı içtihatlarının esas alınması” şartı ilave edilmiş; kamunun asıl işlerini taşerona vermesi ile ilgili olarak öngörülen “yeterli nitelik veya sayıda personel olmaması durumunda” ifadesi madde metninden çıkarılmıştır. Sonuç olarak ortak talebimiz tümüyle karşılanmamış olmamakla birlikte, Bakanlar Kurulu’na tanınan yetki kısmen sınırlanmış ve Yargıtay içtihatları ölçütüne bağlanmış; kamuda taşeronlaştırmanın daha da yaygınlaşmasına neden olabilecek bir ifade yasadan çıkarılmıştır.
 • Üç Konfederasyonun tümüyle kaldırılmasını talep ettiği ve muvazaanın tespiti halinde işçilerin kamunun işçisi sayılmasını engelleyen tasarının 12. maddesinin 4. fıkrası madde metninden tümüyle çıkarılmış ve talebimiz tümüyle karşılanmıştır.
 • Taşeron işçilerin sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkını düzenleyen tasarının 13’üncü maddesi ile ilgili olarak, Üç Konfederasyon, “toplu iş sözleşmesinin doğrudan asıl işveren ile yapılması ve toplu sözleşmeden doğan maliyet farkının idare tarafından ödenmesinin zorunlu hale getirilmesini” talep etmiştir. Bu talebimiz kabul görmemiş olmakla birlikte, sendikanın yetki aldığı alt işverenin kamu işveren sendikasına yetki vermesini ve dolayısıyla ücret farkı ödenmesini zorunlu hale getiren bir düzenleme öngörülmüştür. Bu düzenlemenin Anayasa’ya uygun olmadığı tarafımızca ifade edilmiştir.
 • Sonuç olarak, taşeronlaştırmanın daha da yaygınlaşması ve kuralsızlaştırılması, taşeron işçilerinin kamunun işçisi olmasının tek olanağının da ortadan kaldırılmasına yol açabilecek düzenlemelerin kısmen geri çekilmesi sağlanmıştır.
 • Anımsatmak isteriz ki, DİSK, taşeronlaştırmanın tümüyle yasaklanmasını ve hem kamuda hem özel sektörde taşeron işçilerinin asıl işverenin işçisi sayılmasını savunmaktadır ve savunmaya devam edecektir. Meclis’e sevk edilen tasarı ise taşeronlaştırmanın yasaklanması ya da sınırlanması bir yana taşeronlaştırmanın daha da yaygınlaşmasına yol açabilecek düzenlemek içermektedir. Bu anlamda, Üç Konfederasyonun ortak hareket ederek, en azından taşeronlaştırmaya ilişkin mevcut sınırlama ve düzenlemelerin korunması için bir süreç işletmesi ve bu konuda kısmen mesafe kat etmesi önemlidir.
 • Bununla birlikte tasarı, öneri ve taleplerimiz doğrultusunda değiştirilmiş haliyle dahi temel talebimizi karşılamaktan uzaktır. Taşeronlaştırma gerçeği orta yerde durmaktadır. İş Yasası’nda korumaya gayret ettiğimiz taşeronlaştırmayı sınırlandıran hükümlere rağmen taşeronlaştırmanın yasaya da aykırı biçimde ne kadar yaygınlaştığı ortadadır. Uygulanmayan muvazaa kararları hala mevcuttur, taşeron işçilerinin sendika üyelikleri geçerli sayılmamaktadır. Soma’da yaşanan maden faciası ve bu facianın ne ilk olduğu ne de son olacağı gerçeği önümüzde durmaktadır.
 • Bütün bu gerçeklerden hareketle, DİSK, taşeronlaştırmanın tümüyle yasaklanması için mücadelesini sürdürmeye, müzakereyi mücadele ile birlikte yürütmeye, işyerlerinde ve alanlarda mücadele etmeye devam edecektir. DİSK tüm emek ve meslek örgütlerini, emekten yana tüm güçleri, sendikalı ya da sendikasız, taşeron ya da değil tüm işçileri ve emekçileri, taşeronsuz bir Türkiye için mücadele etmeye davet etmektedir.
Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!