Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.

Bir çok işçiyi köle düzeninde çalışmaya mahkûm edecek olan “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın TBMM’de görüşülmesine ilişkin Sendikamız Genel Yönetim Kurulu’nun yapmış olduğu basın açıklamasıdır:

Kanun Tasarısı 8 Şubat 2016 tarihinde TBMM’ye sevk edilmiştir. 4 Mayıs Çarşamba günü Meclis’te görüşülmesine başlanmıştır.

Çalışma hayatında köklü bir şekilde değişikliğe neden olacak olan yasa tasarısı 2009 yılında Cumhurbaşkanı tarafından çalışma yaşamında yaratacağı olumsuzluklara dikkat çekilerek TBMM’ye geri gönderilmiş, yasa gündemden düşmüştü.

Yeniden bu konunun gündeme getirilmesi, sendikaların görüş ve eleştirileri dikkate alınmadan çıkarılmaya çalışılması, AKP Hükümeti’nin emek karşıtı ve işveren yanlısı bakış açısını bir kez daha ortaya koymaktadır.

Çünkü hazırlanan yasa tasarısının genel gerekçesinde “Geçici iş ilişkisi, işletme açısından, rekabet ortamına, değişen koşullara ve ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun olarak işgücü talebinin karşılanmasını ve üretim talebindeki dalgalanmaların karşılanabilmesini kolaylaştırmaktadır” denilerek bu niyet açıkça dile getirilmiştir:

Yasa tasarısında işçi sınıfı açısından en belirgin olumsuzluk geçici iş ilişkisinin, istisnai bir çalışma biçimi olmaktan çıkarılarak temel bir istihdam biçimi haline getirilmesidir.

İşverenlerin talepleri doğrultusunda oluşturulması planlanan modern anlamda kiralık işçi pazarları kurulacak ve işçiler, işin ve işyerinin ihtiyaçları doğrultusunda köle düzeninde çalışmaya mahkûm edilecektir.

Tasarı ile;

 

 • Analık halinde, askerlik gibi iş akdinin askıya alınması hallerinde çalışamayan işçinin yerine bu durumlarının devamı süresince;
 • Mevsimlik tarım işleri, ev hizmetlerinde süre sınırı olmaksızın;
 • İşletmenin gündelik işleri dışındaki aralıklı gördürülen işlerde, iş güvenliği ile ilgili acil işler ile üretimi etkileyen zorlayıcı hallerde sekiz aya kadar;
 • İşletmenin iş hacminin mevsimlik işler hariç öngörülemeyen ölçüde artması hallerinde dört aya kadar özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasına olanak sağlanmaktadır.
 • Tasarıya göre işveren, özel istihdam bürosu olacak, geçici iş ilişkisi ile işçinin çalıştığı işverenin sorumluluğu kalkacaktır.
 • Tasarıda her ne kadar toplu işçi çıkarılan yerlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, yer altı maden işlerinde geçici ilişkisi kurulamaz denmekte ise de bu yasak hükmünün yeterli olmadığı dikkat çekmektedir. Zira birçok ağır ve tehlikeli işlerde ve artık kamuda asıl istihdam biçimi olan taşeronlarda geçici iş ilişkisi kurulması mümkün hale gelecektir.
 • Tasarıda ayrıca uzaktan çalışma başlığı altında ev eksenli çalışma ve tele çalışmayı düzenleyen bir hükmün İş Yasasına eklenmesi öngörülmüştür. İş sağlığı ve güvenliğinden yoksun, çocuk ve yaşlı emeğinin kullanıldığı, kadınları sosyal yaşamdan uzaklaştıran ve birçok olumsuzluk içeren ev eksenli çalışma bu yasa ile yaygınlaştırılmak istenmektedir. Bu yasa tasarısında ev eksenli çalışanların, iş sağlığı ve güvenliğine, toplu sözleşme ve örgütlenme hakkına ilişkin düzenlemeler de yapılmamıştır.

  Eğer Yasa Tasarısı yasalaşırsa;

   

 • İş barışı bozulacaktır.
 • Geçici iş ilişkisi ile çalışan tasarının geçici işçi diye adlandırdığı işçilerin iş güvencesi hakkı olmayacaktır.
 • Geçici işçilerin kıdem tazminatı, işsizlik sigortası, emeklilik hakkı, analık sigortası ve emzirme ödeneği, ihbar tazminatı, geçici iş göremezlik ödeneği, malulen emeklilik, yıllık ücretli izin hakkı gibi hakları ortadan kalkacaktır.
 • Geçici işçilerin sağlığı ve güvenliği tehlike altına girecektir.
 • Geçici işçinin sendikalı olma ve uzun süreli toplu iş sözleşmesinden yararlanma ve greve çıkma hakkı fiilen ortadan kalkacaktır.
 • Toplu işten çıkarmalarda yine tasarı ile öngörülen kısa sayılabilecek bir süre sonra geçici iş ilişkisi kurulması mümkün kılınarak, toplu işten çıkarmaların kötüye kullanılmasına fırsat tanınacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren taşeron şirketler ile ilgili bir sınırlama getirilmeyip, taşeronlarda geçici iş ilişkisi kurulabilmesinin önü açılacaktır.
 • Yer altı maden işleri hariç işçi sağlığı ve güvenliği açısından yüksek risk içeren tüm işkollarında geçici iş ilişkisi kurulmasına olanak tanınacaktır.
 • İşyerlerine çalışan sayısının ¼ oranında geçici işçi çalıştırma, 10’dan az işçi çalıştırılan işyerlerine ise 5’e kadar geçici işçi çalıştırma yetkisi verilerek işçilerin iş güvenceli çalışma hakları ellerinden alınacaktır.

Turizm sektöründe çalışan geçici işçilerin denkleştirme süreleri 2 aydan 4 aya çıkarılarak çalışma koşulları ağırlaştırılacaktır.

Ayrıca, özel istihdam bürolarının geçici iş ilişkisi kurma yetkisinin kötüye kullanılması durumunda yeterli yaptırımların düzenlenmediği dikkat çekmektedir.

Sonuç olarak; Sendikamız, özellikle mevsimlik tarım işçileri ile ev hizmetlerinde çalışan işçilerin tümüyle kayıt dışı çalışmaları nedeniyle bir hukuksal korumaya alınması gerektiğini, ancak bu korumanın özel istihdam büroları aracılığıyla sağlanamayacağını, bu işçilerin Türkiye İş Kurumu’nca istihdam edilmesi gerektiğini savunmaktadır.

Kayıt dışı istihdamı önleme, işsizliğe çözüm olma, genç ve kadın ve nitelikli işgücüne istihdam yaratma gerekçeleri ile bir ihtiyaçmış gibi sunulan yasa tasarısının temel amacı, çalışma hayatının tamamen esnekleştirilmesi ve kuralsızlaştırılmasıdır.

Bu nedenle, kölelik koşullarında çalışmaya fırsat yaratacak olan bu yasa tasarısına karşıyız ve sonuna kadar bu yasaya karşı direneceğiz.

Siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik örgütlerin işçinin emek değerini düşürecek ve çalışma koşullarını yüzyıl öncesine döndürecek bu yasa tasarısına karşı tavır almasını işçi sınıfına karşı tarihsel sorumlulukları olarak görüyoruz. Herkes tarih önünde sorumludur.

DİSK/ Genel-İş Genel Yönetim Kurulu

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!