DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)

“MESS DAYATMALARINA KARŞI” DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın Gebze’de Cengiz Makine İşyeri’nde başlayacak grevine ve devamında Osmaniye, Hatay, Mersin, Konya, Kocaeli, Bursa, İzmir, Bilecik, İstanbul ve Gebze’de başlayacak grevlerine destek ve dayanışma için DİSK Ankara Bölge Temsilciliği- KESK Ankara Şubeler Platformu- TMMOB Ankara İKK- Ankara Tabip Odası olarak basın açıklaması metnidir:

Değerli Basın Emekçileri

DİSK üyesi Birleşik Metal-İş Sendikası; bugün 10 Kent, 22 Fabrika ve 15 Bin metal işçisiyle “MESS DAYATMALARINA KARŞI İnsanca Çalışmak, İnsanca Yaşamak ve Çocuklarının Geleceği İçin: GREVDE!”
Grevler, Osmaniye’de, Hatay’da, Mersin’de, Konya’da, Kocaeli’de, Bursa’da, İzmir’de, Bilecik’te, İstanbul’da, Gebze’de 22 fabrikada gerçekleştirilecek…
Bu işyerlerinde 15 bini sendika üyesi 20 binin üzerinde çalışan bulunuyor.
Basın açıklaması yaptığımız bugün Gebze’de Cengiz Makina’da ilk grev DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve işyerinde çalışan işçilerin katılımı ile başlamış bulunmaktadır.
Birleşik Metal-İş’in işçinin alın terini, hukukunu, hakkını gasp ettirmemek için başlattığı bu haklı, onurlu direnişi, grevi Ankara’nın emek ve meslek örgütleri olarak buradan selamlıyoruz.

Değerli Basın Emekçileri

Metal işkolu grup toplu iş sözleşmeleri emekle sermaye arasındaki mücadelenin önemli alanlarından bir tanesidir.
Metal işkolunun ekonomide kapsadığı alan ve işlevselliği nedeniyle grup toplu iş sözleşmeleri işkolunun kapsadığı alanın çok üzerinde bir etkiye sahiptir.
Bu etki üstelik sadece ekonomik değil, siyasi nitelikler de taşımaktadır.
Metal işkolunda kazanılan ya da kaybedilen haklar tüm ülkedeki emek sermaye ilişkisini belirleyici niteliktedir.
Gerek yerli, gerekse yabancı büyük tekellerin hâkimiyetindeki metal işkolundaki sendikal mücadele kapsamlı etkiler yaratır.
Bu nedenle sermaye 12 Eylül darbesinin ardından, DİSK ve Maden-İş’in kapatıldığı dönemde işyerlerini kendi güdümündeki bir sendikal yapıya devretmiştir, onu beslemiş büyütmüş ve bu egemenliğin sarsılmaması için her türlü şeyi göze almıştır.
Metal işkolunda toplu sözleşme düzeni bu nedenle işbirlikçi ve dayatmacı bir düzendir.
Bu düzenin mağduru bir bütün olarak metal işçileridir ve bu düzenin değişmesi için varını yoğunu ortaya koyan tek sendika vardır: O’da Birleşik Metal-İş Sendikası’dır.
DİSK Birleşik Metal-İş verdiği mücadelelerle metal işçilerinin hak gasplarını engellemeye çaba sarf eden tek sendikadır.
Sarı, işbirlikçi ve sermaye taşeronu sendikanın sözleşmeleri daha kötü bitirmesine engel olan tek sendikadır.
Diğer iki sendika sözleşmeyi Aralık ayının ortasında imzaladılar.
Birleşik Metal-İş, o günden itibaren, tüm işyeri kurulları ile defalarca bir araya gelerek ortaya çıkan durumu tartıştı.

Değerli Basın Emekçileri

Birleşik Metal-İş Sendikası’nın bu dönem en çok öne çıkardığı başlık, düşük ücretli işçilere iyileştirme yapılması idi.
Çünkü işyerlerinde aynı işi yapan işçilerin ücretleri arasında hiçbir şeyle açıklanamayacak kadar büyük uçurum oluşmuş durumda.
Kısacası ücret zamları öncesinde ücretlerde bir iyileştirme yapılarak daha adil bir ücret dağılımı talep edildi.
MESS ise imzaladığı sözleşmelerle ücretler arasındaki makası daraltmak yerine iyice açtı. Bununla da yetinmedi, 6 zammın 5’inde yüzdeli zam yöntemi kullanarak makasın daha da açılmasına neden oldu.
Düşük ücretliler miktar olarak daha az; yüksek ücretliler miktar olarak daha fazla zam aldıkları için ve düşük ücretliler toplam çalışanların yüzde 70’lerine yaklaştıkları için, ucuz işçilik sistemini iyice kökleştirdi.
Bütün bunlara ek olarak toplu sözleşme sürecini 2 yıldan 3 yıla uzatarak, ucuz işçilik kalıcılaştırmaya çalışıldı.

Değerli Basın Mensupları,

Bu fabrikalar arasında uluslararası ve yerli tekeller var.
Bu fabrikalar ekonominin belkemiğini oluşturuyorlar.
Bunlar İhracat rekorları kıran, karlarını katlayan fabrikalar.
Diğer taraftan bu fabrikalarda insanlar çalışıyor.
Bu fabrikalarda çalışan işçiler insanca yaşamak ve çalışmak istiyorlar.
Çünkü bu işçiler ağır çalışma koşulları ve uzun çalışma süreleri nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar. Metal işçileri canlarını vererek, kanlarını dökerek çalışıyorlar.
Bu fabrikalarda çalışan işçilerin karşılığı ödenmeyen emekleri, sermayenin karlarının, devletin vergilerinin kaynağını oluşturuyor.
Onlar büyüyüp zenginleşirken, işçiler sürekli yoksullaşıyor.
Metal işkolunda çalışan bir işçinin aylık en düşük çıplak ücreti net 866 liradır. MESS bu işçilere net 100 lira artış öneriyor. Bu işçiler işkolunun yüzde 60’ını oluşturuyor.
MESS, ucuz işçilik sisteminin kalıcılaştırmak, işçilerin en önemli hak arama aracı olan toplu sözleşmelerini etkisiz kılmak için düşük ücret artışlarına ek olarak 3 yıllık sözleşme öneriyor.
Refah payı adı altında 3 yıllık sözleşmeyi kabul ettirmek için ayakbastı parası verdiklerini söylüyor.
MESS, aynı işi yapan işçiler arasındaki ücret farklarının kapanmasını istemiyor. Çünkü işçilerin birliğini istemiyor.
MESS metal işçilerinin kendi ücret zamlarını örgütsüz, sendikasız kesimlerin ücret zamlarıyla kıyaslayıp halinize şükredin demeye getiriyor.
Metal işçileri MESS’in zam tekliflerini işyerlerinin karları ile cirolar ile kıyaslayacak bilince sahip!
Metal işçisi ücret maliyetlerinin toplam maliyetler içinde çok küçük bir orana denk geldiğini biliyor!
O nedenle dayatmaları kabul etmiyor!
O nedenle greve çıkıyor!

Değerli Basın Emekçileri

MESS, diğer sendika üyelerinin imzalanan sözleşmeden memnun olduklarını iddia ediyor…
İşçilerin hiçbir detayı hakkında bilgi sahibi olmadıkları, imzalanması konusunda görüşlerini sormadıkları metal işçilerine bir fırsat verilsin. Sözleşmenin bu koşullarda bitmesini istiyorlar mı istemiyorlar mı?
Biz öneriyoruz sandık kurulsun!
Metal işçileri sandıkta görüşlerini ortaya koysunlar!
MESS; metal işçilerinin gerçek temsilcisi olan Birleşik Metal-İş’in sorunları tespit eden ve makul çözüm yolları öneren hiçbir teklifini dikkate almadan, on binlerce işçiyi ve ailesinin yok sayarak işbirlikçisine imzalattığı sözleşmeyi bize de imzalatacağını zannediliyor.
Birleşik Metal-İş’in grev kararı üyeleriyle birlikte alınmış bir karardır ve kimse başka bir amaçla hareket etmiyor! Birleşik Metal-İş, üyelerinin onay vereceği bir toplu sözleşme imzalamanın mücadelesini örüyor, metal işçilerinin de ekmeklerini büyütmekten başkaca bir amaçları yok!
DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası olarak, 15 bin metal işçisinin bugün başlatmış olduğu çalışma koşullarının ve ücretlerinin iyileştirilmesi için sürdürdüğü grev mücadelesinde onlarla dayanışma ile omuz omuza durduğunu belirtmek istiyoruz…

Yaşasın Metal İşçisinin Haklı ve Onurlu Grevi!
Yaşasın Emek ve Demokrasi Mücadelemiz!
Yaşasın Sınıf Dayanışması!

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!