Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz

15/11/2017

Sendikamız DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu, “Taşeron Şirket İşçilerine Kadro” talebi ile ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde 15 Kasım 2017’de bir basın açıklaması yaptı.

Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve sendikamız Genel Yönetim Kurulu üyelerinin bulunduğu basın açıklamasına, DİSK üyesi sendikaların başkan ve yöneticileri, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Sendikamız Ankara şube başkan ve yöneticileri, siyasi partilerden milletvekilleri ve temsilciler ile DİSK ve Sendikamıza üye işçiler katıldı.

“Taşeronluk kaldırılsın insanca yaşamak istiyoruz”, “Kadro hakkımız, söke söke alırız”, “Statü değil, kadro istiyoruz”, “Kölelik yasasına hayır”, “İnadına sendika, inadına DİSK” sloganlarının atıldığı yürüyüş sonrasında işçiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplandı.

Bakanlık önünde Genel Başkan Remzi Çalışkan tarafından okunan basın açıklaması:

AYRIMSIZ VE GÜVENCELİ KADRO İSTİYORUZ.

Sorun Sadece Kadro Değildir!

İşçi sınıfı eylemlerinin sonucu olarak Hükümet’in gündemine gelen taşeron şirketlerde çalışan işçilerin sorunlarında adım adım yeni bir aşamaya doğru gidilmektedir. Kamudaki şirket işçilerinin temel beklentisi kamuda kadrolu işçi olmaktır.

1980 12 Eylül darbesinden bugüne emeği değersizleştiren politikalar izlenmektedir. Bugün bu bir Devlet politikasıdır. Kamudaki taşeron sistemi bu politikanın temel aracıdır.

Hükümet işçi sınıfı mücadelesinin sonucu olarak bu sorunu gündemine alıyor. Ancak ortadaki sorun yine şirket işçisine güvence sağlamadan ve neo-liberal politikaların ucuz işgücü reçetesiyle çözülecekse buna DİSK/Genel-İş olarak itiraz ediyoruz. Bize böyle bir çözüm dayatılırsa bu durum iktidarın taşeron şirket işçileri özelinde işçi sınıfına ucuz emek olarak baktığının göstergesi olacaktır.

Özü itibarıyla süresi belirli sözleşmeli istihdamı olarak ortaya atılan ve kamuoyuna özel sözleşmeli personel olarak tanıtılan çözüm önerilerinin güvenceli kamu istihdamı ile ilgisinin olamayacağı açıktır.

Kadro Sorunu Kapalı Kapılar Ardında Çözülemez!

Hükümet’in üzerinde çalışıldığını söylediği, kimi zaman Sayın Başbakan, kimi zaman Sayın Bakanların açıklamalarına konu edilen kadro sorununun kapalı kapılar ardında konuşulması ve bazıları hariç plan ve düşüncelerin sendikalardan kaçırılması bizi rahatsız etmektedir. Yüzbinlerce işçinin geleceğini ilgilendiren bir konuda her sendikanın dile getirecği sorunlar ve sorular vardır. Hükümet’ten beklenen odur ki konu ilgili tüm sendikalarla bir masa etrafında sadece işçilerin güvence beklentileri temelinde tüm siyasi hesaplardan uzak tartışılsın. Çözüm arayışının dışına itilmemiz şirket işçilerinin kadro konusunun siyasi ve sendikal hesaplara alet edildiği yönündeki bilgilere haklılık kazandırmaktadır.

Kim Ne Öneriyor?

Hükümet’in henüz açıkça ortaya koymadığı ancak sızan bilgilere göre üzerinde çalışılan formül kamu istihdamını düzenleyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun halen 4 fıkradan oluşan 4. Maddesine bir 5.fıkra ekleyerek şirket işçilerinin istihdamını düzenlemeyi içermektedir. Üzerinde çalışılan çözüm şayet bir yeni fıkrada düzenlenecekse güvenceli kamu işçiliğini düzenleyen 657/4-d dışında bir çalışma yapıldığı anlaşılmaktadır ki bunun güvencesiz istihdamın yeni bir biçimi anlamına geleceği açıktır. Anlaşılan odur ki süresi belirli bir sözleşmeli istihdamı üzerinde çalışma yürütülmektedir. Bu durumda şirket işçileri kendilerini kadrolu zannedecek ancak güvencesizliğin tedirginliğini sürekli üzerlerinde hissedeceklerdir.

Ayrıca böyle bir çözümde hükümetlerin şirket işçilerinin güvencesizliği üzerinden büyük bir siyasi güç elde edeceği bellidir. Kadro konusunun seçimlerde nasıl bir gündem olduğu hatırlanırsa bunun içi boş bir saptama olmadığı görülecektir.

Bu çalışma sürerken Hükümet’e yakınlıkları ile bilinen ve sendika hareketi içinde Hükümet çizgisini savunan iki konfederasyonun şirket işçilerini kendilerine bağlı sendikalara üye kaydetmenin hesabı içinde oldukları gözlenmektedir. Memur-Sen’in şirket işçilerinin işçi sayılmayacağı bir çözümden yola çıkarak kendi sendikalarının üye sayısını artırmanın hesabında olduğu ifade edilmektedir.

Şirket işçileri üzerinden yapılan siyasi ve sendikal hesaplar bu sorunun iktidar katında şirket işçilerinin ekonomik-sosyal-sendikal hakları açısından ele alınmadığı izlenimini yaratmaktadır.

 Belediye Hizmetlerinde Çalışan Şirket İşçilerinin Durumu Ne Olacak?

Üyelerimizin çoğunluğunun çalıştığı belediye hizmetlerinde farklı bir durum söz konusudur. Norm kadro gereği merkezi yönetim tarafından kurulan belediye kadro yapısını uygulama işi belediye meclislerinin yetkisi altındadır. Belediye personeli de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ilkelerine tabidir ancak maaş ve ücretleri belediye bütçesinden karşılanır.

Belediye hizmetlerindeki taşeron şirketlerde çalışan işçilerin kadroya alınabilmesi için öncelikle norm kadro uygulamasının değiştirilmesi ve kadroya alınacak şirket işçilerinin kamuya işçi alımı işlemlerinden muaf tutularak kadro işlemlerinin yapılması gerekir. Daha önce geçici işçilerin kadroya geçirilmesinde de benzer bir mevzuat yapılmıştı.

Biz Ne Öneriyoruz?

DİSK/Genel-İş olarak güvenceli kamu istihdamını öneriyoruz. Taşeron şirket işçilerinin bu istihdamın yasal ifadesi olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d maddesi içine alınarak istihdam edilmelerini talep ediyoruz.

Belediyelerdeki şirket işçileri ile ilgili olarak belediye mevzuatında yer alan norm kadro uygulamasının değiştirilmesi; norm kadro yapma ve uygulama konusunda belediye meclisinin tek yetkili kılınması gerekmektedir. Belediyelerde güvenceli kamu istihdamını kurmak ve taşeron şirketlerin varlığına son vermek için belediye mevzuatı ile kamu ihale mevzuatında düzenleme yapılması zorunludur. Belediye şirketleri, belediyelerin hizmet alanları ile ilgili olmak kaydıyla ihale mevzuatından muaf tutulmalı ve belediyeler bu çerçevede serbestçe şirket kurabilmelidirler.

Ayrıca kadro mevzuatı yapılırken kadronun kazanılmış hak olarak değerlendirilmesini yaş, eğitim, sicil gibi ölçütlerle şirket işçilerine dönük bir seçme-eleme işleminin yapılmamasını talep ediyoruz. Yıllardır kamu hizmetlerinde taşeron şirket işçisi olarak istihdam edilen ancak kamu idarelerinin işçileri oldukları hukuken tescil edilen ve en son 2014 mevzuatı ile Devlet tarafından da kamu işçisi oldukları kabul edilen işçilere dönük yapılacak herhangi bir eleme meşru değildir, hukuki değildir.

Bu talebimiz Türkiye toplumunu 38 yıldır sınıfsal eşitsizlik batağına sürükleyen neo-liberal emek siyasetini -taşeron şirket işçilerini güvenceli kamu istihdamına kavuşturarak- terk etmenin ilk adımını atma talebidir. Bu büyük emek siyaseti dönüşümü siyasi ve sendikal hesaplara kurban edilmemelidir. Bu çağrımız Hükümet’e olduğu kadar tüm siyasi partilere de yapılan bir çağrıdır. Türkiye’de sınıfsal eşitsizlikleri gidermeyi hedefleyen her siyasi parti işe yeni bir emek siyasetinden ve güvenceli kamu istihdamından başlamak zorundadır.

Bu çerçevede başkanları görevden alınan belediyelerde iş akitleri sonlandırılan, OHAL ile ihraç edilen ya da taşeron şirketlerde yine bu kapsamda işten çıkarılan üyelerimize dönük hukuksuzlukların sona ermesini talep ediyoruz. Haklarında herhangi bir yargı kararı olmadan sadece idari işlemle açlığa terk edilen sendikamız üyelerinin işbaşı yaptırılması başlıca talebimizdir. Bu işçilere de güvence ve iş talep ediyoruz.

Güvenceli kamu istihdamı kamu hizmeti kavramını yeniden ele almayı, yeniden düzenlemeyi ve devleti eşitlik temelinde yeniden yapılandırmayı gerektirmektedir.

DİSK/Genel-İş olarak güvenceli kamu istihdamı talebimiz tüm yurttaşların başta eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere temel kamu hizmetlerine parasız erişme talebini de içermektedir. Bu çağa özgü insan haklarını güvence altına alan, sınıfsal eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya hedefli bir kamu hizmetinin ancak güvenceli kamu istihdamı ile olanaklı olduğunu, bu hizmetlerin kamu personeli eliyle verilmesinin eşyanın tabiatı gereği olduğunu düşünüyoruz.

 

Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!