Torba Yasa Taşerondan Yana!

SENDİKAMIZIN SOMA-TAŞERON-SOSYAL GÜVENLİK TORBA YASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ:

Bakanlar Kurulu, 30 Mayıs 2014 tarihinde yeni bir torba yasa tasarısı hazırlayarak TBMM’ye sevk etmiştir. Bu yasa tasarısında Soma faciasıyla gündeme gelen maden işçilerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi, bu faciada hayatını kaybeden ve zarar görenlere maddi yardımda bulunulması, ölüm aylığı bağlanması gibi düzenlemelerin yanı sıra daha önce Başkanlar Kurulumuzda sunumunu yaptığımız taşeronluğun asıl istihdam biçimi olmasına yönelik hükümler bulunmaktadır. Buna ilişkin tespit ve değerlendirmeler aşağıdadır:

1.Madencilerin çalışma koşullarına ilişkin iyileştirmeler ve acil olarak yapılması gereken düzenlemelerin kamuda taşeronluğu asıl çalışma biçimi haline getirecek düzenlemeler ile birlikte Meclise getirilmesi en hafifinden iyi niyetli bir yaklaşım değildir, fırsatçılıktır. Madenciler ile ilgili düzenlemeler acil olarak ayrı bir düzenleme ile ele alınmalıdır.
2. Bu yeni torba yasa, İş Kanununda bugüne kadar işçi lehine doğru olarak kurulmuş olan asıl işveren alt işveren ilişkisini ortadan kaldırılmakta, asıl işverenin yükümlülüklerini sınırlandırmakta, taşeronda çalıştırmayı istisna olmaktan çıkararak asıl istihdam biçimi olarak belirlemektedir.
3. Bu torba yasa, İş Yasasının 3. maddesindeki muvazaanın tespiti ve yaptırımını içeren hükümleri ortadan kaldırmaktadır.
4. Ana çalışma biçiminin taşeronluk olmasına hizmet eden ve muvazaalı olarak alt işverende işçi çalıştırılması halinde daha önce zayıf da olsa var olan tespit ve yaptırımları kaldıran bu düzenlemede olumlu sayılabilecek diğer düzenlemelerin makyaj niteliğinde olduğunun altını çizmek gerekir.
5. Bu torba yasa ile getirilen düzenlemede kamu kurumlarındaki alt işveren işçilerinin toplu sözleşme hakkı yine kısıtlıdır. Kamu kurumlarında iş alan alt işveren işyerlerinde toplu sözleşme yapılabilmesi; asıl işverenin üye olduğu kamu işveren sendikasının zorunlu taraf olması koşuluna bağlanmıştır. Alt işverenin bu sendikaya yetki vermesi halinde toplu sözleşme yapılabilecek, bu sözleşmeden doğan ücret ve sosyal haklar için bedel artışı fiyat farkı ödenebilecektir. Yapılan düzenleme toplu sözleşme hakkına, özerkliğine ve mevzuatına aykırıdır.
6. Tasarı ile alt işveren değişse bile aynı işte çalışmaya devam eden taşeron işçilerinin kıdem tazminatı ve izin haklarına ilişkin bazı düzenlemeler yapıldığı ifade edilmektedir. Oysa bu durumdaki taşeron işçilerinin kıdem ve izin hakları bugün de Yargıtay uygulamaları ile sağlanmaktadır.
7. Somada yaşananlardan Devlet sorumludur. Yapılan yardımların kaynağı hazine olmalıdır. İşsizlik Sigortası Fonundan harcama yapmak sorumluluktan kaçmak anlamına gelir. Bu fonun amacı bellidir. Bu yardımları fona ödetmek trajik biçimde bedeli işçilere ödetmek anlamına gelecektir.

Sendikamız, 60 maddelik yasa tasarısında aşağıdaki dört ana düzenlemeye kesinlikle karşı çıkmaktadır.

Birincisi, İş Yasasının 2. maddesi 8. fıkrasının tümüyle ortadan kaldırılarak taşeronluk konusunda yeni bir sisteme kapı açılmaktadır. Mevcut düzenleme asıl işvereni belirli işleri taşerona vermekle sınırlandırmaktadır. Bu fıkranın kaldırılması ile bu sınırlamalar kaldırılmakta ve işvereni bütün işleri taşerona vermekte serbest bırakmaktadır

İkincisi, İş Yasasının 3. maddesinin 2., 3., ve 4. fıkraları kaldırılmaktadır. Bu düzenlemeyle asıl işverenin taşeron işçi çalıştırmasına yönelik kısıtlamaların ihlali halinde yaptırımlar kaldırılmaktadır. Yaptırımın ortadan kaldırılması ile muvazaalı olarak taşeron işçi çalıştırmanın tespiti olanaksızlaşacaktır.

Üçüncüsü, Kamu İhale Yasasının 62. Maddesi (e) bendi değiştirilerek kamu kurumlarının taşeron işçi çalıştırmasının önündeki kısıtlamalar da bu sefer kamu ihale mevzuatından çıkarılmaktadır. Dolayısıyla bu maddenin de geri çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Dördüncüsü, Tasarının 13. maddesiyle taşeron şirketlerde bağıtlanacak toplu iş sözleşmeleri asıl işverenin kamu işveren sendikası üyesi olması ve taşeron şirketin kamu işveren sendikasını toplu iş sözleşmesi için yetkilendirmesi koşuluna bağlamıştır. Mevcut mevzuat ile oluşturulan sistemle ciddi olarak uyumsuz olan bu düzenlemenin geri çekilmesi ve kamu işveren sendikası aracılığını ortadan kaldırmanın sorunu çözeceğini düşünüyoruz.

Yukarıda saydığımız dört konuda Konfederasyonumuz DİSK, diğer işçi Konfederasyonlarıyla görüşmüş ve bir mutabakata varılmıştır.

Basın Açıklamaları
Taleplerimiz için İş Bıraktık
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan: Belediye İşçileri Olarak Sesimizi Yükseltiyoruz, Haklarımız İçin İş Bırakıyoruz!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulunun İzmir’de Büyükşehir Belediyesinin Temel Atma Töreninde Yaşanan Olaya İlişkin Açıklamasıdır
Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Van'da Asgari Ücret Açıklaması Yaptı
Kıdem Tazminatıma ve Emeklilik Hakkıma Dokunma! Torba Yasa Geri Çekilsin!
Artık Yeter! İşten Çıkarılmak İstemiyoruz!
Bakanlık Toplu Sözleşme Düzenini Dinamitlemiştir
Belediye Şirketlerinde KHK Dönemi Bitiyor
Kısa Çalışma Sana Düşmez!
Diyarbakır 2 No'lu Şube Başkanımız Tutuksuz Yargılansın
COVİD-19’dan Daha Tehlikeli Bir Belediye Yönetimi
Urla’daki Taşınmazımıza Yönelik Acele Kamulaştırma Kararı Kaldırıldı, Yanlıştan Dönüldü
El Konulan Arazimiz İçin Danıştay'a Başvurduk
Urla'daki Arazimizin Kamulaştırılmasıyla İlgili 12 Eylül Darbecilerinin El Koyduğu Binamız Önünde Basın Açıklaması Yaptık
İzmir Urla'daki Arazimiz Özelleştirilmek İçin Kamulaştırıldı
Ağrı Belediye Meclisi Toplu Sözleşme Haklarımızın İhlalini İstiyor
Belediye Başkanları Derhal Göreve İade Edilsin!
İşçinin Sendika Seçme Özgürlüğüne Saygı Gösterin!
Şişli Belediyesi'ndeki Eylem ile İlgili Açıklama
İzmir'de Belediye İşçisi Haklıdır
Siyasi İktidara İstanbul'dan da Seslendik
İzmir'de Genel-İş Siyasi İktidara Seslendi: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
ODTÜ’den Seslendik: Özgür Toplu Sözleşme Hakkı İstiyoruz
Ankara’dan Haykırdık: Ekonomik Krizin Yükünü Çekmeyeceğiz, Belediye Şirket İşçilerine Kadro İstiyoruz!
Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Ücret Güncellensin!
İlan Ediyoruz; Kadro Mücadelemiz Bitmedi !
Belediye Şirketlerine Geçişlerde Güvenlik Soruşturması Şartı Kaldırılsın
Güvenlik Soruşturması Engeline Hayır! İşsiz Kalmak İstemiyoruz!
Güvenlik Soruşturması ve Eski Hükümlülük Uygulaması İşçi Kıyımına Dönüştü
Farklı Fikirleri Yok Etmeye Çalışırsan Aldanırsın
Belediye İşçileri Kadro İçin Ayağa Kalktı
Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi Olmak İstiyoruz
Taşeronluk Sisteminin Faturasını Ödemeyeceğiz
İşten Atılan Üyelerimiz İçin Diyarbakır'dan Seslendik
Şişli’de Taşerona Geçit Yok
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
İktidarı Demokrasi ve Hukuk Devletinin Yoluna Dönmeye Davet Ediyoruz
Hukusuzluk Bitsin Artık!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Kadınlar Sözlerini Söylüyor
Hukuksuz Yargılamalardan Endişeliyiz!
Darbeciler Yenilecek Demokrasi ve Emek Kazanacak
Kayyum Halk İradesine Darbedir
Olağanüstü Hal Darbesine Hayır!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu: Bu Saldırı Demokrasiye Yapılmıştır!
Sosyal Güvenliğe Piyasa Darbesi: Zorunlu Bireysel Emeklilik
Darbe Girişimine Karşı Durduk Olağanüstü Halde Yaşamak İstemiyoruz!
Darbeye Karşı Daha Fazla Demokrasi
Sendikamız Genel Merkezi Önünde Süren Eyleme İlişkin Basına ve Kamuoyuna Açıklamamızdır
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısına Karşı Mücadeleye Çağırıyoruz.
Taşeron Şirket İşçilerine Kadro Aldatmacası
Köleci Çalışma Düzeni Getiren Yasa Tasarısı TBMM’den Geri Çekilmelidir!
Taşeron Şirket İşçileri İçin Asgari Ücret Artmadı..
Hükümete Soruyoruz!
Cizre’de Belediye İşcisi Ve Sendikamız Üyesi, 3 Çocuk Babası Mehmet Kaplan, Evinin Önünde Öldürüldü
Hükümetin 2016 Eylem Planına Karşı Emeğimizi Gasp Ettirmeyeceğiz!
Onurlu Bir Çalışma Yaşamı, Eşit Özgür Ve Demokratik Bir Türkiye
“Taşeron İşçilere Kadro Verilsin” Basın Açıklaması
Taşeronluk Sistemi Kaldırılsın! Tüm Taşeron İşçilere Kadro Verilsin!
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin Katledilmesini Nefretle Kınıyoruz!
Kadınlar 25 Kasım’da Yaşamı, Barışı Ve Özgürlüğü Savunuyor!
Tunceli Şube Başkanımız Erkan Yılmaz Derhal Serbest Bırakılsın
10 Ekim Ankara Katliamı’nın Birinci Ayında Kaybettiklerimizi Andık
Sendikamızdan Hopa’ya Yardım Eli
DİSK - KESK - TMMOB - TTB Ankara Bileşenleri: Savaşa Hayır, Barış Hemen Şimdi!
İlkemiz; Savaşa Ve Katliamlara Karşı, Barış, Demokrasi Ve Özgürlük Şiarı
Saray Darbesine Karşı Demokrasi, Barış Ve Adalet Mücadelesine!
Barışın Dili Savaşı Susturmalı!..
Cumhurbaşkanı Erken Seçim Zorlamasından Vazgeçmeli Hükümet Kurulmasının Önünü Açmalıdır!
Genel Başkanımız Kani Beko ve Genel Sekreterimiz Remzi Çalışkan Suruç’ta!
DİSK/Genel-İş Genel Yönetim Kurulu’nun DİSK Binasının Kapısının Zincirlenerek İşgal Edilmesiyle İlgili Basın Açıklamasıdır.
DİSK Yönetim Kurulu Adına Genel Başkan Kani Beko’nun DİSK’in Önünde Yaşanan Olaylara Dair Açıklaması
Taşeron İşçilere Kadro Verilmesi İle İlgili Yapılan Basın Açıklaması (15.05.2015):
Basın Açıklaması (12.03.2015)
Genel-İş Sendikamızın İstanbul Avrupa Bölgesi’nde Çalışan Oya Baydak’ın İş Akdinin Feshedilmesinin Ardından Disk Önünde Başlattığı Eyleme Yönelik Zorunlu Açıklamadır.
Özgecan Aslan Cinayeti Olağan Bir Cinayet Değildir!
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (03.02.2015)
Grev Haktır Yasaklanamaz! Metal İşçilerinin Grev Hakkı Derhal İade Edilmelidir! (01.02.2015)
DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası Grevi Basın Açıklaması (29.01.2015)
DİSK - KESK - TMMOB - TTB: Açıklanan Paket İş Cinayetlerini Durduramaz
DİSK - KESK - TMMOB - TTB AKP’nin Savaş Tezkerelerine “Hayır” Diyor
İş Sağlıgı Ve Güvenliği Yasası
Basın Açıklaması Duyurusu
Sendikamızın Basın Açıklaması
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi Yolumuzu Aydınlatıyor ve Mücadelemize Işık Tutuyor!
DİSK Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi: Taşeron Cumhuriyetine Karşı Demokratik Cumhuriyet!
Taşeronsuz Bir Türkiye İçin Mücadeleye Devam!
Torba Yasa Taşerondan Yana!
Epsu Genel Kurulu’nu Türkiye İşçi Sınıfı Adına Ve Disk/Genel-İş Sendikası Adına Saygıyla Selamlıyorum.
Yastayız
Abdullah Baştürk İşçi Edebiyatı Yarışması İle İlgili Önemli Duyuru
EPSU’dan Sendikamız DİSK/Genel-İş’e Soma’da Katledilen İşçiler İçin Başsağlığı ve Destek Mesajı
1 Mayıs ve İşçiye Taksim Saldırısı İle İlgili Sendikamızın Basın Açıklaması
Soma’daki İşçi Cinayeti ve Taşeronlaşmaya Karşı Üretimden Gelen Gücümüzü Kullanacağız!
Yastayız…
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
1 Mayıs Bildirisi
Gücünüz Yetmez; Kadına
Deniz, Yusuf, İnan, Mücadeleye Devam!
Halk Zulüm Karşısında Sinmedi, İktidar Korku İmparatorluğu Kuramayacağını Bir Kez Daha Gördü!
Ankara’da 1 Mayıs’ta Sıhhiyedeyiz!
Yatağan İşçileri Yalnız Değildir!