ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz

30/01/2018

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün hazırladığı Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2018 raporu yayımlandı. Rapora göre 2018 yılında da işsizlik yüksek düzeyde seyretmeye devam edecek, insana yakışır işler yetersiz kalacak.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder: “Küresel işsizlik sabitlenmiş olmakla birlikte, insana yakışır iş açığı yaygınlığını koruyor: Küresel ekonomi hala yeterli istihdam yaratmıyor. Çalışanların iş kalitesini artırmak ve büyümenin getirilerinin adil biçimde paylaşılmasını sağlamak için ilave çaba gerekli” diyor.

“Dünyada İstihdam ve Sosyal Görünüm: Eğilimler 2018” Raporuna Göre:

  • Küresel işsizlik 190 milyonun üzerinde seyretmeye devam ediyor

ILO'nun yeni tahminine göre, küresel işsizlik oranının 2018'de (2017’de yüzde 5,6 iken) yüzde 5,5'e düşmesi bekleniyor. Bu, üç yıldır artışta olan işsizlik için bir dönüm noktasını işaret etse de işgücündeki artış göz önünde bulundurulduğunda toplam işsiz sayısının 2018'de de 192 milyon civarında kalması öngörülüyor. 2019'da küresel işsizlik oranının değişmeden kalacağı, işsiz sayısının ise 1.3 milyon artacağı da tahminler arasında.

  • Korunmasız istihdam artıyor

Kendi hesabına çalışanlar veya aileye katkı için çalışan işçiler gibi istihdam gruplarının artacağı öngörülüyor. 2017'de işçilerin yaklaşık yüzde 42'sinin (1,4 milyar işçi) korunmasız istihdam biçimleri içerisinde olduğu tahmin ediliyordu. Mevcut veriler ise 2018 ve 2019'da bu grupta yılda 17 milyon kişi artış beklentisi getiriyor. Gelişmekte olan ülkelerde korunmasız istihdam her dört işçiden üçünü etkiliyor.

  • Çalışan yoksulluğundaki azalma umut vaat etmiyor

Küresel düzeyde, çalışma yaşamındaki yoksullukla mücadele konusunda düşük bir ilerleme kaydedildi. 2017'de, çalışma yaşamında aşırı yoksulluk yaygınlaştı ve 300 milyondan fazla işçi, kişi başına düşen günlük hane halkı geliri/tüketimi bakımından 1.90 ABD Dolarının altında kaldı.

Genel olarak, çalışan yoksulluğunun azaltılmasında kaydedilen ilerleme, işgücünün büyüme hızı karşısında yetersiz kalıyor. 2018'de gelişmekte olan ülkelerde 114 milyon çalışanın, yani istihdamdakilerin yüzde 40'ının, aşırı yoksullukla karşı karşıya kalacağı tahmin ediliyor.

2018 ve 2019’da aşırı yoksulluk içinde yer alan çalışanların 10 milyon kişi azalması bekleniyor.

  • Gelişmekte olan ülkelerde düşük nitelikli istihdam hala sorunların başında

Dünyanın çeşitli yerlerinde istihdam beklentileri değişiklik gösteriyor. Gelişmiş ülkelerin yüzde 5.5 oranıyla, işsizlik oranlarının düşüşte olduğu altıncı yılı görmeleri bekleniyor. Buna karşın, yükselen ülkeler, 2014 ve 2017 yılları arasında büyük ekonomik krizlerin de etkisiyle işsizlik oranlarında belirgin bir artış yaşadı. Ancak işsizlik oranının yüzde 5,5'e (2017'de yüzde 5,6'ydı) düşmesi bekleniyor.

Gelişmekte olan ülkelerde ise işsizliğin 2018 ve 2019’da yılda yarım milyon kişi artarak 5.3 oranında seyredeceği öngörülüyor.

Ayrıca yükselen ve gelişmekte olan pek çok ülkede, düşük-nitelikli istihdam ve çalışan yoksulluğunun başlıca sorunlar olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

  • İşgücü içerisindeki eşitsizlikler devam ediyor

Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikler bunların başında geliyor. Kadınların işgücüne katılımı erkeklere kıyasla yaklaşık yüzde 26 daha düşük. Ayrıca Kadınlar işgücüne katılsa erkeklere göre iş bulma olasılığı da daha düşük.

Kuzey Afrika ve Arap ülkelerinde kadınların erkeklere kıyasla işsiz kalma ihtimalleri iki kat daha fazla.  İstihdamda yer alan kadınlar için ise sektör, meslek, istihdam biçimi gibi ayrıştırıcı engeller ortaya çıkıyor, böylece kadınlar nitelikli istihdam olanaklarına sınırlı düzeyde erişebiliyor.

Gençler için istihdam olanaklarının azlığı ise küresel düzeyde diğer bir sorunlu alanı teşkil ediyor. Gençlerin yetişkinlere kıyasla iş bulma ihtimalleri daha düşük ve genç işsizliği, yüzde 4.3 olan yetişkin işsizliğinin neredeyse üç katı olarak yüzde 13 düzeyinde. Kuzey Afrika’da işgücüne dahil olan gençlerin neredeyse yüzde 30’u işsizlikle karşı karşıya. Ayrıca, gençler arasında cinsiyet eşitsizliği yüksek düzeylerde, bu da cinsiyete dayalı eşitsizliğin kapanması için umut vaat etmiyor.

  • Hizmet sektörü işlerin niteliğine olumsuz etki edebilir

Tüm gelir grupları içinde servis sektöründe istihdam edilenlerin sayısı artışta görünmektedir. Bir yandan tarımda istihdam uzun dönemli düşüşüne devam etmektedir. Ayrıca, imalat sanayiinde istihdamın üst ve orta gelir grubunda ve gelişmiş ülkelerde düşüşe devam etmesi; düşük gelir grubunda ise marjinal bir artış göstermesi bekleniyor.

Tarımdan çıkan işçiler genel olarak hizmetler sektöründe iş bulduklarından ve hizmet sektöründe çalışma koşullarının sanayiye kıyasla daha güvencesiz olmasından dolayı, bu durum, kayıt dışı çalışma ve güvencesiz istihdamın azaltılması yönündeki ilerlemeye olumsuz etkide bulunabilir.

  • İşgücünün yaş ortalaması artacak

Artan ortalama yaşam süresi ve düşen doğum oranlarına bakıldığında, küresel nüfus artışının yavaşladığı ve bunun birkaç on yıl daha böyle gideceği öngörülüyor. Bunun en başta ortaya çıkacak sonucunun, küresel işgücünün hızla artan emekliler havuzunu telafi etmede yetersiz kalacağı olması bekleniyor.

Bu ayrıca işgücünde da yaş ortalaması artışı anlamına gelecek. Küresel düzeyde işgücünün yaş ortalamasının 2017’de 40 iken 2030 yılında 41 olması bekleniyor.

 

Kaynak: http://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_615726/lang--tr/index.htm

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_615672.pdf

 

ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Dünya Emek Hareketi
ITUC: İşçi Hakları Çöküyor, Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
EPSU'dan Genç İşçiler Raporu
L20: İşçiler Halklara Refah, Gezegene Koruma Talep Ediyor!
ITUC: Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasında
Uzun Çalışma Süreleri, Stres, Tükenmişlik ve Verimsizlik Yaratıyor!
Torba Yasa'ya Karşı EPSU'dan Dayanışma Mesajı
İran Enerji Sektöründe Büyük Grev Dalgası
Uluslararası Af Örgütü: Sağlık İşçileri Korkunç Ölü Sayıları İle Karşı Karşıya
Birleşmiş Milletler: Çalışma Yaşamı Aynı Kalamaz
Küresel Sendikal Haklar Raporunda Türkiye İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke Arasındaki Yerini Korudu
ETUC: Covid-19 Meslek Hastalığı Kapsamına Alınmalı
Uluslararası Sendikal Dayanışma Sonuç Verdi
Fransa Emeklilik Reformu: Sendikalar ve Hükümet Karşı Karşıya
Dünyada Sosyal Koruma Önlemleri
Sendikalar ve İşçilerin Covid-19 Salgını Sürecinde Mücadelesinden…
TEK DÜNYA TEK 1 MAYIS: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence
ETUC: Salgın ve Salgının Neden Olduğu Kriz İşçilerin Sırtına Yüklenemez
Küresel Araştırma: Coronavirüs ve İşçiler
İtalya Örneği: Sermayenin İhtiyaçlarına Değil Halkın Sağlığına Odaklanalım
Sendikalardan G20 Hükümetlerine Eylem Çağrısı
EPSU 8 Mart’ı Kadının Sağlık Hakkına İthaf Etti
ILO: Krizle Mücadelede Uluslararası ve Etkili Bir Politikaya İhtiyaç Var
2020 Yılında 2,5 Milyon Yeni İşsiz
Ukrayna Sendikalarının Yanındayız: Hükümetin Yasa Tasarısı Geri Çekilsin!
Hindistan İşçi Sınıfı Ayakta
Kapitalizmin Dikişleri Patlıyor mu?
İşçilerin Mücadelesinden Tarihe Bakarken Fransa
Öleceğim, Kaçış Yok...
Güney Afrika’da Belediye İşçileri Greve Çıktı!
EPSU Yürütme Kurulu Toplantısına Katıldık
Yunanistan’da İşçiler Hayatı Durdurdu
PSI ve EPSU’dan İşinden Edilen Aliağa Belediyesi İşçileri İçin Dayanışma Mesajı
Mayıs-Haziran 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
Türkiye, İşçiler İçin En Kötü 10 Ülke İçinde Yer Almaya Devam Ediyor
Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?
ILO'da Görüşülecek Türkiye Raporu
Kadınlar 8 Mart’ta Tüm Dünyada Dayanışmayı Büyüttü
Mart-Nisan 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
2018 Yılında Dünyada Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Örnekleri
Medya Uzmanları Toplantısında Brexit ve Sosyal Medya Konuşuldu
Ocak-Şubat 2019'da Dünyadan İşçi Eylemleri
ILO 100 Yaşında!
EPSU: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarımızın Merkezindedir
Belçika'da İşçiler Hayatı Durdurdu
Dünya Sosyal Adalet Günü
ILO: Kötü Çalışma Koşulları Küresel İşgücü İçin En Büyük Sorun!
ILO’da Çalışanları Kim Temsil Edecek?
Venezuela Halkının Haklarına Saygı Duyun
Çalışma Yaşamının Geleceği
Tarihin En Büyük Grevi!
Macaristan'da İşçiler Meydanlarda Hak Aradılar
ILO: Dünyada 164 Milyon Göçmen İşçi Var
Küresel Ücret Artışı 2008'den Bu Yana En Düşük Seviyede
İskoçya’da ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ Talepleri Gerçekleşmeyen Kadınlar Grevde!
Nelson Mandela Barış Zirvesi
107. Uluslararası Çalışma Konferansında; İnsan Onuruna Yakışır İş, Şiddet ve Tacizden Arındırılmış İşyeri Vurgusu
Avusturya’da 100 Bin İşçi Sokağa Çıktı!
ILO: Memur-Sen Çalışanları Temsil Edemez
Türkiye İşçi Hakları Açısından En Kötü 10 Ülke Arasında
Fransa’da Binlerce Kamu Çalışanı Greve Çıktı
İngiltere ve Finlandiya’da Akademisyenler Grevde
Norveç’te Çöp Hizmetleri Özel Sektörün Elinden Alınıyor!
Almanya Metal İşçileri Kazandı!
Finlandiya İşçileri İşsizlerin Hakları İçin Greve Çıktı!
ILO: İşsizlik 2018'de de Yüksek, İnsana Yakışır İşler Yetersiz
Davos’a Protestolar Damga Vurdu
Brezilya İşçileri Metro Özelleştirmesine Karşı Greve Çıktı
Yunanistan Genel Grevde!
Almanya Metal İşçileri “Daha Az Çalışma, Daha Çok Ücret” Diyor
ITUC Uluslararası Göçmenler Günü Bildirisi Yayımladı
Yunanistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıkıyor
ILO’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı: Çalışma Yaşamı Engellilerin Tam Katılımını Sağlamalıdır
Genel Başkanımız PSI Kongresi'nde Konuştu
Türkiye Eşitsizlikte Birinci!
Hindistan'da 1 Milyon Çalışan İş Bıraktı
Arjantin ve Brezilya Direnişte
Şili Halkı Bireysel Emeklilik Sisteminden Kurtulmaya Kararlı
Hizmetler Belediyelere!
ITUC-ETUC Türkiye Ziyareti ve Sendikalarla Ortak Bildiri
Emek Gazetesi'nden Derleme (Ocak, Şubat 2017)
“Barış Arıyorsan Adalet Ek”
Dünya İşçi Sınıfı 2016 Yılını Mücadele ile Geçirdi
Emek Gazetesi'nden Derleme (Kasım, Aralık 2016)
Ücretlerde Dünya Hali
Sendikal Haklarda Dünya Hali
Mesai Dışında Çevrimdışı Kalma Hakkı
Avrupa İşçileri Mücadelede
Uluslararası Sendikalardan Açıklama: Görüşmeler durdurulsun – TiSA müzakereleri sona ersin
Güvencesiz Çalışmaya Karşı IndustriALL Sendikaları Sokağa Çıktı!
7 Ekim Dünya İnsana Yakışır İş Günü
2000 – 2014 Yılları Arasında Suyun Yeniden Belediyeleştirilmesi Vaka Sayısı 180’e Ulaştı
Avrupalı Sendikalar 23 Haziran KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ’nde Kamu Hizmetlerinin Ticarileşmesine ‘HAYIR’ Dedi
Avrupalı işçilerden mültecilere kışlık yardım
Sendikaların G20 hükümetlerine önerileri
Dünya sendikaları G20 öncesinde buluştu
Fransız Sendikalar Konfederasyonu CGT’nin Paris Katliamı’na ilişkin açıklaması
ETUC: “Avrupa ve Türkiye insani krizle baş etmeyi başaramadı!”
Emek Gazetesi'nden Derleme (Temmuz, Ağustos 2016)
İnsanlığın Durumu: 167 Ülkede 45.8 Milyon Köle Yaşıyor
Hindistan İşçi Sınıfı Genel Greve Çıktı
Dünya Gençliği: 73 Milyon İşsiz, 160 Milyon Yoksul
20 Haziran Dünya Mülteci Günü: Suriyeli Göçmenler
7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde Avrupalı Sendikalar Grevdeydi!
Avrupalı Sendikalar Hakları İçin Sokakta!