Uluslararası Çalışma Konferansında Ne Oldu?

26/06/2019

Uluslararası Çalışma Konferansı 2019: Daha Aydınlık Bir Gelecek İçin

108. Uluslararası Çalışma Konferansı 10-21 Haziran tarihleri arasında Cenevre’de düzenlendi. Konferans’ta her yıl olduğu gibi çalışma hayatına ilişkin tartışmalar yer aldı. Özellikle “İstihdamın Geleceği” ve “İşyerinde Şiddet ve Taciz” konuları ön plana çıktı. Türkiye, örgütlenme özgürlüğü ihlalleri nedeniyle Aplikasyon Komitesi’nde tartışıldı.

Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerden hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığı konferansa DİSK Genel Sekreter Cafer Konca ve DİSK Yönetim Kurulu üyesi Alaaddin Sarı, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) heyeti içinde katıldı.

Konferansın ana teması olan işin geleceği konusunun temelini Çalışma Yaşamının Geleceği Küresel Komisyonu tarafından hazırlanan ve konferans öncesinde yayımlanan “Daha Aydınlık Bir Gelecek İçin İşin Geleceği” başlıklı rapor oluşturdu. Konferansta değerlendirilen rapor çalışma hayatının gelecekte nasıl olması gerektiğini ve bu hedeflere ulaşmak için neler yapılması gerektiğini inceliyor.

ILO Uzmanlar Komitesi’nden Türk Hükümetine: Örgütlenme Özgürlüğünü Güvence Altına Alın

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Uzmanlar Komitesi’nin Uluslararası Çalışma Konferansı’nda görüşülen Türkiye raporunda medeni haklara riayet etmenin örgütlenme özgürlüğünün vazgeçilmez temel önkoşulu olduğu, işçi örgütlerinin kurulması, üye olunması ve faaliyet göstermesi üzerindeki kısıtlamaların endişe verici olduğunu ifade etti.

Yürütülen görüşme ve tartışmalar ışığında Komite, hükümetten aşağıdaki konularda adım atmasını ve kaydettiği ilerlemeleri Uzmanlar Komitesinin Kasım 2019'daki toplantısına sunmasını talep etti:

 • Örgütlenme özgürlüğünün -hangi sendikaya üye olunduğuna bakılmaksızın-güvence altına alınabilmesi için medeni haklara riayet edilen normal koşullarda ve şiddet, baskı ile tehditlerin olmadığı bir iklimde uygulanabilmesinin sağlanabilmesi yönünde her türlü uygun önlemin alınması;
 • İşçi ve işveren örgütlerinin ve onların üyelerinin olağan yargı işlemlerinden ve hukuki süreçlerinden faydalanabilmesinin güvence altına alınması;
 • Herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan -kamu sektörü dâhil olmak üzere- bütün işçilerin, ILO sözleşmesine uygun biçimde yasalar ve uygulamalar düzeyinde, örgütlenme özgürlüğünden faydalanabilmesi için 4688 sayılı yasanın, en fazla temsile haiz işçi ve işveren örgütleriyle istişare ederek, gözden geçirilmesi;
 • 5 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin işçi ve işveren örgütlerini kapsam dışında bırakacak şekilde yenilenmesi;
 • Sendikaların kapatılması işleminin sadece mahkeme kararı sonucunda yapılması ve savunma hakkının bağımsız yargı aracılığıyla tamamen güvence altına alınması. 

Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncü Yıl Bildirgesi 2019,

ILO Yüzüncü Yıl Konferansı , Çalışma Yaşamının Geleceğine ilişkin ILO Yüzüncüyıl Bildirgesi’nin kabul edilmesiyle sona erdi.

Bildirgenin amacı, çalışma yaşamının geleceğine insan merkezli bir bakış açısı ile tüm çalışanların yeterli şekilde korunmasını sağlamak için çalışma yaşamı kurumlarını güçlendirmek, tam ve üretken istihdamı teşvik etmek, insanların çalışma yaşamındaki değişimlerden faydalanmalarını sağlamak. Belirlenen eylem alanları şunlar:

 • Fırsatlar ve muamele konusunda toplumsal cinsiyet eşitliğinin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi
 • Herkes için etkili hayat boyu öğrenme ve nitelikli eğitim
 • Kapsamlı ve sürdürülebilir sosyal korumaya evrensel erişim
 • İşçilerin temel haklarına saygı
 • Yeterli asgari ücret
 • Çalışma süresinde azami sınırlar
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik
 • İnsana yakışır işi teşvik eden ve verimliliği artıran politikalar
 • Uygun gizlilik ve kişisel verilerin korunmasını sağlayan ve platform çalışması da dahil işin dijital dönüşümüyle ilgili çalışma yaşamındaki zorluk ve fırsatlara cevap veren politika ve önlemler.

İşyerinde Şiddet ve Tacize Karşı İlk Uluslararası Sözleşme

Konferansın bu seneki en önemli konularından biri “İşyerinde Şiddet Ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi” oldu.

Şiddet ve Taciz Sözleşmesi 2019 ile Şiddet ve Taciz Tavsiye Kararı 2019, Yüzüncüyıl Uluslararası Çalışma Konferansı’nın sonuncu gününde delegeler tarafından kabul edildi. Sözleşme 439 kabul, 7 red ve 30 çekimser oyla; Tavsiye Kararı ise 397 kabul, 12 red ve 44 çekimser oyla kabul edildi. Sözleşmeye göre,

-Çalışma yaşamındaki şiddet ve tacizin “insan hakları ihlali veya istismarı teşkil edebilir ve fırsat eşitliğine bir tehdittir, kabul edilemez ve insana yakışır işle bağdaşmamaktadır.

- “Şiddet ve taciz”, “fiziksel, psikolojik, cinsel veya ekonomik zararı amaçlayan, bunlarla neticelenen veya neticelenmesi muhtemel olan” davranış, uygulama veya tehditlerdir.

-Üye devletlerin“ genel bir sıfır tolerans ortamı” yaratma sorumlulukları vardır.

-Sözleşmeden kaynaklanan statülerine bakmaksızın, işçi ve çalışanlar korunmalıdır. Bu, eğitimdeki kişileri, stajyer ve çırakları, istihdamı sonlandırılan işçileri, gönüllüleri, iş arayanları ve iş başvurusunda bulunanları da kapsamaktadır.

-Çalışma yaşamında herkesin şiddet ve tacizden masun olma hakkı vardır.

Sözleşme, iki üye devletin onaylamasından 12 ay sonra yürürlüğe girecek. Hukuken bağlayıcı olmayan Tavsiye Kararı, Sözleşme’nin nasıl uygulamaya konulacağına ilişkin rehberlik sağlıyor.

Kaynak: https://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_711541/lang--tr/index.htm