Genel Kurul Karar Verdi: Halk İçin Demokrasiyi Türkiye İşçi Sınıfı Kuracak

27/08/2019

17. Genel Kurulumuz üç gün süren kongre sürecinin sonunda çalışmalarını başarıyla tamamlanarak yeni dönemde izleyeceği politikalara ilişkin alınan kararları açıkladı.

Önümüzdeki Dönem Politikalarımız

Sendikamız Genel-İş, kurulduğu 1962 yılından bugüne kadar her türlü baskı ve engellemelere rağmen, başta belediye işçileri olmak üzere tüm genel işler işkolundaki işçilerin, ekonomik, sosyal ve siyasal hakları için mücadelesine kararlı bir şekilde devam etmektedir.

Sendikamız, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerine ve kurucularımızın onurlu mirasına sıkı sıkıya bağlı olarak 17. Genel Kurulu’na ulaşmıştır.

Sendikamız Genel-İş, ülkemizdeki işbirlikçi, yandaş, bürokratik, gerici sendikal anlayışlar karşısında; sermayeden, devletten, işverenlerden bağımsız olarak; mücadeleci demokratik sınıf sendikacılığı temelinde, işçilerin birliğine ve dünya halklarının kardeşliğine inanan sendikal anlayışı ile genel işler işkolundaki tüm işçilerin gerçek temsilcisi olduğunu ilan eder.

Bu sorumlulukla 17. Genel Kurulumuz, önümüzdeki dönemde sendikal mücadelemize yol gösterici olması amacıyla almış olduğu kararları Türkiye işçi sınıfına ilan eder.

Sendikamız,

 • Kapitalist üretim ilişkilerinin ve emperyalist devletlerin dünyamıza ve halklara dayattığı açlık, yoksulluk ve savaş politikalarına karşı işçi sınıfının enternasyonal birliğinin parçası olarak her türlü mücadeleyi kararlıca sürdüreceğini,
 • “Halk için demokrasiyi Türkiye işçi sınıfı kuracak” şiarıyla toplanan Genel Kurulumuz, demokrasi ve emek mücadelesini birlikte ele alarak, barış ve kardeşlik temelinde, bağımsız demokratik Türkiye mücadelesini kararlıca sürdüreceğini,
 • Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi altında baskılara, sürgünlere, işten atmalara, gözaltılara, tutuklamalara rağmen, halkımız için gerçek bir demokrasinin inşa edilmesi için mücadeleyi sürdüreceğini,
 • Halk iradesinin yok sayılması anlamına gelen seçilmiş belediye yönetimlerinin görevden uzaklaştırılması karşısında durarak halk iradesini savunmaya devam edeceğini,
 • Havamıza, suyumuza, toprağımıza göz koyan kapitalizmin yağmacı, rantçı doğa sömürüsüne karşı doğayı savunarak, yaşam hakkımızın ve geleceğimizin elimizden alınmasına izin vermeyeceğini,
 • Ülkemizdeki göçmen ve mültecilere yönelik ırkçı ve ayrımcı bakış açısı karşısında durarak, işçi sınıfının bir parçası olan bu işçilerin güvencesiz ve ucuz iş gücü olarak görülmesi karşısında, sendikal ve sosyal güvenlik haklarının sağlanması için mücadele edeceğini,
 • Siyasal iktidarın ve sermayenin, ekonomik krizin yükünü işçi sınıfı ve emekçi halkın sırtına yıkma girişimleri karşısında durarak kriz fırsatçılığı yapılmasına izin vermeyeceğini,
 • İşçi sınıfı ve emekçiler üzerindeki vergi yükünün azaltılması ve adil bir vergi sisteminin kurulması için mücadele edeceğini, vergi teşvikleri ve aflar yoluyla sermayeye kaynak transferleri yapılmasının karşısında duracağını,
 • İşsizlik Sigortası Fonu’nun yağmalanmasına, siyasal iktidarın ve sermayenin kaynağı olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini, işsizlik fonunun kapsamının genişletilerek amacına uygun bir şekilde kullanılması için mücadele edeceğini,
 • Sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki her türlü engellerin kaldırılması ve KHK ile geçiş yapan işçiler başta olmak üzere tüm işçilerin özgür toplu sözleşme ve grev hakkını elde edebilmesi için mücadele edeceğini,
 • Kıdem tazminatı hakkımızın kırmızı çizgimiz olduğunu belirterek, bu hakkımızın fona devredilmesine karşı üretimden gelen gücümüzü birlik ve dayanışmayla güçlendirerek mücadele edeceğini,
 • Sosyal güvenliğin tasfiye edilme politikalarından birisi olan zorunlu BES uygulaması karşısında kamusal emeklilik hakkımıza sahip çıkarak emeklilikte yaşa takılanların mücadelesine omuz vereceğini,
 • KHK’lar ve OHAL hukuku uygulamaları ile haksız ve hukuksuz bir biçimde işten çıkarılan üyelerimizin işlerine geri dönebilmesi için mücadele ve dayanışmayı büyüteceğini,
 • İşyerleri başta olmak üzere hayatın her alanında kadınlara yönelik ayrımcı ve eşitsiz uygulamaların karşısında durarak toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde sendikal çalışmalarımızda kadın temsiliyetini geliştiren politikaları hayata geçireceğini,
 • Taşerondan kadroya geçiş uygulamasında belediye işçilerine yapılan ayrımcılığın sona erdirilmesi ve eşit haklar temelinde gerçek bir kadro hakkı için mücadele edeceğini,
 • İşkolumuzdaki işçilerin gerçek sendikası olma sorumluluğuyla, başta sendikasız işçiler olmak üzere işkolumuzdaki tüm işçileri örgütleme seferberliği başlatacağını,

İlan Eder…