Kumluca Belediyesi’nde Neler Yaşanıyor?

Son günlerde Kumluca Belediyesindeki üyelerimizin artan sorunları ve belediye tarafından yapılan hukuk dışı uygulamaların yarattığı rahatsızlık, bu durumun kamuoyuyla paylaşılmasını zaruri hale getirmiştir. Kumluca Belediyesinde bugün gelinen noktadaki sorunların süreç içerisindeki gelişimi şöyle olmuştur:

Kumluca Belediyesinde çalışan kadrolu işçiler Sendikamıza üye olmuş; Sendikamız bakanlıktan toplu sözleşme yetki belgesi almış ve işvereni görüşmeye çağırmıştır. Ama ne yazık ki belediye yönetimi Sendikamızla toplu iş sözleşmesi görüşmelerine hiç katılmamıştır. Üstelik Sendikamıza üye olan işçilere, Genel-İş’ten istifa etmeleri için büyük baskı uygulamıştır. Bu doğrultuda Sendikamızdan istifa edenlerin ücretlerine rüşvet gibi zam yapıp üyelerimize ise asgari ücret verilmesi baskının dozunun artıp ekonomik şiddet boyutuna ulaştığının da kanıtıdır. Ama sendikamıza üye olan, sendikal hak ve özgürlükleri için direnen çoğu işçi arkadaşımız sendikamızdan istifa etmemiştir.

TİS görüşmelerine yanaşmayan belediye yönetimi karşısında Sendikamız yasal hakkını kullanarak 29.08.2022 tarihinde grev kararını almış ve üyelerimizle birlikte belediye binasına duyurusunu asmıştır. Çalışma Bakanlığı 6 Eylül tarihinde işyerinde grev oylaması yapma kararını taraflara bildirmesinin ardından ise sendika temsilcimizin de aralarında olduğu 8 üyemiz sürgün edildi, iki üyemiz ise hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı.

Belediye Yönetimi Suç İşliyor

Sendika ve toplu iş sözleşmesi hakkı Anayasal ve yasal haktır. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 118. Maddesi sendikal faaliyetlerin engellenmesi karşısında yaptırımlar getirmiştir.

“Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya, sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.”

Kumluca Belediye Başkanı ve bürokratları açıkça suç işlemektedir.

İşveren "Eşit Davranma Borcu" Kuralını İhlal Etmiş ve İşçiler Arasında Ayrımcılık Yapmıştır

İş Kanunu işverenin çalışanları arasında eşit davranma borcunu düzenlemiş ve ayrımcılık yapmasını kesin olarak yasaklamıştır. Buna maruz kalan işçiler ayrımcılık tazminatı talep edebilirler ve ayrımcılığa maruz kaldığı her hakkı talep edebilirler. Ayrıca kamu görevini ifa eden başkan ve yöneticiler de hukuksuz uygulamalarından dolayı kamuyu zarara uğratmaları nedeniyle doğacak tazmin ve zararlardan şahsen sorumludur.

Kumluca Belediyesinde çalışan işçiler arasında yıllardır ayrımcılık yapılmaktadır. Sendikamız geçmiş dönem dahil olmak üzere tüm üyelerimiz için ayrımcılık tazminatı davasını en kısa zamanda açacaktır.

İşveren Tek Taraflı Olarak İşçilerin İş Sözleşmesinden Doğan Haklarını İhlal Etmiş, Borçlarını Ödememiştir

İşçilerin yıllar önce kazanmış olduğu haklar belediye yönetimince keyfiyetle ortadan kaldırılmış hatta işçilerin günlük ücretleri de düşürülmüştür. Bugüne kadar işçilerin belediyeden birçok alacağı bulunmaktadır. Bu konuda da yine başkan ve yöneticilerin şahsi sorumluluğu bulunmaktadır. İşçilerin geriye dönük alacaklarının son kuruşuna kadar ödenmesi için yasal süreç başlamıştır.

Keyfiyetle belediyeyi yöneten, emeğin değerini yok sayan, sendikal hak ve özgürlükleri hiçe sayan bir belediye yönetimi ile karşı karşıyayız. İkramiyelerin ödenmediği, işçilerin günlük ücretlerinin yasaya aykırı bir biçimde işveren tarafından düşürüldüğü, fazla mesai ve tatil günleri çalışmalarının da ödenmediği kuralsız çalışmanın ve emek sömürüsünün hâkim olduğu bir çalışma düzeni isteyen belediye yönetimi karşısında sendikal hak ve özgürlüklerimizi sonuna kadar savunacağız.

Sosyal demokrat bir belediyecilik anlayışında işçilerin hak ettiği insanca yaşayabileceği ücreti vermek ve sendikal hak ve özgürlüklere saygı duymak bir zorunluluktur.

Sendikamızdan istifa etmeleri için işçilere baskı yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu’nun, seçim öncesi söylediği; “sendikasız işçi kardeşlerimizin hepsinin sendikal haklarını kazanması için mücadele edeceğiz, bunlar için size söz veriyorum.” sözünün gereğini yerine getirmesi için bir kez daha hatırlatmada bulunuyoruz.

Taleplerimiz kabul edilinceye kadar mücadelemizi daha da büyüteceğiz.