Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü Karnesi

Çalışma hayatıyla ilgili uluslararası asgari standartlar oluşturan ve işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üç taraflı bir örgüt olan Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 105. Uluslararası Çalışma Konferansı 30 Mayıs-10 Haziran 2016 tarihleri arasında Cenevre’de toplanıyor.

Konferansa DİSK adına DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Alaaddin Sarı, Lastik İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Lastik İş Toplu Sözleşme ve Eğitim Dairesi Müdürü Üzeyir Ataman ve DİSK Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Kıvanç Eliaçık katılacak.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi’nin (DİSK-AR), konuyla ilgili olarak hazırladığı rapor aşağıdadır.

ÖZET
Türkiye’nin ILO Karnesi Zayıf!
Türkiye ILO Sözleşmelerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 105. Uluslararası Çalışma Konferansı 30 Mayıs-10 Haziran 2016 tarihleri arasında Cenevre’de toplanıyor.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) çalışma hayatıyla ilgili uluslararası asgari standartlar oluşturan ve işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üç taraflı bir örgüt.
Uluslararası Çalışma Konferansı sırasında üye ülkelerin ILO sözleşmelerine uyumu ve çalışma haklarına ilişkin ihlaller denetleniyor.
Türkiye 1932 yılından bu yana ILO üyesi. Ancak Türkiye’nin ILO Sözleşmelerine uyum karnesi zayıf. Türkiye, özellikle sendikal haklara ilişkin ILO sözleşmelerini yoğun biçimde ihlal ediyor.
Onaylanan ILO sözleşmeleri Anayasanın 90. Maddesine göre iç hukukun üstünde yer alıyor. Uyuşmazlık durumunda öncelikle ILO sözleşmelerinin uygulanması gerekiyor.
ILO sözleşmelerinin sadece yüzde 31’ini onaylayan Türkiye, ILO sözleşmelerini en çok ihlal eden ülkeler arasında yer alıyor.
Türkiye sık sık ILO denetim organları olan Uzmanlar Komitesi ve Aplikasyon Komitesi raporlarında ve gündeminde yer alıyor.
1995-2015 arasında Türkiye 14 kez Aplikasyon Komitesi gündemine alınan Türkiye, AKP hükümetleri döneminde ise yedi kez Aplikasyon Komitesinde incelenmeye alınmıştır. AKP döneminde Aplikasyon Komitesi gündemine alınma gerekçelerinden 6’sı sendikal haklara ilişkin 87 ve 98 sayılı sözleşmelerinin ihlali nedeniyledir
Türkiye 2005-2015 arasında ILO sözleşmelerini ihlal ettiği için Aplikasyon Komitesi gündemine en çok alınan ilk 5 ülke arasında. Türkiye sendikal hak ihlallerinde Belarus, Guatemala, İran ve Myanmar ile aynı kategoride yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN ILO KARNESİ

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 105. Uluslararası Çalışma Konferansı 30 Mayıs-10 Haziran 2016 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan üç taraflı, üçlülük ilkesine dayalı bir örgüt olan ILO 1919 yılında kuruldu. Çalışma hayatına ilişkin uluslararası asgari standartlar getiren sözleşmeler kabul eden ve bunların denetimini yapan ILO’nun 187 üyesi bulunuyor. Türkiye 1932 yılından bu yana ILO üyesi. Uluslararası Çalışma Konferansı ILO’nun en üst organı ve uluslararası çalışma parlamentosu niteliğinde. Konferansa her üye ülkeden bir işçi, bir işveren ve iki hükümet delegesi katılıyor. Konferansta uluslararası çalışma sözleşmeleri kabul ediliyor ve bu sözleşmelere ilişkin üye ülkelerin uygulamalarına ve ihlallerine ilişkin denetim yapılıyor.

Tablo 1: Temel ILO Sözleşmeleri

ILO bugüne değin uluslararası çalışma standartlarına ilişkin 189 sözleşme ve 204 tavsiye kararı kabul etti. Bu sözleşme ve tavsiye kararları uluslararası çalışma hukukunun asgari standartlarını oluşturuyor.

Çalışma hayatının çeşitli yönlerine ilişkin standartlar oluşturan ILO sözleşmelerinin sekizi temel ILO sözleşmeleri olarak kabul ediliyor. 8 Temel Sözleşme sendikal haklardan ayrımcılığa, zorla çalıştırmadan, çocuk işçiliğine kadar çalışma hayatının en hassas yönlerine ilişkin standartlar getiriyor. Sekiz temel ILO sözleşmesi çalışma hayatında temel ve öncelikli insan haklarını kapsıyor (Tablo 1).

Türkiye Tarafından Onaylanan ILO Sözleşmeleri
Türkiye bugüne değin 189 sözleşmenin 59’unu onaylamış olup bu sözleşmelerin 53’ü yürürlüktedir. Türkiye’nin ILO sözleşmelerini onaylama oranı yüzde 31’dir (Grafik 1). Türkiye’nin ILO sözleşmelerini onaylama oranı son yıllarda artmış olmakla birlikte sözleşmelerin uygulanması konusunda ciddi sorunlar ve ihlaller devam etmektedir.

Grafik 1: Türkiye’nin ILO Sözleşmelerini Onay Durumu

Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olsa da 1932-1946 arasında sadece bir sözleşme onaylandı. 1946-1959 döneminde ise 11 ILO sözleşmesi onaylandı. Bu sözleşmeler arasında 98 sayılı Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi de yer aldı. 1960-1980 döneminde 15 ILO sözleşmesi onaylandı. 1980’den günümüze ise 32 sözleşme kabul edildi. Türkiye ILO’nun 1948 tarihli ve 87 Sayılı Sendikalaşma Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesini kabulünden 44 yıl sonra 1992 yılında onayladı.

ILO sözleşmeleri temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmeler arasında olduğu için Anayasanın 90. Maddesi gereğince kanunların üstünde yer alıyor. Kanunlarla ILO sözleşmelerinin aynı konuda farklı hüküm içermesi durumunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda ILO sözleşmelerinin ve ILO denetim organları kararlarının esas alınması gerekiyor.

Tablo 2: Dönemlere Göre Onaylanan ILO Sözleşmeleri

ILO Denetim Organlarında Türkiye’nin Durumu

ILO sözleşmelerine ilişkin denetim süreci raporlara dayalı yıllık düzenli denetim ve şikayetlere bağlı denetim olmak üzere iki kategoride yapılmaktadır. Raporlara dayalı denetim Sözleşme ve Tavsiyelerin Uygulanması Uzmanlar Komitesi) ile Standartların Uygulanması Konferans Komitesi (Aplikasyon Komitesi) tarafından yapılmaktadır. Şikayete bağlı denetim sürecinin en önemli organı ise Sendika Özgürlüğü Komitesi SÖK’tür. SÖK, sendikal hak ve özgürlüklere ilişkin denetim yapmaktadır.

Uzmanlar Komitesi Raporlarında Türkiye

Uzmanlar Komitesi, ILO’nun raporlara göre yıllık düzenli denetim sürecinin ilk aşamasıdır. 1926 yılında kurulan Uzmanlar Komitesinin genel müdürün önerisi üzerine ILO Yönetim Kurulunca atanan 20 üyesi vardır. Komite yansızlık, nesnellik, tam bağımsızlıkla görev yapan iş hukuku ve sosyal politika alanında birikim ve uzmanlığı olan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış kimselerden oluşur. Komite çalışmalarını belgeler üzerinde yürütür, toplantı ve görüşmeleri gizlidir.

Komite ülkelerin onayladıkları sözleşmelerle ilgili gönderdikleri raporları, ülke mevzuatını, yargı kararlarını, Sendika Özgürlüğü Komitesi (SÖK) raporlarını ve sendikal örgütlerin görüş ve gözlemlerini dikkate alarak rapor hazırlar.

Uzmanlar Komitesi raporu her yıl Mart ayında yayınlanır. Rapor Haziran ayında toplanan Uluslararası Çalışma Konferansında ele alınır. Raporda çeşitli ülkelerin onayladıkları sözleşmelerle ilgili gözlemler ve talepler yer alır. Raporda üye ülkelerin onayladıkları bütün sözleşmelerle ilgili değil, ihlal ve sorun yaşanan sözleşmelerle ilgili gözlem ve görüşler yer alır. Komite kararlarını oy çokluğu ile alabilir ancak geleneksel olarak oy birliği ilkesi uygulanır. Bir ülkenin Uzmanlar Komitesi raporunda yer alması ILO sözleşmelerinin uygulanmasında sorunlar ve ihlaller olduğu anlamına gelir.

Türkiye 1995-2015 arasında 202 konuda Uzmanlar Komitesi raporlarında yer almıştır. Türkiye her yıl çok sayıda ILO sözleşmesinin uygulanmasında yaşanan ihlaller ve sorunlar nedeniyle Uzmanlar Komitesi raporlarında eleştirilmektedir. Türkiye’nin Uzmanlar Komitesi raporlarında yer aldığı konular arasında sendikal hak ihlalleri ve çalışma hayatında ayrımcılık ön sıralarda yer almaktadır. Türkiye 1995-2015 döneminde 87 sayılı Sendika Hakkı ve Özgürlüğünün Korunması Sözleşmesi nedeniyle 18 kez, 98 sayılı Sendikalaşma hakkı ve Toplu Pazarlık Sözleşmesi nedeniyle 18 kez ve 111 sayılı İstihdamda Ayrımcılık Sözleşmesi nedeniyle 11 kez Uzmanlar Komitesi raporlarına girdi (Tablo 3).

Tablo 3: Uzmanlar Komitesi Raporlarında Türkiye

Türkiye Uzmanlar Komitesi raporlarının müdavim ülkeleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin Uzmanlar Komitesi raporlarında sıklıkla yer alması ILO sözleşmelerinin çok sık ihlal edildiği anlamına geliyor.

Aplikasyon (Standartların Uygulanması) Komitesi Gündeminde Türkiye

ILO’nun raporlara dayalı yıllık denetim sürecinin ikinci ayağını Aplikasyon Komitesi denetimi oluşturuyor. Aplikasyon Komitesi üçlülük ilkesine göre çalışmalarını yürütmektedir. Aplikasyon Komitesi, Uzmanlar Komitesi raporunun denetimini tamamlar. Aplikasyon Komitesi, Uzmanlar Komitesi raporunda yer alan değerlendirmelerden hareketle en ağır ihlal ve aykırılıkların yer aldığı bir ülkeler listesi hazırlar. Aplikasyon Komitesi, Uzmanlar Komitesinin en ağır tespitlerini dikkate almaktadır. Bu liste “kısa liste” olarak da bilinir. Bu listede yaklaşık 25 ülke yer alır. Aplikasyon Komitesi tartışmaları bu liste üzerinden yapılır. Bir ülkenin Aplikasyon Komitesi listesine girmesi ILO sözleşmelerinin ağır biçimde ihlal edildiği anlamına gelir. Aplikasyon Komitesine giren ülkelerin durumu açık tartışmayla ele alınır. Tartışmaların ardından Aplikasyon Komitesi raporu hazırlanır ve konferansa sunulur. Bu raporda gündeme alınan ülkelerden bazıları vahim ve acil hak ihlalleri nedeniyle “özel paragraf” denilen bir değerlendirmeye alınabilir.

Türkiye, sık sık ILO Aplikasyon Komitesi gündemine alınmaktadır. 1995-2015 arasında Türkiye 14 kez Aplikasyon Komitesi gündemine alınmıştır. Türkiye, AKP hükümetleri döneminde ise yedi kez Aplikasyon Komitesi gündemine alınmıştır. AKP döneminde Aplikasyon Komitesi gündemine alınma gerekçelerinden 6’sı sendikal haklara ilişkin 87 ve 98 sayılı sözleşmelerinin ihlali nedeniyledir (Tablo 4).

Tablo 4: Aplikasyon Komitesi Gündeminde Türkiye (1995-2015)

Açıklama: 26 Sayılı Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi, 87 Sayılı Sendikalaşma Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi, 98 Sayılı Sendikalaşma ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi, 155 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme, 158 Sayılı Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi.

Türkiye son 10 yılda Aplikasyon Komitesinde en çok ele alınan ülkeler arasında yer almaktadır. 2005-2015 döneminde Belarus ve Guatemala 9 kez Aplikasyon Komitesi gündemime alınırken, Türkiye, İran ve Myanmar ile birlikte 7 kez gündeme alınan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye en çok gündeme alınan ülkeler arasında ikinci sırada ve ilk beş içindedir.

Türkiye Bangladeş, Kamboçya, Moritanya, Pakistan, Filipinler, Kore ve Malezya gibi ülkelerden daha fazla Aplikasyon Komitesinin gündeminde yer almıştır. Son 10 yılda 90’ı aşkın ülke Aplikasyon Komitesi gündemine girmiştir. Türkiye gündeme alınma sıklığı en yüksek beş ülke içindedir (Grafik 2).

Grafik 2: Aplikasyon Komitesinde En Çok İncelenen Ülkeler 2005-2015

Sendika Özgürlüğü Komitesinde Türkiye

Sendika Özgürlüğü Komitesi (SÖK) Şikayetlere dayalı özel denetim mekanizmasıdır. Bu denetim biçimi özel olarak sendikal haklar konusundadır. 87 ve 98 sayılı sözleşmeleri kapsar. Onaydan bağımsız biçimde işletilir. 1951’de kurulan SÖK, yakınmalara dayalı özel denetim mekanizmasının temel organıdır. Bağımsız ve etkili bir denetim organıdır. Yönetim Kurulu tarafından ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Tarafların üçer üyesi SÖK’te yer alır. Uygulamada işçi üyeler Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), işveren üyeler ise Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) tarafından belirlenir. SÖK, ILO sözleşmelerinin yorumlanması konusunda önemli bir işlev görür.

Türkiye raporlara dayalı denetim de olduğu gibi şikayetlere dayalı denetimde de sık sık gündeme gelen bir ülkedir. Türkiye bugüne değin 38 vaka nedeniyle SÖK’e şikayet edildi. Halen bu dosyaların 7’si açık durumdadır. Türkiye 1980 sonrasında 27 vaka nedeniyle SÖK tarafından ele alındı. Bu vakaların 12’si 2003-2014 döneminde, AKP hükümetleri döneminde gerçekleşti (Tablo 5).

Tablo 5: Sendika Özgürlüğü Komitesinde Türkiye Hakkında Şikayet Sayısı

Sonuç ve öneriler

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun 105. Çalışma Konferansı toplanırken Türkiye’nin ILO karnesi oldukça zayıf görünüyor. ILO sözleşmelerinin sadece yüzde 31’ini onaylayan Türkiye, bu sözleşmelerin uygulanması için gerekli düzenlemeleri yapmıyor ve sözleşmelere uygun davranmıyor. ILO sözleşmelerine ilişkin yaşanan hak ihlalleri nedeniyle Türkiye sık sık ILO denetim organları gündemine alınıyor ve eleştiriliyor. Türkiye en çok hak ihlali yaşanan ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Türkiye başta 131 Sayılı Asgari Ücrete, 172 Sayılı Turizm Çalışanlarının Çalışma Koşullarına, 173 Sayılı İşçi Alacaklarının Korunmasına ve 189 Sayılı Ev Eksenli Çalışanlara ilişkin sözleşmeler olmak üzere, henüz onaylamadığı ILO sözleşmelerini bir an önce onaylamalıdır.
ILO sözleşmelerinin ihlaline son verilmeli, sözleşmelere aykırı mevzuat hızla değiştirilmelidir.
Türkiye, ILO denetim organlarının eleştiri ve tavsiyelerini dikkate alınarak mevzuat ve uygulamasını ILO standartları ile uyumlu hale getirmelidir.

Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü Karnesi
Haber Arşivi
Akademisyenler Göreve İade Edilsin!
Cumhuriyet’in 98. Yılı Kutlu Olsun!
Rıza Kuas’ı Saygıyla Anıyoruz
Yaşam Protestosu: Barınma Kamusal Haktır
12 Eylül Karanlığını Yeneceğiz!
DİSK Abdullah Baştürk Parkı’nda!
Barış Emekle Gelecek!
Afet Bölgelerinde Dayanışmayı Büyütüyoruz!
Orman Varlıklarımızı Koruyun!
Sendikal Önderlerimiz Mahmut Seren ve İsmail Hakkı Önal’ı Andık
Sendikal Önderlerimizi Anıyoruz
Önderlerimizi Anıyoruz
Basın Özgürlüğü Baskıya, Sansüre Maruz Bırakılamaz!
Yüzde 1’lik Zengin Kesim Dünya Malının Yarısına Sahip
DİSK’in 15-16 Haziran Bildirisi Yayımlandı
Emeğimizin Hakkını Almak; Hiç Kimseye Muhtaç Olmadan Yaşamak İstiyoruz!
ILO'dan Yeni Rapor: Salgın Eşitsizliği ve Yoksulluğu Derinleştirmeye Devam Ediyor
İşçiler Büyümeden Pay Alamıyor!
Bayram Mesajımız
1 Mayıs'ta Umudu, Dayanışmayı ve Mücadeleyi Ördük!
1 Mayıs'ta Umudu, Dayanışmayı ve Mücadeleyi Ördük
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık
Konak Belediyesi’nde Toplu İş Sözleşmesi İmzaladık
Tam Kapanma Yok, Sınıf Ayrımcılığı Var!
Nazım Hikmet’in 1 Mayıs Şiiri Bestelendi
23 Nisan Kutlu Olsun!
Yanlıştan Dönüldü: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yeniden Kuruldu
1 Mayıs Afişimiz : Umut Dayanışmada Mücadele Yan Yana
Kod-29 Zulmüne Son Verin!
Emek ve Demokrasi İçin 1 Mayıs’ta Yan Yana
Virüsten Dolar Çıkardılar!
Son Dönem Yapılan Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Süreçlerine İlişkin Açıklamamızdır
Emeğin Hakları Olmadan Demokrasi Olmaz!
Kadıköy Belediyesi Şirketi KASDAŞ ile Sendikamız Arasında İmzalanan TİS Sürecine İlişkin Açıklamamız
İşveren Zulmü: Kodu 29
Mücadele Sürüyor Genel-İş Büyüyor
Abdullah Baştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri ve Yönetici Ücretleri ile İlgili Asılsız İddialar Üzerine Açıklama
Sendikamızın Yeni Yıl Mesajı
Kurucu Genel Başkanımız ve DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk’ü Andık
Anayasa Mahkemesi’nden Üyelerimiz Lehine Yeni Hak İhlali Kararları
Abdullah Baştürk'ü Anıyoruz
Vergide Adalet Olmadan Ücrette Adalet Olmaz
Neden İnsan Hakları?
Sendikamızın Hukuki Mücadelesi Sonuç Verdi: Anayasa Mahkemesi'nden Sendikal Hak İhlali Kararı
Engelsiz Bir Dünya İçin Mücadeleye!
Salgın Sınıfsal Eşitsizliği Arttırıyor: Tek Yol Örgütlenmek
EMEK Gazete'sinin 167. Sayısı Çıktı
Dünya Çocuk Hakları Gününde Çocuklar İçin Eşit ve Adil Bir Dünya
İzmir Halkına Başsağlığı ve Sabır Diliyoruz, Siyasi İktidara ve Belediyelere ise Sağlıklı Güvenlikli Yapılarda Yaşam Hakkı İçin Çalışın Diyoruz!
Cumhuriyet’in 97. Yılı Kutlu Olsun!
İşçi Haklarına Saldırı Yasası Mecliste
Yokluk Değil Sömürü, Sabretme Değil Mücadele
EPSU: İnsana Yaraşır İş İçin Yeni Bir Sosyal Sözleşme
Salgın Eğitimdeki Eşitsizlikleri Derinleştirdi
12 Eylül Karanlığına Karşı Mücadelemiz Sürüyor
Felaketler Öldürmez, İhmal ve Tedbirsizlik Öldürür
Sendikamızın Bayram Mesajı
İşverene Destek İşçiye Yük
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 13.Yılında Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık
Mahmut Seren’i Ölümünün 13. Yıldönümünde Saygı, Sevgi ve Özlemle Anıyoruz
İsmail Hakkı Önal’ı Ölümünün 18. Yıldönümünde Saygı, Sevgi ve Özlemle Andık
İsmail Hakkı Önal’ı Ölümünün 18. Yıldönümünde Saygı, Sevgi ve Özlemle Anıyoruz
Sağlık Bakanlığı’ndan Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
23 Haziran Kamu Hizmetleri Günü: Kamunun Ticarileştirilmesine Son Verin
EMEK Gazetesi'nin 165. Sayısı Çıktı
15-16 Haziran İşçi Direnişi Kararlılık ve Mücadele Aşılamaya Devam Ediyor
15-16 Haziran İşçi Direnişi 50. Yılında da İşçi Sınıfına Yol Gösteriyor
İktisatçılardan Uyarı: Gelirler Yarı Yarıya Düşebilir
Belediyelerin Dikkatine!
Sendikamızın Bayram Mesajı
Geçmişten Günümüze 1 Mayıs
İnsanlığın Geleceği İşçi Sınıfının Ellerinde
1 Mayıs Afişlerimiz Çıktı
Küresel Virüs Salgını Koşullarında 58. Yıl Kutlu Olsun
EMEK Gazetesi'nin 164. Sayısı Çıktı
Su Piyasanın Değil, Tüm Canlıların Yaşam Hakkıdır!
İlhan İlhan!
Van-Bahçesaray’da Üyemiz Emrullah Ersari'yi Kaybettik
EMEK Gazetesi 163. Sayı
Sağlık Sigortası Nedir? Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Faydalanırız?
Yeni Yıl Mesajımız
Abdullah Baştürk'ü Andık
Bir Sendikacı Neden Anılır?
Hak, Hukuk, Adalet Yok, Sömürü Diz Boyu, Ne Yapmalı'yı Konuştuk
Abdullah Baştürk'ü Anıyoruz
EMEK Gazetesi'nin 162. Sayısı Çıktı
Bilim İnsanı, İnsan Hakları Savunucusu ve Siyasetçi Mümtaz Soysal’ı Kaybettik
Rıza Kuas'ı Anıyoruz
Otoriter Bir Emek Rejimi Yerleşiyor
Bakan Müteahhitleri Kurtarma Programını Açıkladı
Greta, Dünyayı Yönetenlere Kafa Tuttu
Aliağa Bir Direnişçisini Kaybetti
Sendikamız Genel Denetim Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Görev Dağılımları Yapıldı
İklim Krizine Karşı İşçi Sınıfı Göreve
EMEK Gazetesi'nin 161. Sayısı Çıktı
12 Eylül Karanlığına Karşı Mücadelemiz Devam Ediyor
Genel Yönetim Kurulumuz Görev Dağılımı Yaptı
Ekonomi Tıkırında
Artık Yeter! Her Yerde Barış Talep Ediyoruz!
Uluslararası Panel: Sorunlar Benzer, Mücadele Dünya Çapında
Genel Kurul Karar Verdi: Halk İçin Demokrasiyi Türkiye İşçi Sınıfı Kuracak
Yeni Genel Yönetim Kurulumuz İşbaşında
17. Genel Kurulumuz Birlik, Mücadele ve Dayanışma Şiarı ile Yapıldı
Sendikamızın Bayram Mesajı
Kemal Nebioğlu’nu Sevgi ve Özlemle Anıyoruz
DİSK/Genel-İş 17. Olağan Genel Kurulu Toplanıyor
Ciğerlerimizi KAZmayın!
Mahmut Seren’i Sevgi ve Özlemle Andık
Mahmut Seren’i Ölümünün 12. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz
İsmail Hakkı Önal’ı Sevgi ve Özlemle Andık
EMEK Gazetesi'nin 160. Sayısı Çıktı
İsmail Hakkı Önal’ı Ölümünün 17. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Başkanlar Kurulu Durumu Değerlendirdi
EMEK Araştırma Dergisi Haziran 2019/1 Sayısı Çıktı
İstanbul'u Var Eden Belediye İşçilerine Davet
Ankara Halk Ekmek Gerçekleri
Sendikamızın Bayram Mesajı
Neoliberalizmin Gıda Egemenliğine Son Verelim
Çocuk Susar, Sen Susma!
EMEK Gazetesi'nin 159. Sayısı Çıktı
1 Mayıs Bahar Oldu, Emekçiye Umut Oldu
57 Yıla Bir Bakış
Çiftçi Olmadan Karnımız Doymaz
57 Yıldır Sen Yürürsün Rüzgar Yürür
Haydi 1 Mayıs'a!
Emekle Bütünleşen Belediyecilik İstiyoruz
Su Doğal Varlıktır; Kimsenin Değildir, Piyasa Malı Hiç Değildir
Millet İşsiz Güçsüz
Varlıktan Küçüldük
Sonumuz Fukişima Olmasın!
Termik Zehirlenmeye İki Yıl Daha
Bakanlık İstatistiklerinde İşsizlik İtirafı
Aklın Yolu Bir
EMEK Gazetesi'nin 157. Sayısı Çıktı
İzenerji Eylemine EPSU'dan Destek
Ücretlere Vergi Kazığı
DİSK/Genel-İş Yıllığı ‘16-’17 Çıktı!
Barışın Egemen Olduğu Bir Ülke Özlemiyle Yeni Yıla Giriyoruz
Asgari Ücret, Ücretlerimize Nasıl Yansıtılmalıdır?
Kurucu Genel Başkanımız Abdullah Baştürk'ü Andık
İşçi Sınıfına Adanmış Bir Yaşam
100 Gün Derman Olmadı
DİSK/Genel-İş Şube Olağan Genel Kurulları Devam Ediyor
Asgari Ücret İçin Eylemdeyiz
Dördüncü Sanayi Devrimi ve İşin Geleceği
EMEK Gazetesi'nin 156. Sayısı Çıktı
Üzüntülüyüz Lastik-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan’ı Kaybettik
Cumhuriyetin 95. Yılı Kutlu Olsun
10 Ekim’de Kaybettiğimiz Barış Güvercinlerini Özlemle Anıyoruz
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu Toplu Sözleşme Hakkı ve Ücretler Vurgusu Yaptı
İşsizlik Fonu Sermayenin Can Simidi Değildir!
EMEK Gazetesi'nin 155. Sayısı Çıktı
Okullar Açıldı! Eğitimde Durum Ne Olacak?
12 Eylül Tüm Sonuçlarıyla Devam Ediyor!
“Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminin Durumu ve Sorunları” Raporumuz Yayımlandı!
Barış İçin El Ele
Sendikamızın Bayram Mesajı
Kemal Nebioğlu’nu Vefatının 12. Yılında Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Terörü Lanetliyoruz
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 11.Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Andık
Mahmut Seren'i Vefatının 11. Yıldönümünde Sevgi ve Özlemle Anıyoruz
Prof. Dr. Cevat Geray'ı Sonsuzluğa Uğurluyoruz
İsmail Hakkı Önal’ı Vefatının 16. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Andık
İsmail Hakkı Önal’ı Ölümünün 16. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz
İşçi Sınıfının Unutulmaz Önderi Kemal Türkler Mücadelemizde Yaşıyor
Yatağan'da Özelleştirme İki İşçi Hayatına Mal Oldu!
EMEK Gazetesi'nin 154. Sayısı Çıktı
Soma Davası'nda Vicdanları Yaralayan Karar
Önlenmesi Mümkünken 24 Yurttaşımızı Kaybettik!
Üç Yanımız Nükleer Başımız Belada
Bayram Kutlu Olsun, Umut Olsun!
15-16 Haziran İşçi Direnişi İşçilere Yol Göstermeye Devam Ediyor
Yöneteceklerden Talep Ediyoruz
Doğanın Sahibi Değil Parçasıyız
EMEK Gazetesi'nin 153. Sayısı Çıktı
Bugün Günlerden Deniz, Yusuf, Hüseyin
Genel-İş 1 Mayıs Oldu!
Dünden Bugüne 1 Mayıs’lar
Yerel Yönetim Şirketlerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Ayrımcılık
Nükleer ile Hayat, Hayatta Nükleer Olmaz !
Haksızlığa Uğradı; İşsiz Kaldı, Yaşamını Yitirdi!
56. Yılında Genel-İş
56 Yıldır Sen Yürürsün Rüzgar Yürür
Afişlerimiz ve Bildirimiz Çıktı... Haydi 1 Mayıs'a!
EMEK Gazetesi'nin 152. Sayısı Çıktı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Görüştük
Su Meta Değildir ve Kapitalizmin Kar Hırsına Terk Edilemez!
4 Aralık 2017 Tarihinden Önce İhalesi Feshedilen Alt İşveren İşçilerinin Durumu
Şeker Fabrikaları Değerinin Çok Altında Üç Kuruşa Satıldı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Afişlerimiz
İşçi Arkadaş İntihar Kurtuluş Değildir!
ASAT Şebeke İmalatı Çalışmasında Yaralanan İşçiyi Kaybettik
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi
EMEK Gazetesi'nin 151. Sayısı Çıktı
38 Yıldır Sermaye Gülüyor Gülme Sırası Bizde
Sendikamızın Yeni Yıl Mesajı
Sendikal Mücadelede Bir Kutup Yıldızı: Abdullah Baştürk
İşçi Sınıfı Bir Önderini Daha Kaybetti
İzmir’de Ayrımsız Kadro İçin Alandayız!
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne Uyulmasını Talep Ediyoruz!
Filistin Halkı Kazanacak
15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DİSK/Genel-İş Oturumu Yapıldı
EMEK Gazetesi 150. Sayısı ile Mücadelemize Işık Tutmaya Devam ediyor
Avrupa Parlamentosu’na Seslendik
10 Ayda 71 İşçi İntihar Ederek Yaşamına Son Verdi!
Eskişehir'den Seslendik: Güvenceli Çalışma İnsanca Yaşam İstiyoruz!
Peş Peşe İki Büyük Acı: Başınız Sağolsun Erinç Hoca
Bu Kez Acı Haber Bursa'dan
İşkolumuzda 11 İşçi Kardeşimizi İş Cinayetinde Kaybettik
Taş Kömürüne Dokunmayın
Cumhuriyet’in 94. Yılı Kutlu Olsun!
Zorunlu Arabuluculukta Sermayenin İtirafı
Taşeron Şirket İşçilerini Ne Bekliyor?
Şirketlerin Gözü Aydın ÇED Kalkıyor!
Orta Vadeli Zam ve Yoksulluk Programı
12 Eylül Sürüyor
Savaşlar İşçi Sınıfı İçin Ölüm ve Daha Çok Sömürü Demektir!
Sendikamızın Bayram Mesajı
Adalet Kurultayındayız: Herkes İçin Adalet! İşçi Sınıfı İçin Adalet!
Vaatler Çöpe İşçiler Mücadeleye
Sakarya’da Tarım İşçileri Göz Göre Göre Öldü
DİSK Genel Başkanlarından Kemal Nebioğlu'nu Saygıyla Anıyoruz
Genel-İş Başkanlar Kurulu: Güçlü Bir İşçi Sınıfı İçin Görev Başına
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 10.Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Andık
Mahmut Seren'i Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Kenan Budak’ı Katledilişinin 36. Yılında Anıyoruz
İsmail Hakkı Önal’ı Saygı ve Özlemle Andık
İsmail Hakkı Önal’ı Ölümünün 15. Yıldönümünde Saygı ve Özlemle Anıyoruz
Unutulmaz İşçi Önderi Kemal Türkler'i Saygıyla Anıyoruz
Özcan Kesgeç'i Saygıyla Anıyoruz
Grev Tehdit Değil Haktır!
İşçi Sınıfı İçin Adalet! Dedik
Sendikamızın Bayram Mesajı
15-16 Haziran’da Alanlarda Haykırdık: Kıdem Tazminatı Gaspına, Taşeron Köleliğine ve OHAL Adaletsizliğine Son!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ndan İşçilerin İşlerine İadesini İstedik
Mardin Valisi ile Görüştük, Üyelerimizle Buluştuk
Dicle Üniversitesi'ndeydik
15-16 Haziranın Işığında OHAL’in Kaldırılmasını Talep Ediyoruz!
Çocuklara Kıymayın Efendiler!
Seni Unutmayacağız Belgüzar Başkan…
Zeytin Ağacı Fermanla Ölmez !
Kıdem Tazminatı İçin Eylem Günü
ODTÜ Rektörlüğü ile Görüştük
Kıdemi Değil Taşeronu Kaldır
Genel Yönetim Kurulu Çukurova’da
Grev Bir Haktır Yasaklanamaz!
L20 Zirvesi Berlin'de Yapıldı
Yüreğimiz Soma’da Öfkemiz Sokakta
Avusturya Modeli Değil Türkiye Modelinde Israrcıyız
Abdullah Baştürk'ün Adı Çankaya'da
Ahmet İsvan’ı Sonsuzluğa Uğurluyoruz
Afişlerimizle, Bayraklarımızla, Umutlarımızla, Taleplerimizle Alanlardaydık...
EPSU 1 Mayıs Açıklaması: Dünya İşçileri Birleşin!
ODTÜ’de 1 Mayıs Hazırlığı
Kaybettiklerini Unutma, Kalanlar İçin Savaş
İtiraf Ettiler: İşçinin Kıdemi Piyasayı Fonlayacak
İnsanca Yaşamak İçin Haydi 1 Mayıs'a
Afişlerimizle, Bayraklarımızla, Umutlarımızla Alanlardayız
Genel-İş Bir Çınarını Sonsuzluğa Uğurladı
İşsizin Parası İle İşveren Teşvik Edilemez!
İşçi Sınıfı Mücadelesinde 55 Yıl
Aydınlık Türkiye Mücadelesini Sürdürmeye Devam Edeceğiz
7.1 Milyon İşsize İş Bulun!
Bir Sendikanın Örgütlenmesi Suç Olamaz
Genel Yönetim Kurulumuz Van, Şırnak ve Silopi'de
Diyarbakır’dan Seslendik: İşçiler İşlerine Dönsün Hukuksuzluk Son Bulsun!
Emek Gazetesi'nin 146. Sayısı Yeni Formatıyla Çıktı!
Bugün Dünya Su Günü: Su Yaşamdır
Hukuksuzluk Bitsin! İşçiler İşlerine Geri Dönsün!
El Attılar, İşsizliği Katladılar
Asbestli Yıkımın Durdurulması Sonrasında Yetkililer Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu
İçişleri Bakanı ile Görüştük
Sendikamız Hakkari Şube Olağan Genel Kurulu Yapıldı
Referandum Sonrası Güvencesiz Memurluk Geliyor!
İşçiler İşlerine Dönsün
Sınıf Sendikacılığında 50. Yıl
Karbel Grevinde Başarıya Ulaştık
Karabağlar Belediyesi İşçileri Grevde: İşçiler Köle Değildir, İş Ekmek Yoksa Barış da Yok!
Her Şey 37 Yıl Önce Başladı
Grev Yasağına Rağmen Direnen Metal İşçileri Kazandı
Metal İşçilerine Grev Yine Yasaklandı
Prof. Dr. Gürhan Fişek'i Kaybettik
C-AYALIM!
“İşiniz Var Daha Ne İstiyorsunuz”
İstanbul'da Yaşanan Katliamı Lanetliyoruz!
Sendikamızın Yeni Yıl Mesajı
Onayımız Yok! İşverenlere Hayırlı Olsun!
Asgari Ücret Eylemleri
Emek Büroları Açılışına Katıldık
Abdullah Baştürk'ü Andık
Abdi İpekçi Sordu Abdullah Baştürk Yanıtladı
Bugün de Kayseri: Artık Yeter
Hawking diyor ki: Paylaşmayı öğrenmemizin zamanı
İşte Asgari Ücret Gerçekleri!
Beşiktaş’ta Yaşanan Bombalı Terör Saldırısını Lanetliyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Dr. Mehmet Müezzinoğlu Sendikamızı Ziyaret Etti
Engel Tanımayın, Hayata Katılın, Talep Edin!
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu: İşçi Sınıfı Güvencesizlikle Kuşatılıyor
12 Öğrencimizi Yangında Kaybettik: 5216 Madde 7/u
DİSK/Genel-İş Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara’da Yapıldı
Adana'daki Saldırıda Üyemizi Kaybettik
İşçi Sınıfının Derdi Eşitsizlik! Senin Derdin Ne?
Madenciler Niye Ölüyor?
10 Ekim Katliamı Davasının Takipçisiyiz
Çorum Belediye İşçilerinin Ankara Yürüyüşünün Gazetecisi Mete Akyol’u Kaybettik
Basın Özgürlüğünde Yüz Yıl Geriye Gittik
Özelleştirme ve Kapatılma Tehlikesi Altında İki Verimli Kurum: Türkiye Petrolleri ve Paşabahçe Cam Sanayii
Oyalama İstemiyoruz Kadro İstiyoruz!
Yoksulluk Sınırının Üzerine Çıkmak Mı Yoksa Eşitsizlikleri Ortadan Kaldırmak Mı?
Sendikamızdan Güney Koreli İşçilerin Mücadelesine Destek
Yönetmelik Değişti: YHK'da bağıtlanan 1 yıldan az süreli toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenecek
UNICEF'in Uluslararası Dünya Kız Çocukları Günü Açıklaması
Bergama’da Kültür Merkezi Açılışı
Birinci yılında Ankara Katliamı:“Yasaklarla acılar yok sayılamaz”
Halk Ekmeklere Sahip Çıkalım
ODTÜ’de Haykırdık: İnsanca Çalışmak İnsanca Yaşamak İstiyoruz!
Genel İşler İşkolunda 24 İşçiyi İş Cinayetlerinde Yitirdik
DİSK Güvenlik-Sen Sendikamız Genel Yönetim Kuruluna Dayanışma Ziyaretinde Bulundu
Bayramımız Barış Olsun
İş Kazaları Hız Kesmiyor: Varto Temsilcimiz İş Kazası Geçirdi
Asgari Ücret 1300 TL'nin Altına Düşmeyecek Ama..
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Barış ve Demokrasi Talep Ediyoruz
Türkiye Varlık Fonu: Hükümet A.Ş.
Belediyelere Kayyum Meclis'teki Uzlaşmayla Geri Çekildi!
Darbe Girişimi Püskürtüldü Artık Tam Demokrasi İstiyoruz!
İstanbul'dan Sonra İzmir'den Haykırdık: Darbeye Hayır! Demokrasi Hemen Şimdi!
2016 Temmuz Verilerine Göre Genel İşler İşkolunun Durumu‏
Uluslararası İşgücü Yasası Meclis'ten Geçti
Mahmut Seren’i Aramızdan Ayrılışının 9.Yılında Sevgi, Saygı ve Özlemle Andık
ESHOT Şoförlerinden Kıdem Tazminatı Eylemi
Sendikamızın Bayram Mesajı
Sıra İş Mahkemelerine Geldi!
Diyarbakır 2 Nolu Şubemizin Olağanüstü Genel Kurulu Yapıldı
Mersin'de ve Hatay’da 15-16 Haziran Panelleri Yapıldı
Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD) Yeniden Yayın Hayatına Döndü
15-16 Haziran Şanlı İşçi Direnişi Mücadelemize Işık Tutmaya Devam Ediyor
DİSK 15-16 Haziran Direnişi 46. Yıl Etkinliği
Sendikamızın 65. Hükümet Programına İlişkin Basın Açıklamasıdır...
2015 Yılında 1 Milyon Genç Kayıtdışı Çalıştırıldı!
Adana’da 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı
Türkiye’nin Uluslararası Çalışma Örgütü Karnesi
DİSK-AR: Yeni İşsizlerin Yarısı Üniversite Mezunu
DİSK-AR: İşsizliğin Girdabında Kadınlar,Gençler ve Geçici İşçiler Var
DİSK-AR: Yöntem Değişikliği De İşsizliği Durduramadı
DİSK-AR: Orta Vadeli Program Güvencesizlik Ve Yoksulluk Programıdır
DİSK-AR: İşsizlik 42 Ayın Zirvesinde