İzmir ve Muğla’da Toplumcu, Demokratik ve Emekten Yana Yerel Yönetimler için Temel Taleplerimizi Açıkladık

İzmir ve Muğla'da gerçekleştirdiğimiz işçi buluşmalarıyla yerel yönetimlere ilişkin taleplerimizi açıkladık. İlk buluşma İzmir'de Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'ın katılımıyla, ikinci buluşma ise Muğla'da DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yine Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'ın katılımıyla gerçekleşti.

İZMİR BULUŞMASI:

DİSK/Genel-İş İzmir Şubeleri tarafından düzenlenen "İşçi Buluşması" programına Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı katıldı. CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkan adayları da “İşçi Buluşması” programına katıldı.

Buluşmada konuşan Genel Başkanımız Remzi Çalışkan taleplerimizi açıkladı:

“Emek ve demokrasi mücadelesini büyütmek için, emekten yana, eşit, demokratik, katılımcı yerel yönetimler için toplandık.

Taleplerimizi sahiplenen buradaki belediye başkan adaylarını sonuna kadar destekliyoruz.

 Toplumcu, demokratik ve emekten yana yerel yönetimler için demokratik ve aydınlık bir Türkiye için yan yanayız.”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da işçilere seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

“İşçilerimizin iktidarın uyguladığı emek karşıtı politikalardan zarar görmemesini sağlayacağız. Aileleri ile güven içinde yaşamaları için belediyelerimizin olanaklarını gözeterek en iyi toplu sözleşmeyi yapacağız” dedi.

Muğla’da da toplumcu, demokratik, emekten yana yerel yönetimler için taleplerimizi açıklamak için toplandık.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Genel Başkanımız Remzi Çalışkan Muğla Kent Meydanı'nda emekçilerle buluştu.

Emekçi buluşmasına CHP Muğla Büyükşehir Başkan Adayı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkan adayı Gonca Köksal, Ula Belediye Başkan adayı Mehmet Caner de katıldı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Muğla ve İzmir Şube Başkanlarımız, yöneticileri, üyelerimiz ve Muğla emekçilerinin katıldığı buluşma coşkuyla gerçekleşti.

Toplumcu, Demokratik ve Emekten Yana Yerel Yönetimler için Temel Taleplerimiz;

DİSK/Genel-İş olarak tüm mücadele tarihimizde toplumcu, demokratik ve emekten yana yerel yönetimlerin hayata geçirilmesi sendikal mücadelemizin vazgeçilmez unsuru oldu. Bugün de yerel yönetimlerde neyi savunduğumuz ve ne talep ettiğimiz konusunda mücadele çizgimiz nettir. Bu tutum belgesi, yerel seçimler öncesinde nasıl bir yerel yönetim istediğimizi ve yerel yönetimlerden ne beklediğimizi ortaya koymak için hazırlanmıştır.

 

 1. Kamu hizmetleri kamu eliyle yürütülmelidir. Belediye hizmetlerinin tamamı belediyenin kendi imkânları ve işçileriyle yerine getirilmelidir. Her türlü piyasacı uygulamaya son verilmelidir.
 2. Belediye bütçesi halkın bütçesidir. Bütçe halkın ortak ihtiyaçlarının karşılanması için yapılmalı; kaynaklar halk yararına işlere tahsis edilmeli, sermayeye akmamalıdır.
 3. Zor şartlar altındaki toplum kesimlerinin mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Ulaşım, temiz su, altyapı, ısınma, çöp vb. hizmetlerinin halka doğrudan, sürekli, nitelikli olarak ulaştırılması amaçlanmalıdır.
 4. Toplumcu yerel yönetim eşitlikçidir. Belediye yönetimleri, halkın bütün kesimlerine karşı siyasi görüş, etnik köken, mezhepsel farklılık, inanç farklılığı gözetmeksizin eşit şekilde hizmet götürmeyi esas almalıdır.
 5. Belediyeler her türlü kararını, halkla, muhtarlarla, sendikalarla, meslek odalarıyla, örgütlü toplum kesimleriyle, kooperatiflerle birlikte almalı, uygulamalarını bu kesimlerin denetimine açık hale getirmelidir. Belediyeler, bu kesimlerle düzenli bir araya gelecek idari yapılar (kent konseyleri vb.) oluşturmalıdır.
 6. Belediye hizmetlerinin halka ulaşmasını sağlayan belediye emekçileridir. Belediye yönetimlerinin kamusal sorumlulukları önce kendi işçilerinin haklarına saygı göstermekten başlamaktadır.
 7. Belediye işçilerinin nitelikli hizmet üretmesi için nitelikli çalışma koşulları temel istihdam ilkesi olarak belirlenmelidir.
 8. Belediye işçilerine daha iyi yaşam koşullarına ulaşabilmeleri için insanca yaşayabilecekleri ücret verilmelidir.
 9. Belediyeler, işçilerinin sendikal örgütlenme hakkına saygı göstermeli, örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller kaldırılmalıdır. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 10. Belediye şirket işçileri de kamu işçisidir ve tüm kamu işçileriyle eşit haklara sahip olmalıdır. Belediye şirket işçilerine kadro ve ilave tediye hakkı verilmelidir.
 11. İş güvencesi hakkı, tüm işçileri kapsayan bir hak olarak yeniden düzenlenmeli ve kamu işçileri arasındaki mali, sosyal ve özlük farklılıklar giderilmelidir.
 12. 5393 sayılı Belediye Kanunu’ndaki norm kadro sınırlamaları kaldırılmalıdır.
 13. Kamuya işçi alımlarda torpilin, kayırmanın ve kadrolaşmanın önüne geçecek düzenlemeler yapılmalıdır.
 14. Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37,5 saate; fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı 90 saate düşürülmelidir.
 15. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.
 16. Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
 17. Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmelidir. Ev içi bakım hizmetleri gerektiği gibi nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetleri olarak devlet tarafından sağlanmalı ve dolayısıyla kadının üzerinden alınmalıdır.

Emekten yana yerel yönetimlerle hem yerel yönetimlerde işçilerin haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini hem de kentlerdeki tüm emekçilerin haklarının savunulmasını istiyoruz.